Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 7
22. april 2004
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is- og vandeksportloven

I medfør af §§ 19 og 27 i landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is- og vandeksportloven), fastsættes:

 

Kapitel 1
Koordinerende myndighed

§ 1. Forvaltning og myndighedsbehandling vedrørende virksomhed omfattet af is og vandeksportloven er tilrettelagt efter det princip, at ansøger kun skal henvende sig et sted. Princippet ændrer ikke på kompetencefordelingen mellem forvaltningsmyndighederne, der fortsat træffer de enkelte afgørelser inden for eget forvaltningsområde.
Stk. 2. Råstofdirektoratet er koordinerende forvaltningsmyndighed og indhenter de fornødne udtalelser og afgørelser fra de respektive kompetente forvaltningmyndigheder.
Stk. 3. Råstofdirektoratet meddeler tilladelser og godkendelser vedrørende virksomhed omfattet af is og vandeksportloven til ansøger.

 

Kapitel 2
Ansøgning om tilladelse

§ 2. Ansøgning om tilladelse i medfør af landstingslovens §§ 3-4 skal fremsendes til Råstofdirektoratet.
Stk. 2. Ansøgning om tilladelse skal som minimum indeholde de i kapitel 5 og 6 angivne oplysninger.
Stk. 3. De i bekendtgørelsen anførte tidsfrister for ansøgningens behandling beregnes fra det tidspunkt, hvor de i kapitel 5 og 6 angivne oplysninger foreligger.

§ 3. Råstofdirektoratet fremsender ansøgningen til Skattedirektoratet, Direktoratet for Erhverv, Direktoratet for Miljø og Natur samt Direktoratet for Infrastruktur og Boliger med anmodning om en udtalelse eller afgørelse inden for seks uger i alt. Ressortdirektoratet skal inden to uger afgive udtalelse om, hvorvidt ansøgningen er mangelfuld, hvorefter der i givet fald gives ansøgeren tre ugers frist til at fremskaffe de manglende oplysninger. Ressortdirektoratet skal herefter behandle sagen inden fire uger.
Stk. 2. Hvis ansøgningen omfatter virksomhed, der kræver en kommunes tilladelse, fremsendes ansøgning til vedkommende kommunalbestyrelses afgørelse.
Stk. 3.
De i stk. 1 og 2 anført høringer skal så vidt muligt finde sted samtidig. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor det er af væsentlig betydning for den hørte myndighed at blive gjort bekendt med, hvad en anden myndighed har udtalt i sagen.

§ 4. Råstofdirektoratet udarbejder på grundlag af høringssvarene udkast til tilladelse og vilkårene for denne.
Stk. 2. Råstofdirektoratet fremsender udkast til tilladelse til de berørte kommuner med anmodning om en udtalelse så vidt muligt inden fire uger fra modtagelsen. For områder uden for den kommunale inddeling indhentes en udtalelse hos det pågældende borgerråd.
Stk. 3. Råstofdirektoratet forelægger i særlige tilfælde principielle spørgsmål for Landsstyret.
Stk. 4. Råstofdirektoratet forelægger udkast til tilladelse i medfør af landstingslovens § 4 for Landsstyret til godkendelse.

 

Kapitel 3
Ansøgning om godkendelse

§ 5. Ansøgning om godkendelse i medfør af landstingslovens §§ 8-10 fra rettighedshavere, som har fået meddelt tilladelse i medfør af landstingslovens § 4, skal fremsendes til Råstofdirektoratet.
Stk. 2. Ansøgning om godkendelse skal som minimum indeholde de i kapitel 5 og 6 angivne oplysninger.
Stk. 3. De i bekendtgørelsen anførte tidsfrister for ansøgningens behandling beregnes fra det tidspunkt, hvor de i kapitel 5 og 6 angivne oplysninger foreligger.

