Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 21
30. december 2004
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.

I medfør af § 39, stk. 2, og § 42, stk. 1 og 2, og § 59, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed, fastsættes:

 

Former for tilskud mv.

§ 1. Landsstyret yder tilskud til lokal radio- og tv-virksomhed inden for den på finansloven afsatte bevilling.

§ 2. Der kan ydes økonomisk tilskud til lokal radio- og tv-virksomhed i form af:
1)Grundtilskud, der ydes til driften af lokale radio- og tv-stationer.
2) Produktionstilskud, der alene ydes til lokale tv-stationer.
3) Organisationstilskud, der ydes til driften af de lokale radio- og tv-stationers sammenslutning (STTK).
4) Tilskud til efter- og videreuddannelse af de lokale radio- og tv-stationers medarbejdere.
Stk. 2. Der kan ydes grundtilskud, jf. stk. 1, nr. 1, og produktionstilskud, jf. stk. 1, nr. 2, efter ansøgning.
Stk. 3. Ved ansøgning om tilskud, jf. stk. 2, vurderer det tilskudsadministrerende organ , jf. §§ 4 og 13, om stationen udgør en selvstændig enhed med selvstændig programvirksomhed.

 

Fordeling af tilskud

§ 3. Af den i § 1 nævnte bevilling afsættes forlods 400.000 kr. som organisationstilskud, jf. § 2, stk. 1, nr. 3.
Stk. 2. Af den i § 1 nævnte bevilling afsættes forlods 100.000 kr. som tilskud til efter- og videreuddannelse af de lokale radio- og tv-stationers medarbejdere, jf. § 2, stk. 1, nr. 4.
Stk. 3. Af den resterende bevilling anvendes 2/3 til grundtilskud, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, og 1/3 til produktionstilskud, jf. § 2, stk. 1, nr. 2.

 

Grundtilskud

§ 4. Grundtilskud administreres og udbetales kvartalsvis af STTK. Udbetalingen finder sted inden udgangen af den første måned i et kvartal.
Stk. 2. Direktoratet for kultur fører tilsyn med administration og udbetaling af det i stk. 1 nævnte tilskud.

§ 5. Grundtilskud bevilges ved at STTK forlods afsætter midler til, at 2 nye lokale stationer kan modtage tilskud fra den første kvartalsudbetaling efter, at betingelserne for at modtage tilskud er opfyldt.
Stk. 2. Såfremt flere end 2 lokale stationer efter ansøgning kvalificerer sig til de forlods afsatte midler, jf. stk. 1, ydes alene tilskud til de 2 stationer, der først opfylder betingelserne for tildeling af grundtilskud, jf. § 6. stk. 1-3.
Stk. 3. STTK fordeler det resterende grundtilskud, jf. stk. 1, ligeligt mellem de resterende tilskudsberettigede lokale radio- og tv-stationer.

§ 6. Ud over de angivne betingelser i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed skal følgende betingelser være opfyldt for at opnå grundtilskud:
1) Ansøgning om grundtilskud skal være modtaget hos STTK senest den 5. januar det år, ansøgningen vedrører, jf. dog § 5, stk. 2.
2) STTK skal have modtaget budget for det kalenderår ansøgningen vedrører senest den 5. januar. Budgettet skal være underskrevet af bestyrelsesformanden og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
3) STTK skal tillige have modtaget målsætnings- og handlingsplan for det kalenderår, ansøgningen vedrører senest den 5. januar, såfremt det samlede tilskud fra Grønlands Hjemmestyre i det foregående kalenderår udgjorde mindst 150.000 kr. Målsætnings- og handlingsplan skal være underskrevet af bestyrelsesformanden og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. STTK skal af nye lokale stationer, jf. § 5, stk. 1 og 2, have modtaget budget for den periode, ansøgningen vedrører senest samtidig med modtagelse af ansøgning om tilskud. Budgettet skal være underskrevet af bestyrelsesformanden og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3. Er sendetilladelsen meddelt én eller flere personer i fællesskab, skal regnskab, budget, målsætnings- og handlingsplan være underskrevet af indehaveren eller indehaverne af sendetilladelsen.
Stk. 4. Radio- og tv-stationer, der ikke er medlem af STTK, skal under iagttagelse af de samme frister og formkrav indsende de i stk. 1, nr. 2-3 samt stk. 2-3 nævnte oplysninger til direktoratet for kultur.

