Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 8
14. november 2004
Ophævet

Landstingsforordning om post

I medfør af § 8 og § 13 i lov nr. 469 af 6. november 1985 om forsyning, trafik, postbesørgelse m.v. fastsættes:

 

Kapitel 1
Anvendelsesområde

§ 1. POST Greenland er en del af TELE Greenland A/S, der kan oprette et datterselskab med det formål at drive POST Greenland.
Stk. 2. POST Greenlands opgave er:
1) at dække det grønlandske samfunds behov for postbefordring i Grønland,
2) at være en tjenesteydende virksomhed, der i videst muligt omfang drives efter forretningsmæssige principper, og
3) at tilpasse sin drift til det grønlandske samfunds udvikling og påtage sig nye opgaver, der er forenelige med de postale opgaver, jf. § 5.

 

Kapitel 2
POST Greenlands virksomhed

§ 2. POST Greenland skal udarbejde generelle forretningsbetingelser for postale tjenesteydelser, der, jf. § 3, er pålagt befordringspligt og en manual til internt brug. Forretningsbetingelserne skal bl.a. indeholde en beskrivelse af erstatnings- og indleveringsregler i forbindelse med de enkelte produkter og tjenesteydelser. Erstatningsbeløb skal tillige oplyses på kvitteringer og lignende, som POST Greenland udleverer i forbindelse med indlevering af en forsendelse til befordring.
Stk. 2. De regler eller beslutninger, der i henhold til denne forordning fastsættes eller besluttes af POST Greenland, skal fremgå af forretningsbetingelserne. Dette gælder dog ikke de beslutninger, som POST Greenland træffer i henhold til § 5.
Stk. 3. De generelle forretningsbetingelser skal være offentligt tilgængelige.
Stk. 4. Såfremt der påtænkes gennemført væsentlige ændringer af de generelle forretningsbetingelser, skal Landsstyret forudgående orienteres herom.

§ 3. POST Greenland er forpligtet til at sikre landsdækkende postbefordring af følgende forsendelser:
1) Adresserede breve.
2) Adresserede dag-, uge- og månedsblade samt tidsskrifter.
3) Adresserede pakker.
4) Adresserede blindeforsendelser.
Stk. 2. POST Greenlander endvidere forpligtet til at befordre indenlandske postanvisninger.
Stk. 3. Indenlandske adresserede breve skal kunne befordres rekommanderet eller med angiven værdi.
Stk.4. Indenlandske pakker skal kunne befordres med angiven værdi.
Stk. 5. Pligten til at befordre adresserede forsendelser til og fra Danmark, Færøerne og det øvrige udland omfatter breve, blindeforsendelser og pakker under hensyntagen til de ændringer, der følger af internationale overenskomster.

§ 4. Befordringspligten, jf. § 3, omfatter modtagelse af forsendelser og transport af forsendelserne til nærmeste by eller bygd. For almindelige breve omfatter befordringspligten tillige indsamling ved postkasser samt omdeling, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Landsstyret fastlægger de overordnede retningslinier for, i hvilket omfang omdeling af almindelige breve skal finde sted.

§ 5. I overensstemmelse med § 1, stk. 2, kan POST Greenland beslutte, hvilke øvrige forsendelsesarter, der skal ekspederes.
Stk. 2. POST Greenland kan udføre andre opgaver, der kan indgå som et naturligt led i POST Greenlands virksomhed.

§ 6. POST Greenland er i medfør af landstingslov om ind- og udførsel af varer pålagt at udføre godsregistrering og medvirke til indførselskontrol og afgiftsopkrævning.

§ 7. Post Danmark A/S kan repræsentere POST Greenland i internationale postale relationer.
Stk. 2. For postforsendelser, der befordres mellem Grønland og Danmark, Færøerne og det øvrige udland, via Danmark eller direkte, fraviges forordningen i det omfang, der er fastsat bestemmelser i internationale overenskomster, der er tiltrådt af Danmark uden geografisk forbehold for Grønland.