§ 6. Råstofdirektoratet fremsender ansøgningen til Skattedirektoratet, Direktoratet for Erhverv, Direktoratet for Miljø og Natur samt Direktoratet for Infrastruktur og Boliger med anmodning om en udtalelse eller afgørelse inden for seks uger i alt. Ressortdirektoratet skal inden to uger afgive udtalelse om, hvorvidt ansøgningen er mangelfuld, hvorefter der i givet fald gives ansøgeren tre ugers frist til at fremskaffe de manglende oplysninger. Ressortdirektoratet skal herefter behandle sagen inden fire uger.
Stk. 2. De i stk. 1 anførte høringer skal så vidt muligt finde sted samtidig. Det gælder dog ikke i tilfælde, hvor det er af væsentlig betydning for den hørte myndighed at blive gjort bekendt med, hvad en anden myndighed har udtalt i sagen.

§ 7. Råstofdirektoratet udarbejder på grundlag af høringssvarene udkast til godkendelse og vilkårene for denne.
Stk. 2. Råstofdirektoratet forelægger i særlige tilfælde principielle spørgsmål for Landsstyret.
Stk. 3. Råstofdirektoratet forelægger udkast til godkendelse i medfør af landstingslovens §§ 8-10 for Landsstyret til godkendelse.

 

Kapitel 4
Rapportering

§ 8. Rapportering fra rettighedshavere, som har fået meddelt tilladelser i medfør af landstingslovens §§ 3-4, skal fremsendes til Råstofdirektoratet.
Stk. 2. Råstofdirektoratet fremsender rapporteringer til Skattedirektoratet, Direktoratet for Erhverv, Direktoratet for Miljø og Natur, Direktoratet for Infrastruktur og Boliger samt eventuelle andre berørte myndigheder med anmodning om en udtalelse eller til orientering.
Stk. 3. I tilfælde hvor rapporteringen kræver egentlig sagsbehandling finder § 6 tilsvarende anvendelse.
Stk. 4. Materiale om betaling af produktionsafgifter i medfør af lovens § 26, fremsendes dog alene til Skattedirektoratet.

 

Kapitel 5
Ansøgningens indhold ved ansøgning om forundersøgelsestilladelse

§ 9. En ansøgning om forundersøgelsestilladelse, jf. landstingslovens § 3, skal indeholde:
1) Oplysning om ansøgerens navn, adresse, telefonnummer, telefaxnummer og e-mailadresse. Er ansøgeren et selskab, skal SE-nr. oplyses og ansøgningen vedlægges udskrift fra det pågældende selskabsregister samt selskabets seneste årsregnskab.
2) Oplysning om det ansøgte område. Ansøgningen anses alene for at omfatte landområder, medmindre der særskilt ansøges om fjord- eller havområder. Området skal afgrænses ved koordinater. Koordinaterne skal angives i grader og hele minutter og skal være målt i WGS84, (World Geodetic System) Datum, som forbindes med bredde- og længdegrader.
3) Oplysning om den ansøgte periode.
4) Oplysning om de planlagte undersøgelser i hele den ansøgte periode, tidsplanen for og hensigten med undersøgelserne skal beskrives summarisk.
5) Oplysning om eventuelle samarbejdsparter, underentreprenører, konsulenter og lignende.

 

Kapitel 6
Ansøgningens indhold ved ansøgning om udnyttelsestilladelse

§ 10. En ansøgning om udnyttelsestilladelse, jf. landstingslovens § 4, skal indeholde:
1) Oplysning om ansøgerens navn, SE-nr., adresse, telefonnummer, telefaxnummer og e-mailadresse. Ansøgningen vedlægges udskrift fra det pågældende selskabsregister samt selskabets seneste årsregnskab.
2) Oplysning om de enkelte selskabers andele og hvilket selskab, der er operatør, hvis ansøgeren er en gruppe af flere selskaber samt oplysning om selskabernes indbyrdes hæftelse. Kopi af en eventuel samarbejdsaftale mellem selskaberne skal vedlægges ansøgningen.
3) Oplysning om eventuelle andre samarbejdsparter, underentreprenører, konsulenter og lignende.
4) Dokumentation for at ansøgeren:
a) er et anparts- eller aktieselskab med hjemsted i Grønland,
b) alene udfører virksomhed i medfør af tilladelser i henhold til is- og vandeksportloven,
c) ikke sambeskattes med andre selskaber og
d) råder over fornøden sagkundskab og økonomisk baggrund for at kunne udføre den pågældende udnyttelsesvirksomhed.