§ 7. Følgende vilkår gælder for tildeling af grundtilskud:
1) STTK skal have modtaget stationens bestyrelses årsberetning om det foregående kalenderår senest den 1. juni. Årsberetningen skal være underskrevet af den samlede bestyrelse, jf. dog stk. 4.
2) STTK skal have modtaget stationens årsregnskab fra det foregående kalenderår senest den 1. juni, jf. dog stk. 4.
3) STTK skal senest den 5. i hver måned have modtaget oversigt over den tilskudsmodtagende stations sendeflade i den forløbne måned. For hver produktion skal opgives titel, antal minutter, sprog og indhold fordelt på lokale nyheder og udsendelser, som giver lokalbefolkningen mulighed for at ytre sig. Endvidere opgives i minutter månedens samlede egenproduktion, samt anvendt musik, reklamer og eventuelt satellit-tv eller -radio.
Stk. 2. Hvis det samlede tilskud fra Grønlands Hjemmestyre i det foregående kalenderår udgjorde mindst 150.000 kr. , skal regnskabet være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabet skal tillige være godkendt og underskrevet af den samlede bestyrelse og revisionsprotokollat skal være vedlagt. Det foregående års bevilgede tilskud fra Grønlands Hjemmestyre skal tydeligt fremgå af regnskabet.
Stk. 3. Hvis det samlede tilskud fra Grønlands Hjemmestyre i det foregående kalenderår udgjorde mindre end 150.000 kr., skal regnskabet være revideret af en intern eller en registreret revisor. Regnskabet skal tillige være godkendt og underskrevet af den samlede bestyrelse og revisionsprotokollat skal være vedlagt. Det foregående års bevilgede tilskud fra Grønlands Hjemmestyre skal tydeligt fremgå af regnskabet.
Stk. 4. Er sendetilladelsen meddelt én eller flere personer i fællesskab, skal årsberetning og årsregnskab være underskrevet af indehaveren eller indehaverne af sendetilladelsen.
Stk. 5. Radio- og tv-stationer, der ikke er medlem af STTK skal under iagttagelse af de samme frister og formkrav indsende de i stk. 1-4 nævnte oplysninger til direktoratet for kultur.

§ 8. Tilsagn om grundtilskud er ikke betinget af medlemskab af STTK.
Stk. 2. Tilsagn om grundtilskud forudsætter, at ansøgeren har en gyldig sendetilladelse, og at ansøgeren udsender radio- eller tv-udsendelser.

§ 9. Hvis STTK først modtager en ansøgning om grundtilskud eller budget efter den 5. i den første måned i et kvartal, kan der først udbetales grundtilskud for det efterfølgende kvartal.
Stk. 2. Hvis STTK ikke har modtaget sendeopgørelse fra en station, eller det af STTK´s kvartalsmeddelelse fremgår, at en station ikke har sendt udsendelser eller at stationen på anden måde tydeligt har overtrådt reglerne for tilskud udbetales der i det efterfølgende kvartal intet tilskud til stationen.
Stk. 3. Ved overtrædelse af reglerne for tilskud, jf. § 6-7 eller hvis tilskudsmodtageren har anvendt tilskuddet til andre formål end det bevilgede, kan STTK til enhver tid standse for udbetalinger til tilskudsmodtageren og kræve hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt tilskud.
Stk. 4. En station, der omfattes af stk. 1-2 kan først modtage tilskud på ny, når den igen opfylder betingelserne i § 6 og efterlever vilkårene i § 7.
Stk. 5. Et eventuelt bortfaldent tilskud udbetales ikke, men overføres til puljen for efter- og videreuddannelse af de lokale radio- og tv-stationers medarbejdere, jf. § 2, stk. 1, nr. 4.

§ 10. Afslag på ansøgning om grundtilskud, samt afgørelser om standsning af tilskud eller hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud i henhold til § 9, stk. 2-3 kan inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt ansøgeren, påklages til direktoratet for kultur.

§ 11. STTK overfører eventuelle uforbrugte grundtilskudsmidler til puljen for efter- og videreuddannelse af de lokale radio- og tv-stationers medarbejdere, jf. § 2, stk. 1, nr. 4.

 

Produktionstilskud

§ 12. Grundtilskud kan suppleres af produktionstilskud således, at lokale tv-stationer kan ansøge om tilskud til programmer eller programrækker.

