Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 20
11. december 2003
Gældende

Landstingslov om afgift på ethanolholdige drikke, der er fremstillet i Grønland

§ 1. Der betales afgift af ethanolholdige drikkevarer fremstillet her i landet efter reglerne i denne lov og efter følgende satser:

1)  2,25-3,09 volumenpct. pr. liter 3 kr. 19 øre.
2)  3,10-4,09 volumenpct. pr. liter 6 kr. 95 øre.
3)  4,10-5,09 volumenpct. pr. liter 18 kr. 45 øre.
4) 5,10-7,09 volumenpct. pr. liter 25 kr. 84 øre.
5)  7,10-9,09 volumenpct. pr. liter 37 kr. 04 øre.
6)  9,10-11,09 volumenpct. pr. liter 47 kr. 00 øre.
7)  11,10-13,09 volumenpct. pr. liter 54 kr. 00 øre.
8)  13,10-15,09 volumenpct. pr. liter 75 kr. 00 øre.
9) 15,10-18,09 volumenpct. pr. liter 92 kr. 47 øre.
10) 18,10-22.09 volumenpct. pr. liter 118 kr. 60 øre.
11)  22,10-26,09 volumenpct. pr. liter 150 kr. 12 øre.
12)  26,10-30,09 volumenpct. pr. liter 184 kr. 26 øre.
13) 30,10-35,09 volumenpct. pr. liter 224 kr. 46 øre.
14) 35,10-45,09 volumenpct. pr. liter 289 kr. 21 øre.
15) 45,10-60,09 volumenpct. pr. liter 396 kr. 77 øre.
16)  60,10-100,00 volumenpct. pr. liter 472 kr. 97 øre.


§ 2.
Der betales afgift ved overgang til forbrug, det vil sige når varerne ikke længere er omfattet af en ordning, hvortil der er givet tilladelse til suspension af afgiften. Sælges eller forbruges varerne i den virksomhed, der fremstiller varerne, anses de at være overgået til forbrug, når varerne er færdigproduceret.

 

§ 3. Virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer, skal registreres som oplagshaver hos Skattedirektoratet.
Stk. 2. Registrerede virksomheder er berettiget til at fremstille og oplægge afgiftspligtige varer under suspension af afgiften.

 

§ 4. Lokaler, som registrerede oplagshavere benytter til fremstilling, behandling, aftapning og opbevaring af varer, hvoraf afgiften ikke er berigtiget, skal være godkendt af Skattedirektoratet.
Stk. 2. Godkendelse og registrering kan tilbagekaldes, hvis lokalerne anvendes eller indrettes på en sådan måde, at Skattedirektoratets kontrol efter § 14, stk. 1 ikke kan udføres på en rimelig måde.

 

§ 5. Afgiftsperioden er måneden.

 

§ 6. Registrerede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomhedens godkendte lokaler med tillæg af svind og lignende.
Stk. 2. Opgørelsen specificeres efter regler, der fastsættes af Landsstyret.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om, hvorledes de afgiftspligtige varers mængde bestemmes.

 

§ 7. I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 6, stk. 1 fradrages:
1) varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt, som følge af brand, brækage eller lignende,
2) varer, der returneres, såfremt køberen godtgøres prisen indbefattet afgiften,
3) varer, der udføres til steder uden for Grønland.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1.

 

§ 8. Registrerede oplagshavere skal føre regnskab over fremstilling og udlevering af afgiftspligtige varer.
Stk. 2. De nærmere bestemmelser herom fastsættes af Landsstyret.
Stk. 3. Registrerede oplagshavere skal opbevare regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier, ledsagedokumenter og opgørelser i 5 år efter regnskabsårets udløb.

 

§ 9. Registrerede oplagshavere skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den måned, der følger efter afgiftsperioden, til Skattedirektoratet angive mængden af de varer, hvoraf der skal betales afgift, jf. §§ 6 og 7. Angivelsen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.
Stk. 2. Afgives angivelsen ikke inden udløbet af den nævnte frist, kan Skattedirektoratet inddrage registreringen, indtil den manglende angivelse er Skattedirektoratet i hænde.
Stk 3. Afgives angivelsen ikke inden udløbet af den nævnte frist, kan Skattedirektoratet foretage en skønsmæssig ansættelse af afgiftstilsvaret.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte bestemmelser vedrørende angivelsen.

