Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 6
14. november 2004
Ophævet

Landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed

I medfør af lov nr. 815 af 19. december 1989 om radio- og fjernsynsvirksomhed i Grønland fastsættes:

 

Kapitel 1
Udøvelse af programvirksomhed

§ 1. Følgende har ret til at udøve programvirksomhed som angivet i § 2:
1) Grønlands Radio (KNR), jf. kapitel 4.
2) Selskaber, foreninger og lignende samt kommuner, der efter kapitel 3 har fået sendetilladelse.
Stk. 2. Programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med landstingsforordningen og bestemmelser udstedt i medfør af landstingsforordningen samt eventuelle vilkår, som sendetilladelsen er meddelt på.

§ 2. Ved udøvelse af programvirksomhed forstås:
1) Udsendelse af lyd- og billedprogrammer til almenheden ved hjælp af radioanlæg.
2) Fordeling ved hjælp af fællesantenneanlæg af lyd- og billedprogrammer, som ikke tillige udsendes som nævnt i nr. 1.
Stk. 2. Ved radioanlæg forstås i denne landstingsforordning trådløse anlæg af enhver art for radiokommunikation.
Stk. 3. Ved fællesantenneanlæg forstås i denne landstingsforordning fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg til fordeling til almenheden af lyd- og billedprogrammer til lokaler, som anvendes til privat beboelse.
Stk.4. Ved kabelanlæg forstås i denne landstingsforordning anlæg til fordeling af telekommunikation gennem kabel.

§ 3. Den, der i henhold til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester er meddelt koncession på anlæg og drift af de offentlige telekommunikationstjenester samt udbudet af disse, opretter efter aftale med KNR de tekniske anlæg, som er nødvendige for KNR’s udsendelse og fordeling af lyd- og billedprogrammer i henhold til § 2, stk. 1, og varetager anlæggenes drift.
Stk. 2. Vilkårene for oprettelse og drift af de i stk. 1 nævnte anlæg fastlægges i en service-kontrakt, der skal godkendes af Landsstyret.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for beregningsgrundlag og betalingsvilkår for de i stk. 1 nævnte ydelser.

 

Kapitel 2
Distribution af lyd- og billedprogrammer

Distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af digitale tv-sendemuligheder

§ 4. Landsdækkende distribution af grønlandske og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af digitale sendenet kan kun ske med tilladelse fra Landsstyret.
Stk. 2. Landsstyret kan i forbindelse med udstedelse af tilladelse fastsætte vilkår for tilladelsen.
Stk. 3. Landsstyret kan betinge tilladelse af betaling af en af Landsstyret fastsat koncessions-afgift.
Stk. 4. Landsstyret kan inddrage en tilladelse, hvis indehaveren
1) overtræder landstingsforordningen eller bestemmelser fastsat efter forordningen, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelser er ofte gentagne, eller
2) tilsidesætter de vilkår, som tilladelsen er meddelt på.
Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler om udstedelse af tilladelse til landsdækkende distribution af grønlandske og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af digitale sendenet.

 

Distribution af lyd- og billedprogrammer i fællesantenneanlæg

§ 5. Fordeling i fællesantenneanlæg af grønlandske og udenlandske lyd- og billedprogram-mer, der modtages direkte ved hjælp af antenne, eller fremføres til anlægget ved hjælp af kabelanlæg, må kun ske uden ændringer og samtidig med, at udsendelsen eller fremføringen sker.
Stk. 2. Tekstning og lignende samt tidsforskudt fordeling kan dog ske, hvis det pågældende radio- eller fjernsynsforetagende har givet samtykke.

§ 6. Det påhviler ejere af fællesantenneanlæg at sikre, at der i anlægget sker en fordeling af de lyd- og billedprogrammer, der spredes ved hjælp af radioanlæg af KNR. Dette gælder dog ikke programmer, der udsendes i medfør af § 29, stk. 1. Forpligtelsen gælder heller ikke, hvis KNR’s programmer kan modtages af brugerne af fællesantenneanlægget på anden vis.
Stk. 2. Eventuelle digitale programmer fra KNR skal alene fordeles, såfremt der fordeles andre digitale programmer i anlægget. Det er ikke tilladt at konvertere digitale programmer fra KNR, medmindre der samtidig finder en digital fordeling sted af de samme programmer.

§ 7. Hvis anlæggene indeholder mere end to kanaler, skal der tillige stilles en kanal til rådighed for lokale programmer, der udsendes eller fordeles i det pågældende område i medfør af en tilladelse efter kapitel 3.
Stk. 2. Hvis der udbydes programpakker,
1) skal samtlige pakker indeholde de programmer, der er omfattet af stk. 1 og § 6, og
2) der skal være mulighed for alene at købe en pakke, som enten indeholder de programmer, der er omfattet af stk. 1 og § 6, eller som alene indeholder disse programmer og andre programmer, for hvilke der betales en så begrænset pris, at prisen for disse supplerende programmer alene udgør en begrænset del af den samlede pris for programpakken.
Stk. 3. Forpligtelsen i henhold til stk. 2 gælder ikke, hvis de omhandlede programmer kan modtages af brugerne af fællesantenneanlægget på anden vis.

§ 8. Landsstyret kan fastsætte regler om adgang til anvendelse af dekodere i fællesantenne-anlæg, der omsætter krypterede signaler til tv-signaler, der umiddelbart kan gengives af tv-apparater. Reglerne kan omfatte følgende forhold:
1)Programudbyderes adgang til at benytte et fælles dekodersystem som anvendes i fælles-antenneanlægget.
2) Programudbyderes adgang til at anvende egen dekoder.
3) Programudbyderes adgang til at afregne direkte med brugerne.

