Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 16
24. juni 2003
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder

I medfør af § 13 i Landstingsforordning nr. 8. af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes:

 

Kapitel 1
Definitioner

Trinformål, fagformål og læringsmål

§ 1. Ved trinformål forstås i denne bekendtgørelse de overordnede formål for undervisningen på de enkelte trin. Trinformålene uddyber folkeskolens formål og grundlag og angiver den pædagogiske profil for hvert af folkeskolens tre trin. Trinformålene angiver, på hvilket niveau eleverne forventes at have opnået viden og at beherske grundlæggende færdigheder på tværs af fag og fagområder. Trinformålene er opdelt i fem sideordnede kategorier, der omhandler
1) viden og færdigheder,
2) personlige kompetencer,
3) sociale og samfundsmæssige kompetencer,
4) lærings- og arbejdskompetencer og
5) elevens fremtidige uddannelses- og erhvervsvalg.
Stk. 2. Ved fagformål forstås i denne bekendtgørelse formålet med undervisningen inden for de enkelte fag og fagområder omfattende hele skoleforløbet. Fagformålene er opdelt i fire sideordnede kategorier, som er et udtryk for fire forskellige synsvinkler inden for de enkelte fag og fagområder, og som omhandler
1) viden og færdigheder,
2) den personlige dimension,
3) den sociale dimension og
4) den kulturelle og samfundsmæssige dimension.
Stk. 3. Ved læringsmål forstås i denne bekendtgørelse målspecifikationer for de enkelte fag og fagområder, som angiver den viden og de færdigheder, eleverne forventes at have tilegnet sig ved afslutningen af hvert af de tre trin. Læringsmålene er opdelt i sideordnede faglige kategorier og danner grundlag for den løbende evaluering samt den centralt fastsatte evaluering ved afslutningen af hvert af de tre trin.

 

Kapitel 2
Trinformål

Yngstetrinnet

§ 2. Formålet med undervisningen på yngstetrinnet er, at eleverne gennem kreative aktiviteter, fælles oplevelser og selvstændigt arbejde udvikler deres sproglige opmærksomhed, forståelse og udtryksfærdighed samt tilegner sig grundlæggende færdigheder i at læse, skrive og regne.
Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler deres forskellige evner og deres selvværd. Undervisningen skal give eleverne viden om, hvordan de kan være med til at tage vare på egen udvikling gennem omtanke, kreativ udfoldelse, fysisk aktivitet og sund levevis.
Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i deres forskellige roller samt deres ansvar i familien, i skolen og blandt kammeraterne. Eleverne skal opnå indsigt i vigtigheden af at kunne kommunikere og løse mindre konflikter i skolen og blandt kammeraterne.
Stk. 4. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler hensigtsmæssige arbejds- og samarbejdsformer samt forståelse for formålet med deres skolegang.
Stk. 5. Undervisningen skal give eleverne indsigt i forskellige former for arbejde og beskæftigelse i og uden for hjemmet.

 

Mellemtrinnet

§ 3. Formålet med undervisningen på mellemtrinnet er, at eleverne tilegner sig grundlæggende færdigheder i skolens fag og fagområder. Eleverne skal videreudvikle deres sproglige færdigheder til brug i både faglige og sociale sammenhænge.
Stk. 2. Undervisningen skal give eleverne mulighed for en alsidig udvikling af deres evner og interesser. Den skal medvirke til at styrke elevernes selvværd og selvtillid samt give dem forudsætninger for at tage medansvar for egne forhold og relationer. Eleverne skal udbygge deres forståelse for, at de har et medansvar for egen udvikling, og for hvad der kan påvirke denne.
Stk. 3. Undervisningen skal videreudvikle elevernes forståelse for egne og andres forskellige roller og ansvar i familie, skole og samfund. Eleverne skal udvikle færdigheder i hensigtsmæssig kommunikation og konfliktløsning.
Stk. 4. Undervisningen skal give eleverne øvelse i at planlægge, evaluere og revidere egne læringsforløb i samarbejde med deres lærere. Eleverne skal beherske forskellige individuelle og fælles arbejdsformer.
Stk. 5. Undervisningen skal give eleverne kendskab til forskellige uddannelses- og erhvervsretninger.

 

Ældstetrinnet

§ 4. Formålet med undervisningen på ældstetrinnet er, at eleverne opnår forståelse af fagområders, fags og deldiscipliners særlige kendetegn, anvendelsesområder og indbyrdes sammenhæng. Eleverne skal kunne bruge deres opnåede viden og færdigheder hensigtsmæssigt og fleksibelt i forskellige faglige og tværfaglige sammenhænge. Eleverne skal kunne tilegne sig, bearbejde og videreformidle informationer på flere sprog.
Stk. 2.
Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler og erkender deres personlige og faglige ressourcer samt opnår en realistisk opfattelse af egne muligheder. Eleverne skal blive i stand til at tage ansvar for eget liv og medansvar for andres.
Stk.3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne erkender egne og andres forskellige roller og ansvar. Eleverne skal kunne indgå i dialog og fællesskaber med mennesker med forskellig baggrund og være rustet til at løse konflikter i og uden for skolen. Eleverne skal opnå bevidsthed om eget ansvar, egne rettigheder og egne pligter i et demokratisk samfund.
Stk. 4. Undervisningen skal gøre eleverne i stand til at kunne evaluere og løbende revidere egne uddannelses- og erhvervsmæssige handleplaner, tage medansvar for egen læring og kunne handle for at opnå egne mål.
Stk. 5. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at vælge et realistisk uddannelses- og erhvervsforløb.

 

Kapitel 3
Fagformål og læringsmål for grønlandsk

Fagformål

§ 5. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden og færdigheder, så de kan forstå talt og skrevet grønlandsk sikkert og nuanceret samt udtrykke sig klart og varieret på sproget både mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal sikre, at eleverne tilegner sig et sikkert sprogligt og begrebsmæssigt fundament som grundlag for deres øvrige faglige og almene læring. Undervisningen skal endvidere medvirke til, at eleverne ud fra egne iagttagelser udvikler deres opmærksomhed omkring sproglige og ikke-sproglige kommunikationsformer. Eleverne skal tilegne sig viden om og udvikle bevidsthed om såvel form som funktion i det grønlandske sprog.
Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til at styrke elevernes personlige identitet og selvværd. Undervisningen skal fremme elevernes lyst og evne til at opleve, vurdere, reflektere og tage stilling samt til at give udtryk for følelser, erfaringer, viden og holdninger. Eleverne skal udvikle bevidsthed om egen sproglig udvikling, og undervisningen skal gøre dem i stand til at tage et medansvar for egen læring.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever sprog somet vigtigt redskab i formidling af viden og erfaring, i samarbejde og i al menneskelig interaktion i øvrigt. Undervisningen skal tilskynde eleverne til at bruge sproget som et middel til erkendelse af egen og andre menneskers situation.
Stk. 4. Eleverne skal gennem oplevelse med og viden om sprog og litteratur blive fortrolige med et sprogligt og kulturelt fællesskabs betydning. Gennem undervisningen skal eleverne udvikle forståelse af grønlandsk kultur og dennes samspil med andre kulturer. Undervisningen skal støtte eleverne i deres udvikling til aktive og engagerede samfundsborgere i et demokratisk samfund.

 

Læringsmål

§ 6. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af yngstetrinnet inden for Kommunikation
1) kan udtrykke sig mundtligt og bruge sproget i samtale, samarbejde og fremførelse,
2) kan udtrykke sig gennem fortælling, rollespil, digtning, dramatisering, sang og rytmik,
3) kan bruge hjælpemidler, når de fortæller og dramatiserer,
4) kan bruge sproget som middel til konfliktløsning, underholdning og formidling af viden,
5) kan lytte aktivt og følge op med spørgsmål, lytte til andres tekster og samtale om tekster, de hører,
6) kan læse lette tekster og læse egne tekster op i mindre grupper,
7) kan genfortælle det væsentlige i noget, de har læst eller hørt, og gengive tekster i dramatisk form,
8) kan give udtryk for, hvad de synes om tekster og andre udtryksformer, såsom billeder, tegninger, video og tegneserier,
9) kan skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, billeder og læste, hørte og sete tekster,
10) kan skrive kronologisk og fortællende samt skrive enkle fiktive genrer som f.eks. eventyr og sagn,
11) kan forholde sig skriftligt ved at tegne og skrive logbog og beskeder og
12) kan skrive og tegne på computer og sende e-mails.
Stk. 2. Inden for Indhentning af information forventes det, at eleverne
1) kan bruge biblioteket og få hjælp til at finde bøger,
2) kan indsamle oplysninger fra andre mennesker om deres viden, erfaringer og historie, i og uden for skolen,
3) kan anvende fagspecifikke computerprogrammer og
4) kan lave simple søgninger på Internettet.
Stk. 3.
Inden for Kultur og levevilkår forventes det, at eleverne
1) har kendskab til, at tekster fra gamle dage er forskellige fra vores tids tekster,
2) har kendskab til grønlandske sagn,
3) har kendskab til forskelle og ligheder mellem grønlandske sagn og andre landes eventyr,
4) kan samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse og
5) er bekendt med, at der tales forskellige dialekter i Grønland og den historiske baggrund herfor.
Stk. 4. Inden for Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse forventes det, at eleverne
1) er opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne tekster,
2) kan bruge forskellige elementære læsestrategier,
3) kan tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer, såsom billeder, video og tegneserier,
4) har elementært kendskab til og kan bruge sproglige virkemidler,
5) kender til, at der er forskel på det talte og det skrevne sprog, samt er opmærksomme på forskelle mellem egen dialekt og skriftsproget,
6) er opmærksomme på sprogets fonetiske funktion, f.eks. rim og remser samt ordspil,
7) er fortrolige med lydanalyse og lydsyntese,
8) kender til bogstavernes lyd, form, navn og funktion,
9) er fortrolige med orddelingsprincipperne,
10) kan stave til og bruge lydrette og hyppige ord i egne tekster,
11) kender til de små og store bogstaver og deres brug og
12) har kendskab til, at sprog er opbygget af ord og sætninger, og kender til forskellige ordklasser.

§ 7. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for Kommunikation
1) kan bruge sproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse,
2) kan udtrykke sig mundtligt i fortællende, informerende, refererende, kommenterende og argumenterende form,
3) kan udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende mundtlig form,
4) kan præsentere tema- og projektarbejder,
5) kan bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, f.eks. stikord og plancher,
6) kan bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, formidling af viden og manipulation samt har viden om sprogets poetiske funktion,
7) kan lytte aktivt og følge op med analytiske og vurderende spørgsmål,
8) kan læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitteratur og sagprosa,
9) kan læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form,
10) kan udarbejde refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og argumenterende tekster,
11) kan skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser i en kronologisk form,
12) kan skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer, såsom referat, digte, drama, breve, anmeldelser, dagbøger, rapporter og avisartikler,
13) kan bruge skrivning bevidst som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater og
14) kan give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster.
Stk. 2. Inden for Indhentning af information forventes det, at eleverne
1) kan bruge biblioteket selvstændigt og søge information,
2) kan indhente, udvælge og anvende relevante oplysninger om et bestemt emne, f.eks. fra bøger, Internettet, andre medier og fra andre mennesker,
3) kan bruge fagspecifikke programmer og
4) kan benytte ordbøger, opslagsbøger og andre relevante informationer.
Stk. 3. Inden for Kultur og levevilkår forventes det, at eleverne
1) har kendskab til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteraturen afspejler den tid, hvor den er blevet til,
2) har kendskab til hvordan mundtlige fortællinger skiller sig fra skriftlige fortællinger såsom grønlandske og andre landes eventyr og sagn,
3) har kendskab til salmer, sange og nyere digte og
4) har kendskab til nogle særtræk ved andre dialekter.
Stk. 4. Inden for Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse forventes det, at eleverne
1) har indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster,
2) kender og kan bruge forskellige læsestrategier: oversigtlæse, punktlæse, skimlæse og nærlæse,
3) kan fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, resume og referat,
4) kan indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra ide til færdig tekst,
5) har viden om betydningen af og kan bruge sproglige virkemidler,
6) har indsigt i forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog,
7) kan analysere, indholdslæse, tematisere, fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer i samspil med andre,
8) kan gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, personkarakteristik, analyse, fortolkning og miljøskildring og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre,
9) har viden om forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion og kan udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation, eksempelvis ældre og nyere litteratur, myter og sagn, digte, sagprosatekster, brevformer, reklamer og annoncer,
10) kender og kan bruge reglerne for orddeling,
11) kender og kan bruge grundregler for tegnsætning,
12) har viden om navneordenes og verbernes struktur, dvs. stamord, tilhæng og endelser, og sætningsopbygningen og
13) har viden om forholdsendelserne, stedordene, pegeordene og talordene.