§ 11. Ansøgningen skal indeholde oplysning om, hvorvidt ansøgningen omfatter is eller vand eller begge dele.
Stk. 2. Ansøgningen skal vedlægges analyseresultater foretaget af et akkrediteret laboratorium af repræsentative prøver fra den pågældende ressource.
Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde en ressourcevurdering.

§ 12. Ansøgningen skal indeholde oplysning om det ansøgte område. Ansøgningen anses alene for at omfatte landområder, medmindre der særskilt ansøges om fjord- eller havområder. Området skal afgrænses ved koordinater. Koordinaterne skal angives i grader og hele minutter og skal være angivet i WGS84, (World Geodetic System) Datum, som forbindes med bredde- og længdegrader. Det ansøgte område kan ikke omfatte et væsentligt større område end rettighedshaverens umiddelbare udnyttelsespotentiale berettiger i medfør af landstingslovens § 5, stk. 3.
Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde ansøgerens faglige vurdering af udnyttelsespotentialet i det ansøgte og det hydrologiske og glaciologiske grundlag for denne vurdering skal oplyses og dokumenteres.
Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde oplysning om ansøgerens forventede behov for det i stk. 2 angivne udnyttelsespotentiale, idet forudsætningerne herfor skal præciseres og begrundes.
Stk. 4. Ansøgningen skal indeholde oplysning om den ansøgte udnyttelsesperiode.

§ 13. Ansøgningen skal vedlægges en lønsomhedsundersøgelse.
Stk. 2. Lønsomhedsundersøgelsen skal indeholde en vurdering af mulighederne for en kommerciel udnyttelse af de is- og/eller vandressourcer, som ansøgningen omfatter samt vurderinger af arealmæssige, beskæftigelsesmæssige, kvalitetsmæssige, miljømæssige, ressourcemæssige, sikkerhedsmæssige og tekniske aspekter af den påtænkte virksomhed. I sammenhæng med de øvrige forhold, som skal oplyses i medfør af landstingslovens § 8, skal projektet beskrives bedst muligt på det foreliggende grundlag, herunder forventede omkostnings- og afsætningsmæssige forhold samt kvaliteten af det is- eller vandprodukt, som påregnes fremstillet.
Stk. 3. Ansøger skal i medfør af landstingslovens §§ 9 og 10 udarbejde en ophørs- og oprydningsplan for anlæg, som er etableret i forbindelse med udnyttelsestilladelsen.

 

Kapitel 7
Tilsyn

§ 14. Direktoratet for Erhverv, Direktoratet for Miljø og Natur og Direktoratet for Infrastruktur og Boliger udøver tilsyn vedrørende forhold, som er omfattet af disse direktoraters forvaltningsområder.

 

Kapitel 8
Gebyrer

§ 15. For myndighedsbehandling i forbindelse med forundersøgelser efter landstingslovens § 3 betales følgende gebyrer:
1) Meddelelse af tilladelse, jf. landstingslovens § 3 1.000 kr.
2) Godkendelse af overdragelse af tilladelse, jf. landstingslovens § 23, stk. 1 500 kr.

§ 16. For myndighedsbehandling i forbindelse med udnyttelse efter landstingslovens § 4 betales følgende gebyrer:
1) Fremsendelse af ansøgning 1.000 kr.
2) Meddelelse af tilladelse, jf. landstingslovens § 4 10.000 kr.
3) Godkendelser af overdragelse af tilladelse, jf. landstingslovens § 23, stk.1 5.000 kr.
4) Forlængelse af tilladelse, jf. landstingslovens § 7, stk. 2 10.000 kr.
5) Forlængelse af fastsat tidsfrist, jf. landstingslovens § 4, stk. 2 5.000 kr.
6) Godkendelse af plan for den samlede virksomhed,  jf. landstingslovens § 8 50.000 kr.
7) Godkendelse af ændringer af planerne, jf. landstingslovens §§ 8 og 9 25.000 kr.
8) Godkendelse af midlertidig indstilling af udnyttelsesvirksomhed,  jf. landstingslovens § 10 5.000 kr.
9) Godkendelse af ændring af midlertidig indstilling af udnyttelsesvirksomhed, jf. landstingslovens § 10 2.500 kr.

 

Kapitel 9
Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2004.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. april 2004
Jørgen Wæver Johansen

/

Hans Kristian Schønwandt