Kapitel 3
Sendetilladelse

§ 9. Landsstyret kan efter ansøgning give selskaber, foreninger eller lignende tilladelse til at udøve landsdækkende programvirksomhed (landsdækkende sendetilladelse), jf. § 14.
Stk. 2. Landsstyret kan i forbindelse med udstedelse af landsdækkende sendetilladelse fast-sætte vilkår for tilladelsen, herunder om eventuel tidsbegrænsning og betaling af koncessionsafgift.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om betingelser og vilkår for landsdækkende sendetilladelse, herunder om betaling af koncessionsafgift.

§ 10. Radio- og tv-nævnet, jf. kapitel 6, kan efter ansøgning give selskaber, foreninger og lignende samt kommuner tilladelse til at udøve lokal programvirksomhed (lokal sendetilladelse), jf. § 13.
Stk.2. Sendetilladelse inden for et lokalt område giver tilladelse til at sende inden for den pågældende kommune. Radio- og tv-nævnet kan, når særlige forhold taler herfor, give indehaveren af en sendetilladelse tilladelse til tillige at sende inden for tilstødende kommuner.
Stk.3. Udsendelse af et program, der samtidig udsendes af anden indehaver af sendetilladelse fra andet lokalt område, er kun tilladt, såfremt indehaverne af sendetilladelse er enige herom, og såfremt der er tale om enkeltstående samsendinger af midlertidig karakter.
Stk. 4. Radio- og tv-nævnet kan tillade udøvelse af programvirksomhed ved midlertidig lokal sendetilladelse, når der er tale om programmer om enkeltstående begivenheder i kortere perioder inden for et lokalt område.

§ 11. Sendetilladelse omfatter udover tilladelse til at udøve programvirksomhed tillige frekvenstilladelse efter anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser.
Stk. 2. Sendetilladelse gives for en periode, der omfatter resten af det kalenderår, hvori tilladelsen udstedes samt de 5 derpå følgende kalenderår, medmindre der er ansøgt om en kortere varighed. Der kan ved sendetilladelsens udløb ansøges om fornyelse.

§ 12. I ansøgningen om sendetilladelse skal der gives en beskrivelse af programvirksomheden. Beskrivelsen skal give et samlet billede af den påtænkte virksomhed. Ansøgningen skal indeholde oplysning om:
1) Ansøgers navn, adresse, eventuelt telefon- og telefaxnumre samt e-mail adresse.
2) Ansøgers GER-nummer og driftsenhedsnummer.
3) Sendetilladelsens geografiske udstrækning.
4) Muligt dækningsområde.
5) Sendetilladelsens genstand.
6) Ejerforhold, styrelse og ledelse.
7) Eventuelt ejerskab af og samarbejde med andre medieforetagender.
8) Eventuelle samarbejdsplaner.
9) Programfladens opbygning og indhold, herunder sprogfordeling.
10) Sendetider.
11) Virksomhedens finansiering.
12) Sende- og produktionsudstyr.
13) De forhold, der i henhold til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser er nødvendige for behandling af ansøgning om frekvenstilladelse.
Stk. 2. Ansøgningen skal være underskrevet af den programansvarlige.
Stk. 3. Ansøgeren skal efter opnået tilladelse til enhver tid meddele Radio- og tv-nævnet eventuelle ændringer vedrørende de i stk. 1 nævnte oplysninger.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler om ansøgningsprocedure og om supplerende oplysninger.

§ 13. Sendetilladelse til selskaber, foreninger og lignende inden for et lokalt område skal udstedes, hvis følgende betingelser er opfyldt:
1) Selskabet, foreningen eller lignende har hjemsted i Grønland.
2) Selskabet, foreningen eller lignende har opfyldt dokumentationskravene i ansøgningen, jf. § 12, stk. 1.
3) Programfladens opbygning og indhold ikke anses for at være ulovlig.
4) Betingelserne for opnåelse af frekvenstilladelse efter anordning om ikrafttræden for Grøn-land af lov om radiofrekvenser er opfyldt.
Stk. 2. Sendetilladelse til en kommune skal udstedes, hvis betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og hvis kommunens formål med programvirksomheden alene vil være at stille produktions- og sendefaciliteter til rådighed for interesserede borgere eller at formidle kommunal information.

§ 14. Landsdækkende sendetilladelse til selskaber, foreninger og lignende kan udstedes, hvis følgende betingelser er opfyldt:
1) Betingelserne i § 13, stk. 1.
2) Ansøgeren er ikke samtidig tildelt sendetilladelse inden for et lokalt område.
3) Ansøgerens finansielle grundlag findes tilfredsstillende.
4) Ansøgerens sendemuligheder findes tilfredsstillende.
Stk. 2. Der kan ikke udstedes landsdækkende sendetilladelse til en kommune.

§ 15. KNR og tilladelsens indehaver skal sørge for, at der for hver udsendelse findes en programansvarlig.
Stk. 2. KNR og tilladelsens indehaver skal sørge for, at der ved afslutningen af hvert program gives oplysning om, hvem der er programansvarlig, og foretages en identifikation af radio- eller tv-foretagendet.
Stk. 3. KNR og tilladelsens indehaver skal påse, at bestemmelserne for virksomheden overholdes.

