Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 8
15. april 2003
Ophævet

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om folkeskolen(Hjemmelsbestemmelser)

§ 1.

I landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen foretages følgende ændringer:


1.
Efter § 9 indsættes:
"§ 9a. Folkeskolen skal tilbyde alle skolesøgende børn og unge under 20 år undervisning i fritiden.
Stk. 2. Folkeskolen kan tilbyde skolesøgende og ikke skolesøgende børn og unge under 20 år at deltage i andre fritidsforanstaltninger.
Stk. 3. Tilbud efter stk. 1 og 2 koordineres med de øvrige tilbud såvel inden for folkeskolens normale undervisning som inden for forordningen om fritidsvirksomhed.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter nærmere bestemmelser om den i stk. 1-3 nævnte virksomhed."

2. I § 18, stk. 4 indsættes som 3. pkt.:
"Landsstyret fastsætter regler herfor."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. maj 2003, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. § 1, nr. 1 træder i kraft den 1. juli 2002 og har virkning til den 1. august 2003, hvorefter bestemmelsen ophæves.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. april 2003
Hans Enoksen

/

Arkalo Abelsen