Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 20
27. november 2003
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om erhvervsjagtbeviser

I medfør af § 6, § 12, § 13, stk. 1 og § 17, stk. 2 i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt, som ændret ved landstingslov nr. 11. af 12. november 2001 fastsættes:

 

Gyldighedsområde

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter erhvervsmæssig fangst og jagt på Grønlands land- og fiskeriterritorium.
Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter alle pattedyr og fugle.

 

Tilladelse til erhvervsmæssig fangst og jagt

§ 2. Erhvervsmæssig fangst og jagt må kun drives af personer med tilladelse hertil.
Stk. 2. Tilladelsen gives i form af et erhvervsjagtbevis.

§ 3. Erhvervsjagtbevis udstedes efter ansøgning til personer der:
1) har fast tilknytning til det grønlandske samfund,
2) er tilmeldt et folkeregister i Grønland og har haft folkeregisteradresse i Grønland i de seneste 2 år,
3) er fuldt skattepligtige til Grønland og har været fuldt skattepligtige til Grønland i de seneste 2 år, og
4) har en bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri på mindst 50 % af pågældendes samlede bruttoindkomst. Bruttoindkomst fra fiskeri med fartøjer, der i henhold til fartøjets målerbrev er over 150 BRT eller 210 BT, indgår ikke i opgørelsen af bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri. Honorarer fra borgerligt ombud eller honorarer fra bestyrelsesarbejde i erhvervsfangerorganisationer/-foreninger indgår hverken i opgørelsen af bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri eller i opgørelsen af den samlede bruttoindkomst. Ved opgørelse af bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri efter denne bestemmelse, indgår bruttoindkomst, der stammer fra arrangering af betalingsjagt eller fra beskæftigelse som guide i forbindelse med betalingsjagt i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse om betalingsjagt og –fiskeri.

§ 4. Direktoratet for Fiskeri og Fangst kan efter indstilling fra bopælskommunen vedlagt en skriftlig høring herom fra den lokale fisker- og fangerforening, give dispensation til udstedelse af erhvervsjagtbevis.
Stk. 2. Ansøgningen om dispensation til erhvervsjagtbevis skal ske via kommunekontoret til Direktoratet for Fiskeri og Fangst.
Stk. 3. Dispensationen meddelt i henhold til stk. 2 gælder i det kalenderår for hvilken den er udstedt.

§ 5. Erhvervsjagtbeviset giver ret til fangst og jagt inden for de rammer, som er fastsat i den øvrige lovgivning.

 

Ansøgning om erhvervsjagtbevis

§ 6. Ansøgning om erhvervsjagtbevis sendes til bopælskommunen på det af Direktoratet for Fiskeri og Fangst udformede ansøgningsskema.
Stk. 2. Inden fremsendelse af ansøgningen kan bopælskommunen forelægge den for den lokale fisker- og fangerforening til høring. Ansøgningen attesteres af bopælskommunen, som påser, at betingelserne i § 3 er opfyldt.
Stk. 3. Hvis bopælskommunen finder, at ansøgeren ikke opfylder kravene i § 3, og bopælskommunen derfor ikke attesterer ansøgningen, skal bopælskommunen skriftligt meddele ansøgeren dette med kopi til Direktoratet for Fiskeri og Fangst.

 

Gyldighed af erhvervsjagtbeviset

§ 7. Erhvervsjagtbeviset udgøres af kvitteringsdelen af et specielt af Direktoratet for Fiskeri og Fangst udstedt giro-indbetalingskort.
Stk. 2. For udstedelse af erhvervsjagtbeviset opkræves kr. 50 i gebyr.
Stk. 3. Erhvervsjagtbeviset er kun gyldigt med kvittering for betalingen og gælder til udgangen af det kalenderår, som erhvervsjagtbeviset vedrører. Kvitteringen består af et stempel fra bank eller posthus på giro-indbetalingskortet eller anden form for entydig og sikker registrering, som dokumentation for at giro-indbetalingskortets gebyr på kr. 50 er betalt.
Stk. 4. Direktoratet for Fiskeri og Fangst kan annullere et udstedt erhvervsjagtbevis, hvis betingelserne for erhvervsjagtbeviset ikke var tilstede ved udgivelsen, eller hvis betingelserne for udstedelsen ikke længere er til stede.

§ 8. Såfremt indehaveren af et erhvervsjagtbevis indtræder i et fast lønnet ansættelsesforhold og således ikke opfylder bestemmelserne i § 3, stk. 1, nr. 4 eller på anden vis ophører med at drive erhvervsmæssig fangst og jagt, skal dette inden 30 dage meddeles bopælskommunen. Oplysning om ændringen videresendes til Direktoratet for Fiskeri og Fangst, der tilbyder vedkommende jagtbevis efter Hjemmestyrets bekendtgørelse om fritidsjagtbeviser.
Stk. 2. Såfremt en kommune efter eventuel høring hos den lokale fisker- og fangerforening ikke finder, at en person længere opfylder kravene til erhvervsjagtbevis i § 3, skal bopælskommunen skriftligt meddele personen dette og give meddelelse herom til Direktoratet for Fiskeri og Fangst.

§ 9. Erhvervsjagtbeviset er personligt og må ikke overdrages, sælges eller udlånes.
Stk. 2. Erhvervsjagtbeviset skal medbringes sammen med gyldig legitimation under fangst og jagt og forevises på forlangende af politiet, jagt- og fiskeribetjentene, disses assistenter eller anden dertil bemyndiget person til kontrol.

 

Fangstrapportering

§ 10. Enhver indehaver af et erhvervsjagtbevis har pligt til at føre fangstregistrering. Ved udgangen af hver måned opgøres fangsten. Årets fangsttal skal ved afslutningen af fangstregistreringsperioden, jf. stk. 2, overføres til et fangstregistreringsskema, udarbejdet af Direktoratet for Fiskeri og Fangst, hvortil det returneres portofrit inden 15. oktober.
Stk. 2. Fangstregistreringsperioden er 1. oktober til 30. september.
Stk. 3. Fornyelse af erhvervsjagtbevis forudsætter, at fangstregistreringsskemaet for forudgående fangstregistreringsperiode er indsendt i udfyldt stand og, at personens status som erhvervsfanger ikke er bortfaldet, jf. § 7, stk. 4 og § 8, stk. 2.
Stk. 4. Ansøgninger om erhvervsjagtbevis behandles ikke, såfremt fangstregistreringsskemaet for den forudgående fangstregistreringsperiode ikke er indsendt i udfyldt stand.

 

Dispensation

§ 11. Direktoratet for Fiskeri og Fangst kan dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse, hvis hensynet til videnskabelige undersøgelser tilsiger det.

 

Foranstaltninger

§ 12. Bøde kan idømmes den, der overtræder § 2, stk. 1 og § 9, stk. 1 og 2.
Stk. 2. Fangsten eller værdien heraf kan ved overtrædelse af § 2, stk. 1 og § 9, stk. 2 konfiskeres til fordel for statskassen.

 

Ikrafttrædelse

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 3. januar 2002 om erhvervsjagtbeviser.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. november 2003.
Simon Olsen

/

Amalie Jessen