Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 10
14. maj 2003
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om skolebiblioteker

I medfør af § 22, stk. 3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes:

 

Formål og funktion

§ 1. I henhold til § 22, stk. 2, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen oprettes ved enhver skole et skolebibliotek.
Skolebiblioteket har til formål at fremme folkeskolens formål ved at stille undervisningsmaterialer til rådighed for skolens elever og lærere. Desuden skal skolebiblioteket tage hensyn til elevernes fritidsinteresser samt lærernes behov for løbende at holde sig orienteret inden for de pædagogiske og psykologiske områder.

§ 2. I kommuner med flere skolebiblioteker kan der oprettes en kommunal fællessamling, hvorfra alle kommunens skoler kan låne undervisningsmaterialer, herunder klassesæt.

§ 3. Skolebibliotekets samlinger omfatter de af skolens undervisningsmaterialer, der katalogiseres efter samme systemer, som anvendes af folkebibliotekerne. I samlingerne indgår skolens bøger, audio-visuelle materialer, undervisningsmaterialer i elektronisk form, interaktive medier og andre biblioteksegnede materialer.
Stk. 2. Til supplering af skolebibliotekets egne samlinger kan der lånes fra Pilersuiffik og Nunatta Atuagaateqarfia samt eventuelle kommunale samlinger, jf. § 2.
Stk. 3. Skolebiblioteket kan varetage registrering og formidling af alle skolens undervisningsmaterialer, herunder lærebøgerne. Skolebiblioteket kan desuden administrere andre materialer.

§ 4. Skolebibliotekets materialebestand skal være alsidigt sammensat og så vidt muligt af aktuel karakter.
Stk. 2. Materialerne skal kunne anvendes i skolens undervisning og være afpasset efter elevernes forskellige forudsætninger.
Stk. 3. Skolebiblioteket skal rumme informationsmaterialer om folkeskolen samt pædagogisk litteratur.

§ 5. Til skolebiblioteket kan knyttes et medieværksted eller medieværkstedsfunktioner, hvor der ydes elever og lærere vejledning i forbindelse med bearbejdning og formidling af indsamlede informationer, brug af ny informationsteknologi, herunder eksterne net og databaser og ved gennemførelse af undervisningsprojekter. Desuden kan der ydes lærere teknisk bistand til fremstilling af egne undervisningsmaterialer.

§ 6. På grundlag af informationer fra Pilersuiffik og andre udbydere af undervisningsmaterialer medvirker skolebiblioteket til at oplyse skolen om udbudet af undervisningsmaterialer.
Stk. 2. Skolebiblioteket kan danne ramme for kulturelle aktiviteter i forbindelse med lokale valg, jf. § 9, stk. 1, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen. Skolebiblioteket kan desuden medvirke til at formidle kulturtilbud til skolens elever, f.eks. teaterforestillinger, foredrag, udstillinger m.v.

§ 7. Eleverne skal have adgang til under vejledning at hjemlåne materialer fra skolebibliotekets samlinger til fritidslæsning samt undervisningsmaterialer efter behov. Skolens lærere skal have adgang til at hjemlåne materialer med henblik på forberedelse af undervisningen.

§ 8. Skolebiblioteket skal medvirke til at øge elevernes kendskab til biblioteks- og materialekundskab, herunder ophavsretslige forhold, for at give eleverne mulighed for at benytte eksisterende systemer til informationssøgning, herunder databaser, at benytte skolebibliotekets materialer i undervisningen samt at vænne eleverne til at benytte kommunens biblioteker.

 

Varetagelse af funktionerne

§ 9. Til skolebiblioteket knyttes lærere ved skolen, der kan varetage skolebibliotekets funktioner, herunder:
1) give vejledning i brugen af undervisningsmaterialer og eventuelt IT i forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningen,
2) formidle informationer, som er relevante for udviklingen af vedkommende skole,
3) registrere og katalogisere skolens undervisningsmaterialer,
4) oplyse om udbud af undervisningsmaterialer,
5) vejlede eleverne i forbindelse med hjemlån samt i biblioteks- og materialekundskab.
Stk. 2. Lærerne bør have gennemgået uddannelse til skolebibliotekar, være villig hertil eller på anden måde have tilegnet sig de kvalifikationer, som opgaven forudsætter.
Stk. 3. Den daglige ledelse af skolebiblioteket varetages efter skolelederens nærmere bestemmelse af en lærer, der har de i § 9, stk. 2, nævnte kvalifikationer.
Stk. 4. En af kommunens skolebibliotekarer udpeges til ledende skolebibliotekar.
Den ledende skolebibliotekar skal,
1) koordinere skolebibliotekernes arbejde,
2) koordinere indkøb af materialer til kommunens skolebiblioteker og
3) fungere som bygdeskolernes kontaktperson på skolebiblioteksområdet

§ 10. Skolebiblioteket skal så vidt muligt være tilgængeligt hele skoletiden. Der bør ikke til skolebibliotekslokalerne henlægges undervisning, som ikke har relation til skolebibliotekets funktioner.

 

Samarbejde med folkebiblioteket

§ 11. Skolebiblioteket og folkebiblioteket samarbejder om biblioteksbetjeningen af børn i henhold til gældende regler for biblioteksvæsenet og koordinerer i øvrigt biblioteksbetjeningen i kommunen.
Stk. 2. Ved en fælles udlånssamling for folke- og skolebiblioteket må udlån formidlet af skolebiblioteket kun omfatte materialer, som i henhold til § 42, stk. 6, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen er godkendt af skolebestyrelsen.

 

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2003.
Stk. 2. Samtidig ophæves Kultur- og Undervisningsdirektionens cirkulære nr. 20/80 om skolebiblioteker.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. maj 2003.
Arkalo Abelsen

/

Lise Lennert Olsen