Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 8
11. april 2003
Ophævet

Landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands Ligestillingsråd (Sammensætning af Grønlands Ligestillingsråd)

 

§ 1

I landstingslov nr. 5 af 20. maj 1998 om Grønlands Ligestillingsråd foretages følgende ændringer:

 

1. § 3 affattes således:
"§ 3. Ligestillingsrådet består af en formand og seks medlemmer. Landsstyret udpeger en formand. Landsstyret udpeger seks medlemmer efter indstilling fra de i stk. 2 - 7 nævnte organisationer eller foreninger. Formanden samt medlemmerne udpeges for fire år ad gangen, begyndende ved Ligestillingsrådets nedsættelse. Landsstyret skal tilstræbe en ligelig fordeling mellem kønnene ved udpegelse af medlemmerne. Begge køn skal være repræsenteret med mindst tre medlemmer.
Stk. 2. De tre største lønmodtagerorganisationer indstiller i forening så vidt muligt en mand og en kvinde, som skal være medlem af en af organisationerne.
Stk. 3. De tre største arbejdsgiverforeninger og KNAPK indstiller i forening så vidt muligt en mand og en kvinde, som skal være medlem af en af organisationerne.
Stk. 4. Følgende organisationer, som arbejder med børn og unge, indstiller i forening så vidt muligt en mand og en kvinde, som skal være medlem af en af organisationerne:
1) Tulararfik, forening for de landsdækkende døgninstitutioner.
2) KANUKOKA, for kommunalt ansatte på børn og unge området.
Stk. 5. Følgende organisationer eller foreninger, som arbejder for børn og unge, eller varetager interesser for ansatte, der arbejder inden for børn og unge området, indstiller i forening så vidt muligt en mand og en kvinde, som skal være medlem af en af organisationerne eller foreningerne:
1) Sorlak
2) PIP, Pædagogernes Landsorganisation
3) AK, for socialrådgiverne
4) PPK.
Stk. 6. Arnat Peqatigiit Kattuffiat og Krisecentersammenslutningen indstiller i forening en kvinde, som skal være medlem af en af foreningerne.
Stk. 7. Mandegrupperne i Grønland indstiller i forening en mand, som skal være medlem af en af grupperne."

2. § 4 affattes således:
" § 4. Organisationerne, som er nævnt i § 3 stk. 2 - 5, indstiller så vidt muligt en mand og en kvinde, når deres medlem af Ligestillingsrådet ikke længere er i stand til at varetage sit hverv eller ikke mere opfylder betingelsen om at være medlem af organisationen eller foreningen.
Stk. 2. Organisationerne, som er nævnt i § 3 stk. 6, kan i forening indstille en kvinde, når deres medlem af Ligestillingsrådet ikke længere er i stand til at varetage sit hverv.
Stk. 3. Mandegrupperne, som er nævnt i § 3 stk. 7, kan i forening, indstille en mand, når deres medlem af Ligestillingsrådet ikke længere er i stand til at varetage sit hverv."

 

§ 2

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. maj 2003.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. april 2003
Hans Enoksen

/

Finn Karlsen