§ 8. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Kommunikation
1) kan bruge talesproget sikkert, varieret og argumenterende i samtale, samarbejde og diskussion,
2) kan fremlægge og formidle stof med bevidsthed om, hvilken form der passer til situationen, og udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed,
3) kan udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og veldisponeret form,
4) kan lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling i samtale og dialog,
5) kan læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitteratur og sagprosa,
6) kan udnytte læsning til egen tænkning og egne formål med brug af tekster,
7) kan læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form,
8) kan skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende,
9) kan skrive sammenhængende, sikkert og varieret om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form der passer til situationen,
10) kan skrive bevidst rettet til en defineret modtager,
11) kan vælge den fiktive eller ikke-fiktive genre, der passer bedst til skriveformålet, målrettet,
12) kan bruge skrivning bevidst og reflekterende som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog og hurtigskrivning og i forbindelse med notatteknik,
13) kan give respons på andres tekster, modtage respons på egne tekster, og bruge færdigheder og erfaringer herfra bevidst ved individuelt arbejde og
14) kan benytte e-mails i internationale sammenhænge og fremstille elektroniske præsentationer, f.eks. hjemmesider.
Stk. 2.
Inden for Indhentning af information forventes det, at eleverne
1) kan søge information ved hjælp af forskellige informationskilder, såsom bibliotek, arkiv og Internettet samt andre mennesker og kan bruge kilderne kritisk og selvstændigt i deres eget arbejde og
2) kan bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel.
Stk. 3. Inden for Kultur og levevilkår forventes det, at eleverne
1) har viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteraturen afspejler den tid, hvori den er blevet til,
2) har kendskab til hovedtræk i den grønlandske sproghistorie og litteraturhistorie og har indsigt i den rolle, sprog og tekst spiller i kultur og samfund,
3) har kendskab til mundtlige og skriftlige genrer,
4) har kendskab til mundtlige former herunder indhold, form og essensen i grønlandske, inuitiske og udenlandske sagn, eventyr og fortællinger og
5) har kendskab til de forskellige grønlandske dialekter og udvalgte inuitsprog.
Stk. 4. Inden for Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse forventes det, at eleverne
1) kan forholde sig med sikkerhed til formel sproglig korrekthed og sprogbrug i egne og andres tekster,
2) kan bruge varierede læsestrategier: oversigtslæse, punktlæse og nærlæse efter formålet,
3) kan fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, resumé, referat og notater efter overvejelse om, hvilken form der er bedst egnet,
4) kan indsamle stof, skabe sig overblik og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen,
5) kan styre skriveprocessen selvstændigt fra ide til færdig tekst,
6) kan fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer selvstændigt og sammen med andre på baggrund af analytiske iagttagelser,
7) kan gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre,
8) har kendskab til hovedtrækkene i det grønlandske sprogs struktur, navneordene og verberne, stedordene, forholdsendelserne, pegeordene, adverbierne, partiklerne, tilhængene til navneord og verber samt sætningens og sætningsleddenes opbygning, og
9) kan læse tekster skrevet i den gamle grønlandske retstavning og kender dens systematik.

 

Kapitel 4
Fagformål og læringsmål for dansk

Fagformål

§ 9. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden og færdigheder, så de kan forstå talt og skrevet dansk samt udtrykke sig mundtligt og skriftligt på sproget i alle relevante sammenhænge i og uden for skolen. Undervisningen skal sikre eleverne et grundlag for og sproglige redskaber til videre læring af andre sprog samt til læring i skolens øvrige fag og i deres videre uddannelse. Eleverne skal tilegne sig viden om og udvikle deres opmærksomhed på såvel form som funktion i det danske sprog.
Stk. 2. Gennem undervisningen skal eleverne opleve, at det er værdifuldt og nyttigt for deres faglige og personlige udvikling at kunne tilegne sig viden og indsigt gennem flere sprog. Undervisningen skal give eleverne lyst til at indsamle viden og informationer og fremme deres lyst og evne til at vurdere og tage stilling samt til at udtrykke sig om egne oplevelser, viden, holdninger og følelser. Eleverne skal ud fra egne erfaringer udvikle bevidsthed om deres muligheder i sprogtilegnelsen, og undervisningen skal gøre dem i stand til at tage et medansvar for egen læring.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever sprog som et vigtigt redskab i formidling af viden og erfaring, i samarbejde og i al menneskelig interaktion i øvrigt. Undervisningen skal tilskynde eleverne til at bruge sproget som et middel til erkendelse af egen og andre menneskers situation.
Stk. 4. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever, at erfaringer og viden fra flere kulturer og sprogsamfund er værdifulde og nyttige for social og kulturel udvikling, og til at eleverne opnår forståelse af samspillet mellem grønlandsk og dansk sprog og kultur. Undervisningen skal give eleverne interesse for at orientere sig om kultur og levevilkår i Danmark og i den øvrige verden for dermed at øge deres indsigt i og forståelse af internationale forhold samt deres forståelse af egen kultur.

 

Læringsmål

§ 10. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af yngstetrinnet inden for Kommunikation
1) kan fungere i en undervisningssituation, hvor der tales dansk,
2) kan følge lærerens anvisninger og enkelt formulerede forklaringer i undervisningen,
3) kan give udtryk for, hvad de kan lide og ikke lide, og hvad der interesserer dem,
4) kan omsætte mundtlige oplæg og enkle tekster på dansk til ikke-sproglige udtryk såsom illustrationer og mime,
5) kan følge enkelt formulerede mundtlige fortællinger og oplæsninger med støtte i illustrationer og andre ikke-sproglige udtryksformer,
6) kan videregive enkelt formulerede konkrete oplysninger og beskeder,
7) kan stille og besvare spørgsmål om konkrete forhold i undervisningen, i skolen og i dagligdagen i øvrigt,
8) med støtte i illustrationer og anden ikke-sproglig fremstilling kan benævne og fortælle om mennesker, dyr, ting, begivenheder og steder, de er fortrolige med, og
9) kan skrive og læse enkeltord og korte, enkle sætninger.
Stk. 2. Inden for Indhentning af information forventes det, at eleverne
1) kan finde frem til oplysninger i forskellige kendte teksttyper og
2) kan stille spørgsmål med henblik på indsamling af information.
Stk. 3. Inden for Kultur og levevilkår forventes det, at eleverne
1) er opmærksomme på tilstedeværelsen af grønlandsk og dansk sprog i deres dagligdag,
2) er opmærksomme på og kan gøre rede for grønlandsk og dansk skik og brug i hverdagen og ved højtider,
3) kender nogle af de teksttyper, danske børn bruger i deres hverdag,
4) beskæftiger sig med alderssvarende tekster og produktioner fra dansksprogede medier ved at se, lytte og eventuelt læse og
5) har lært nyere og ældre danske børnesange, rim og remser.
Stk. 4. Inden for Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse forventes det, at eleverne
1) har opbygget et aktivt forråd af ord og udtryk inden for de aktiviteter og emner, der indgår i undervisningen i dansk og den øvrige undervisning,
2) er bevidste om de væsentligste træk i dansk udtale og er opmærksomme på de vigtigste forskelle og ligheder mellem lydsystem og retstavning i dansk og grønlandsk,
3) er opmærksomme på, at udsagn er forskellige med hensyn til ledstilling og tempusbrug og
4) bruger hensigtsmæssige indlærings- og kommunikationsstrategier i fremmedsprogstilegnelsen og samarbejder med andre elever i de aktiviteter, der indgår i danskundervisningen.

§ 11. Det forventes at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for Kommunikation
1) kan fungere i en undervisningssituation, hvor der kun undervises på dansk,
2) kan forstå hovedindholdet og forløbet i en samtale og i en mundtlig fremstilling, hvor emnet er kendt, og spørge aktivt og relevant for at uddybe og præcisere forståelsen,
3) er sprogligt aktive i samarbejdet med de øvrige elever i undervisningen og i uformel samtale,
4) kan læse, forstå og gøre rede for det vigtigste indhold i alderssvarende tekster,
5) kan videregive og fremlægge information om et aftalt emne støttet af illustrationer og anden ikke-sproglig fremstilling,
6) kan udtrykke sig om egne følelser, iagttagelser, vurderinger og holdninger samt begrunde egne synspunkter, interesser og valg i uformel samtale og i forskellige korte, uformelt formulerede skrevne tekster og
7) kan udtrykke sig personligt og kreativt i forhold til forskellige teksttyper, f.eks. fabulere, lave illustrationer, dramatisere etc.
Stk. 2.
Inden for Indhentning af information forventes det, at eleverne
1) kan skaffe sig informationer fra dansksprogede kilder såsom trykte tekster, elektroniske medier mv.,
2) kan finde, udvælge og sammenstille informationer, der kan belyse aftalte emner og
3) kan planlægge interviews og andre spørgeundersøgelser og anvende information fra disse i arbejdet med aftalte emner.
Stk. 3. Inden for Kultur og levevilkår forventes det, at eleverne
1) beskæftiger sig med alderssvarende tekster og produktioner fra dansksprogede medier ved at se, lytte og læse,
2) har arbejdet med jævnaldrende børns levevilkår og interesser i Danmark og andre lande og
3) har kendskab til og har arbejdet med repræsentanter for dansksproget ungdomskultur, film-, musik- og sportsliv eller andre kendte personer.
Stk. 4. Inden for systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse forventes det, at eleverne
1) er opmærksomme på den information, der findes ved at se på forskellige teksttypers opbygning og sprogbrug, og kan identificere hovedtanken og hensigten med en tekst,
2) bruger alderssvarende ordbøger og andet referencemateriale,
3) arbejder bevidst og systematisk med at udbygge deres aktive ordforråd,
4) kender og bruger overordnede regler for sætningers opbygning og de vigtigste ordklassers anvendelse og bøjning,
5) kender og bruger overordnede regler for tegnsætning og stavning,
6) kan begrunde egne sproglige valg og stille forslag til andre, f.eks. i arbejdet med processkrivning,
7) kan bruge indlærings- og kommunikationsstrategier og
8) kan bruge strategier for anvendelse af passende sproglige konventioner i forskellige sociale sammenhænge.

§ 12. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Kommunikation
1) kan udveksle ideer og tanker inden for områder af personlig interesse og deltage i diskussioner om aktuelle emner,
2) kan udtrykke begrundelser og baggrundsviden til støtte for personlige synspunkter i både mundtlig og skriftlig form, f.eks. diskussionsoplæg og læserbreve,
3) kan se, lytte til og læse forskellige teksttyper og bruge dem som udgangspunkt for selvstændige mundtlige, skriftlige og billedlige fremstillinger, f.eks. referater, rapporter, hjemmesider og videoproduktioner, og
4) kan bruge dansk ubesværet i almindelige dagligdags situationer.
Stk. 2. Inden for Indhentning af information forventes det, at eleverne kan opsøge, udvælge og anvende relevante informationer om et bestemt emne i forskellige autentiske kilder, såsom bøger, aviser og Internettet, til selvstændig brug i dansk og i andre fag.
Stk. 3. Inden for kultur og levevilkår forventes det, at eleverne ser, lytter til og læser autentiske tekster og produktioner fra dansksprogede medier for at orientere sig om forhold i Grønland, Danmark og andre lande.
Stk. 4. Inden for systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse forventes det, at eleverne
1) kan arbejde bevidst med sætningens led samt tegnsætning og retstavning,
2) kan arbejde med ordklassernes funktion i sprogopbygningen,
3) kender og kan bruge rigtig sprogbrug i forskellige situationer, bl.a. tale- og skriftsprog og formel/uformel samtale,
4) i hovedtræk kan skelne mellem forskellige teksttypers opbygning og indhold og identificere hovedtanken og hensigten med en tekst og
5) kan arbejde med forskellige læsestrategier, dvs. skimning, skanning, intensiv læsning og oplevelseslæsning.

 

Kapitel 5
Fagformål og læringsmål for engelsk

Fagformål

§ 13. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden og færdigheder, så de kan forstå talt og skrevet engelsk og udtrykke sig mundtligt og skriftligt på sproget. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at anvende sproget til oplevelse, til indsamling og udveksling af viden og informationer i skolens andre fag samt til brug for videre læring. Eleverne skal tilegne sig viden om og udvikle deres opmærksomhed på såvel form som funktion i det engelske sprog.
Stk. 2. Gennem undervisningen skal eleverne opleve, at det er værdifuldt og nyttigt for deres faglige og personlige udvikling at tilegne sig viden og indsigt gennem flere sprog. Eleverne skal ud fra egne erfaringer udvikle bevidsthed om deres muligheder i sprogtilegnelsen, og undervisningen skal gøre dem i stand til at tage et medansvar for egen læring.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever sprog somet vigtigt redskab i formidling af viden og erfaring, i samarbejde og i al menneskelig interaktion i øvrigt. Undervisningen skal tilskynde eleverne til at bruge sproget som et middel til erkendelse af egen og andre menneskers situation.
Stk. 4. Undervisningen skal give eleverneinteresse for at orientere sig om kultur og levevilkår i engelsktalende lande og i den øvrige verden for dermed at øge deres indsigt i og forståelse for internationale forhold samt deres forståelse af egen kultur og dennes samspil med andre kulturer.

