Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 24
30. december 2003
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om refusion af udgifter ved myndighedsbehandling i forbindelse med råstofaktiviteter (refusionsbekendtgørelse)

I medfør af § 25, stk. 5, i lov om mineralske råstoffer i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 18. juni 1998 fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omhandler rettighedshaveres betaling af udgifter, hvor der i rettighedshavers tilladelse er fastsat vilkår om rettighedshaverens betaling af udgifter i forbindelse med myndighedsbehandling efter §§ 10, 19 , 20 og 25 i lov om mineralske råstoffer i Grønland.

 

Sagsbehandlingsudgifter

§ 2. Råstofdirektoratets udgifter til sagsbehandling, herunder tilsyn, beregnes på grundlag af en opgørelse over det antal timer, der er registreret som medgået ved udførelsen af den enkelte arbejdsopgave, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Timesatsen fastsættes på grundlag af den gennemsnitlige lønudgift til de medarbejdere, der deltager i sagsbehandlingen, tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger forbundet med sagsbehandlingen i det pågældende regnskabsår.
Stk. 3. Råstofdirektoratets udgifter til undersøgelser, konsulentbistand, herunder bistand fra andre myndigheder, og tjenesterejser m.v., der efter regning kan henføres til den enkelte opgave, betales på grundlag af en opgørelse over disse udgifter udarbejdet af Råstofdirektoratet.

 

Orienteringspligt

§ 3. Inden udgangen af hvert år orienterer Råstofdirektoratet betalingspligtige omfattet af § 1 hvis Råstofdirektoratet forventer, at omfanget af sagsbehandlingen i det følgende år væsentligt vil overstige det, der normalt vil være en følge af de planlagte aktiviteter.
Stk. 2. Indtræder der i årets løb væsentlige ændringer i forhold til oplysninger givet i medfør af stk. 1, eller overstiger omfanget af sagsbehandlingen væsentligt det, der normalt vil være en følge af de planlagte aktiviteter, orienteres den betalingspligtige snarest herom.

 

Opgørelser

§ 4. Til opfyldelse af betalingsforpligtelser som opgjort efter § 2 udsender Råstofdirektoratet efter udløbet af hvert kvartal foreløbige opkrævninger over udgifterne til sagsbehandlingen efter reglerne i stk. 2.
Stk. 2. I forbindelse med fremsendelse af opkrævning for første kvartal i betalingsåret meddeler Råstofdirektoratet, hvilken timesats der vil blive anvendt i det pågældende år ved de foreløbige betalinger. Den foreløbige timesats fastsættes på grundlag af den for det afsluttede regnskabsår beregnede timesats, reguleret med de budgetterede omkostningsændringer.

 

§ 5. Efter udløbet af et regnskabsår udarbejder Råstofdirektoratet på grundlag af den i medfør af § 2, stk. 2, endeligt beregnede timesats en opgørelse over de beløb, som skal betales for det pågældende år. Dette beløb reguleres med de efter § 4 foreløbigt indbetalte beløb. Slutopgørelsen sendes senest fire måneder efter regnskabsårets udløb til den betalingspligtige.

 

Renter

§ 6. Betaling af udgifter efter denne bekendtgørelse skal ske senest 30 dage efter, at opkrævning heraf er afsendt. Betales det skyldige beløb ikke rettidigt, påløber rente i overensstemmelse med bestemmelserne i § 5 i den til enhver til gældende lov om renter ved forsinket betaling m.v., jf. Lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. september 1986.

 

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2004.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. december 2003.
Jørgen Wæver Johansen

/

Hans Kristian Schønwandt