Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 10
18. december 2003
Ophævet

Landstingsforordning om arbejdsformidling m.v.

I medfør af § 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet, jf. Ministeriet for Grønlands bekendtgørelse nr. 417 af 27. september 1979 om ikraftsættelse af visse love om sagsområders overgang til Grønlands Hjemmestyre, fastsættes:

 

Definition og anvendelsesområde

§ 1. Ved arbejdsformidling forstås landsomfattende, neutral og vederlagsfri service til fremme af udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder styrkelse af arbejdskraftens faglige og geografiske mobilitet.
Stk. 2. Ved arbejdsanvisning forstås formidling af kontakt mellem arbejdssøgende og arbejdsgiver med henblik på etablering af konkrete ansættelsesforhold.
Stk. 3. Arbejdsformidlingen varetager anvisning af arbejde til arbejdssøgende og anvisning af arbejdskraft til arbejdsgivere fra alle erhverv og stillingsgrupper. Endvidere varetager arbejdsformidlingen vejledning og administration af ansøgere til uddannelsesområdet.
Stk. 4. Forordningen gælder for arbejde, der udføres i Grønland, og omfatter arbejdssøgende, der i henhold til landstingsloven om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland betragtes som grønlandsk arbejdskraft.

 

Kommunalbestyrelsens opgaver

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal som led i en aktiv arbejdsmarkedspolitik
1) følge udviklingen på arbejdsmarkedet i kommunen,
2) skabe grundlag for og tage initiativer til iværksættelse af foranstaltninger af betydning for erhvervsudviklingen og beskæftigelsen i kommunen, og
3) indsamle og vurdere oplysninger vedrørende arbejdsmarkedet i kommunen, og indberette disse oplysninger til Landsstyret.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler vedrørende indberetning i henhold til stk.1, nr. 3.

§ 3. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for arbejdsformidling i kommunen, herunder at foranstalte arbejdsanvisning og erhvervs-oguddannelsesvejledning, jf. §§ 5 - 9.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen indberetter statistiske oplysninger vedrørende beskæftigelsen i kommunen til Landsstyret.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens indberetning af statistiske oplysninger m.v.

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal virke for skabelsen af et tillidsfuldt og snævert samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og den offentlige forvaltning i kommunen, således at der skabes grundlag for initiativer til arbejdskraftens udvikling, tilpasset erhvervslivets behov på såvel kortere og længere sigt og kommunens erhvervsudviklingsmuligheder.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde forslag til iværksættelse af beskæftigelsesmæssige foranstaltninger til styrkelse af arbejdskraftens kvalifikationer i kommunen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal iværksætte særlige beskæftigelsesmæssige og uddannelsesmæssige tilbud rettet mod unge under 25 år.

 

Erhvervs- og uddannelsesvejledning samt arbejdsanvisning

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde individuelle handlingsplaner for arbejdssøgende, og for personer, som indgår i opkvalificeringsforløb eller i ungdomstjenesten.
Stk. 2. Erhvervs- og uddannelsesvejledning omfatter bistand ved valg af erhverv og uddannelse.
Stk. 3
. Kommunalbestyrelsen kan oprette et vejlednings- og introduktionscenter til administration af kommunalbestyrelsens opgaver efter denne landstingsforordning.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal indberette resultaterne af kommunens erhvervs- og uddannelsesvejledning samt arbejdsanvisning til Landsstyret.
Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler til gennemførelse af de i stk. 2-4 nævnte forhold, herunder regler om tilskud til oprettelse og drift af vejlednings- og introduktionscentre.

§ 6. Forinden arbejdsanvisning finder sted, tilvejebringes oplysninger om løn- og andre arbejds- og ansættelsesvilkår.

§ 7. Anvisning af arbejde, der medfører skift af bopæl, forudsætter,
1) at flytningen anses for ønskelig ud fra en vurdering af stedlige og faglige behov på arbejdsmarkedet,
2) at den arbejdssøgende samtykker,
3) at den anviste holdes skadesløs for udgifter til transport og bohaveflytning og
4) at der stilles bolig til rådighed for den anviste.
Stk. 2. Landsstyret kan yde tilskud til dækning af de i stk. 1, nr. 3 nævnte udgifter. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 8. Anvisning af arbejdskraft kan ikke ske til en arbejdsgiver eller virksomhed, der ifølge fyldestgørende dokumentation fra en faglig organisation eller en anden interesseorganisation, er ramt af strejke eller lockout, medmindre denne er kendt overenskomststridig.

§ 9. Når der kan anvises egnet arbejdskraft til en ledig stilling, giver kommunalbestyrelsen meddelelse herom til arbejdsgiveren.
Stk. 2. Kommer ansættelsesforholdet ikke i stand, eller afbrydes ansættelsesforholdet umiddelbart efter dets påbegyndelse, påhviler det arbejdsgiveren straks at give meddelelse herom til kommunalbestyrelsen samt oplysning om årsagen hertil.
Stk. 3. En arbejdsgiver, der afviser anvist arbejdskraft, er forpligtet til at godtgøre afholdte udgifter til transport og bohaveflytning, såfremt afvisningen skyldes ansættelse af anden arbejdskraft, og arbejdsgiveren ikke har underrettet kommunalbestyrelsen så betids, at rejsen til arbejdsstedet kunne være undgået.

 

Forskellige bestemmelser

§ 10. Landsstyret kan oprette en landsdækkende jobbank, hvor jobtilbud, ledighedsadministration og grunddata til statistik- og analyseformål kan indsamles og bearbejdes.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om etablering af en jobbank efter stk. 1, herunder regler om kommunalbestyrelsens pligt til at anvende jobbanken.

§ 11. Landsstyret afholder et årligt kursus for de af kommunernes medarbejdere, der beskæftiger sig med arbejdsformidling m.v.
Stk. 2. Landsstyret afholder efter hvert kommunalbestyrelsesvalg et kursus for de kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvis hverv omfatter arbejdsformidling m.v.
Stk. 3. Udgifter til kurser i henhold til stk. 1 og 2 afholdes af Landskassen og kommunerne.

§ 12. Landsstyret kan yde tilskud til beskæftigelsesfremmende foranstaltninger og ungdomstjenester, jf. § 4, stk. 2 og 3. Tilskuddenes størrelse fastsættes på de årlige finanslove.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om tildeling og udbetaling af tilskud.

§ 13. Landsstyret kan fastsætte regler om forsøgsvirksomhed med henblik på ledighedsbekæmpelse samt effektivisering og udvikling af arbejdsformidlingen.

§ 14 . Landsstyret udarbejder en årlig rapport om arbejdsmarkedsindsatsen i det forløbne år og målsætninger for den kommende periode, herunder hvilken opfølgning, der skal iværksættes.

 

Klage

§ 15. Klage over kommunalbestyrelsens afgørelser kan inden 4 uger indgives til Landsstyret.

 

Ikrafttræden

§ 16. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 2004. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 11 af 16. december 1988 om arbejdsformidling.
Stk. 2. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 3. september 1982 om uddannelses- og erhvervsvejledning i Grønland videreføres, indtil den ændres eller ophæves i medfør af denne landstingsforordning.
Stk. 3. Regler fastsat i medfør af landstingsforordning nr. 11 af 16. december 1988 om arbejdsformidling videreføres, indtil de ændres eller ophæves i medfør af denne landstingsforordning.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. december 2003.
Hans Enoksen

/

Johan Lund Olsen