§ 16. KNR og tilladelsens indehaver er forpligtet til at udsende meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolkningen.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om, hvornår og hvordan de i stk. 1 nævnte meddelelser skal udsendes.

§ 17. KNR og tilladelsens indehaver skal optage og i 3 måneder opbevare alle udsendelser i overensstemmelse med regler, der fastsættes af Landsstyret. I forbindelse med behandlingen af en sag vedrørende programvirksomheden, herunder vedrørende udsendte reklamer, kan Radio- og tv-nævnet pålægge indehaveren at aflevere optagelser af udsendelserne. Hvis behandlingen af en sag vedrørende programvirksomheden gør det nødvendigt, kan Radio- og tv-nævnet pålægge indehaveren at opbevare udsendelser i mere end 3 måneder.

§ 18. KNR og lokale radio- og tv-stationer, der modtager tilskud i henhold til kapitel 5, skal inden for rammerne af ophavsretslovgivningen mod godtgørelse af de hermed forbundne udgifter give befolkningen adgang til deres programarkiver.

§ 19. Radio- og tv-nævnet kan inddrage en lokal sendetilladelse midlertidigt eller endeligt, hvis tilladelsens indehaver ikke længere opfylder betingelserne for opnåelse af sendetilladelse, jf. § 13, eller ikke har udnyttet sin tilladelse i mere end 1 år.
Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan inddrage en lokal sendetilladelse midlertidigt eller endeligt, hvis tilladelsens indehaver
1) tilsidesætter §§ 15-18, pålæg meddelt efter § 17 eller regler udstedt i medfør af § 16, stk. 2,
2) overtræder § 12, stk. 3,
3) overtræder reglerne for reklamer og sponsorering, jf. kapitel 7,
4) overtræder landstingsforordningen eller bestemmelser fastsat efter forordningen, hvis der er tale om grove eller gentagne overtrædelser,
5) ved sin virksomhed groft eller gentagne gange overtræder anden lovgivning, eller
6) ikke betaler lovpligtige gebyrer i henhold til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser.
Stk. 3. Landsstyret kan efter indstilling herom fra Radio- og tv-nævnet i de i stk. 2 nævnte tilfælde inddrage en landsdækkende sendetilladelse midlertidigt eller endeligt. Inddragelse kan tillige ske, såfremt tilladelsens indehaver ikke længere opfylder betingelserne for opnåelse af sendetilladelse, jf. § 14, fastsatte vilkår for tilladelsen, eller ikke har udnyttet sin tilladelse i mere end 1 år.

 

Kapitel 4
KNR

Formål og opgaver

§ 20. KNR har til formål via tv, radio og internet eller lignende at sikre hele den grønlandske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning (public service forpligtelserne).
Stk. 2. Der skal i programudbudet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed.
Stk. 3. KNR skal i det samlede programudbud tilbyde en bred samfundsmæssig dækning af Grønland og således afspejle den mangfoldighed af kultur, livsopfattelse og levevilkår, der er i de forskellige dele af landet.
Stk. 4. For at tilstræbe en reel landsdækning indgås der på forretningsmæssige vilkår nærmere aftaler mellem KNR og eksterne producenter, herunder lokale radio- og tv-stationer, hvorved de eksterne producenter i en vis udstrækning virker som lokale leverandører til den landsdækkende virksomhed.
Stk.5. Programudbudet skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat.
Stk.6. Programudbudet skal endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det grønlandske samfund. KNR skal lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og formidler af grønlandsk kunst og kultur, herunder den grønlandske kulturarv.
Stk.7. KNR skal udbyde programmer, der er målrettet såvel børn som unge.
Stk. 8. KNR skal gennem anvendelse af nye teknologier tilstræbe at styrke adgangen til programudbudet for personer med et handicap, herunder tilstræbe, at dækning af begivenheder af stor samfundsmæssig interesse så vidt mulig tekstes eller tegnsprogstolkes.
Stk. 9. KNR skal i programudbudet sikre, at der tages størst mulig hensyn til de mindretal i befolkningen, der har et andet modersmål end grønlandsk.

§ 21. KNR skal sikre, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotivet vold. KNR skal advare lytterne og seerne om indslag, der indeholder stærkt voldelige eller anstødelige scener.
Stk.2. KNR skal sikre, at der ikke sendes programmer, der på nogen måde tilskynder til had på grund af race, køn, religion, etnicitet, nationalitet, politisk overbevisning eller seksuel observans.

§ 22. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden.
Stk. 2. KNR skal sikre, at befolkningen gives mulighed for informationsformidling gennem KNR. KNR kan i den forbindelse mod betaling af de hermed forbundne udgifter tilbyde bistand til lytternes og seernes udvikling af egne programmer og til på anden vis at lade lytterne og seerne udtrykke sig i KNR.

§ 23. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed.

§ 24. KNR skal gennem en aktiv sprogpolitik medvirke til at bevare og udvikle det grønlandske sprog.

§ 25. KNR skal sikre, at en væsentlig del af KNR’s nyhedsprogrammer produceres i form af egenproduktioner, jf. stk. 2.
Stk. 2. Ved egenproduktion forstås redigerede radio- og tv-programmer, som KNR selv har produceret, og redigerede programmer, som KNR som hovedproducent har produceret i samproduktion med eksterne producenter
Stk. 3. Ud over KNR’s egenproduktioner tilvejebringes programmerne ved bestilling og ved indkøb fra eksterne producenter, jf. § 20, stk. 4. Programmer kan tillige produceres som samproduktioner mellem KNR og eksterne producenter.