 

§ 10. Registrerede oplagshavere skal indbetale afgiften for en afgiftsperiode til Skattedirektoratet senest den 15. i den måned, der følger efter afgiftsperioden.
Stk. 2. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte bestemmelser for afgiftens indbetaling.

 

§ 11. Skattedirektoratet kan pålægge en registreret oplagshaver, der ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse for en kortere periode end en måned.
Stk. 2. Skattedirektoratet kan endvidere pålægge en registreret oplagshaver, der ikke betaler afgiften rettidigt, en kortere betalingsfrist end den i § 10 nævnte.

 

§ 12. Betales forfalden afgift ikke senest den 14. dag efter betalingsfristens udløb, kan Skattedirektoratet inddrage registreringen, indtil de forfaldne afgifter er betalt.
Stk. 2. Er der efter § 11 sket forkortelse af afgiftsperioden eller betalingsfristen, kan registreringen inddrages straks efter betalingsfristens udløb.

 

§ 13. Såfremt det konstateres, at en registreret oplagshaver har afgivet urigtig angivelse til Skattedirektoratet, således at der er betalt for lidt i afgift, afkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.
Stk. 2. Kan størrelsen af afgiftsbeløbet ikke opgøres på grundlag af regnskaberne, kan Skattedirektoratet foretage en skønsmæssig ansættelse af afgiftstilsvaret.
Stk. 3. Betales afgiften i de i stk. 1-2 nævnte tilfælde ikke rettidigt, skal der betales 1 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af den registrerede oplagshaver.

 

§ 14. Skattedirektoratet er berettiget til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance mv.

Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og de personer, der er beskæftiget i virksomhederne skal yde Skattedirektoratet fornøden vejledning og hjælp ved foretagelse af de i stk. 1 nævnte eftersyn.
Stk. 3. Det i stk. 1. nævnte materiale skal på begæring udleveres eller indsendes til Skattedirektoratet.
Stk. 4. Findes regnskabsmaterialet m.v. hos en tredjemand, skal denne, selv om han har tilbageholdelsesret over det, udlevere materialet til Skattedirektoratet, som i så fald skal drage omsorg for, at materialet efter anvendelsen tilbagesendes den pågældende tredjemand.

 

§ 15. Offentlige myndigheder skal på begæring meddele Skattedirektoratet enhver oplysning til brug ved registrering af og kontrol med virksomheder, der omfattes af loven.
Stk. 2. Politiet yder Skattedirektoratet bistand efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem Landsstyret og justitsministeren.

 

§ 16. Landsstyret kan i øvrigt fastsætte bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

 

§ 17. Landsstyret kan bemyndige Skattedirektoratet til at træffe afgørelser efter denne lov. Landsstyret kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

 

§ 18. Skatterådet påkender klager over Skattedirektoratets afgørelser af:
1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.
2) Spørgsmål om afgørelse af den afgiftspligtige mængde.
3) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 9, stk. 3 og § 13, stk. 2 og 3.
Stk. 2. Skatterådets afgørelser kan indbringes for Grønlands Landsret som 1. instans inden 4 uger efter, at der er givet vedkommende underretning om den pågældende afgørelse. Sagen anlægges mod Landsstyret.

 

§ 19. Bøde idømmes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed:
1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,
2) overtræder § 3, stk. 1, § 6, stk. 1, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, § 10, stk. 1, § 14, stk. 2 eller 3,
3) undlader at efterkomme et pålæg meddelt efter § 11, stk. 1,
4) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, efter at Skattedirektoratet har inddraget registreringen efter § 9, stk. 2 eller § 12, stk. 1 og 2,
5) overdrager, erhverver eller tilegner sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven.
Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes foranstaltninger i form af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.
Stk. 3. Er en af de i stk. 1 eller stk. 2 nævnte overtrædelser begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der idømmes den juridiske person som sådan bøde.
Stk. 4. Bøden tilfalder Landskassen.

 

§ 20. Landsstyret kan tilkendegive overfor den, der overtræder bestemmelserne i denne lov, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.
Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejeloven om indholdet af anklageskrift tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet, bortfalder videre forfølgning.

 

§ 21. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. december 2003
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt