Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 6
10. april 2003
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af visse foreninger m.v., skattefrihed for udbytter fra udenlandske datterselskaber til moderselskaber, ændring af fradragstidspunktet for udbytter, samt successionsregler i forbindelse med omstrukturering af det kystnære fiskeri)

§ 1

I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som bl.a. ændret ved landstingslov nr. 15 af 30. oktober 1998 og senest ved landstingslov nr. 9 af 12. november 2001, foretages følgende ændringer:

 

1. I § 1, stk. 1 indsættes efter nr. 10 som nyt nummer:
"10a) foreninger, korporationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner, der er hjemmehørende i Grønland, og som driver hotel- eller restaurationsvirksomhed. Skattepligten omfatter alene indtægt ved denne virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed,"

2. I § 3, stk. 1 indsættes efter nr. 7 som nyt nummer:
"8) Foreninger, korporationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner, der er hjemmehørende i Grønland, og som driver restaurationsvirksomhed i idrætshaller."

3. I § 14, stk. 3, litra a indsættes efter 2. pkt.:
"Tab ved afståelse af aktier kan dog kun fradrages i det omfang, tabet overstiger udbyttet af de pågældende aktier, som har været fritaget for beskatning efter § 24, nr. 11a, og som ikke har været anvendt til at reducere det fradragsberettigede udbyttebeløb, jf. § 19, stk. 3."

4. I § 19 indsættes som stk. 2 - 5:
"Stk. 2. Skatterådet kan tillade, herunder fastsætte betingelser for, at udbytte, som er udbetalt til aktionærer, anpartshavere, andelshavere eller medlemmer, som andel af det i sidste eller tidligere indkomstårs indtjente overskud, fratrækkes i forrige indkomstårs skattepligtige indkomst. Ansøgning til Skatterådet skal indgives samtidig med indgivelse af selvangivelsen.
Stk. 3. Har de i stk. 1 omhandlede selskaber m.v. modtaget udbytte, som har været fritaget for beskatning efter § 24, nr.11a, skal det fradragsberettigede udbyttebeløb m.v. i stk. 1 og 2 reduceres med det modtagne skattefrie udbyttebeløb. Reduktionen skal foretages i det indkomstår, hvori udbyttet er udloddet. Kan reduktionen ikke foretages fuldt ud i dette indkomstår, skal reduktionen overføres til et senere indkomstår, såfremt det ikke kan rummes i et tidligere års udloddet udbytte.
Stk. 4. De i stk. 1 omhandlede selskaber m.v., der har modtaget udbytte, som har været fritaget for beskatning efter § 24, nr. 11a, skal vedlægge selvangivelsen en opgørelse over størrelsen af udbyttet samt hvor stor en del af dette udbytte, der er anvendt til reduktion af det fradragsberettigede udbyttebeløb m.v. i stk. 1 og 2, eller anvendt til begrænsning af tab ved salg af aktier, § 14, stk. 3, litra a.
Stk. 5. Er reduktionen efter stk. 3 og § 14, stk. 3, litra a ikke foretaget fuldt ud, skal det overskydende datterselskabsudbytte medregnes ved opgørelsen af moderselskabets skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor moderselskabet endeligt likvideres, eller senest på tidspunktet for moderselskabets ophør af skattepligt efter § 1, eller ved overgang til beskatning efter § 3, stk. 1, eller fritagelse fra beskatning efter § 3, stk. 2 eller stk. 3."

5. I § 24 indsættes efter nr. 11 som nyt nummer:
"11a) Udbytte, som de i § 1, stk. 1, nr. 3, 4, 6, 7 og 9 nævnte selskaber m.v. modtager af aktier eller anparter i selskaber hjemmehørende i udlandet, herunder Danmark og Færøerne. Dette gælder dog kun, hvis det udbyttemodtagende selskab, moderselskabet, ejer mindst 25 pct. af aktie- eller anpartskapitalen i det udbyttegivende selskab, datterselskabet, i en sammenhængende periode på mindst 1 år, inden for hvilken periode udbytteudlodningstidspunktet skal ligge."

6. I § 25 c indsættes som stk. 3:
"Stk. 3.
Skatterådet kan tillade, at reglerne om succession i dette kapitel anvendes ved indskydelse af rejekvote eller fiskeskib, såfremt både indskyderen og det modtagende aktie- eller anpartsselskab er fuldt skattepligtig efter § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 3. Hele vederlaget for rejekvote og fiskeskib skal dog ydes i form af aktier eller anparter i det modtagende selskab."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 22. april 2003.
Stk. 2. § 1, nr. 1 og 2 har virkning fra og med indkomståret 2004.
Stk. 3. § 1, nr. 3 til nr. 5 har virkning fra og med indkomståret 2003.
Stk. 4. § 1, nr. 6 har virkning fra og med indkomståret 2002.

 

§ 3

For foreninger m.m., der overgår til beskatning efter § 1, nr. 1, finder overgangsbestemmelserne i stk. 2 - 6 anvendelse.
Stk.2. Maskiner, inventar og lignende driftsmidler, som foreningen m.m. ejer forud for overgangen til skattepligt, indgår i saldoværdien i § 13 a med en anskaffelsessum, der er lig med værdien i handel og vandel pr. 1. januar 2004.
Stk. 3. På skibe og fly, der er afskrivningsberettigede efter § 13 a, og som er anskaffet før overgangen til skattepligt, foretages afskrivning på grundlag af værdien i handel og vandel pr. 1. januar 2004.
Stk. 4. På bygninger og installationer, der er afskrivningsberettigede efter § 13 a, og som er anskaffet eller fuldført før overgangen til skattepligt, foretages afskrivning på grundlag af værdien i handel og vandel pr. 1. januar 2004.
Stk. 5. Ved opgørelse af fortjeneste eller tab, af de i stk. 2, 3 og 4 nævnte aktiver, anvendes de i stk. 2, 3 og 4 fastsatte anskaffelsessummer.
Stk. 6. Ved opgørelsen af fortjeneste eller tab på aktier, fordringer og gæld træder kursværdien pr. 1. januar 2004 i stedet for den faktiske anskaffelsessum.
Grønlands Hjemmestyre, den 10. april 2003
Hans Enoksen

/

Augusta Salling