Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 2
21. maj 2002
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om havneafgift (Indførelse af passagerafgift for krydstogtskibe)

§ 1.

I landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1992 om havneafgift, som ændret senest ved landstingslov nr. 1 af 20. maj 1998, foretages følgende ændringer:

 

1. Landstingslovens titel affattes således: "Landstingslov om havne- og krydstogtpassagerafgift".

2. § 1 affattes således:
"§ 1. Ved skibes anløb af havne i Grønland svares afgift til landskassen.
Stk. 2. Krydstogtskibe, der anløber havne i Grønland, ligger på red ud for samme eller ilandsætter passagerer på kysten, skal ikke svare afgift efter stk. 1. I stedet svares en samlet afgift på 300 kr. pr. passager, som skibet medbringer under krydstogtet. Såfremt krydstogtet udgår fra en grønlandsk havn, svares en samlet afgift på 300 kr. pr. passager, som skibet medbringer ved afsejlingen.
Stk. 3. Krydstogtskibets fører skal senest 24 timer før skibets forventede ankomst til første grønlandske havn, red eller det sted på kysten, hvor passagerer skal ilandsættes, fremsende en liste til Skattedirektoratet med angivelse af antallet af passagerer. Udgår krydstogtet fra en grønlandsk havn skal listen fremsendes inden skibets afsejling."

3. I § 2 indsættes som nyt nr. 10):
"10) Passagerskibe som ejes af rederier, der har indgået en servicekontrakt med Grønlands Hjemmestyre."

4. § 5 affattes således:
"§ 5. Afgiftstilsvaret forfalder ved skibets anløb af en havn. For krydstogtskibe, der medbringer passagerer, forfalder afgiftstilsvaret ved skibets anløb af havn, red eller det sted på kysten, hvor passagerer skal ilandsættes. Medtages der nye passagerer fra en grønlandsk havn under et igangværende krydstogt, forfalder det yderligere afgiftstilsvar ved skibets anløb af denne havn.
Stk. 2. Afgiftstilsvaret indbetales til Skattedirektoratet senest ved skibets afsejling fra havnen.
Stk. 3. Krydstogtskibe skal indbetale afgiftstilsvaret til Skattedirektoratet senest ved skibets afsejling fra havnen, reden eller fra det sted på kysten, hvor skibet har ilandsat passager.
Stk. 4. For skibe, der går i fast trafik på én eller flere havne, kan der indgås aftale med Skattedirektoratet om anden afregningsform end den i stk. 2 fastsatte."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2003.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. maj 2002
Jonathan Motzfeldt

/

Augusta Salling