 

Læringsmål

§ 14. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for Kommunikation
1) kan fungere i en undervisningssituation, hvor der bruges engelsk,
2) kan forstå hovedindholdet og forløbet i en samtale og i en mundtlig fremstilling, hvor emnet er kendt, og spørge aktivt og relevant for at uddybe og præcisere forståelsen,
3) er sprogligt aktive i samarbejdet med de øvrige elever i undervisningen, f.eks. i kommunikationslege og rollespil,
4) kan forstå og gøre rede for det vigtigste indhold i aldersrelevante trykte tekster, film og video,
5) kan videregive og fremlægge informationer om et aftalt emne støttet af illustrationer og anden ikke-sproglig fremstilling,
6) kan udtrykke sig om egne følelser, iagttagelser, vurderinger og holdninger samt begrunde egne synspunkter, interesser og valg i uformel samtale og i forskellige korte, uformelt formulerede skrevne tekster og
7) kan udtrykke sig personligt og kreativt i forhold til forskellige teksttyper, f.eks. fabulere, lave illustrationer, dramatisere etc.
Stk. 2.Inden forIndhentning af information forventes det, at eleverne
1) kan skaffe sig informationer fra engelsksprogede kilder såsom trykte tekster, elektroniske medier mv.,
2) kan finde, udvælge og sammenstille informationer, der kan belyse aftalte emner og
3) kan planlægge interviews og andre spørgeundersøgelser og anvende information fra disse i arbejdet med aftalte emner.
Stk. 3. Inden for Kultur og levevilkår forventes det, at eleverne
1) er opmærksomme på tilstedeværelsen af engelsk sprog i deres dagligdag,
2) beskæftiger sig med alderssvarende tekster og produktioner fra engelsksprogede medier ved at se, lytte og læse,
3) har arbejdet med jævnaldrende børns levevilkår og interesser i et eller flere engelsksprogede lande og
4) har beskæftiget sig med og har kendskab til engelsksproget børne- og ungdomskultur, f.eks. repræsentanter for film-, musik- og sportsliv eller andre kendte personer.
Stk. 4. Inden for Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse forventes det, at eleverne
1) arbejder bevidst og systematisk med at udbygge deres aktive ordforråd,
2) bruger alderssvarende ordbøger og andet referencemateriale,
3) kender og bruger overordnede regler for sætningers opbygning og de vigtigste ordklassers anvendelse og bøjning,
4) kender og bruger overordnede regler for tegnsætning og stavning,
5) kan forklare egne sproglige valg og stille forslag til andre, f.eks. i arbejdet med processkrivning og
6) kan bruge indlærings- og kommunikationsstrategier for anvendelse af passende sproglige konventioner i forskellige sociale sammenhænge.

§ 15. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Kommunikation
1) kan fungere i en undervisningssituation, hvor der kun bruges engelsk,
2) kan udveksle ideer og tanker inden for områder af personlig interesse og deltage i diskussioner om aktuelle emner,
3) kan udtrykke begrundelser og baggrundsviden til støtte for personlige synspunkter,
4) kan se, lytte til og læse forskellige teksttyper og bruge dem som udgangspunkt for selvstændige fremstillinger: mundtlige, skriftlige, dramatiske og billedlige og
5) kan bruge engelsk ubesværet i almindelige dagligdags situationer.
Stk. 2.
Inden for Indhentning af information forventes det, at eleverne kan opsøge, udvælge og anvende relevante oplysninger om et bestemt emne i forskellige autentiske kilder, bl.a. bøger, aviser og Internettet, til selvstændig brug, herunder til arbejdet i andre fag.
Stk. 3. Inden for Kultur og levevilkår forventes det, at eleverne
1) er opmærksomme på og har arbejdet med det engelske sprogs særlige stilling som internationalt fællessprog og
2) ser, lytter til og læser tekster og produktioner fra engelsksprogede medier for at orientere sig om verden.
Stk. 4.Inden for Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelseforventes det, at eleverne
1) er opmærksomme på forskelle i udtale og ordforråd i forskellige engelsktalende lande,
2) kan arbejde bevidst med sætningens led samt tegnsætning og retstavning,
3) kan arbejde med ordklassernes funktion i sprogopbygningen,
4) i hovedtræk kan skelne mellem forskellige teksttypers opbygning og indhold og identificere hovedtanken og hensigten med en tekst og
5) kan arbejde med forskellige læsestrategier, dvs. skimning, skanning, intensiv læsning og oplevelseslæsning.

 

Kapitel 6
Fagformål og læringsmål for 3. fremmedsprog

Fagformål

§ 16. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden og færdigheder, så de kan forstå både det talte og det skrevne sprog og udtrykke sig mundtligt og skriftligt på sproget. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at anvende sproget til oplevelse samt til indsamling og udveksling af viden og informationer både i og uden for skolen. Eleverne skal tilegne sig viden om og udvikle deres opmærksomhed på såvel form som funktion i sproget.
Stk. 2. Gennem undervisningen skal eleverne have udbygget deres erfaringer med at arbejde med flere sprog samt udvikle deres bevidsthed om mulighederne for livslang sprogindlæring.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever sprog somet vigtigt redskab i formidling af viden og erfaring, i samarbejde og i al menneskelig interaktion i øvrigt. Undervisningen skal tilskynde eleverne til at bruge sproget som et middel til erkendelse af egen og andre menneskers situation.
Stk. 4. Undervisningen skal give eleverneinteresse for at orientere sig om kultur og levevilkår i lande, hvor sproget tales, og i den øvrige verden for dermed at øge deres indsigt i og forståelse for internationale forhold, samt deres forståelse af egen kultur og dennes samspil med andre kulturer.

 

Læringsmål

§ 17. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Kommunikation
1) kan fungere i en undervisningssituation, hvor sproget bruges,
2) kan stille og svare på spørgsmål om dagligdags ting og bruge almindeligt forekommende vendinger til socialt samvær,
3) kan udtrykke og begrunde personlige synspunkter,
4) kan beskrive og fortælle om begivenheder og oplevelser og
5) kan se, lytte til og læse forskellige teksttyper og bruge dem som udgangspunkt for selvstændige fremstillinger: mundtlige, skriftlige, dramatiske og billedlige.
Stk. 2. Inden for Indhentning af information forventes det, at eleverne kan opsøge, udvælge og anvende relevante oplysninger om et bestemt emne i forskellige kilder, bl.a. bøger, aviser og Internettet, til selvstændigt brug, herunder til arbejdet i andre fag.
Stk. 3. Inden for Kultur og levevilkår forventes det, at eleverne har arbejdet med jævnaldrendes levevilkår og interesser i det pågældende sprogområde.
Stk. 4. Inden for Systematisk sprogarbejde og sprogtilegnelse forventes det, at eleverne
1) arbejder bevidst og systematisk med at udbygge deres aktive ordforråd,
2) bruger alderssvarende ordbøger og andet referencemateriale,
3) kender og bruger overordnede regler for sætningers opbygning og de vigtigste ordklassers anvendelse og bøjning,
4) kender og bruger overordnede regler for tegnsætning og stavning,
5) kan begrunde egne sproglige valg og stille forslag til andre, f.eks. i arbejdet med processkrivning og
6) kan bruge indlærings- og kommunikationsstrategier og strategier for anvendelse af passende sproglige konventioner i forskellige sociale sammenhænge.

 

Kapitel 7
Fagformål og læringsmål for samfundsfag

Fagformål

§ 18. Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår færdigheder i at anvende grundlæggende historiske, kulturgeografiske og andre samfundsfaglige beskrivelsesmetoder og forklaringsmodeller. Eleverne skal tilegne sig viden om levevilkår, tankesæt og samfundsformer lokalt, nationalt og globalt i fortid og nutid. Eleverne skal udvikle forståelse af sammenhængen mellem menneskers levevilkår og de naturgivne og menneskeskabte forhold og af, hvilken betydning ændringer har for levevilkårene og samfundslivet.
Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår erkendelse af deres eget kulturelle og samfundsmæssige tilhørsforhold. Undervisningen skal tillige medvirke til, at eleverne udvikler deres kritiske sans og bliver i stand til selvstændigt at analysere, vurdere og tage stilling til politiske, økonomiske og ideologiske udsagn og problemstillinger lokalt, nationalt og globalt. Eleverne skal udvikle bevidsthed om de muligheder, faget rummer, og undervisningen skal gøre dem i stand til at tage medansvar for egen læring.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler interesse for politiske og samfundsmæssige spørgsmål og problematikker, og at de erkender, at der ligger historiske forudsætninger og forskellige værdisyn bag egne og andres holdninger og handlinger.
Stk. 4. Undervisningen skal give eleverne indsigt i andre kulturer og samfundsformer. Eleverne skal erhverve sig kendskab til nogle af de faktorer, der danner baggrund for det nutidige samfunds problemer og konflikter og til, hvordan de søges løst. Eleverne skal opnå indsigt i, hvorledes det enkelte menneske alene og i samarbejde med andre kan øve indflydelse på beslutninger i et demokratisk samfund.

 

Læringsmål

§ 19. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af yngstetrinnet inden for Samfundsfag i anvendelse
1) er opmærksomme på og stiller spørgsmål til samfundsmæssige og kulturelle forhold,
2) kan gøre sig overvejelser om levevilkår og dagligdag i forskellige kulturer og samfund til forskellige tider ved at arbejde med genstande, billeder, kortere trykte tekster, elektroniske medier mv.,
3) er opmærksomme på, at der er forskelle mellem fiktive og ikke fiktive fremstillinger,
4) kan udtrykke deres oplevelse af og viden om kulturer og samfund gennem mundtlig fremlæggelse og kreativt udtryk, så som illustrationer, collager, modeller, rollespil mv.,
5) kan udtrykke deres oplevelse af hændelser og begivenheder fra dagligdagen og fra verden omkring os og
6) kan diskutere, foreslå og afprøve løsninger på forskellige problemer i klasse- og skolefællesskabet.
Stk. 2. Inden for Kultur og samfund før og nu forventes det, at eleverne
1) er opmærksomme på, hvordan samfundets medlemmer er afhængige af hinanden og bidrager til at opfylde fælles behov,
2) er opmærksomme på kulturel variation inden for lokalsamfundet og i Grønland,
3) har kendskab til børns levevilkår og dagligdag i andre lande,
4) har arbejdet med deres eget stamtræ,
5) har kendskab til sider af levevilkårene i lokalsamfundet i gamle dage, f.eks. gennem ældre menneskers fortælling,
6) kender til eget lokalsamfunds historie, bl.a. gennem kendskab til lokale fortidsminder,
7) har overvejet, hvad grønlandske sagn og myter kan fortælle om livet i gamle dage, og
8) har beskæftiget sig med dagligdag og levevilkår i gamle dage i andre lande.
Stk.3. Inden for Politisk organisation, lov og ret forventes det, at eleverne
1) kender deres rettigheder og pligter i skolen og i lokalsamfundet,
2) kender til lokale samfundsinstitutioner, skolebestyrelse, bygdebestyrelse, kommunalbestyrelse og foreninger, og kender til elevrådet og dets opgaver og beføjelser og
3) er opmærksomme på Grønland som en politisk enhed.
Stk. 4. Inden for Økonomi, erhverv og teknologi forventes det, at eleverne
1) har kendskab til forskellige erhverv og funktioner i lokalsamfundet og i Grønland,
2) er opmærksomme på teknologiens og mediernes betydning i deres hverdag,
3) er opmærksomme på, at samfund lokalt, nationalt og globalt er materielt og økonomisk afhængige af hinanden, og
4) har kendskab til forskelle mellem erhvervsformer og teknologi før og nu.
Stk. 5. Inden for Verden omkring forventes det, at eleverne
1) kan orientere sig i lokalsamfundet og de nærmeste omgivelser,
2) kan udarbejde simple kortskitser over skolen og lokalsamfundet,
3) kan vise deres egen bygd/bys og kommunes beliggenhed på Grønlandskortet og Grønlands beliggenhed på verdenskortet/globussen og
4) er opmærksomme på, at der er forskelle mellem menneskeskabte og naturgivne miljøer i lokalområdet.

