Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 25
18. december 2003
Gældende

Landstingslov om dyreværn

Kapitel 1
Lovens formål og anvendelsesområde

 

§ 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

 

§ 2. Landstingsloven omfatter alle dyr.


Kapitel 2

Hold af dyr

 

§ 3. Den, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

 

§ 4. Bygninger, rum, folde eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses og således, at dyrene ikke kan komme til skade, jf. § 3. Det skal sikres, at dyret har en bevægelsesfrihed, der er passende også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vind og vejr i overensstemmelse med deres behov, herunder behov for adgang til et tørt leje.
Stk. 2. Stk. 1, 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på bindsel, tøjr og lignende indretninger, der skal være udformet, så de ikke giver anledning til skader.

 

§ 5. Den, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen. Dette gælder dog ikke dyr, der holdes fritgående på udendørs arealer. Sådanne dyr skal dog tilses jævnligt og beskyttes bedst muligt mod rovdyr.

 

§ 6. Landsstyret kan fastsætte regler om hold af dyr, herunder:
1) Regler om, at den, der erhvervsmæssigt holder dyr, skal sørge for, at dyreholdet tilses af en dyrlæge eller en af Landsstyret bemyndiget person mindst én gang årligt.
2) Regler om hold af dyr på steder, hvor den, der fører tilsyn med dyret, ikke bor.
3) Regler om dyrs opholdsarealer, opholdsrum og inventar.
4) Regler om forbud mod hold af dyr, der kan frembyde fare eller skabe frygt, eller som vanskeligt kan holdes i fangenskab på dyreværnsmæssig forsvarlig måde.
5) Regler om ægproduktionssystemer.

 

Kapitel 3
Transport, udsætning, indfangning, behandling og anden beskyttelse af dyr

 

§ 7. Levende dyr må ikke anvendes til øvelses- og konkurrenceskydning.

 

§ 8. Det er forbudt at udsætte opdrættede dyr i naturen eller indfange vilde dyr fra naturen. Landsstyret kan give tilladelse til udsættelse eller indfangning af dyr i naturen.
Stk 2. Landsstyret kan fastsætte vilkår for en eventuel tilladelse, herunder, at tilladelsen kan tilbagekaldes i tilfælde af tilsidesættelse af vilkårene i tilladelsen.

 

§ 9. Dyr må ikke tvangsfodres, medmindre det er påkrævet for at behandle dyret mod sygdom.

 

§ 10. Landsstyret kan fastsætte regler om transport af dyr, indfangning af dyr, behandling af dyr, og beskyttelse af dyr, herunder om reklame for og salg af genstande.

 

Kapitel 4
Avl og bioteknologi m.v.

 

§ 11. Det er forbudt at anvende bioteknologi, genteknologi og lignende på dyr.
Stk. 2. Landsstyret kan dog efter ansøgning give tilladelse hertil. Landsstyret kan fastsætte vilkår i forbindelse med meddelelse af sådan tilladelse, herunder tilbagekaldelse af tilladelsen i tilfælde af overtrædelse af vilkår i tilladelsen.

 

§ 12. Landsstyret kan fastsætte regler om, at der ikke må anvendes naturlig eller kunstig avl eller avlsmetoder, der påfører eller kan påføre de berørte dyr lidelse eller væsentlig ulempe.

 

Kapitel 5
Aflivning, operative indgreb og lignende

 

§ 13. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og smertefrit som muligt. Aflivning ved kvælning og hængning er forbudt. Aflivning ved drukning af andre dyr end havpattedyr er tillige forbudt.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om aflivning af dyr, herunder regler om slagtning, fangst af dyr, forbud mod eller begrænsning af visse aflivningsformer samt, at aflivning af visse dyr kun må foretages af en dyrlæge eller en anden autoriseret person.

 

§ 14. Operative indgreb, der kan påføre dyret lidelse bortset fra uvæsentlig smerte af forbigående beskaffenhed, må kun foretages af en dyrlæge, medmindre indgrebet er uopsætteligt. Lidelse og smerte skal begrænses i videst muligt omfang.

 

§ 15. Det er forbudt at foretage operative og lignende indgreb, som har til formål at ændre et dyrs udseende.

 

§ 16. Landsstyret kan fastsætte regler om operative indgreb, herunder:
1) Regler om kastration, afhorning, mærkning, fjernelse af kløer og andre legemsdele og beskæring af næb og kløer samt hove og klove.
2) Regler om, at visse typer indgreb kun må foretages af en dyrlæge eller andet uddannet personale.
3) Regler om forbud mod visse typer af operative og lignende indgreb.
4) Regler om forbud mod udstilling eller anden fremvisning af dyr, hvis udseende er ændret ved operative indgreb, jf. § 15.

 

Kapitel 6
Fremvisning m.v. af dyr

 

§ 17. Zoologiske haver, dyreparker og lignende må ikke oprettes uden Landsstyrets tilladelse. I vilkårene for tilladelsen kan fastsættes krav om indretning og drift, herunder om uddannelse af personale og tilsyn samt om tilbagekaldelse af tilladelsen i tilfælde af tilsidesættelse af vilkår i tilladelsen.

 

§ 18. Dyr må ikke dresseres eller bruges til fremvisning, cirkusforestillinger, filmoptagelser eller lignende, hvis dyret derved påføres væsentlig ulempe.