§ 13. Produktionstilskud administreres og udbetales af Radio- og tv-nævnet. Udbetalingen finder sted efter hvert kvartal på baggrund af hver stations godkendte egenproduktion fordelt på timer divideret med det bevilgede produktionstilskud, fordelt på 4 kvartaler.
Stk. 2. Radio- og tv-nævnet skal senest den 5. april, 5. juli, 5. oktober og 5. januar have modtaget ansøgning om produktionstilskud for det forudgående kvartal.

§ 14. Ansøgning om produktionstilskud skal indeholde oplysninger om:
1) Titel på programmet eller programrækken.
2) Antal udsendelser.
3) Den enkelte udsendelses varighed.
4) Programmets eller programrækkens samlede finansiering.
5) Programmets eller programrækkens indhold efter følgende programtyper: Børne- og ungdomsprogram, nyheds- og aktualitetsprogram, samfunds- og debatprogram, sportsprogram, kultur- og naturprogram.
6) Målgruppe.
7) Eventuelle samarbejdspartnere.

§ 15. Produktionstilskud kan alene ydes til lokale tv-stationers egenproduktioner, jf. dog stk. 2-4.
Stk. 2. Der ydes ikke produktionstilskud til bingoudsendelser, trafikmeldinger og lignende.
Stk. 3. Der ydes ikke produktionstilskud til sendetid, der består af prøvebilleder, rulletekster med informationer, tekst-tv, genudsendelser, reklamer, såkaldte info-kanaler og tilsvarende programvirksomhed.
Stk. 4. Der ydes ikke produktionstilskud til udsendelser fra fast opstillede kameraer eksempelvis ved sportsbegivenheder eller gudstjenester.

§ 16. Tilsagn om produktionstilskud er ikke betinget af medlemskab af STTK.
Stk. 2. Tilsagn om produktionstilskud forudsætter, at ansøgeren har en gyldig sendetilladelse, og at ansøgeren udsender tv-udsendelser.

§ 17. Radio- og tv-nævnet kan som led i nævnets tilsynsforpligtelse gennemføre stikprøvekontrol af de tv-udsendelser, der er ydet produktionstilskud til.
Stk. 2. Såfremt det konstateres, at tv-udsendelserne, jf. stk. 1, ikke er i overensstemmelse med ansøgningen om produktionstilskud kan Radio- og tv-nævnet standse udbetaling af tilskud og kræve hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt tilskud.

§ 18. Radio- og tv-nævnets afgørelser om tilskud, standsning af tilskud og hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 19. Radio- og tv-nævnet overfører uforbrugt produktionstilskud til næste kvartals pulje for produktionstilskud.
Stk. 2. Radio- og tv-nævnet overfører eventuelt uforbrugt produktionstilskud ved slutningen af året til de i § 2, stk. 1, nr. 4, nævnte formål for det efterfølgende år.

 

Organisationstilskud

 

§ 20. Organisationstilskud bevilges og administreres af direktoratet for kultur.

 

§ 21.
Følgende betingelser skal være opfyldt for, at direktoratet for kultur kan udbetale organisationstilskud, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, til STTK:
1) Direktoratet for kultur skal have modtaget STTK´s budget, målsætnings- og handlingsplan, samt medlemsliste senest den 5. januar i det kalenderår, som organisationstilskuddet vedrører.
2) Direktoratet for kultur skal senest den 10. januar af STTK have modtaget en samlet årsopgørelse over sendefladen på samtlige stationer i det foregående kalenderår.
Stk. 2. Den samlede årsopgørelse efter stk. 1, nr. 2, over sendefladen på samtlige stationer skal indeholde følgende:
1) Angivelse af hver stations samlede egenproduktion i minutter.
2) Angivelse af den indholdsmæssige fordeling i forhold til lokale nyheder og udsendelser, der giver lokalbefolkningen mulighed for at ytre sig.
3) Angivelse af den sproglige fordeling af egenproduktionen.
4) Angivelse af omfanget af satellitradio eller satellit-tv angivet ved kanalens navn.
Stk. 3. Organisationstilskuddet er derudover betinget af, at STTK løbende holder kontakt og tilbyder vejledning til lokalstationerne og formidler kurser for lokalstationerne.