§ 20. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for Samfundsfag i anvendelse
1) kan indkredse og afgrænse spørgsmål og problemstillinger vedrørende kultur- og samfundsforhold,
2) kan opsøge og indsamle informationer i forskellige kilder, der belyser et spørgsmål eller en problemstilling,
3) kan gøre sig overvejelser om forskellige kilders troværdighed og gyldighed,
4) kan overveje og diskutere forskellige forklaringer og synsvinkler på enkle spørgsmål og problemstillinger,
5) kan ordne og fremlægge indhentede informationer med inddragelse af forskellige medier og kreativt udtryk og
6) i fællesskab kan undersøge og tage stilling til aktuelle lokale og nationale problemstillinger og lægge og gennemføre en plan med henblik på at give deres bidrag til diskussionen om problemernes løsning.
Stk. 2. Inden for Kultur og samfund før og nu forventes det, at eleverne
1) har kendskab til andre nutidige kulturers bidrag til og påvirkning af grønlandsk kultur,
2) har kendskab til, hvad samfund gør for at bevare og udvikle deres kultur,
3) er bevidste om, hvordan samfundets private og offentlige institutioner, organisationer og virksomheder bidrager til opfyldelse af den enkeltes og fællesskabets behov,
4) kan sammenligne dagligdag, levevilkår og samfundsforhold forskellige steder i verden, herunder i andre inuitsamfund og blandt andre oprindelige befolkninger,
5) kan arbejde med tidslinier og skabe sig overblik over kronologien i historiske udviklingsforløb,
6) kender hovedtrækkene i Grønlands befolkningshistorie fra de tidligste kulturer til thulekulturen og nordboerne,
7) kender betydningen af den tidlige kontakttid, hvalfangertiden, for kultur og samfund,
8) kender hovedtrækkene i grønlandsk koloniseringshistorie fra 1721 og betydningen af koloniseringen for kultur og samfund,
9) har kendskab til samfund, kultur og levevilkår i de samfund, som Grønland har haft kontakt med fra vikingetiden frem til i dag, og
10) har kendskab til udviklingen af nogle forskellige fortidige kulturer og samfundstyper forskellige steder i verden, så som højkulturer i Middelhavsområdet, Asien, Afrika eller Syd- og Mellemamerika.
Stk.3. Inden for Politisk organisation, lov og ret forventes det, at eleverne
1) kender til kommunalbestyrelsernes, landsstyrets og landstingets beføjelser og opgaver,
2) har forståelse af Grønlands juridiske stilling som en del af rigsfællesskabet,
3) har kendskab til internationalt samarbejde om børns levevilkår og rettigheder,
4) har viden om familiens funktion som samfundsinstitution,
5) har kendskab til familie- og samfundsstrukturer i de oprindelige inuitsamfund,
6) kan undersøge og sammenligne forskellige samfundssystemer før og nu og
7) har kendskab til vigtige begivenheder i de europæiske opdagelsesrejser og den europæiske kolonisering af andre verdensdele, herunder koloniseringen af det øvrige Nordamerika.
Stk. 4. Inden for Økonomi, erhverv og teknologi forventes det, at eleverne
1) har kendskab til produktion og erhverv og de naturgivne og menneskeskabte forudsætninger herfor i Grønland,
2) har indblik i den økonomiske betydning af nutidens teknologi, herunder transport- og kommunikationssystemer,
3) har indblik i massemediernes indflydelse på menneskers hverdag, og hvordan mennesker har indflydelse på massemedierne,
4) har kendskab til erhvervs- og teknologiudviklingen i Grønland fra kolonitiden til i dag og
5) har kendskab til sammenhængen mellem erhvervs- og produktionsformer og de naturgivne og menneskeskabte forudsætninger herfor forskellige steder i verden til forskellige tider.
Stk. 5. Inden for Verden omkring forventes det, at eleverne
1) kender og kan bruge forskellige typer grønlandskort og verdenskort,
2) kender placeringen af de grønlandske kommuner og deres byer og største bygder,
3) kan orientere sig på verdenskortet og kender verdensdelene, verdenshavene, de største bjergformationer og flodsystemer og de største regioners og landes placering,
4) har forståelse af sammenhængen mellem bosætningsmønstre og de naturgivne og menneskeskabte forudsætninger i Grønland og i forskellige samfundstyper andre steder i verden og
5) har forståelse af, hvordan samfund påvirkes af og selv påvirker deres miljø.

§ 21. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for samfundsfag i anvendelse
1) selvstændigt kan udvælge, afgrænse og formulere spørgsmål og generelle og konkrete problemstillinger vedrørende kultur- og samfundsforhold,
2) selvstændigt kan udvælge, indsamle og ordne data, der belyser forskellige synsvinkler på et spørgsmål eller en problemstilling, i primære og sekundære kilder,
3) kan vurdere og sammenligne forskellige primære og sekundære kilders troværdighed og gyldighed i forhold til et spørgsmål eller en problemstilling,
4) kan analysere indsamlede data og formulere og diskutere forskellige tolknings- og forklaringsmuligheder i forbindelse med et spørgsmål eller en problemstilling,
5) kan fremlægge resultaterne af deres arbejde med et spørgsmål eller en problemstilling og argumentere for deres tolkninger og forklaringer med inddragelse af forskellige medier og
6) i fællesskab kan gennemføre en undersøgelse af og tage stilling til aktuelle nationale og globale problemstillinger og lægge og gennemføre en plan med henblik på at give deres bidrag til diskussionen om problemernes løsning.
Stk. 2. Inden for Kultur og samfund før og nu forventes det, at eleverne
1) kan analysere og vurdere forskellige opfattelser af grønlandsk identitet og kultur,
2) har forståelse af det grønlandske samfunds og den grønlandske kulturs stilling i det internationale samfund,
3) er bevidste om, hvordan forskellige samfund bevarer og viderefører deres kultur og tilpasser sig ændringer,
4) har indblik i, hvordan kunstnerisk udtryk afspejler kultur,
5) har indblik i, hvordan forskellige samfund dækker den enkeltes og fællesskabets behov,
6) har forståelse af samfundsmæssige begivenheder som dele af udviklingsforløb i tid og rum og
7) har kendskab til kultur- og samfundsudviklingen i Grønland og i Danmark i perioden fra 1850 til i dag.
Stk.3. Inden for Politisk organisation, lov og ret forventes det, at eleverne
1) har kendskab til lovgrundlaget for hjemmestyret, herunder hjemmestyrets kompetence i forhold til retsvæsen og udenrigspolitik,
2) har forståelse af, hvorledes det grønlandske parlamentariske demokrati fungerer og har kendskab til politiske partier og interesseorganisationer og deres betydning for meningsdannelse og beslutningstagning i Grønland,
3) har kendskab til Grønlands rolle i internationalt samarbejde, herunder i ICC, i Nordisk Råd og i FN,
4) har kendskab til internationalt samarbejde på regeringsplan, herunder FN, Nato, EU, Europarådet og Nordisk Råd,
5) har kendskab til internationale, statsligt uafhængige, interesseorganisationer omkring menneskerettigheder, miljø mv.,
6) kender hovedtrækkene i udviklingen af den politiske organisering fra forstanderskaberne frem til Hjemmestyret,
7) kender til de vigtigste verdenshistoriske begivenheder fra begyndelsen af 1900-tallet til i dag, herunder krige og internationale politiske konflikter, og
8) kender hovedtrækkene i udviklingen af forskellige politiske og økonomiske organisationsformer og ideologier på verdensplan og centrale historiske begivenheder i denne udvikling.
Stk. 4.
Inden for Økonomi, erhverv og teknologi forventes det, at eleverne
1) har indblik i vigtige faktorer i Grønlands økonomi, herunder Grønlands eksport og landets vigtigste handelspartnere,
2) har indblik i teknologiudviklingens indvirkning på politiske, sociale og økonomiske strukturer,
3) har kendskab til forskellige nutidige økonomiske systemer og verdensøkonomien, herunder fordelingen mellem rige og fattige lande og
4) har kendskab til vigtige stadier i udviklingen af produktions- og erhvervsformer på verdensplan fra de tidligste samfund til i dag.
Stk. 5. Inden for Verden omkring forventes det, at eleverne
1) kender og kan orientere sig med sikkerhed på verdenskortet,
2) har forståelse af økonomi- og erhvervsudviklingens indflydelse på bosætningen i det 20.-21. årh. i Grønland,
3) har kendskab til udviklingen i bosætningsmønstre og forudsætninger herfor i forskellige typer samfund forskellige steder i verden i det 20. – 21. århundrede, herunder fremkomsten af de store bysamfund, og
4) har indblik i, hvordan forskellige erhvervs- og produktionsformer, kulturer og livsformer påvirker naturmiljøet forskelligt både nationalt og globalt.

 

Kapitel 8
Fagformål og læringsmål for religion og filosofi

Fagformål

§ 22. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af kristendommen og den inuitiske religion. Eleverne skal have kendskab til de forskellige verdensreligioner samt andre religiøse livsanskuelser og filosofiske retninger. Eleverne skal opnå indblik i det etiske grundlag for forskellige menneskesyn. Desuden skal eleverne tilegne sig viden om den grønlandske missions- og kirkehistorie.
Stk. 2. Undervisningen skal give forudsætninger for, at eleverne kan udvikle forståelse for grundlæggende religiøse og etiske livsspørgsmål, der omhandler forholdet til andre mennesker og til dem selv. Eleverne skal opnå indsigt i, hvordan menneskesyn, livssyn, natur- og kultursyn samt verdensforståelse påvirker og udvikler deres personlighed og valg i tilværelsen.
Stk. 3. Undervisningen skal belyse, hvorledes den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for forholdet til andre mennesker. Undervisningen skal medvirke til at støtte og udvikle elevernes evne til dialog med mennesker, der har en anden tro eller et andet livssyn.
Stk. 4. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår forståelse af kristendommens særlige betydning for den grønlandske kultur. Undervisningen skal endvidere medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for andre religioners og livsanskuelsers betydning som kulturarv og som en vigtig forudsætning for tro, moral, samfundssyn og livstolkning. Eleverne skal opnå indsigt i, hvordan forskellige samfund og kulturer bygger på religiøse eller filosofiske opfattelser og værdier.

 

Læringsmål

§ 23. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af yngstetrinnet inden for Kristendomskundskab
1) i Bibelkundskab
a) kender til hovedindholdet og personerne i de vigtigste fortællinger i Bibelen, fortrinsvis Det Gamle Testamente og
b) kender nogle grundlæggende bibelske billeder og symboler og
2) i Nutidig kristen livstolkning og historie
a) kender til kirkers indretning og funktion og kender nogle vigtige salmer.
b) kender de vigtigste kirkelige højtider, skikke, ritualer, symboler og musik, som anvendes i den grønlandske kirke,
c) har indblik i andre kristne samfunds traditioner og karakteristika og
d) har fået et begyndende indblik i kristendommens menneske- og livssyn,
Stk. 2. Inden for Inuitisk religion forventes det, at eleverne
1) kender grønlandske myter og sagn samt illustrationer i tilknytning hertil og
2) har fået et begyndende indblik i grønlandske myter og sagns menneske- og livssyn.
Stk. 3. Inden for Andre religioner og livsanskuelser forventes det, at eleverne
1) kender til andre religioners skabelsesberetninger og symboler og
2) har et begyndende indblik i andre religioners menneske- og livssyn samt andre livsanskuelser.
Stk. 4. Inden for Filosofi og etik forventes det, at eleverne
1) har kendskab til filosofisk tænkning i form af samtale om livsspørgsmål hentet fra hverdagen,
2) har nogen kendskab til, at mennesker til alle tider har søgt at forstå og forklare tilværelsens sammenhænge,
3) har videreudviklet evnen til at skelne mellem godt og ondt,
4) har udviklet en bevidsthed om forskellen mellem "mit" og "dit" og mellem egne og andres ønsker og behov,
5) har videreudviklet en forståelse og respekt for det "skabte" og
6) har videreudviklet evnen til at give og modtage kærlighed, tryghed og tillid.
Stk. 5. Inden for æstetik forventes det, at eleverne har indblik i og kreativt arbejdet med tilværelsens religiøse dimension i billeder, i drømme, i musikken, i dramatisk form, i leg og anden kunstnerisk udfoldelse.

§ 24. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for Kristendomskundskab
1) i Bibelkundskab
a) har et bredere kendskab til Det Ny Testamente og andet bibelsk fortællestof,
b) har kendskab til Bibelens betydning for og indflydelse på mennesker og samfund frem til nutiden og
c) har viden om kristne symboler og billeder,
2) i Kristendommens historie og indflydelse
a) har kendskab til kristendommens historie frem til 1721, herunder dens vej til Grønland og
b) har en begyndende indsigt i forskellene mellem protestantisme og katolicisme og
3) i Nutidig kristen livstolkning og historie har kendskab til hovedtrækkene i kristendommens tros- og livssyn med særlig vægt på det lutherske grundsyn.
Stk. 2. Inden for Inuitisk religion forventes det, at elevern
1) har et dybere indblik i inuitiske myter og sagn, som formidler viden om det inuitiske menneske- og livssyn samt verdensforståelse, og
2) har kendskab til de inuitiske ritualer, tabuer og symboler.
Stk. 3. Inden for Andre religioner og livsanskuelser forventes det, at eleverne
1) har kendskab til forskellige naturreligioners myter, sagn, ritualer samt menneske- og livssyn og
2) har kendskab til jødedommens og islams menneske- og livssyn, som det udfoldes i trosbekendelser og troslære, religiøse fester, ritualer og symbolsprog.
Stk. 4. Inden for Filosofi og etik forventes det, at eleverne
1) har kendskab til forskellige filosofiske ideer og videnskabelige menneske- og livssyn, som de bl.a. kommer til udtryk i hverdagen,
2) har indblik i og erfaring med at anvende sproget som forstands- og mytesprog,
3) har videreudviklet evnen til at skelne mellem godt og ondt,
4) har udviklet evne til at skelne mellem personlig moral og fælles etik,
5) har videreudviklet en ansvarsbevidsthed med et lokalt, nationalt og globalt udsyn og
6) har videreudviklet evnen til en selvstændig stillingtagen.
Stk. 5. Inden for Æstetik forventes det, at eleverne
1) har indblik i religioners og andre livsanskuelsers betydning for kunstnerisk og kreativ udfoldelse og
2) har arbejdet kreativt med den religiøse dimension i billeder, musik, sang, drama og drømme.

§ 25. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Kristendomskundskab
1) i Bibelkundskab kender Bibelens forskellige genrer, dens kernetekster og mulige tolkninger heraf,
2) i Kristendommens historie
a) kender hovedlinierne i kristendommens historie frem til i dag og
b) har nogen kendskab til konflikter omkring kristendom fra de første menigheder frem til nutiden og
3) i Nutidig kristen livstolkning og historie har indsigt i forskellige kristne trosretninger ud fra bibelsyn, ritualforståelse og kirkelig organisering, samt hvilke menneske- og livssyn, der danner basis for deres forskellighed.
Stk. 2. Inden for inuitisk religion forventes det, at eleverne kan vurdere og anvende den inuitiske religion og kultur som et element for personlig identitet, selvværd og åndelig vækst.
Stk. 3. Inden for Andre religioner og livsanskuelser forventes det, at eleverne
1) har et overordnet indblik i hinduisme, buddhisme og islam, især med henblik på menneske- og livssynet, set i relation til kristendommen,
2) har et vist indblik i religioners og livsanskuelsers særegenhed gennem sammenlignende analyser og
3) har nogen kendskab til nyreligiøse strømninger og deres betydning for nutidens forståelse af tilværelsen.
Stk. 4. Inden for Filosofi og etik forventes det, at eleverne
1) kender de vigtigste moderne filosofiske, psykologiske og naturvidenskabelige teorier om og tolkninger af tilværelsen,
2) kan anvende logiske argumenter for og imod egne og andres synspunkter,
3) kan gøre sig etiske overvejelser om den naturvidenskabelige udvikling,
4) kender til menneskerettighederne og baggrunden herfor og
5) kan anvende etiske argumenter for og imod andres synspunkter og holdninger omkring tilværelsens vigtigste spørgsmål.
Stk. 5. Inden for Æstetik forventes det, at eleverne har videreudviklet og arbejdet med deres æstetiske syn gennem præsentation af religiøse kunstneriske udtryk.

 

Kapitel 9
Fagformål og læringsmål for matematik

Fagformål

§ 26. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig grundlæggende matematiske begreber og arbejdsmetoder. Eleverne skal opnå fortrolighed med, hvordan fagets begrebsområder opbygges. Eleverne skal opnå øvelse i at skaffe sig viden og i at erkende, formulere og løse matematiske problemer, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Undervisningen skal sikre, at eleverne tilegner sig den matematiske viden og de færdigheder, som er nødvendige for deres videre læring i andre fag.
Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne erfarer, at matematik både er et redskab til problemløsning og til kreativ virksomhed. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler deres fantasi og nysgerrighed. Eleverne skal udvikle deres bevidsthed om de muligheder, som faget rummer. Undervisningen skal gøre eleverne i stand til at tage et medansvar for egen læring.
Stk. 3. Undervisningen skal tilrettelægges, så eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i dagligdags sammenhænge. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår øvelse i, selvstændigt og i fællesskab, at finde egne løsningsmetoder gennem undersøgende og problemløsende aktiviteter.
Stk. 4. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Undervisningen skal endvidere medvirke til, at eleverne bliver i stand til at forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk samfund.

 

Læringsmål

§ 27. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af yngstetrinnet inden for Arbejde med tal og algebra
1) kender til de naturlige tal og titalssystemet,
2) kender til begreber som en halv og en kvart,
3) kan simpel addition,
4) kan simpel subtraktion,
5) kender til forberedende multiplikation,
6) kan tælleremser og talrækkefølger,
7) kender til tidsbegrebet, f.eks. hele og halve timer,
8) kender til brug af decimaltal, f.eks. i forbindelse med penge
9) kan anvende simpel hovedregning, skriftlige notater og konkrete materialer,
10) kan anvende lommeregner og
11) har stiftet bekendtskab med enkle regneark.
Stk. 2. Inden for Arbejde med geometri forventes det, at eleverne
1) kender til geometrisk sprogbrug til beskrivelse af dagligdags ting, f.eks. om former, beliggenhed og størrelser,
2) kan udføre enkel måling af afstand og rum,
3) kan udføre tegning af enkle, konkrete modeller fra virkeligheden,
4) kan foretage undersøgelser og beskrivelser af mønstre, f.eks. ved symmetri og
5) kender til undersøgelser og eksperimenter inden for geometri, f.eks. ved anvendelse af computer.
Stk. 3. Inden for Anvendt matematik forventes det, at eleverne
1) kan vælge og bruge regningsarter i forskellige praktiske sammenhænge,
2) har viden om, hvordan tal kan forbindes med begivenheder i dagligdagen,
3) kan indsamle og ordne ting efter antal, form, størrelse og andre egenskaber,
4) kender til behandling af data, f.eks. ved hjælp af lommeregner og computer og
5) kender til "tilfældighed" gennem spil og eksperimenter.
Stk. 4. Inden for Problemløsning og kommunikation forventes det, at eleverne
1) kender til matematikfaglige udtryk fra dagligdagen,
2) kender til problemløsning som et element i arbejdet med matematik,
3) kan samarbejde med andre om at løse problemer, hvor matematik benyttes,
4) kan beskrive enkle løsningsmetoder, f.eks. med tegning,
5) kender forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber til løsning af matematiske problemer og
6) kan gennemføre eksperimenter og undersøgelser med sigte på at finde mønstre.

§ 28. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for Arbejde med tal og algebra
1) kender til de hele tal, decimaltal og brøker,
2) kan knytte talforståelse sammen med hverdagserfaringer, herunder brug af de fire regningsarter,
3) kan tallenes ordning, tallinien, positionssystemet og de fire regningsarter,
4) kender til "forandringer" og strukturer i f.eks. talfølger, figurrækker og mønstre,
5) kan regne med tid,
6) kender til at kunne bestemme størrelser ved måling og beregning,
7) kan regne med decimaltal,
8) kan anvende procentbegrebet i forbindelse med hverdagserfaringer,
9) kender til sammenhængen mellem procent, decimaltal og brøker,
10) kender til eksempler på sammenhænge og regler inden for de fire regningsarter,
11) kender til valg og brug af hensigtsmæssige metoder og hjælpemidler til beregning,
12) kender til udvikling og benyttelse af regneregler,
13) kan anvende simpel hovedregning, skriftlige notater og konkrete materialer,
14) kan anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger, f.eks. regneark,
15) kender til enkle funktioner,
16) kender til enkle ligninger,
17) kender koordinatsystemet og herunder sammenhængen mellem tal og ligninger og
18) har viden om eksempler på brug af variable, f.eks. formler og enkle ligninger.
Stk. 2. Inden for Arbejde med geometri forventes det, at eleverne
1) kan grundlæggende geometriske begreber, f.eks. vinkler og parallelitet,
2) kan måling og beregning af omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer,
3) kan lave undersøgelser og beskrivelser af enkle figurer tegnet i planen,
4) kender til fysiske modeller og enkle tegninger af dem, f.eks. som arbejdstegning eller isometrisk tegning,
5) kender til geometriske metoder og begreber til beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen, f.eks. figurer og mønstre i mosaikker og tekstiler og
6) kender til tegning, undersøgelser og eksperimenter med geometriske figurer, f.eks. ved benyttelse af computer.
Stk. 3. Inden for Anvendt matematik forventes det, at eleverne
1) kan vælge og bruge regningsarter i forskellige sammenhænge,
2) kan anvende og har forståelse af enkle informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk,
3) har viden om problemstillinger, der er knyttet til sundhed, fritid og natur,
4) kan udføre enkle procentberegninger, f.eks. ved rabatkøb,
5) kender til beskrivelse og fortolkning af data og informationer i tabeller og diagrammer,
6) kan foretage indsamling og behandling af data samt udføre simuleringer, f.eks. ved hjælp af en computer,
7) har viden om anvendelse af faglige redskaber, f.eks. tal, grafisk afbildning og statistik, til løsning af matematiske problemstillinger fra dagligliv, familieliv og det nære samfund og
8) kan eksperimentere i situationer, hvori tilfældighed og chance indgår.
Stk. 4. Inden for Problemløsning og kommunikation forventes det, at eleverne
1) kender eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer, f.eks. i behandling af spørgsmål som: "Hvordan går det hvis...?" og "Mon det er sådan fordi...?",
2) kender til opstilling af hypoteser og efterfølgende ved "gætte og prøve efter" medvirker til at opbygge faglige begreber og indledende generaliseringer,
3) kan anvende matematik ved problemløsning i samarbejde med andre,
4) kan anvende beskrivelser af løsningsmetoder gennem samtale og skriftlige noter,
5) kender til formulering, løsning og beskrivelse af problemer og i forbindelse hermed kan anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber og
6) kan undersøge, systematisere og finde matematiske begrundelser ud fra arbejdet med konkrete materialer.

§ 29. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Arbejde med tal og algebra
1) kender til de rationale tal samt udvidelsen til reelle tal,
2) kender til den kulturhistoriske betydning af udviklingen af tallene som beskrivelsesmiddel,
3) kan arbejde undersøgende, f.eks. med systematiske optællinger og tallenes indbyrdes størrelser som led i opbygningen af en generel talforståelse,
4) kan undersøge og beskrive "forandringer" og strukturer i f.eks. talfølger, figurrækker og mønstre,
5) kan bestemme størrelser ved måling og beregning,
6) kan anvende procentbegrebet,
7) kan anvende brøker i forbindelse med løsning af ligninger og algebraiske problemer,
8) kender forskellige skrivemåder for tal,
9) kan anvende formler, kendte såvel som ikke kendte, f.eks. i forbindelse med beregning af rente og rumfang,
10) kan vælge og bruge hensigtsmæssige metoder og hjælpemidler til beregning,
11) kan udvikle og benytte regneregler,
12) kan anvende hovedregning, skriftlige notater og konkrete materialer,
13) kan anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger og problemløsninger,
14) kan anvende funktionsbegrebet, f.eks. procentuel vækst,
15) kan løse enkle ligninger og ved inspektion løse enkle uligheder,
16) kan bestemme løsninger til ligninger og ligningssystemer med grafiske metoder og
17) kan forstå og anvende udtryk, hvori der indgår variable.
Stk. 2. Inden for Arbejde med geometri forventes det, at eleverne
1) kan anvende forskellige geometriske figurers egenskaber,
2) kan benytte grundlæggende geometriske begreber, f.eks. størrelsesforhold og liniers indbyrdes beliggenhed,
3) kan anvende målingsbegrebet, f.eks. måling og beregning af omkreds, areal og rum,
4) kan anvende målestoksforhold, ligedannethed og kongruens,
5) kan fremstille tegninger efter givne forudsætninger,
6) kan foretage undersøgelser, beskrivelser og vurdering af sammenhæng mellem tegning og tegnet objekt,
7) kan fremstille arbejdstegning, isometrisk tegning eller perspektivtegning ved beskrivelse af den omgivende verden,
8) kan foretage beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen, f.eks. figurer og mønstre i mosaikker og tekstiler ved hjælp af geometri,
9) kan anvende computer til tegning, undersøgelser og beregninger vedrørende geometriske figurer,
10) kan udføre enkle geometriske beviser og
11) kan udføre enkle geometriske beregninger bl.a. ved hjælp af Pythagoras´ sætning.
Stk. 3. Inden for Anvendt matematik forventes det, at eleverne
1) kan foretage valg af regningsarter, benytte procentbegrebet og anvende forholdsregning i forskellige sammenhænge,
2) kender til eksempler på problemstillinger knyttet til samfundsmæssig udvikling, f.eks. økonomi, teknologi, natur, miljø, kultur, fritid og sundhed,
3) kan regne med rente og renteberegninger, bl.a. i tilknytning til opsparing, simpel låntagning og kreditkøb,
4) kan foretage undersøgelser af matematiske modeller, f.eks. formler og funktioner,
5) kan foretage statistiske beskrivelser af indsamlede data, hvor der lægges vægt på metode og fortolkning,
6) kan udføre simuleringer, f.eks. ved hjælp af en computer,
7) kan foretage økonomiske overvejelser vedrørende dagligdagens indkøb, transport, boligforhold, lønopgørelse og skatteberegninger,
8) kan anvende det statistiske sandsynlighedsbegreb,
9) kan anvende computeren til beregning, simuleringer, undersøgelser, og beskrivelser, f.eks. om samfundsmæssige forhold og
10) kan anvende matematik som et alsidigt værktøj til løsning af praktiske og teoretiske problemer.
Stk. 4. Inden for Problemløsning og kommunikation forventes det, at eleverne
1) kan forstå og forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk,
2) kan benytte eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer og formulere resultater af den faglige indsigt, der er opnået,
3) kan løse problemer ved hjælp af matematik i samarbejde med andre,
4) kan problemformulere skriftligt og mundtligt, beskrive fremgangsmåder og angive løsninger på forståelig vis,
5) kan vælge hensigtsmæssige faglige metoder, arbejdsformer og redskaber ved løsning af problemstillinger af tværgående art,
6) kan anvende systematiseringer og matematiske ræsonnementer,
7) kan benytte variable og symboler, når regler og sammenhænge skal bevises,
8) kan benytte geometrisk tegning til at formulere hypoteser og gennemføre ræsonnementer,
9) kan forstå, at valget af en matematisk model afspejler en bestemt værdinorm og
10) kan veksle mellem praktiske og teoretiske overvejelser ved løsning af matematiske problemstillinger.