§ 26. KNR skal sikre en dialog med befolkningen om programvirksomheden.

§ 27. Reklamer og programmer, der sponsoreres, kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i kapitel 7.

§ 28. Landsstyret og KNR indgår inden en af Landsstyret fastsat frist en resultatkontrakt for 4 år ad gangen, jf. dog § 61, der nærmere fastlægger omfang og beskaffenhed af public service-forpligtelserne, jf. §§ 20-26 (public service kontrakt). Kontrakten skal mindst indeholde følgende:
1) Beskrivelse af antal sendemuligheder, som KNR råder over til public service-virksomhed.
2) Beskrivelse af de forventede økonomiske rammer for KNR’s virksomhed i kontraktperioden.
3) Angivelse af et minimum for andelen af egenproduktion, jf. § 25, stk. 2.
4) Angivelse af et minimum for andelen af anden grønlandsk produktion, jf. stk. 2.
5) Angivelse af et minimum for andelen af indkøb fra eksterne producenter.
6) Angivelse af et minimum for andelen af nyheds- og aktualitetsprogrammer, herunder også minimum for andelen af nyheds- og aktualitetsprogrammer, der er egenproduktioner.
7) Angivelse af et minimum for andelen af programmer vedrørende kunst og kultur.
8) Angivelse af et minimum for andelen af programmer målrettet mod børn henholdsvis unge.
9) Angivelse af et minimum for andelen af undervisningsprogrammer.
10) Beskrivelse af programmers omfang fordelt på forskellige typer af programmer, der er henvendt til forskellige sproggrupper i samfundet, jf. § 20, stk. 9.
11) Angivelse af et maksimum for lønandelen af de samlede driftsudgifter.
12) Beskrivelse af omfang af efter- og videreuddannelse af KNR’s personale.
13) Beskrivelse af indhold og omfang af anden programvirksomhed og anden virksomhed, jf. § 29.
Stk. 2. Ved anden grønlandsk produktion forstås redigerede radio- og tv-programmer, som er produceret af andre tv- eller radiostationer i Grønland eller af andre produktionsvirksomheder med hjemsted i Grønland.
Stk.3. Ved fastsættelsen af minimum for andelene af egenproduktioner, anden grønlandsk produktion, indkøb fra eksterne producenter og for de enkelte programtyper ses der bort fra genudsendelser, reklamer og andre uredigerede programmer.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om public service kontraktens indhold.
Stk. 5. KNR udarbejder og indsender til Landsstyret og Radio- og tv-nævnet, jf. kapitel 6, en årlig redegørelse om opfyldelse af public service kontrakten. Fristen for indsendelse af redegørelsen aftales i kontrakten.
Stk. 6. Public service kontrakten og den årlige redegørelse om opfyldelse heraf skal offentliggøres.

§ 29. KNR kan udøve anden programvirksomhed, for eksempel ved udsendelse af programmer til udlandet og ved fremstilling af programmer til distribution på anden måde end gennem udsendelser. KNR kan ikke udøve anden programvirksomhed i medfør af en tilladelse efter kapitel 3. Landsstyret kan fastsætte regler om anden programvirksomhed.
Stk. 2. KNR kan udøve anden virksomhed i tilknytning til programvirksomheden eller med henblik på udnyttelse af institutionens tekniske udstyr, særlige sagkundskab m.v. KNR skal mod betaling vejlede lokale radio- og tv-stationer efter behov.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om anden virksomhed, herunder om yderligere begrænsninger i adgangen til at udøve anden virksomhed. Landsstyret kan fastsætte regler om betalingsvilkårene for KNR’s vejledning af lokale radio- og tv-stationer, jf. stk. 2, 2. pkt.
Stk.4. Betalings-tv kan ikke indgå i KNR’s anden programvirksomhed og anden virksomhed.
Stk. 5. Anden programvirksomhed og anden virksomhed skal foregå på konkurrencemæssige vilkår.

 

KNR’s organisation

§ 30. KNR er en selvstændig offentlig institution.
Stk. 2.KNR’s afgørelser i sager, der vedrører institutionens virksomhed, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. KNR’s afgørelser i sager om god presseskik og om genmæle kan dog indbringes for Det Grønlandske Pressenævn efter reglerne herom i medieansvarsloven.