 

Kapitel 3
POST Greenlands eneret

§ 8. POST Greenland har eneret på postbefordring af indenlandske adresserede breve, hvorved forstås:
1) Adresserede forsendelser uanset indhold, når dette er lagt i konvolut eller lignende emballering.
2) Adresserede skriftlige meddelelser, herunder postkort, med et individuelt indhold.
Stk. 2. Eneretten omfatter ikke postbefordring af adresserede kataloger, brochurer, blade og andre forsendelser med et ensartet, trykt indhold, der er lagt i gennemsigtig emballage.
Stk. 3. POST Greenland har endvidere eneret på postbefordring på grønlandsk område af adresserede breve, der sendes fra afsendere i Danmark, Færøerne og det øvrige udland til adressater i Grønland, og adresserede breve, der sendes fra afsendere i Grønland til adressater i Danmark, Færøerne og det øvrige udland.
Stk. 4. Eneretten på postbefordring af adresserede breve omfatter indsamling, transport og omdeling af disse.

§ 9. Enhver kan, uanset bestemmelserne i § 8, lovligt befordre forsendelser uden om POST Greenland, når det sker i eget anliggende eller for en anden, i hvis tjeneste den, der befordrer forsendelsen, er ansat.
Stk. 2. Det samme gælder, når befordringen sker for en anden, for hvem den pågældende kun lejlighedsvis har påtaget sig denne bestemte befordring.

§ 10. Forsendelser kan, uanset bestemmelserne i § 8, lovligt befordres uden om POST Greenland, når hver enkelt forsendelse er forsynet med gyldige grønlandske frimærker efter POST Greenlands takster for den pågældende forsendelse.
Stk. 2. Frimærker anvendt i henhold til stk. 1, skal annulleres.

§ 11. POST Greenland kan i overensstemmelse med reglerne herom i Verdenspostkonventionen afvise viderebefordring af adresserede forsendelser fra Danmark, Færøerne og det øvrige udland, som er indleveret til postbefordring i Danmark, Færøerne eller det øvrige udland af en person bosiddende i Grønland, eller på vegne af en person bosiddende i Grønland, med henblik på viderebefordring til modtagere i Grønland.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler vedrørende betingelserne for afvisningen.

§ 12. Det for POST Greenland af Landsstyret godkendte bomærke må ikke benyttes af andre uden Landsstyrets godkendelse.

§ 13. POST Greenland har eneret til opstilling af postkasser ved gade, vej og andre steder, hvor offentligheden har adgang.

§ 14. POST Greenland har eneret til at udgive frimærker, hvorved forstås frigørelsesmidler, der er udstedt af POST Greenland, og som kan benyttes i forbindelse med betaling af taksten for postale tjenesteydelser fra POST Greenland.

 

Kapitel 4
Posthemmelighed og poståbning

§ 15. Den, der virker i POST Greenlands tjeneste, eller som udfører befordring i henhold til § 20, må ikke give uvedkommende nogen underretning om andres benyttelse af postale tjenesteydelser eller lejlighed til selv at skaffe sig sådan oplysning.
Stk. 2. Tavshedspligten vedvarer efter, at den pågældendes virke i POST Greenland eller befordring i medfør af § 20 er ophørt.

§ 16. Adresserede forsendelser, der er indleveret til befordring hos POST Greenland, kan i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde adressat eller afsender, uden retskendelse åbnes af POST Greenland.
Stk. 2. Adresserede forsendelser, der er indleveret til befordring hos POST Greenland, kan ligeledes uden retskendelse åbnes, når det sker for at fastslå omfanget af en eventuel beskadigelse af forsendelsen.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om, under hvilke betingelser forsendelserne kan åbnes.

 

Kapitel 5

Befordring m.v.

§ 17. POST Greenland fastsætter regler om forsendelsers beskaffenhed og afgrænsning af de enkelte grupper af forsendelser samt betingelser for, at forsendelser kan modtages til postbefordring, og beløb kan fremsendes på postanvisning.
Stk. 2. POST Greenlandfastsætter endvidere regler for, hvornår en forsendelse er udelukket fra postbefordring.

§ 18. POST Greenland skal efter anmodning kvittere for modtagelsen af pakker, rekommanderede forsendelser, forsendelser, der sendes med angiven værdi og beløb, der indbetales til forsendelse på postanvisning.
Stk. 2. Kvitteringen skal være udfyldt af afsenderen på en blanket, der er fremstillet eller godkendt af POST Greenland.

§ 19. POST Greenland fastsætter regler for afsenderens ret til at disponere over en indleveret forsendelse.

