Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 13
18. december 2003
Gældende

Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om søtransport af gods til, fra og i Grønland

§ 1

I Landstingsforordning nr. 16 af 30. oktober 1992 om søtransport af gods til, fra og i Grønland, som senest ændret ved Landstingsforordning nr. 16 af 12. november 2001, foretages følgende ændringer:


1. § 6 ophæves.

2. § 8 affattes således:
"§ 8. For overtrædelse af § 1 idømmes bøde.
Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der idømmes den juridiske person som sådan bøde. Er overtrædelsen begået af Hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan Hjemmestyret, kommunen eller det kommunale fællesskab idømmes bøde.
Stk. 3. For overtrædelse af bestemmelser i forskrifter fastsat i medfør i denne forordning, kan der idømmes bøde."

 

§ 2

 

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2004.
Stk. 2. De hidtil gældende regler i § 6 og § 8 vil fortsat finde anvendelse på afgiftsmæssige forhold, der vedrører perioden fra og med 1. januar 1991 til og med 31. december 2003.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. december 2003

 
Hans Enoksen

/

Kaj Kleist