§ 31. KNR ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvor bestyrelsesformanden og yderligere 1 medlem udpeges af Landsstyret. Øvrige medlemmer udpeges af Landsstyret efter indstilling således:
1) 1 medlem indstilles af sammenslutningen af lokale radio- og tv-stationer og en eventuel sammenslutning af private producenter.
2) 1 medlem indstilles af ledelsen på Journalistskolen.
3) 1 medlem indstilles af de landsdækkende lytter- og seerorganisationer i Grønland.
4) 1 medlem indstilles af de landsdækkende kunst- og kulturorganisationer i Grønland.
5) 1 medlem indstilles af de fastansatte medarbejdere i KNR.
Stk. 2. Medlemmerne skal have bopæl i Grønland, være fyldt 18 år og må ikke være medlemmer af Landstinget.
Stk. 3. Såfremt der ikke fremkommer indstilling fra de i stk. 1 nævnte indstillingsberettigede, udpeger Landsstyret et medlem uden indstilling. Såfremt der ikke findes landsdækkende lytter- og seerorganisationer i Grønland, indstiller KANUKOKA i stedet 1 medlem.
Stk. 4.Bestyrelsen skal tilsammen repræsentere mediemæssig, kulturel, ledelsesmæssig og erhvervsmæssig indsigt. De medlemmer, der efter forordningen skal udpeges af Landsstyret uden indstilling, skal hver for sig repræsentere ledelsesmæssig eller erhvervsmæssig indsigt.
Stk. 5. For hvert bestyrelsesmedlem undtagen formanden udpeges en personlig suppleant, der indtræder i bestyrelsen i tilfælde af det pågældende bestyrelsesmedlems udtræden, afsættelse eller længerevarende forfald. Hvis den udpegede suppleant indtræder som fast medlem af bestyrelsen udpeges en ny suppleant. I tilfælde af formandens udtræden eller afsættelse udpeger Landsstyret en ny formand.
Stk. 6. Bestyrelsen udpeger af sin midte en næstformand.
Stk. 7. Medlemmerne udpeges for en periode af 4 år, første gang dog for perioden 1. november 2005 – 31. december 2007. Medlemmerne kan genudpeges, dog kun én gang. Landsstyret kan i udpegningsperioden afsætte et bestyrelsesmedlem eller en indtrådt suppleant, der groft har tilsidesat sit bestyrelsesansvar eller på anden vis har gjort sig uegnet til at bestride bestyrelseshvervet.
Stk. 8. Landsstyret kan fastsætte regler om honorering af bestyrelsen og om godtgørelse af bestyrelsesmedlemmernes udgifter, herunder bl.a. til rejser, fortæring og ophold i KNR’s tjeneste.

§ 32. Bestyrelsen er KNR’s øverste ledelse og har det overordnede ansvar for, at bestemmelser for KNR’s virksomhed overholdes. Bestyrelsen har herunder ansvaret for KNR’s samlede virksomhed og for public service-kontraktens opfyldelse. Bestyrelsen må ikke udøve indflydelse på den daglige programvirksomhed eller enkeltprogrammer, jf. § 33, stk. 1.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter de almindelige retningslinier for KNR’s virksomhed.
Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger en direktør.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler om en vedtægt for KNR.

§ 33. Direktøren har det daglige programansvar og varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse af KNR. Direktøren skal sikre, at virksomheden ledes efter de herom gældende regler og de af bestyrelsen fastsatte retningslinier.
Stk. 2. Direktøren ansætter og afskediger KNR’s medarbejdere.

§ 34. KNR er med hensyn til vilkår og øvrige forhold for ansættelser, forhold under ansættelsen og afskedigelser forpligtet til at følge de bestemmelser, der til enhver tid gælder for ansatte under Grønlands Hjemmestyre.

 

KNR’s finansiering

§ 35. KNR’s virksomhed finansieres gennem tilskud fra landskassen, reklamer, sponsorerede programmer og indtægter ved eventuel anden virksomhed.
Stk. 2. Det årlige tilskud fra landskassen fastsættes af Landstinget i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for det følgende finansår.

§ 36. Bestyrelsen afgiver hvert år til Landsstyret forslag til budget for det følgende finansår inden en af Landsstyret fastsat frist. Forslaget skal indeholde et overslag over forventede indtægter, driftsudgifter og anlægsudgifter samt størrelsen af aktiver og passiver ved årsskiftet. Bestyrelsen afgiver samtidigt forslag til størrelsen af landskassens tilskud for det nævnte finansår.
Stk. 2. Bestyrelsen skal som en del af det samlede forslag til budget afgive et forslag til særskilt budget for anden programvirksomhed henholdsvis for anden virksomhed, herunder særskilt budget for hver enkelt type af anden virksomhed.

§ 37. KNR’s regnskabsår er finansåret. KNR skal følge de til enhver tid gældende bestemmelser for Grønlands Hjemmestyre om budget, regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.
Stk. 2. Regnskabet skal indeholde særskilt regnskab for KNR’s public service-virksomhed, for anden programvirksomhed henholdsvis for anden virksomhed, herunder særskilt regnskab for hver enkelt type af anden virksomhed.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler for den budget- og regnskabsmæssige adskillelse mellem public service virksomheden og anden programvirksomhed og anden virksomhed.
Stk. 4. Årsregnskabet revideres af Grønlands Hjemmestyres revision.
Stk. 5. Bestyrelsen forelægger, inden en af Landsstyret fastsat frist, det af bestyrelsen godkendte reviderede årsregnskab bilagt revisionens bemærkninger for Landsstyret til godkendelse. Landsstyret fremsender efterfølgende årsregnskabet til Landstinget til orientering.
Stk. 6. Bestyrelsen skal i forbindelse med regnskabets forelæggelse for Landsstyret samtidig lade regnskabet offentliggøre.

 