§ 20. POST Greenland kan indgå aftale med transportører om befordring af post på grønlandsk territorium eller fra Grønland til Danmark, Færøerne eller det øvrige udland.
Stk. 2. Landsstyret kan, hvor særlige omstændigheder gør det nødvendigt og efter anmodning fra POST Greenland, bestemme, at den, som udfører regelmæssig befordring på grønlandsk territorium eller fra Grønland til Danmark, Færøerne eller det øvrige udland, skal medtage forsendelser omfattet af befordringspligten til og fra de ved ruten beliggende posthuse eller udvekslingssteder.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for befordringen i stk. 1 og 2.

§ 21. POST Greenland fastsætter regler for forsendelsers udlevering.

§ 22. Landsstyret fastsætter regler om opstilling af brevkasser ved indgangen til enfamiliehuse og rækkehuse samt om brevkasseanlæg i etageejendomme.
Stk. 2. Husstande, der ikke opfylder bestemmelserne om opstilling af brevkasser, kan af POST Greenland undtages fra postomdeling.

§ 23. POST Greenland fastsætter regler for behandlingen af uanbringelige forsendelser og uanbringelige genstande fra forsendelser.
Stk. 2. Forsendelser, der indeholder eller skønnes at indeholde indførselsforbudte varer, herunder afgiftsvarer, der ikke er afgiftsberigtiget, afgives af POST Greenland til rette myndighed.

§ 24. Blanketter med derpå klæbede frimærker, der er benyttet ved postens ekspedition, er POST Greenlands ejendom.

 

Kapitel 6
Betaling for POST Greenlands ydelser

Takster

§ 25. Taksterne for postale ydelser fastsættes af POST Greenland og skal være offentligt tilgængelige.
Stk. 2. Takstniveauet for pakker, breve og dag-, uge- og månedsblade samt tidsskrifter, der forsendesinternt i Grønland og til Danmark og Færøerne, skal godkendes af Landsstyret.
Stk. 3. Indenlandske blindeforsendelser befordres portofrit.

§ 26. POST Greenland fastsætter regler for takstberegningsmåden, frankeringsformer samt betaling af porto og gebyrer.

§ 27. POST Greenland fastsætter i en intern manual regler for salg af frimærker fra detailforretninger.

 

Kapitel 7
Erstatning

§ 28. POST Greenland yder ikke erstatning i forbindelse med forsinkelse af postanvisninger og forsendelser omfattet af befordringspligten i § 3.
Stk. 2. POST Greenland yder erstatning for bortkomst og beskadigelse af forsendelser, der er omfattet af befordringspligten, i tiden fra forsendelsens modtagelse til dens udlevering, jf. dog stk. 3, § 29, stk. 1, § 32 og § 35, stk. 2.
Stk. 3. POST Greenland yder ikke erstatning, hvis bortkomsten eller beskadigelsen skyldes fejl eller forsømmelse fra afsenderens side, forsendelsens beskaffenhed, manglende eller mangelfuld emballage eller forhold, som POST Greenland ikke kunne undgå, og hvis følger POST Greenland ikke kunne afværge.

 

Indenlandske forsendelser

§ 29. POST Greenland yder ikke erstatning for bortkomst og beskadigelse af almindelige breve. Det samme gælder, hvis indholdet helt eller delvist er gået tabt.
Stk. 2. Almindelige pakker, der er bortkommet eller beskadiget, eller hvis indhold helt eller delvist er gået tabt, erstattes inden for et maksimumbeløb, der fastsættes af POST Greenland.

§ 30. Hvis et brev eller en pakke, der sendes med angiven værdi, bortkommer eller beskadiges, eller hvis indholdet helt eller delvist går tabt, kan skaden maksimalt erstattes med den angivne værdi.

§ 31. Hvis et rekommanderet brev bortkommer, ydes der afsenderen en godtgørelse, der fastsættes af POST Greenland.
Stk. 2. Hvis et rekommanderet brev er beskadiget, eller dets indhold helt eller delvist er gået tabt, erstattes skaden inden for et maksimumbeløb, der fastsættes af POST Greenland.

§ 32. POST Greenland yder ikke erstatning for bortkomst og beskadigelse af dag-, uge- og månedsblade samt tidsskrifter.