 

Kapitel 10
Fagformål og læringsmål for naturfag

Fagformål

§ 30. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig grundlæggende naturfaglige begreber og arbejdsmetoder og opnår forståelse af naturfaglige sammenhænge. Eleverne skal opnå færdighed i at indsamle og vurdere data og i at iagttage, beskrive og finde mulige forklaringer på fænomener gennem brug af forskellige former for redskaber, eksperimentelt udstyr og elektroniske hjælpemidler. Eleverne skal erhverve sig viden, som gør dem i stand til at tage ansvar for egen og andres sikkerhed og helbred, og som giver dem baggrund for at handle ansvarligt i forhold til lokale og globale miljøspørgsmål.
Stk. 2. Undervisningen skal styrke elevernes interesse for at udforske deres omgivelser og tilskynde dem til at bruge deres fantasi, intellekt og kreativitet til undersøgende, eksperimenterende og problemløsende aktiviteter samt give dem baggrund for at foretage et bevidst valg af værktøjer og metoder. Eleverne skal opleve, at undervisningen giver dem redskaber til at udføre praktiske gøremål i dagligdagen og grundlag for at tage personlig stilling til forbrugs- og miljøspørgsmål. Undervisningen skal give eleverne grundlag for at udvikle deres bevidsthed om de muligheder, faget indeholder, og gøre dem i stand til at tage medansvar for egen læring.
Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne grundlag for at anvende naturfaglige begreber og beskrivelsesformer som et naturligt udtryksmiddel i kommunikationen med andre mennesker.
Stk. 4. Eleverne skal opnå kendskab til naturfagenes og teknologiernes historie samt udvikle forståelse af disse områders betydning for både nutidige og fremtidige samfund. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne engagerer sig i, tager stilling til og føler ansvar for spørgsmål, der vedrører udnyttelsen af natur og ressourcer samt de deraf følgende konsekvenser for miljø og levevilkår.

§ 31. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af yngstetrinnet inden for Naturfaglige arbejdsmetoder
1) i Indsamle data
a) er fortrolige med at anvende enkelt udstyr og simple måleapparater til undersøgelser,
b) er fortrolige med at foretage simple undersøgelser og fremlægge resultaterne i form af enkle tegninger og
c) kan anvende grundlæggende sproglige beskrivelser,
2) i Bearbejde data kan inddele forskellige objekter i kategorier efter fastlagte kriterier,
3) i Vurdere data kan gætte rimeligt om forskellige sammenhænge og begrunde deres gæt,
4) i Eksperimentere
a) kan komme med ideer til spørgsmål, der kan undersøges, og
b) har arbejdet med at opstille og afprøve enkle hypoteser og
5) i Anvende data og viden
a) kan fortælle kammerater, lærere og familie om deres naturfaglige arbejde,
b) kan arbejde sammen med andre om naturfaglige undersøgelser,
c) kan udføre simple instruktioner og procedurer og
d) behandle forskellige slags udstyr på en fornuftig og sikker måde.
Stk. 2. Inden for Jorden forventes det, at eleverne
1) kender og kan anvende de korrekte betegnelser for de topografiske grundbegreber ferskvand, saltvand, sø, elv, fjord, sund, strand, hav, ø, halvø, klippe, jord, sten, sand, ler, indlandsis,
2) kender månedernes navne,
3) kender og kan beskrive forskellig slags vejr og
4) kender betegnelser for årstiderne.
Stk. 3. Inden for Kræfter og stoffer forventes det, at eleverne
1) i Materialer og materialeegenskaber
a) kender almindeligt forekommende materialer og deres navne,
b) kan beskrive almindeligt forekommende materialers anvendelse og deres egenskaber,
c) kender de almindeligste, internationale faresymboler på kemikalier mm.,
d) kender almindelige rengøringsmidler i husholdningen samt deres navne,
e) kender almindelige brandfarlige stoffer og deres navne og
f) har arbejdet med beklædning og har kendskab til begreberne vindtæt, vandtæt og isolerende,
2) i Energi og kræfter
a) har arbejdet med tyngdekraft og
b) har arbejdet med opvarmning og afkøling, og kender begreberne fast, flydende, kogende og dampformet og
3) i Elektricitet og magnetisme
a) har arbejdet med magneter,
b) har arbejdet med batterier og lommelampepærer,
c) har undersøgt, hvilke stoffer der kan lede elektricitet, og
d) har arbejdet med simple elektrostatiske fænomener.
Stk. 4.Inden for Liv og livsformer forventes det, at eleverne
1) i Menneskets anatomi kender og kan anvende de korrekte benævnelser for alle menneskets synlige legemsdele.
2) i Menneskets sanser
a)har arbejdet med menneskets sanser,
b) har udviklet et sprog, som kan beskrive sanseindtryk,
c) kan kategorisere sanseindtryk inden for de enkelte sanseområder,
d) har viden om de sanseorganer, der knytter sig til hver enkelt sans,
e) har viden om forhold, der kan skade sanseorganerne,
f) har kendskab til den teknologi, der kan afhjælpe mangler ved eller udvide de enkelte sanseorganers anvendelsesområder, og
g) har erfaring med forhold, der bevirker, at man undertiden ikke kan stole på sine sanseindtryk, og
3) i Planter og dyr
a) har erfaringer med at passe planter og evt. dyr og med at dyrke spirende grønsager i klassen,
b) kan angive mindst 3 karakteristika for levende organismer,
c) kender nogle lokale planter og svampe og deres årscyklus,
d) kender planternes vigtigste dele og deres navne,
e) kender nogle lokale dyr og deres årscyklus,
f) kan anvende de korrekte betegnelser for dyrenes vigtigste legemsdele,
g) kan kategorisere dyr som: pattedyr, fugle, krybdyr, fisk, insekter eller andre dyr,
h) kan beskrive ligheder og forskelle mellem mennesket og andre dyrearter,
i) kender nogle importerede frugter eller grøntsager og
j) kender nogle importerede dyrearter, som anvendes til menneskeføde.
Stk. 5. Inden for Teknologi forventes det, at eleverne
1) har fremstillet forskellige legetøjsbåde af materialer, som er lettere end vand eller tungere end vand,
2) har arbejdet med følgende apparaters funktioner: køleskab og fryser, støvsuger, vandkedel, elkomfur og vaskemaskine,
3) kender til korrekt brug af elektriske installationer og faremomenter ved elektricitet og
4) har arbejdet med sammenligning af nutidig husholdningsteknologi med gamle dages, og kan fastlægge de anvendte energikilder: håndkraft, elektricitet, kul, petroleum, batteri osv.
Stk. 6. Inden for Universet forventes det, at eleverne
1) i Solsystemet
a) er fortrolige med en globus og kan udpege Grønland og Danmark og de 7 verdensdele,
b) har undersøgt solhøjde og dagens længde, midnatssol og mørketid, månens faser og tidevand,
c) har foretaget observation af månen med kikkert og
d) kan udpege nogle af de mest kendte stjernebilleder og
2) i Tid
a) har arbejdet med ure med visere og ure med digital aflæsning og
b) kan angive varighed i sekunder ved hjælp af et egnet ur.

§ 32. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for Naturfaglige arbejdsmetoder
1) i Indsamle data
a) er fortrolige med at anvende forskellige slags udstyr og instrumenter,
b) er fortrolige med at foretage undersøgelser og anvende notatteknik og skitsetegninger og
c) er fortrolige med at anvende forskellige beskrivelsesformer,
2) i Bearbejde data
a) kan give forslag til klassificering af objekter eller observationer ved hjælp af selvvalgte kriterier,
b) har kendskab til traditionelle naturvidenskabelige klassifikationssystemer,
c) kan gøre rede for, hvordan de identificerer forskellige objekter, og
d) kan skelne mellem relevant og irrelevant information,
3) i Vurdere data
a) kan forudsige en fremtidig hændelse med rimelig sikkerhed og gøre rede for de erfaringer og overvejelser, der ligger bag forudsigelsen,
b) kan drage rimelige slutninger på baggrund af egne undersøgelser og måleresultater og
c) forstår, at skolens udstyr og fremgangsmåder ofte vil være behæftet med større usikkerheder, end man finder i egentlige forskningslaboratorier,
4) i Eksperimentere
a) kan tilrettelægge enkle forsøg med henblik på at afprøve hypoteser,
b) kan identificere relevante variable,
c) kan følge og udarbejde enkle trin for trin vejledninger for at gennemføre et forsøg eller en procedure og
d) har erfaringer med at bruge modeller til at forestille sig processer, som ikke kan iagttages direkte, og
5) i Anvende data og viden
a) har udviklet et sprog, sådan at de kan tale om deres naturfaglige arbejde med kammerater, lærere og familie,
b) kan anvende forskellige medier til at redegøre for deres overvejelser og resultater,
c) er fortrolige med at anvende forskellige opslagsmaterialer, bøger, tabeller, Internettet mm.,
d) behandler skolens udstyr på en fornuftig og sikker måde,
e) kan færdes i naturen og være opmærksom på ikke at volde unødig skade på dyr, planter eller andet i forbindelse med feltarbejde og
f) udviser opmærksomhed og hjælpsomhed over for andre, sådan at uheld kan undgås.
Stk. 2. Inden for Jorden forventes det, at eleverne
1) har viden om jordens opbygning i store træk, herunder vulkanisme, jordskælv, foldninger og geologiske kredsløb,
2) i lokalområdet kan udpege enkle eksempler på spor efter glaciologisk aktivitet, landskabers ændringer, erosion og aflejring,
3) har beskæftiget sig med jordens historie, herunder geologiske perioder, forsteninger og dyrearternes udvikling,
4) har kendskab til udnyttede mineralforekomster i Grønland,
5) har kendskab til radar, ekkolod og GPS,
6) kan skelne mellem magnetisk nord og geografisk nord, og kan udpege begge retninger ved hjælp af et kompas,
7) kan tegne enkle kort ved hjælp af kompas og målebånd,
8) kender og kan anvende de meteorologiske grundbegreber: temperatur, vind, fugtighed, nedbør, lufttryk, skyer og sigtbarhed,
9) kender de grønlandske vejrvarslingsdistrikter,
10) kender og forstår vejrmeldingernes terminologi og deres gyldighed for lokalområderne,
11) kan indhente aktuelle vejrmeldinger og vejrudsigter for Grønland,
12) har etableret en vejrstation samt registreret og publiceret egne vejrobservationer og
13) har sammenlignet officielle vejrudsigter med egne observationer af det faktiske vejr.
Stk. 3.Inden for Kræfter og stoffer forventes det, at eleverne
1) i Materialer og materialeegenskaber
a) har viden om de grundlæggende teknikker i forbindelse med udvinding af råstofferne: kul, jern, bly, zink, kobber og olie,
b) har viden om disse råstoffers forekomster i verden og i Grønland samt de vigtigste samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udvinding,
c) kender navne, egenskaber samt kemiske symboler og formler for følgende grundstoffer og kemiske forbindelser: klor, hydrogen, kul, nitrogen, oxygen, aluminium, bly, guld, jern, kobber, kviksølv, sølv, zink, kuldioxid, vand og køkkensalt,
d) kender navne, sammensætning og anvendelse for flg. legeringer: bronze, messing og rustfrit stål,
e) kan udpege og gøre rede for almindelig, daglig anvendelse og forekomst af ovennævnte stoffer,
f) har arbejdet med andre almindeligt forekommende syntetiske og naturlige materialer,
g) har viden om disse materialers mulighed for at indgå i naturens kredsløb,
h) har viden om affaldssortering, sikker deponering og destruktion,
i) kan gøre rede for vands og lufts betydning for livet på jorden,
j) har arbejdet med korrosion og forbrænding og sammenlignet disse processer med forbrænding af føde i levende dyr,
k) har viden om syre- og basebegrebet og
l) har arbejdet med måling af pH-værdier for udvalgte husholdningsartikler, kosmetik og madvarer,
2) i Energi og kræfter
a) har arbejdet med kræfter herunder måling af kræfter,
b) har arbejdet med at omsætte energiformer til andre energiformer,
c) har kendskab til hovedtrækkene i loven om energiens konstans og
d) har beskæftiget sig med fysikkens historie, de klassiske fysikere og deres eksperimenter og
3) i Elektricitet og magnetisme
a) kan fremstille et simpelt kompas,
b) kan fremstille en elektromagnet,
c) kan skelne mellem jævnstrøm og vekselstrøm og
d) har arbejdet med elektrisk modstand, serieforbindelse og parallelforbindelse.
Stk. 4. Inden for Liv og livsformer forventes det, at eleverne
1) i Menneskets anatomi og fysiologi
a) kender følgende organer og organsystemers navne, placering, funktion samt opbygning i hovedtræk: sanseorganer, nervesystem, bevægeapparat, fordøjelsessystem, forplantningsorganer åndedræt og kredsløb,
b) har arbejdet med forskelle i kroppens funktioner under arbejde og hvile,
c) kan beskrive mænds og kvinders livscyklus i hovedtræk,
d) har viden om mad som byggemateriale og mad som energi,
e) kender nogle af de mest almindelige sygdomme og den sundhedsmæssige betydning af vaccinationer, antibiotika, immunforsvar og ernæring,
f) har kendskab til forskellige typer af mikroorganismer: sygdomsfremkaldende mikroorganismer, mikroorganismer i fødevarer, nedbrydende mikroorganismer og antibiotiske mikroorganismer,
g) kan gøre rede for de vigtigste ligheder og forskelle på anatomi og fysiologi hos mennesket, andre hvirveldyr, insekter og lavere dyr og
h) har gennemgået et elementært kursus i førstehjælp og
2) i Biotoper og økosystemer
a) har undersøgt karakteristiske biotoper i lokalområdet,
b) har beskæftiget sig med forskellige landbiotoper i Grønland,
c) har beskæftiget sig med ferskvandsbiotoper og saltvandsbiotoper forskellige steder i Grønland,
d) kan gøre rede for fødekæder på land, i ferskvand og i saltvand,
e) kan gøre rede for fødekæder som energi- og stofkredsløb,
f) har viden om udryddede og udryddelsestruede dyrearter i Grønland,
g) har viden om forsteninger af fortidige dyr,
h) kan beskrive Grønlands levende ressourcer, eventuelle muligheder for udnyttelse samt de mulige konsekvenser af en sådan udnyttelse,
i) har beskæftiget sig med et udvalgt tempereret og et udvalgt tropisk område, det dominerende økosystem, typiske planter og pattedyr, typiske klimaforhold samt menneskers beklædning og
j) kan give eksempler på dyrs og planters tilpasning til forskellige levesteder.
Stk. 5. Inden for Teknologi forventes det, at eleverne
1) har beskæftiget sig med søfart, herunder båd- og skibstyper fra andre lande og andre tider, deres fremstilling og fremdrivningsteknologi,
2) har beskæftiget sig med flyvning, herunder flyvningens historie,
3) har fremstillet, afprøvet og evalueret forskellige typer flyvende konstruktioner, såsom drager, gas- og varmluftsballoner, papirflyvere og raketter,
4) har sammenlignet funktion og opbygningen af en flyvemaskinevinge, en fuglevinge og en insektvinge og
5) har beskæftiget sig med den teknologi, som mennesker har anvendt og anvender i deres boliger til opvarmning, belysning, vandforsyning og håndtering af spildevand og affald, samt de miljømæssige konsekvenser af disse teknologier.
Stk. 6. Inden for Universet forventes det, at eleverne
1) kender de astronomiske grundbegreber: stjerne, planet, solsystem, galakse samt måleenheden lysår,
2) kender navne og karakteristika ved himmellegemerne: Jorden og de øvrige planeter, Solen, Månen og Mælkevejen,
3) kan udpege flg. stjerner og stjernebilleder, konstellationer, på himlen: Lille Bjørn, Dragen, Cepheus, Perseus, Lyren samt Mælkevejen,
4) kan bruge et stjernekort til at søge oplysninger om andre stjernebilleders navne og
5) har kendskab til rumfartens historie.