 

§ 19. Landsstyret kan fastsætte regler om fremvisning af dyr, herunder:
1) Regler om indretning og drift af, samt tilsyn med virksomheder nævnt i § 17.
2) Regler om beskyttelse af dyr, der dresseres, bruges eller fremvises til de i § 18 nævnte formål.

 

Kapitel 7

Handel m.v. med dyr

 

§ 20. Dyr må kun overdrages til børn under 16 år, såfremt forældremyndighedsindehaveren samtykker til dette under dennes overopsyn og ansvar.

 

§ 21. Landsstyret kan fastsætte regler om handel m.v. med dyr, herunder:
1) Regler om, at personer, selskaber, foreninger m.v., der omsætter dyr, skal foretage anmeldelse herom til Landsstyret samt registrere køb og salg.
2) Regler om indretning og drift af kenneler, dyrepensioner, dyrehospitaler, dyreinternater og virksomheder, der driver erhvervsmæssig handel med dyr.
Stk. 2. Stk. 1, nr.1 finder ikke anvendelse på handel med og opdræt af dyr, der holdes til landbrugsformål.

 

Kapitel 8

Tilsyn

 

§ 22. Landsstyret påser overholdelsen af denne landstingslov og regler udstedt i medfør af denne.
Stk. 2. En dyrlæge, der bliver bekendt med, at et dyr behandles uforsvarligt, skal straks anmelde dette til politiet eller til kommunefogeden. Dette gælder dog ikke, hvis forholdet ikke er groft uforsvarligt og i øvrigt straks rettes.

 

§ 23. Behandles dyr uforsvarligt, kan politiet give den ansvarlige påbud om dyrets behandling.
Stk. 2. Er dyret sygt eller kommet uhelbredeligt til skade, kan politiet meddele påbud om aflivning, hvis det vil medføre unødig lidelse at lade det leve.
Stk. 3. Politiet kan meddele påbud om, at dyr, der holdes i strid med bestemmelserne i medfør af § 6, nr. 4, om fornødent skal aflives.
Stk. 4.
Påbud skal meddeles skriftligt. Inden der meddeles påbud, skal politiet indhente en erklæring fra Landsstyret. Endvidere skal den, der har ansvaret for dyret, have lejlighed til at udtale sig.
Stk. 5. Stk. 4 kan fraviges i det omfang, det er nødvendigt for at afværge en væsentlig lidelse for dyret, eller når den ansvarlige ikke er at træffe.

 

§ 24. Dyrlægen eller politiet kan aflive dyret straks, hvis det vil medføre alvorlig unødig lidelse for dyret at følge fremgangsmåden i § 23, stk. 2.

 

§ 25. Aflivning, der foretages i medfør af § 23, stk.2, og stk. 3, eller § 24 sker uden erstatning for dyrets ejer.
Stk. 2. Efterkommes påbuddet efter § 23, stk. 1 ikke, kan politiet lade dyret aflive uden erstatning for dyrets ejer.
Stk. 3. Den, der har fået et påbud efter § 23, stk. 1-3, kan begære sagen indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for politiet inden 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Indbringelse for domstolene har ikke opsættende virkning.

 

§ 26. Politiet har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til et dyrehold. Politiet kan om fornødent tage en sagkyndig med.

 

Kapitel 9

Sanktionsbestemmelser

 

§ 27. Det kan medføre bøde at:
1) overtræde de i §§ 3-5, § 7, § 8, stk. 1, § 9, og § 11, stk. 1 fastsatte generelle bestemmelser,
2) tilsidesætte de i § 13, stk 1, §§ 14 og 15 fastsatte regler vedrørende aflivning og operative og lignende indgreb,
3) overtræde de i § 17, 1. pkt., § 18 og § 20 fastsatte bestemmelser vedrørende fremvisning af og handel med dyr,
4) tilsidesætte vilkår i en tilladelse udstedt i medfør af § 8, stk 2, § 11, stk. 2, og § 17, 2. pkt.,
5) undlade at foretage anmeldelse efter § 22, stk. 2,
6) undlade at efterkomme påbud meddelt efter § 23, stk. 1, 2 og 3.
Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af denne landstingslov, kan der fastsættes regler om idømmelse af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.
Stk. 3. Ved grov eller gentagen overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-5, § 7, § 8, stk. 1, § 9, § 11, stk. 1, § 13, stk. 1, § 14, § 15, § 17, 1. pkt., § 18 og § 20 eller i forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan idømmes forbud mod enhver form for hold af eller omgang med dyr.
Stk. 4. Idømmelse af forbud mod hold af eller omgang med dyr, jf. stk. 3, kan ske for bestandigt eller for en tidsbegrænset periode på mindst 1 år. Overtrædelse af et sådant forbud kan medføre bøde.
Stk. 5. For overtrædelser, der begås af aktie- eller anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan selskabet som sådan idømmes en bøde. Er overtrædelse begået af staten, Hjem-mestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der idømmes staten, Hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab som sådan bøde.

 

Kapitel 10
Ikrafttræden

 

§ 28. Landstingsloven træder i kraft d. 1. juli 2004.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. december 2003.
Hans Enoksen

/

Johan Lund Olsen