Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 19
11. december 2003
Ophævet

Landstingslov om ændring af landstingslov om afgift på rejer (Glidende afgiftsskala)

 

§ 1.

I landstingslov nr. 20 af 25. oktober 1990 om afgift på rejer, som ændret senest ved landstingslov nr. 3 af 21. maj 2002, foretages følgende ændringer:


1. § 4 affattes således:
"§ 4. Afgiften svares med en procentdel af afgiftsgrundlaget opgjort efter §§ 2 eller 3 fastsat ud fra et glidende indeks.
Stk. 2. Indekset beregnes udfra de sidste 4 kvartalers gennemsnitlige salgspris pr. kilo afgiftspligtige rejer, der er opfisket med grønlandsk indregistrerede skibe, således at indekset sættes lig med 100,00 ved en gennemsnitlig salgspris på 13,00 kr. pr. kilo. Indekset reguleres for hver øre, salgsprisen overstiger 13,00 kr.
Stk. 3. Afgiften fastsættes til 0,01 pct., når indekset udgør 100,0769 stigende proportionalt med 0,01 pct., hver gang indekset stiger med 0,0769 procentpoint. Udgør indekset 100,00 eller derunder, svares der ikke afgift.
Stk. 4. Udgør indekset 446,1538, svarende til en gennemsnitlig salgspris på 58,00 kr. pr. kilo, eller derover fastfryses afgiften til 45,00 pct.
Stk. 5. Indekset reguleres hver den 15. i den mellemste måned i kvartalet, og gælder for alt salg i det efterfølgende kvartal.
Stk. 6. Afgiftsåret er kalenderåret."

2. I § 5, stk. 1 indsættes efter "betaling":
"samt for beregning af indekset."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2004.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. december 2003
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt


Bilag