Kapitel 5
Tilskud til lokale radio- og tv-stationer

§ 38. Landsstyret yder efter ansøgning herom indenfor en på finansloven hertil afsat bevilling et grundtilskud til lokale radio- og tv-stationer, der opfylder følgende betingelser:
1) Stationen skal være i besiddelse af gyldig sendetilladelse.
2) Stationen skal overholde de for Grønlands Hjemmestyre fastsatte regler for budget, regnskab og revision.
3) Stationen skal overholde de for Grønlands Hjemmestyre fastsatte regler for dokumentation af programvirksomheden.
4) Stationen skal informere lokalbefolkningen om lokale nyheder.
5) Stationen skal give lokalbefolkningen mulighed for at ytre sig.
6) Stationen skal i sin programvirksomhed blandt andet udsende eller fordele redigerede programmer, der er produceret af stationen selv eller af stationen som hovedproducent i samproduktion med anden produktionsvirksomhed (egenproduktioner). Genudsendelser, reklamer og andre uredigerede programmer anses ikke for egenproduktioner.
7) Stationen skal sikre, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold. Stationen skal advare lytterne og seerne om indslag, der indeholder stærkt voldelige eller anstødelige scener.
8) Stationen skal sikre, at der ikke sendes programmer, der på nogen måde tilskynder til had på grund af race, køn, religion, etnicitet, nationalitet, politisk overbevisning eller seksuel observans.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om minimumsgrænser for omfanget af de i stk. 1, nr. 4-6, nævnte betingelser.
Stk. 3. Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud.
Stk. 4. Tilskudsmodtageren skal oplyse Landsstyret om ændringer i programvirksomheden, der bevirker, at betingelserne i stk. 1 ikke længere er opfyldt.
Stk.5. Tilskudsmodtageren skal inden en af Landsstyret fastsat frist redegøre for sin faktiske programvirksomhed i form af et årsregnskab samt en årsberetning.

§ 39. Landsstyret yder efter ansøgning herom inden for en på finansloven hertil afsat bevilling et produktionstilskud til lokale tv-stationer, der opfylder betingelserne for opnåelse af grundtilskud og herom af Landsstyret fastsatte minima for bestemte egenproduktioner, jf. stk. 2.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om, hvilke former for egenproduktioner, der berettiger til produktionstilskud og kan fastsætte regler om graduering af produktionstilskuddene, herunder betingelser for opnåelse af de enkelte tilskudssatser.
Stk. 3. Produktionstilskuddet udbetales kvartalsvis på baggrund af omfanget af ansøgerens egenproduktioner i kvartalet forud herfor. Genudsendelser, reklamer og andre uredigerede programmer indgår ikke i opgørelsen af egenproduktioner.
Stk.4. Tilskudsmodtageren skal inden en af Landsstyret fastsat frist redegøre for sin faktiske egenproduktionsvirksomhed i form af et årsregnskab og en årsberetning.

§ 40. Landsstyret yder inden for en på finansloven hertil afsat bevilling de lokale radio- og tv-stationers sammenslutning et tilskud til organisationens drift og indenfor en på finansloven hertil afsat bevilling et tilskud til fremme af de lokale radio- og tv-stationers efter- og videreuddannelse af medarbejderne på de lokale radio- og tv-stationer.

§ 41. Grundtilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis tilskudsmodtageren
1) har givet urigtige oplysninger i grundtilskudsansøgningen,
2) har undladt at oplyse om væsentlige ændringer i programvirksomheden, jf. § 38, stk. 4,
3) har undladt indenfor den herfor fastsatte frist at redegøre for sin faktiske programvirksomhed, jf. § 38, stk. 5, eller
4) ikke længere opfylder betingelserne for at opnå sendetilladelse, jf. §13.
Stk. 2. Produktionstilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis tilskudsmodtageren
1) har givet urigtige oplysninger i produktionstilskudsansøgningen,
2) har undladt indenfor den herfor fastsatte frist at redegøre for sin faktiske egenproduktions-virksomhed, jf. § 39, stk. 4, eller
3) ikke længere opfylder betingelserne for at opnå sendetilladelse, jf. §13.
Stk. 3. Grundtilskud, produktionstilskud, tilskud til de lokale radio- og tv-stationers sammenslutnings drift samt tilskud til efter- og videreuddannelse kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis tilskudsmodtageren har anvendt tilskuddet til andre formål end det bevilgede.

§ 42. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om grund- og produktionstilskud samt de i § 40 nævnte tilskud, herunder om ansøgning, regnskab og tilbagebetaling.
Stk. 2. Landsstyret kan ved uddelegering helt eller delvist pålægge Radio- og tv-nævnet eller en organisation, der repræsenterer de lokale radio- og tv-stationer, at administrere reglerne vedrørende grund- og produktionstilskud samt tilskud til efter- og videreuddannelse. Landsstyret kan fastsætte regler om uddelegering af kompetencen til at administrere tilskudsreglerne.
Stk.3. Landsstyret kan anvende eventuelle uforbrugte midler til grund- og produktionstilskud som tilskud til efter- og videreuddannelse, jf. § 40, stk. 1. Såfremt administrationen af tilskuddene er uddelegeret, kan den, der har fået tillagt kompetencen, anvende eventuelle uforbrugte midler til grund- og produktionstilskud som tilskud til efter- og videreuddannelse.

 

Kapitel 6
Radio- og tv-nævnet

§ 43. Landsstyret nedsætter et nævn, Radio- og tv-nævnet, til varetagelse af en række opgaver på radio- og tv-området, jf. §§ 44-46. Nævnet nedsættes for 4 år ad gangen, første gang for perioden 1. januar 2005 – 31. december 2008.
Stk. 2. Nævnet består af 3 medlemmer, der tilsammen skal repræsentere forvaltningsmæssig, erhvervsmæssig, mediemæssig og kulturel indsigt. Medlemmerne skal have bopæl i Grønland og kan ikke være medlem af Landstinget, medlem af bestyrelsen for eller ansat hos KNR, Sammenslutningen af lokale tv- og radiostationer (STTK) eller et af STTK’s medlemmer.
Stk.3. Landsstyret udpeger nævnets medlemmer efter indhentelse af forslag til kandidater hertil fra relevante parter. Landsstyret udpeger nævnets formand.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter efter indhentet udtalelse fra nævnet regler om en forretningsorden for dette.
Stk. 5. Landsstyret stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.
Stk. 6. Nævnet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til Landsstyret.