§ 33. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Naturfaglige arbejdsmetoder
1) i Indsamle data
a) er fortrolige med at anvende og selv foretage kvalificerede valg af passende udstyr og måleinstrumenter,
b) er fortrolige med at planlægge og gennemføre feltarbejde og laboratoriearbejde med anvendelse af notatteknik, opmåling, skitsetegning og registrering af de foretagne observationer og
c) kan foretage kvalificerede valg af passende udtryk og beskrivelsesformer,
2) i Bearbejde data
a) kan anvende almindeligt brugte naturvidenskabelige klassifikationssystemer,
b) kan angive enkle kriterier for identifikation af forskellige objekter og
c) kan angive kriterier for relevant og irrelevant information,
3) i Vurdere data
a) kan forudsige en fremtidig hændelse med rimelig sikkerhed og gøre rede for de erfaringer og analyser, der ligger bag forudsigelsen,
b) kan drage rimelige slutninger på baggrund af egne og andres undersøgelser og måleresultater,
c) er fortrolige med at sammenligne egne undersøgelsesresultater med standardværdier og
d) har arbejdet med at opstille simple matematiske modeller,
4) i Eksperimentere
a) kan formulere hypoteser og tilrettelægge og gennemføre forsøg med henblik på at afprøve disse hypoteser,
b) kan specificere relevante variable,
c) kan vurdere pålideligheden af de fundne resultater,
d) kan følge og udarbejde klare trin for trin vejledninger for at gennemføre et forsøg eller en procedure og
e) har erfaringer med at opstille modeller til at forestille sig processer, som ikke kan iagttages direkte, og
5) i Anvende data og viden
a) kan argumentere og anvende et nuanceret sprog i diskussioner om naturfaglige emner,
b) er fortrolige med at anvende et bredt udvalg af medier til at redegøre for deres overvejelser og deres resultater,
c) er fortrolige med at anvende og forholde sig kritisk til et bredt udvalg af opslagsmaterialer, bøger, tabeller, kort, Internettet samt andre informationstekniske hjælpemidler og
d) har indsigt i spørgsmål, der vedrører udnyttelsen af natur og ressourcer samt de deraf følgende konsekvenser for miljø og levevilkår.
Stk. 2. Inden for Naturgeografiforventes det, at eleverne
1) kan gøre rede for hovedtrækkene i jordens udviklingshistorie, herunder pladetektonik, geologiske processer og geologiske kredsløb,
2) har viden om Grønlands opbygning og form,
3) kender betegnelser og karakteristika for almindeligt forekommende mineraler i Grønland,
4) har kendskab til råstoffer og råstofudvinding forskellige steder i verden,
5) har viden om tidevand og kan anvende en tidevandstabel,
6) har viden om havstrømme, deres årstidsvariationer og betydning for vejr og klima,
7) i store træk kan redegøre for jordens klima og plantebælter, vind- og nedbørsforhold samt betydningen for erhvervsmuligheder og levevilkår forskellige steder på jorden og
8) har beskæftiget sig med jordbundstyper og vegetation og har kendskab til disse forholds betydning for mulighederne for at drive landbrug og skovbrug i forskellige dele af verden.
Stk. 3.Inden for Fysik-kemiforventes det, at eleverne
1) i Stoffer, egenskaber og det periodiske system
a) kan beskrive stoffers tilstandsformer under anvendelse af en kinetisk partikelmodel,
b) kan kategorisere en række almindeligt forekommende materialer som henholdsvis grundstoffer, kemiske forbindelser og blandinger,
c) kan gøre rede for reglerne for navngivning af kemiske forbindelser på grundlag af de indgående grundstoffer,
d) kan gøre rede for betydningen af de vigtigste oplysninger i grundstoffernes periodiske system samt for overensstemmelsen mellem grundstoffernes placering i det periodiske system og deres egenskaber samt modellerne af stoffernes opbygning,
e) kan skelne mellem atomer, molekyler, ioner og isotoper,
f) har kendskab til loven om massens konstans og til eksperimenter, der kan dokumentere den, og
g) har arbejdet med forskellige faktorer, der kan påvirke en kemisk reaktions hastighed,
2) i Radioaktivitet
a) har viden om det elektromagnetiske spektrums hovedområder, radioaktive henfaldsprodukter, alfa- og betapartikler, gammastråler samt strålingseffekt på levende organismer og
b) har kendskab til fusion og fission og disse processers betydning for verdens energiproduktion,
3) i Energi
a) kan redegøre for forholdet mellem varmeenergi, temperatur og varmefylde,
b) har beskæftiget sig med måling af energiforbrug,
c) har viden om samfundets brug af lagerenergi, også kaldet fossil energi, og fornyelig energi, også kaldet vedvarende energi,
d) kan redegøre for forskellige metoder til elektricitetsfremstilling og distribution,
e) har sammenlignet lokalsamfundets energiforbrug med andre steders og andre tiders energiforbrug,
f) har arbejdet med at omsætte elektrisk energi til andre former for energi,
g) kan foretage simple beregninger af indre energi og elektrisk energi,
h) har viden om loven om energiens konstans og eksempler på tab af nyttig energi ved overgang fra en energiform til en anden og
i) har arbejdet med at anvende viden og data til at opstille anbefalinger til at undgå energispild og
4) i Elektricitet og magnetisme
a) har arbejdet med og kan gøre rede for samspillet mellem elektricitet og magnetisme, og den teknologiske udnyttelse af disse forhold og
b) kan anvende elektriske måleapparater til at fastslå sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand, Ohms lov.
Stk. 4.Inden for Biologi forventes det, at eleverne
1) i Menneskets fysiologi
a) har viden om sammenhæng mellem levevilkår, livsstil og kroppens funktioner,
b) har viden om hormoner, vækst og udvikling,
c) kan gøre rede for hovedtrækkene i forplantning, menstruation, prævention og abort og
d) kan gøre rede for kroppens samspil med mikroorganismer, bakterier og virus, smitsomme sygdomme, immunforsvar, vaccinationer og seksuelt overførte sygdomme,
2) i Dyr og planter
a) har beskæftiget sig med de grundlæggende livsytringer,
b) kan gøre rede for energi- og stofkredsløb, fotosyntese og fødekæder,
c) har viden om cellers bygning og funktion,
d) kan anvende anerkendte systematiske inddelinger af dyr og planter,
e) har arbejdet med og har kendskab til formering, simple arveregler, kønnet og ukønnet formering, artsdannelse, biologisk mangfoldighed, kaldet biodiversitet, og arvelige sygdomme,
f) har kendskab til organismers tilpasning til forskellige levevilkår med hensyn til bygning og adfærd,
g) har kendskab til Mendels og Darwins teorier og teoriernes betydning for videnskaben og
h) har kendskab til fossiler som forklaring på udvikling og
3) i Biologi og teknologi
a)kan gøre rede for mikroorganismers betydning for industri og natur,
b) har viden om betydningen af menneskers indgreb i økosystemer,
c) kan gøre rede for forskelle og ligheder mellem traditionelt forædlingsarbejde med planter og dyr og anvendelse af gensplejsede organismer i produktionen og
d) har kendskab til brugen af DNA-analyser og kortlægning af menneskers arveanlæg.
Stk. 5. Inden for Astronomi forventes det, at eleverne
1) kan beskrive hovedtrækkene i en stjernes livscyklus,
2) i hovedtræk kan gøre rede for årsagerne til nordlys,
3) har beskæftiget sig med en eller flere af de klassiske astronomer: Kopernikus, Tycho Brahe, Galilei, Johan Kepler, Newton og Ole Rømer,
4) har viden om forskellige metoder til at undersøge forhold uden for jorden og
5) har kendskab til kunstige satellitters forskellige funktioner: overvågning, telekommunikation, GPS stedbestemmelse og andre formål.

 

Kapitel 11
Fagformål og læringsmål for personlig udvikling

Fagformål

§ 34. Formålet med undervisningen er, at eleverne lærer at vurdere egne muligheder, sætte mål, planlægge og tage kvalificerede valg i forbindelse med deres skolegang og videre uddannelse. Eleverne skal endvidere tilegne sig viden om forudsætningerne for en psykisk og fysisk sund livsførelse, herunder om de problemer, der knytter sig til misbrug af nydelses- og rusmidler. Eleverne skal opnå et grundlæggende kendskab til sikkerhed i skole, hjem, det omgivende samfund og naturen. Eleverne skal opnå indsigt i de familie-, bolig-, miljømæssige og økonomiske rammer, som samfundet sætter for menneskers dagligliv, og i de værdier og forpligtelser, der knytter sig til samværet i et familie-, arbejds- og samfundsfællesskab.
Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler såvel deres sociale og følelsesmæssige kompetencer som deres intellektuelle og fysiske færdigheder. Undervisningen skal styrke elevernes selvindsigt, selvværd og kreativitet og støtte dem i at udvikle sig til tænksomme og omsorgsfulde mennesker, der reflekterer og planlægger, tager vare på sig selv og andre og tager ansvar for at forme deres egen fremtid.
Stk. 3. Undervisningen skal styrke elevernes evner til at samarbejde med mange forskellige mennesker og medvirke til, at de tager hensyn til andre og forstår betydningen af samtalen som et middel til at finde fælles løsninger. Eleverne skal opnå forståelse af andre menneskers værdier, holdninger og handlinger.
Stk. 4. Eleverne skal opnå forståelse af, at de valg, de selv og andre træffer i forbindelse med uddannelse og erhverv og deres livsførelse i øvrigt, har betydning for dem selv og for samfundet som helhed. Undervisningen skal endvidere medvirke til, at eleverne udvikler deres tolerance over for andre mennesker, og at de værdsætter andre menneskers rolle i og bidrag til et demokratisk samfund.

