Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 2
15. april 2003
Gældende

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om etablering af et boligselskab (Ændret opgaveportefølje)

§ 1.

I landstingsforordning nr. 12 af 28. oktober 1993 om etablering af et boligselskab som ændret ved landstingsforordning nr. 6 af 2. maj 1996 foretages følgende ændringer:

1.  § 2 affattes således:
"§ 2. Selskabet har til formål at drive virksomhed ved administration og anden service vedrørende fast ejendom.
Stk. 2. Selskabet varetager primært følgende opgaver:
1) Administration og drift af de hjemmestyreejede boliger, samt
2) vedligeholdelse af de hjemmestyreejede boliger.
Stk. 3. Selskabet kan indgå servicekontrakt med Hjemmestyret om følgende opgaver:
1) Varetagelse af hjemmestyrets bygherrefunktion i forbindelse med nybyggeri og renovering af boliger for midler, der stilles til rådighed på de årlige finanslove.
2) Administration og drift af Hjemmestyrets administrationsbygninger.
3) Administration og drift af Hjemmestyrets indkvartering, vakant- og personaleboliger.
4) Administration af boligstøtteområdet i henhold til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.
5) Udøvelse af myndighedsopgaver på Hjemmestyrets vegne.
Stk. 4. Selskabet kan endvidere indgå aftaler om følgende opgaver:
1) Administration og drift af de kommunalt ejede boliger.
2) Administration og drift af privatejede boliger og andelsboliger.
3) Administration og drift af anden fast ejendom.
4) Vedligeholdelse af de i nr. 1-3 nævnte boliger og ejendomme.
5) Varetagelse af bygherrefunktion i forbindelse med nybyggeri, ombygning, modernisering og renovering af boliger.
6) Udførelse af konsulentopgaver.
7) Erfaringsopsamling og udvikling i forbindelse med boligområdet m.v.
Stk. 5. Selskabets honorar for løsning af opgaver i henhold til stk. 2, nr. 1 samt stk. 4, nr.1, skal hvile på et nonprofit balanceprincip med en passende konsolidering. Øvrige opgaver skal løses på et forretningsmæssigt grundlag, idet de enkelte opgaver netto skal bidrage med et positivt indtjeningsbidrag."

 

§ 2.

Forordningen træder i kraft den 1. juni 2003.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. april 2003.
Hans Enoksen

/

Mikael Petersen