Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 25
29. december 2003
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om beregningsmetoder ved rapportering af visse fangster

I medfør af § 10, § 26, stk. 1 og § 33, stk. 2 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som ændret ved landstingslov nr. 6 af 20. maj 1998 og landstingslov nr. 5 af 21. maj 2002, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for grønlandske fartøjer med licens til fiskeri i og uden for Grønlands fiskeriterritorium.
Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder endvidere for udenlandske fartøjer med licens til fiskeri i Grønlands fiskeriterritorium.
Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder endvidere for fartøjer, der producerer fiskemel.

 

Definitioner

§ 2. Ved "hel fisk" forstås fisken i levende tilstand.

§ 3. Ved en "omregningsfaktor" forstås den koefficient, som vægten af det færdige produkt eksklusive emballage skal multipliceres med for at beregne vægten af den tagne fangst i hel fisk.

 

Omregningsfaktorer

§ 4. Ved indrapportering af fangster til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) skal de i bilag 1 anførte omregningsfaktorer anvendes.

§ 5. Fremstilles der produkttyper, der ikke er nævnt i bilag 1, skal der rettes henvendelse til GFLK, som fastsætter omregningsfaktor for dette produkt.

§ 6. Ved grønlandske fartøjers fiskeri uden for Grønlands fiskeriterritorium skal der anvendes de i bilag 1 anførte omregningsfaktorer, såfremt der ikke af nationale eller internationale myndigheder er specificeret andre omregningsfaktorer.

 

Sanktioner

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 4 - 6 kan medføre bøde eller inddragelse af licens. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i Landstingslov om fiskeri.
Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller et partrederi, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

  

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 46 af 19. november 1990 om beregningsmetoder ved rapportering af visse fangster.
Grønlands Hjemmestyre den 29. december 2003.
Simon Olsen

/

Amalie Jessen


Bilag 1