 

Læringsmål

§ 35. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af yngstetrinnet inden for Personlig målsætning og planlægning
1) kan give udtryk for egne ønsker og drømme,
2) kan beskrive egne personlige egenskaber, interesser og evner,
3) er opmærksomme på forhold, der kan få indflydelse på deres personlige planlægning,
4) kan skelne mellem beslutninger, de selv kan tage, og beslutninger, som andre har ansvaret for,
5) har forståelse af vigtigheden i at opsætte mål,
6) har kendskab til de forskellige faser i en målsætningsproces,
7) kan opstille mål og handleplaner for deres daglige skolegang og
8) kan fortælle om og diskutere deres egne mål og handleplaner med andre og kan forholde sig til andres mål og handleplaner.
Stk. 2. Inden for Personlig udvikling forventes det, at eleverne
1) i Selvværd
a) kan fortælle om sig selv i positive vendinger og
b) har forståelse af værdien af et venskab,
2) i Sundhed
a) har viden om, hvad sund kost betyder for et menneskes velvære og kan tilberede en sund skolefrokost eller madpakke,
b) kan give eksempler på, hvilken indflydelse deres familie, kammerater og medierne har på deres egen holdning til, hvad der er sund levevis, og
c) har viden om betydningen af personlig hygiejne,
3) i Familie
a) kan beskrive nogle forskellige roller og ansvarsfordelinger i en familie og
b) har viden om, at der er mange forskellige måder at organisere en familie på, og at dette varierer både mellem forskellige kulturer og inden for den samme kultur,
4) i Kærlighed, omsorg og seksualitet
a) har viden om børns behov for at give og modtage kærlighed og omsorg,
b) har viden om, at der findes både voksne mennesker og større børn, som ikke kan sætte grænser i forhold til børn i seksuel henseende,
c) er opmærksomme på at undgå ubehagelige og farlige situationer og
d) ved, hvor de kan henvende sig og få hjælp og støtte i tilfælde af mistanke om eller oplevet seksuelt misbrug,
5) i Rus- og nydelsesmidler
a) har kendskab til de forskellige rus- og nydelsesmidler, der forefindes både i hjemmet og på skolen, og
b) kan give eksempler på, hvordan man kan undgå misbrug af rus- og nydelsesmidler,
6) i Sikkerhed
a) kan anvende sikkerhedsregler i forhold til sig selv og andre i hjemmet og i og uden for skolen, herunder ved færdsel i trafikken og i naturen og
b) kender til elementære nødhjælpsprocedurer i hjemmet og på skolen og
7) i Livsepisoder kan give udtryk for tanker om betydningsfulde hændelser i menneskers liv.
Stk. 3. Inden for Samarbejde og kommunikation forventes det, at eleverne
1) kan identificere både positive og negative følelser, fortælle om dem og reagere på dem på en socialt acceptabel måde,
2) kan lytte aktivt uden at afbryde,
3) kan give respons på andres udsagn,
4) kan forholde sig til andres følelser og handlinger, og vise forståelse for, at mennesker oplever situationer forskelligt,
5) kan give udtryk for egne frustrationer eller vrede i forhold til andre ved at tage udgangspunkt i egne følelser,
6) kan bruge forskellige måder at respondere og løse problemer på,
7) kan arbejde sammen i mindre grupper og være bevidst om egen deltagelse i arbejdet og samtidig give plads til de andre og
8) i samarbejde med klassekammeraterne og læreren har udarbejdet en aftale om, hvordan man gerne vil behandle hinanden, herunder regler for drillerier og mobning, og hvordan man i fællesskab skal handle, såfremt der opstår samarbejds- eller samværsproblemer i klassen.
Stk. 4.Inden for Uddannelse og erhverv forventes det, at eleverne
1) har kendskab til flere forskellige lokale arbejdspladser,
2) har kendskab til flere forskellige former for erhverv, herunder lønnet og frivilligt arbejde, og
3) har viden om, hvordan mennesker bruger deres færdigheder og evner inden for familien, i skolen og i samfundslivet.

§ 36. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af mellemtrinnet inden for Personlig målsætning og planlægning
1) er bevidste om muligheder og begrænsninger i forhold til egne ønsker og drømme,
2) er bevidste om ændringer i egne personlige egenskaber, interesser og evner,
3) kan vurdere faktorer, der kan have indflydelse på deres uddannelse, erhvervsvalg og personlige planlægning, med henblik på at foretage hensigtsmæssige valg,
4) opstiller mål og delmål for deres videre skolegang og personlige planlægning,
5) løbende evaluerer og reviderer både mål og delmål og tager de nødvendige skridt til at disse realiseres,
6) opsøger viden og bruger de ressourcer, der er i samfundet, som kan hjælpe dem til at nå deres mål og
7) søger at nå forskellige delmål i samarbejde med andre, giver respons på andres handleplaner samt modtager respons på egne handleplaner og forholder sig aktivt hertil.
Stk. 2. Inden for Personlig udvikling forventes det, at eleverne
1) i Selvværd
a) er opmærksomme på forhold, som påvirker deres selvopfattelse,
b) er opmærksomme på, hvordan de selv kan styrke deres personlige vækst og selvværd, og
c) er aktive i forhold til at knytte og bevare venskaber,
2) i Sundhed
a) er bevidste om, hvad de selv gør for at fremme sunde spisevaner og en sund levevis,
b) har viden om, hvad det er sundt og mindre sundt at spise og drikke og kan tilberede et hovedmåltid, hvori årstidens friske råvarer indgår, og
c) tager stilling til, hvilken indflydelse familie, jævnaldrende og det omgivende samfund har på deres værdisæt i forhold til sund levevis,
3) i Familie
a) er bevidste om, hvordan hvert enkelt familiemedlems sociale adfærd har indflydelse på familien som helhed,
b) er bevidste om, hvilken indflydelse familiemedlemmernes holdninger til kønsroller og ansvarsfordeling har på familiens dagligdag, og
4) i Kærlighed, omsorg og seksualitet
a) er bevidste om egne og andre menneskers behov for at give og modtage kærlighed og omsorg,
b) skelner mellem egne sunde mellemmenneskelige forhold, og forhold, hvor de oplever deres egne grænser som overskredet,
c) har viden om forskellige former for omsorgssvigt, herunder seksuelt misbrug af børn, og
d) har viden om almindelig menneskelig seksuel adfærd, om seksuelt overførte sygdomme og prævention,
5) i Rus- og nydelsesmidler
a) har viden om de kortsigtede og langsigtede fysiske, psykiske og sociale konsekvenser som stofmisbrug, herunder snifning, rygning og alkoholisme, har for dem selv, deres familie, deres nære omgivelser og samfundet og
b) er bevidste om jævnaldrende, familien og mediernes indflydelse i forhold til brug og misbrug af rus- og nydelsesmidler,
6) i Psykisk og fysisk handicap har en generel viden om psykiske og fysiske handicap og om, hvordan de forholder sig til de psykisk eller fysisk handicappede, de møder i lokalsamfundet, og
7) i Livsepisoder kan tale om livet og døden, om angsten for at miste, og om glæden over livet og angsten for døden.
Stk. 3.Inden for Samarbejde og kommunikation forventes det, at eleverne
1) bruger aktiv lytning naturligt,
2) giver ros og konstruktiv kritik på andres udsagn, handlinger og arbejder,
3) modtager ros og konstruktiv kritik for egne udsagn, handlinger og arbejder, forholder sig åbent hertil og bruger det konstruktivt og fremadrettet,
4) bruger problemløsningsmodeller, herunder assertiv adfærd, i forbindelse med konflikter opstået mellem andre og mellem andre og dem selv og
5) kan samarbejde i små og store grupper og give plads til både egne og andres holdninger og værdier.
Stk. 4. Inden for Uddannelse og erhverv forventes det, at eleverne
1) har viden om de forskellige karrieremuligheder, der eksisterer inden for lokalsamfundet, i landet som helhed og i andre lande,
2) har viden om, på hvilke områder der er mest brug for uddannet arbejdskraft lokalt og globalt, og hvilke uddannelser og erhverv der er mindre udbud efter, og
3) har stiftet bekendtskab med et erhverv efter eget valg og har evalueret deres udbytte heraf og deres fortsatte interesse herfor.

§ 37. Det forventes, at eleverne ved afslutningen af ældstetrinnet inden for Personlig målsætning og planlægning
1) har et realistisk syn på egne personlige egenskaber og evner,
2) har opstillet realistiske mål og delmål for deres videre uddannelse, arbejdsmæssige karriere og personlige planlægning og har taget de nødvendige skridt, for at disse kan realiseres,
3) er indstillede på løbende at evaluere, omstille sig og ændre mål i forhold til uddannelse og arbejdsmæssig karriere i trit med samfundets udvikling og behov og egne evner og interesser og
4) er bevidste om, at uddannelse og karriere er en vedvarende proces, hvor kontinuerlig udvikling af egen viden og kunnen er en nødvendighed.
Stk. 2. Inden for Personlig udvikling forventes det, at eleverne
1) i Selvværd
a) udviser selvværd og selvtillid i forhold til egne målsætninger og præstationer og
b) har de menneskelige færdigheder, som er nødvendige for at udvikle og opretholde forskellige mellemmenneskelige forhold,
2) i Sundhed
a) er opmærksomme på egne kropslige signaler og tager hånd om deres egen sundhedsmæssige tilstand og
b) forholder sig kritisk til mediernes udmeldinger og fortolkninger i forbindelse med sundhed og den påvirkning, det udsætter dem for,
3) i Familie
a) har viden om, hvilken betydning boligen og de fysiske omgivelser har for familien,
b) har indsigt i, hvordan økonomi og erhvervsarbejde påvirker familiens dagligdag, herunder særlige problemstillinger for børnefamilier,
c) har viden om forskellige former for dysfunktion i familien,
d) har viden om, hvordan det omgivende samfund og medierne har indflydelse på vores syn på familien og på vores måde selv at danne familie på, og
e) har kendskab til egne rettigheder og samfundets regler og krav til borgerne i forbindelse med blandt andet fødsel, bryllup, skilsmisse og død,
4) i Kærlighed, omsorg og seksualitet
a) har forståelse for, hvordan omsorgssvigt, herunder seksuelt misbrug, indvirker på børn, og er vidende om og opmærksomme på forskellige symptomer herpå, og
b) har viden om forskellige former for seksuel adfærd så som homoseksualitet, biseksualitet og aseksualitet,
5) i Rus- og nydelsesmidler har viden om forskellige former for afvænningsmetoder, herunder for misbrug af tobak, alkohol, narkotika mv., og er bekendte med de afvænningsinstitutioner og -organisationer, der er i landet,
6) i Psykisk og fysisk handicap har en generel viden om, hvordan psykisk og fysisk handicap indvirker på familien, og hvad man i samfundet gør for at afhjælpe psykisk og fysisk handicap, og
7) i Livsepisoder har viden om, hvad der kan få mennesker til at tage deres eget liv, og om hvad man kan gøre for at hjælpe mennesker til ikke at vælge denne udvej.
Stk. 3. Inden for Samarbejde og kommunikation forventes det, at eleverne
1) er bevidste om og til stadighed udvikler deres kommunikative færdigheder, konfliktløsningsmetoder og samarbejdsevner og
2) tager medansvar for trivslen i de grupper de medvirker i.
Stk. 4. Inden for Uddannelse og erhverv forventes det, at eleverne
1) er bevidste om muligheder og begrænsninger i forhold til egne uddannelses- og erhvervsønsker, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
2) har stiftet bekendtskab med mindst endnu et erhverv efter eget valg og har evalueret deres udbytte heraf og deres fortsatte interesse herfor og
3) har foretaget deres uddannelses- og erhvervsvalg, og har taget de nødvendige skridt til, at dette kan iværksættes.

 

Kapitel 12
Fagformål for lokale valg

§ 38. Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår indsigt og alsidige færdigheder inden for fire fagområder: håndværk og design, kunst og arkitektur, idræt og udeliv samt musik, sang, bevægelse og drama. Lokale traditioner og kulturelle arrangementer inddrages i de lokale valg med henblik på at skabe forståelse af sammenhænge mellem den kulturelle og den praktiske og musiske dimension. Undervisningen skal desuden medvirke til, at eleverne får indblik i og forståelse for moderne såvel som ældre kulturhistoriske værdier og udtryk.
Stk. 2. Undervisningen skal give eleverne positive oplevelser med praktisk, musisk og fysisk aktivitet. Undervisningen skal fremme elevernes psykiske velvære, oplevelsestrang, kreativitet og skaberglæde samt give dem tillid til egne praktiske evner og formåen inden for skabende aktivitet og ikke-sproglige udtryksformer.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever værdien og glæden ved at udføre praktiske, musiske og fysiske aktiviteter i fællesskab med andre. Undervisningen skal styrke elevernes lyst til og øge deres forudsætninger for at deltage i lokale kulturelle, sociale og erhvervsrettede aktiviteter.
Stk. 4. Undervisningen skal give eleverne indblik i og forståelse af eget og andres samfunds kulturliv og levevis. Eleverne skal gennem arbejde med sammenhænge mellem materialer, tradition og kultur opnå kompetence til at vurdere og udvikle kulturelle udtryk og omgangsformer.

 

Kapitel 13
Ikraftrædelses-, overgangs- og ophævelsesbestemmelser

§ 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2003.

§ 40. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22. af 28. juni 1991 om formålet med folkeskolens fag ophæves den 1. august 2003, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. For elever, der begynder på 7. eller højere klassetrin i skoleåret 2003/2004 forbliver den i stk. 1 nævnte bekendtgørelse i kraft, indtil de har afsluttet deres skolegang.
Grønlands Hjemmestyre, d. 24. juni 2003
Arkalo Abelsen

/

Lise Lennert Olsen