§ 44. Radio- og tv-nævnet har følgende overordnede opgaver:
1) At udstede lokale sendetilladelser.
2) At inddrage lokale sendetilladelser og afgive indstilling til Landsstyret om inddragelse af landsdækkende sendetilladelser.
3) At gennemgå KNR’s årlige redegørelse om opfyldelse af public service-kontrakten og afgive udtalelse herom til Landsstyret.
4) At træffe afgørelse mv. i sager på reklame- og sponsorområdet, jf. § 46.
5) At føre tilsyn med KNR og andre radio- og tv-stationers overholdelse af reglerne om radio- og tv-virksomhed, herunder at påtale overtrædelser af landstingsforordningen, af bestemmelser fastsat i medfør af landstingsforordningen og af vilkår for tilladelser.
6) At rådgive Landsstyret om radio- og tv-spørgsmål.
Stk. 2. Radio- og tv-nævnet skal foranstalte, at der bliver foretaget eksterne uvildige undersøgelser af lytternes og seernes
1) ønsker vedrørende radio- og tv-programvirksomheden, og
2) benyttelse af landsdækkende og lokale radio- og tv-stationers programtilbud og andre radio- og tv-tilbud.
Stk. 3. Landsstyret kan pålægge Radio- og tv-nævnet øvrige opgaver.

§ 45.Radio- og tv-nævnet træffer afgørelse om udstedelse og inddragelse af lokale sendetilladelser.

§ 46. Radio- og tv-nævnet har følgende opgaver vedrørende reklame og sponsorering af programmer:
1) Nævnet træffer afgørelse om identifikation, placering, sprog og omfang af reklamer, jf. §§ 50-51 og § 53.
2) Nævnet træffer afgørelse om radio- og tv-reklamers indhold, jf. §§ 52. Nævnet kan påtale overtrædelse af reglerne og kan pålægge KNR eller indehaveren af en sendetilladelse at offentliggøre afgørelsen. Nævnet kan bestemme på hvilken måde og i hvilken form dette skal ske.
3) Nævnet træffer afgørelse om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er udsendt i reklameindslag. Retten til genmæle forudsætter, at oplysningerne er egnede til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og at deres rigtighed ikke er utvivlsom. Nævnet kan pålægge KNR eller indehaveren af en sendetilladelse at udsende et genmæle. Nævnet kan træffe afgørelse om genmælets indhold, form og plads.
4) Nævnet træffer afgørelse om identifikation af sponsor og om sponsorerede programmer, jf. §§ 54-55.

§ 47. Radio- og tv-nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 48. Radio- og tv-nævnet kan til brug for varetagelsen af sine opgaver afkræve KNR og en indehaver af en sendetilladelse oplysninger om virksomhedens drift.

§ 49. Landsstyret kan fastsætte regler om Radio- og tv-nævnets virksomhed, herunder om nævnets opgaver, form og indhold af årsberetning og om budget og regnskab.

 

Kapitel 7
Reklamer og sponsorering

§ 50. Reklamer i radio og tv forstås som:
1) Anbefalinger og anprisninger af samt henvisninger til varer, tjenesteydelser og virksomheder i kommercielt øjemed, uanset om der ydes vederlag for udsendelsen.
2) Formidling af oplysninger og tilkendegivelse af synspunkter om økonomiske interesse-grupper, såsom erhvervsorganisationer, arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger og formidling af religiøse eller politiske synspunkter, med det formål at fremme eller anbefale de pågældende gruppers synspunkter, uanset om der ydes vederlag for udsendelsen.
Stk. 2. Reklamer skal klart kunne identificeres som sådanne, således at de i indhold og præsentation adskiller sig fra de ordinære udsendelser.

§ 51. I tv, bortset fra tekst-tv, må reklamer kun sendes i blokke af maksimalt 5 minutters varighed. Blokkene skal placeres mellem udsendelserne.
Stk.2. I radio må KNR kun sende reklamer i blokke af maksimalt 5 minutters varighed og placeret mellem udsendelserne.
Stk.3. Reklameudsendelser må ikke udgøre mere end 10 procent af den daglige sendetid.

§ 52. Der må ikke reklameres for lægemidler, tobak, øl, vin og spiritus, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. I tv må der endvidere ikke reklameres for religiøse bevægelser og politiske partier, kandidatforbund, sammenslutninger og enkeltkandidater, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om undtagelser fra forbudene i stk. 1 og 2.

§ 53. Landsstyret kan fastsætte regler om, hvordan reklamer kan indgå i programvirksomheden, herunder regler om identifikation, placering, sprog og indhold og omfang af reklamer. Landsstyret kan i den forbindelse fastsætte regler om placering af reklamer rettet mod børn og reklamer for produkter til børn.