 

§ 22.
Følgende vilkår gælder for udbetaling af organisationstilskud:
1) Direktoratet for kultur skal af STTK senest den 10. april, 10. juli, 10. oktober og 10. januar have modtaget en opgørelse over hvilke stationer, der har fået tildelt grundtilskud for det forudgående kvartal og opgørelse over eventuelle midler, der er overført fra det forudgående kvartal til puljen for efter- og videreuddannelse af de lokale radio- og tv-stationers medarbejdere.
2) Årsregnskab og bestyrelsens årsberetning for det foregående kalenderår skal foreligge hos direktoratet for kultur senest den 1. juni i det år, tilskuddet vedrører. Årsregnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor, underskrevet af hele bestyrelsen og revisionsprotokollatet skal være vedlagt.
3) Beskrivelser, evalueringer og regnskaber over de i § 2, stk. 1, nr. 4, nævnte uddannelsesaktiviteter for lokalstationernes medarbejdere skal særskilt fremgå af årsregnskab og beretning.

 

§ 23.
Direktoratet for kultur fører tilsyn med anvendelsen af det bevilgede organisationstilskud.
Stk. 2. Såfremt det konstateres, at organisationstilskuddet anvendes til andre formål end det bevilgede, kan direktoratet for kultur standse udbetaling af tilskud og kræve organisationstilskuddet helt eller delvist tilbagebetalt.

 

Tilskud til efter- og videreuddannelse af de lokale radio- og tv-stationers medarbejdere

§ 24. Tilskud til efter- og videreuddannelse af de lokale radio- og tv-stationers medarbejdere administreres og udbetales af STTK og suppleres af de i §§ 11 og 19 angivne midler.

§ 25. For de i § 2, stk. 1, nr. 4, nævnte midler skal STTK tilbyde de lokale radio- og tv-stationers medarbejdere at deltage i efter- og videreuddannelseskurser.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte kurser kan foranstaltes af sammenslutningen selv eller formidles gennem denne.
Stk. 3. De i stk. 1 nævnte midler skal fortrinsvis anvendes til kurser, der styrker medarbejdernes journalistiske, herunder presseetiske, mediefaglige samt regnskabsmæssige færdigheder.

§ 26. Deltagelse i de i § 2, stk. 1, nr. 4, nævnte kurser er ikke betinget af medlemskab af STTK. Deltagelse er dog betinget af, at kursusdeltageren er tilknyttet en lokalstation, der har sendetilladelse og på tidspunktet for afholdelse af pågældende kursus afsender radio- eller tv-udsendelser.

§ 27. Direktoratet for kultur fører tilsyn med anvendelsen af det bevilgede tilskud til efter- og videreuddannelse.
Stk. 2. Såfremt det konstateres, at tilskuddet anvendes til andre formål end det bevilgede, kan direktoratet for kultur standse udbetaling af tilskud og kræve hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt tilskud.

§ 28. Afslag på ansøgning om deltagelse i de i § 2, stk. 1, nr. 4, nævnte kurser kan skriftligt påklages til direktoratet for kultur inden 4 uger fra afgørelsens dato.

 

Indgivelse og behandling af ansøgninger m.v.

§ 29. Til brug for behandling af ansøgninger efter § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, kan kræves udfyldt et af direktoratet for kultur godkendt ansøgningsskema.
Stk. 2. I forbindelse med STTK´s administration af de i § 2, stk. 1, nr. 1 og 3, nævnte tilskud, kan kræves udfyldt afrapporteringsskemaer, godkendt af direktoratet for kultur.

§ 30. Behandling af ansøgninger og klager m.v. vedrørende de i § 2, stk. 1, nr. 1-4, nævnte tilskud, skal ske under iagttagelse af landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, herunder reglerne om tavshedspligt ved behandling af konkrete sager.

 

Sanktioner

§ 31. Bøde kan pålægges den, der har anvendt det bevilgede tilskud til andre formål end det bevilgede, såfremt overtrædelsen af tilskudsreglerne er grov eller overtrædelserne er ofte gentagne.
Stk. 2. For overtrædelse af stk. 1, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, en forening eller lignende kan der pålægges selskabet m.v. som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab m.v., kan der efter samme bestemmelse pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab m.v. som sådant bødeansvar.

 

Ikrafttræden

§ 32. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2005.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. december 2004
Henriette Rasmussen

/

Lise Lennert Olsen