Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 10
18. juni 2004
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om opkrævning af betaling i forbindelse med pantefogdernes inddrivelse af restancer til det offentlige

I medfør af § 10 i landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996 om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige fastsættes:

 

§ 1. Ved opkrævning og inddrivelse af krav efter § 1, stk. 2, nr. 15, i landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige, kan pantefogden opkræve et gebyr hos skyldneren.
Stk. 2. Gebyr efter denne bekendtgørelse forfalder til indbetaling den 1. i den efterfølgende måned.

§ 2. Gebyr opkræves i forbindelse med pantefogdens afgivelse af påkrav, tilsigelse eller lignende, når forfaldne krav efter § 1, stk. 2, nr. 15, i landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige, ikke indbetales rettidigt.
Stk. 2. Såfremt pantefogden foretager forskudsvis indeholdelse af krav efter landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn, samt adoptionstilskud, opkræves et nyt gebyr.
Stk. 3. Såfremt pantefogden foretager udkørende udlægsforretning efter lov om rettens pleje i Grønland, opkræves et nyt gebyr.

§ 3. Gebyr efter § 2, stk. 1, 2, og 3, tilfalder den myndighed, der har afholdt udgifter ved pantefogdens inddrivelse.

§ 4. Gebyr efter denne bekendtgørelse udgør 250 kr.

§ 5. Når betaling af krav efter landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige er betalt frivilligt eller i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, inddækkes gebyr først, når hovedstolen er indfriet.

§ 6. Såfremt skyldner indgår afdragsordning i forbindelse med indbetaling af krav efter landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige, skal pantefogden undlade at opkræve gebyr.
Stk. 2. Der kan opkræves gebyr i forbindelse med inddrivelse efter denne bekendtgørelse, såfremt skyldneren misligholder en indgået afdragsordning.

§ 7. De af denne bekendtgørelse omfattede gebyr kan inddrives i samme ydelser og i samme omfang, herunder ved indeholdelse eller tilbageholdelse i løn m.v., jf. lov om rettens pleje i Grønland § 12, som de krav gebyrerne vedrører.
Stk. 2. Gebyr efter denne bekendtgørelse kan tvangsfuldbyrdes på samme måde, som den ikke rettidigt betalte ydelse, de vedrører.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2004.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. juni 2004
Josef Motzfeldt

/

Kaare Hagemann