§ 54. Sponsorering omfatter enhver ydelse af direkte eller indirekte tilskud til finansieringen af radio- eller tv-programmer, herunder tekst-tv-sider, fra en fysisk eller juridisk person, der ikke selv udøver virksomhed ved udsendelse eller produktion af radio- eller tv-programmer, film m.v., med henblik på at fremme den pågældendes navn, mærke (logo), image, aktiviteter eller produkter.
Stk. 2. Et sponsoreret program skal klart kunne identificeres ved, at tilskudsgiverens navn eller mærke (logo) er angivet ved programmets begyndelse, slutning eller i naturlige pauser i programmet eller flere af de nævnte steder. Sådanne angivelser må derimod ikke forekomme i programmet. I tekst-tv angives tilskudsgiverens navn eller mærke (logo) dog på de enkelte tekst-tv-sider, hvortil der ydes tilskud i henhold til stk. 1.
Stk. 3. Indholdet og programsætningen af et sponsoreret program må ikke påvirkes af tilskudsgiveren på en sådan måde, at det indvirker på radio- eller tv-stationens redaktionelle selvstændighed med hensyn til programmerne.
Stk. 4. Der må ikke udsendes programmer, der er sponsoreret af fysiske eller juridiske personer, hvis hovedvirksomhed er at producere eller sælge øl, vin og spiritus, tobaksprodukter eller varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med rygning, og lægemidler, jf. dog stk. 8.
Stk. 5. Der må ikke udsendes programmer, der er sponsoreret af religiøse bevægelser og politiske partier, sammenslutninger og enkeltkandidater, jf. dog stk. 7 og 8.
Stk. 6. Der må ikke udsendes sponsorerede nyheds- og aktualitetsprogrammer.
Stk. 7. Radio- og tv-stationer, der ikke modtager tilskud, er ikke omfattet af stk. 5.
Stk. 8. Landsstyret kan fastsætte regler om undtagelser fra forbudene i stk. 4 og 5.

§ 55. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om, hvordan sponsorering kan indgå i programvirksomheden.

§ 56. Klager vedrørende reklamer og sponsorering af programmer, jf. § 46, skal være modtaget i Radio- og tv-nævnet senest 4 uger efter, at indslaget eller programmet har været sendt.
Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan beslutte at tage sager op af egen drift.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om indgivelse af klager vedrørende sager om reklamer og sponsorering af programmer.

 

Kapitel 8
Forsøgsordninger og sanktioner

§ 57. Landsstyret kan give tilladelse til gennemførelse af forsøgsordninger inden for landstingsforordningens bestemmelser.

§ 58. Det er ikke tilladt at fremstille, importere, omsætte, installere, besidde eller ændre dekodere eller andet dekodningsudstyr, hvis formål det er at give uautoriseret adgang til indholdet af en kodet radio- eller tv-udsendelse. Annoncering eller anden form for reklame for sådant udstyr er ikke tilladt.

§ 59. Bøde kan pålægges den, der
1) udøver programvirksomhed i strid med § 1,
2) distribuerer lyd- og billedprogrammer ved hjælp af digitale sendemuligheder i strid med § 4, stk. 1, eller vilkår i medfør af § 4, stk. 2 og 3,
3) distribuerer lyd- og billedprogrammer i fællesantenneanlæg i strid med §§ 5-7,
4) anvender tilskud til andre formål end det bevilgede,
5) tilsidesætter en afgørelse efter § 46, stk. 1, nr. 1,
6) tilsidesætter en afgørelse om berigtigelse, jf. § 46, stk. 1, nr. 2, eller
7) overtræder § 6, § 7, stk. 1 og 2, §§ 15-18, § 48, §§ 50-51, § 52, stk. 1-2, § 54, stk. 2-6, § 58 eller pålæg udstedt i medfør af § 17.
Stk. 2. Ved overtrædelse af forskrifter, der udstedes i medfør af § 8, § 12, stk. 4, § 16, stk. 2, § 38, stk. 2, § 39, stk. 2, § 42, stk. 1, § 53 og § 55, kan der idømmes bøde.
Stk. 3. Der kan pålægges aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, foreninger eller lignende bødeansvar. Der kan pålægges en kommune eller et kommunalt fællesskab m.v. bødeansvar.

 

Kapitel 9
Ikrafttrædelses-, overgangs- og ophævelsesbestemmelser

§ 60. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2005. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. dog stk. 3.
Stk.2. Regler, der er fastsat i medfør af landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed, forbliver i kraft, indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre landstingsforordninger.
Stk. 3. Landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed og regler fastsat i medfør heraf gælder for lokale radio- og tv-stationer, som har en tilladelse i medfør af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 26. november 1991 om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed, indtil de har opnået en sendetilladelse efter denne landstingsforordning. Opgaver, der er henlagt til Radio- og TV-klagenævnet, varetages fra den 1. januar 2005 af Radio- og tv-nævnet, jf. dog § 64.

§ 61. Den mellem Landsstyret og KNR indgåede resultatkontrakt, jf. § 28, indgås første gang for perioden fra 1. januar 2006 til 31. december 2008 og derefter for en 4-årig periode ad gangen fra 1. januar 2009.

§ 62. Den bestyrelse, der er udpeget efter reglerne i landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed, fortsætter indtil ny bestyrelse er udpeget pr. 1. november 2005.

§ 63. Tilladelser, der er udstedt til lokale radio- og tv-stationer i medfør af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 26. november 1991 om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed er gyldige indtil den for tilladelsen fastsatte udløbsdato, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Tilskud i henhold til kapitel 5 i denne landstingsforordning forudsætter, at ansøgeren er tildelt sendetilladelse efter reglerne i kapitel 5.

§ 64. Klager, der er indgivet til Radio- og TV-klagenævnet inden den 1. januar 2005, færdigbehandles af Radio- og TV-klagenævnet efter reglerne i landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed og regler fastsat i medfør af denne forordning.

§ 65. Landstingsforordningen gælder ikke for den radio- og tv-virksomhed, der udøves af de amerikanske styrker på de dansk-amerikanske forsvarsområder, der er oprettet i henhold til traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland (Pituffik).
Grønlands Hjemmestyre, den 14. november 2004

 
Hans Enoksen

/

Henriette Rasmussen