Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 19
9. december 2004
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om opbevaring af fyrværkeri

I medfør af § 25, stk. 1, og § 26, stk. 2 - 4, i landstingsforordning nr. 6 af 30. oktober 1992 om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på opbevaring af fyrværkeri, der uden særskilt tilladelse kan indføres til Grønland fra den øvrige del af riget, jf. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 227 for Grønland af 6. juni 1968 om fyrværkeri.

 

Definitioner

§ 2. Ved fyrværkeri forstås i denne bekendtgørelse udelukkende fyrværkeri til underholdningsbrug.
Stk. 2. Ved fyrværkeri til underholdningsbrug forstås i denne bekendtgørelse fyrværkeri, hvis effekt er baseret på lys, lyd eller røg eller en kombination heraf, og som er konstrueret til at tjene et formål af underholdningsmæssig karakter. Til dette fyrværkeri hører kategorierne I og II.
Stk. 3. Ved kategori I-fyrværkeri forstås i denne bekendtgørelse fyrværkeri til underholdningsbrug med begrænset effekt, der er konstrueret til ikke-professionel anvendelse, og som kan sælges i detailhandel. Omfattet af kategori I er: Knaldhætter (amorces), knaldbånd (amorcesbånd), knaldperler, knaldpropper, knallerter, bordbomber, trækbordbomber, stjernekastere og isfontæner.
Stk. 4. Ved kategori II-fyrværkeri forstås i denne bekendtgørelse fyrværkeri til underholdningsbrug, der er konstrueret til ikke-professionel anvendelse, og som kan sælges i detailhandel. Kategori II-fyrværkeri er forsynet med særskilt godkendelsesnummer, der fremgår af Sikkerhedsstyrelsens register over godkendt fyrværkeri.

§ 3. Mængdeangivelserne i denne bekendtgørelse er angivet i kg bruttovægt.

§ 4. Ved salgssted forstås i denne bekendtgørelse disk, bord, skranke eller lignende, hvorfra salg og udlevering af fyrværkeri finder sted.
Stk. 2. Ved container forstås i denne bekendtgørelse transportcontainer eller lignende af stål på højst 20 fod.
Stk. 3. Ved opbevaringsenhed forstås i denne bekendtgørelse bygning eller container.
Stk. 4. Ved rammeområde forstås i denne bekendtgørelse et område, der er beliggende indenfor by - eller bygdezonen, og som i henhold til gældende kommuneplan er kategoriseret som område A, B, C, D eller E.

 

Opbevaring

§ 5. I bygninger, der anvendes til beboelse, må der maksimalt opbevares 5 kg fyrværkeri pr. bolig.

§ 6. I lokaler, hvor der stationært eller midlertidigt er etableret et salgssted, der benyttes til salg af fyrværkeri, må der maksimalt opbevares 50 kg fyrværkeri.

§ 7. I lokaler, der støder op til et salgssted, jf. stk. 2, må der maksimalt opbevares 100 kg fyrværkeri.
Stk. 2. Lokalerne skal være adskilt fra salgsstedet med en tætsluttende dør.

§ 8. I én bygning, der er beliggende i rammeområde A eller C, må der maksimalt opbevares 150 kg fyrværkeri.
Stk. 2. I rammeområde A eller C må der ikke opbevares fyrværkeri i containere.

§ 9. I rammeområderne B, D eller E må der opbevares fyrværkeri i bygninger eller containere, jf. dog stk. 2 – 4, såfremt følgende krav overholdes:
1) der skal være minimum 10 meter mellem opbevaringsenhederne,
2) der skal være minimum 15 meter til brandfarligt oplag i det fri, og
3) der skal være minimum 40 meter til bygninger, der anvendes til beboelse.
Stk. 2. Ved opstilling af flere containere skal disse placeres parallelt med døråbningerne i samme retning.
Stk. 3. Containere må ikke ligge i forlængelse af hinanden.
Stk. 4. Opbevaring af fyrværkeri i containere i rammeområderne B, D og E sker efter forudgående godkendelse af kommunalbestyrelsen.

 

Sanktions- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 10. Ved overtrædelse af §§ 5-9 kan der idømmes bøde.
Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan bødeansvar pålægges selskabet som sådan.
Stk. 3. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. december 2004.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. december 2004
Jens NapãtôK

/

Dorthe Johannsen