 

Forsendelser til og fra Danmark, Færøerne og det øvrige udland

 

§ 33. For postforsendelser til og fra Danmark, Færøerne og det øvrige udland, ydes der erstatning efter reglerne i Verdenspostkonventionen.
Stk. 2. Når en forsendelse fra Grønland til Danmark, Færøerne eller det øvrige udland er bortkommet eller beskadiget, eller dens indhold helt eller delvis er gået tabt på et tidspunkt, hvor befordringen varetages af POST Greenland, ydes der erstatning som for indenlandske forsendelser, hvis afsenderen derved stilles gunstigere.
Stk. 3. Hvis en forsendelse fra Danmark, Færøerne eller det øvrige udland beskadiges på et tidspunkt, hvor befordringen varetages af POST Greenland, ydes der erstatning som for indenlandske forsendelser, såfremt modtageren stilles gunstigere herved.

 

Postanvisninger

§ 34. POST Greenland er ansvarlig for beløb, der er indbetalt til forsendelse på postanvisning, indtil det er rigtigt udbetalt, medmindre der er udvist fejl eller forsømmelse fra indbetalerens eller beløbsmodtagerens side, jf. dog § 28, stk. 1, og § 35, stk. 2.

 

Erstatningens omfang

§ 35. Erstatningen omfatter alene den bortkomne tings værdi eller den værdiforringelse, der er sket ved beskadigelsen af forsendelsen. Ved beregningen heraf lægges forholdene på tidspunktet for skadens opståen til grund.
Stk. 2. Der ydes ikke erstatning for tabt fordel, afsavn, kurstab eller andre indirekte følger af skaden.
Stk. 3. Når en forsendelse er bortkommet, ydes foruden erstatning godtgørelse for den betalte porto for forsendelsens postbefordring. Det samme gælder, når en forsendelse er blevet beskadiget eller dens indhold helt eller delvist er gået tabt, og dette har givet anledning til, at den må tilbagesendes.

 

Retten til erstatning

§ 36.POST Greenland yder kun erstatning, herunder tilbagebetaling af porto, for bortkomne forsendelser og beløb, hvis det kan bevises, at forsendelsen er indleveret til POST Greenland, eller beløbet er indbetalt til POST Greenland.

§ 37. POST Greenlands erstatningspligt ophører, hvis kravet ikke er anmeldt til POST Greenland inden 1 år efter forsendelsens indlevering eller beløbet er indbetalt til forsendelse på postanvisning.

§ 38.Erstatning kan med frigørende virkning udbetales til afsenderen. Hvis forsendelsen er modtaget af adressaten, kan udbetaling af erstatning med frigørende virkning kun ske til denne.

 

Erstatning i særlige tilfælde

§ 39. POST Greenland kan i enkelte tilfælde yde erstatning efter almindelige erstatningsregler, når skaden er opstået ved sådanne ganske særlige omstændigheder, at anvendelsen af de begrænsninger i POST Greenlands erstatningspligt, der er fastsat i dette kapitel, skønnes at ville virke urimelige.

 

Kapitel 8
Klager

§ 40. POST Greenlands afgørelser kan påklages til Landsstyret, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Afgørelser truffet i henhold til § 39 kan ikke påklages til Landsstyret.
Stk. 3. Fristen for indlevering af klager er 4 uger efter modtagelse af den afgørelse, der påklages.

 

Kapitel 9
Overtrædelse af landstingsforordningen

§ 41. For overtrædelse af § 8, stk. 1, 3 og 4, §§ 12, 13, 14 og 15 kan der idømmes bøde efter kriminalloven for Grønland.

§ 42. I forskrifter, der udstedes af Landsstyret i henhold til denne forordning, kan der fastsættes regler om bøde for overtrædelse af forskrifterne.

§ 43. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, omfattet af § 64 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., kan der pålægges hjemmestyret, kommunalbestyrelsen eller det kommunale fællesskab som sådant bødeansvar.

 

Kapitel 10
Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 44. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2005.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 15 af 30. oktober 1992 om Grønlands Postvæsen og landstingsforordning nr. 7 af 6. juni 1997 om ændring af landstingsforordning om Grønlands Postvæsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. november 2004
Hans Enoksen

/

Jens NapãtôK'

Relationer
Ophævet ved

Dokumenter