Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 9
15. april 2003
Ophævet

Landstingslov om ændring af landstingslov om fangst og jagt (Udpegning af leder af fællesfangst, samt nedsættelse af Fangstråd)

§ 1.

I Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt, som ændret ved Landstingslov nr. 11 af 12. november 2001 om ændring af Landstingslov om fangst og jagt, foretages følgende ændringer:

 

 

1. Efter § 8 indsættes:
"§ 8 a. I forbindelse med fællesfangst kan Landsstyret bemyndige foreninger og organisationer til at udpege lederen af fællesfangsten.
Stk. 2. Lederen af fællesfangsten skal opfylde de samme krav som andre deltagere i fællesfangsten i henhold til de til enhver tid gældende krav om deltagelse i fællesfangst."

2. § 16 affattes således:
"§ 16. Landsstyret nedsætter et Fangstråd bestående af organisationer og institutioner, der berøres af fangst og jagt.
Stk. 2. Landsstyret udsteder regler om Fangstrådets sammensætning og antal medlemmer.
Stk. 3. Landsstyret har pligt til at høre Fangstrådet i sager af generel karakter, der vedrører § 2, stk. 3-4, § 4, § 7, § 8, stk. 1-2 samt §§ 9 -10.
Stk. 4. Landsstyret kan dog foretage en skriftlig høring af samtlige medlemmer af Fangstrådet i uopsættelige spørgsmål, som er omfattet af stk. 3. Skriftlig høring anvendes såfremt rådet er hindret i at tage stilling ved møde."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 15. april 2003.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. april 2003
Hans Enoksen

/

Simon Olsen