Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 10
21. maj 2002
Ophævet

Landstingsforordning om kultur- og fritidsvirksomhed

I medfør af §§ 1 og 2 i lov nr. 584 af 29. november 1978 om fritidsvirksomhed fastsættes:

 

Kapitel 1.
Kultur- og fritidsvirksomhed

§ 1. Ved kultur- og fritidsvirksomhed forstås i denne forordning:
1) Fritidsundervisning, jf. kapitel 3.
2) Fritidsklubber, jf. kapitel 4.
3) Børne- og ungdomsorganisationer, jf. kapitel 5.
4) Idræt, jf. kapitel 6.
5) Højskoleophold, jf. kapitel 7.
6) Kultur- og folkeoplysningsvirksomhed, herunder lokal museumsvirksomhed, jf. kapitel 8.
7) Folkebiblioteksvirksomhed i henhold til de til enhver tid gældende regler herom.

 

Kapitel 2.
Styrelsen

§ 2. Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kultur- og fritidsvirksomheden i kommunen og fastsætter mål og rammer herfor med henblik på at sikre borgerne eller grupper af borgere et dækkende kultur- og fritidstilbud.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udarbejder hvert år en plan for kultur- og fritidsvirksomheden i byen eller bygden.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen ansætter det nødvendige personale til at varetage den daglige kultur- og fritidsvirksomhed i kommunen.

§ 3. I områder uden for den kommunale inddeling varetager landsstyret de opgaver, der efter denne forordning er henlagt til kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Landsstyret kan efter aftale med kommunalbestyrelsen i en eller flere kommuner lade disse overtage løsningen af de opgaver, som efter stk. 1 påhviler landsstyret. 

 

Kapitel 3.

Fritidsundervisning

§ 4. Ved fritidsundervisning forstås i denne forordning en undervisning, der er tilrettelagt i fritiden for børn, unge og voksne. Landsstyret kan fastsætte regler om begrænsning af emnekredsen.
Stk. 2. Fritidsundervisning kan tilrettelægges på tværs af alder.
Stk. 3. Fritidsundervisning kan tilrettelægges som:
1) Almen undervisning, jf. § 6.
2) Musisk undervisning, jf. § 7.
3) Voksenhøjskole, jf. § 8.
4) Studiekreds, jf. § 9.
5) Foredrag, jf. § 10.
6) Enkeltfagsundervisning, jf. § 11.
7) Specialundervisning, jf. § 12.
8) Erhvervsmæssigt kursus, jf. § 13.
9) Praktisk undervisning, jf. § 14.
Stk. 4. Der kan anvendes et antal timer til fællesarrangementer uden egentlig undervisning for alle deltagere, der er tilknyttet fritidsundervisningen.
Stk. 5. Fritidsundervisning kan finde sted såvel i dagtimerne som i aftentimerne. Fritids-undervisningen kan være af kortere eller længere varighed.

§ 5. Kommunalbestyrelsen godkender fritidsundervisning.
Stk. 2. Godkendelse skal meddeles, såfremt følgende betingelser er opfyldt
1) undervisningen står åben for alle med de eventuelle aldersmæssige begrænsninger, der følger af §§ 8-10 samt §§ 12 og 13, samt begrænsninger der følger af regler fastsat i medfør af §§ 11 og 15,
2) lederen og læreren, der forestår undervisningen, skal have de nødvendige forudsætninger,
3) undervisningen skal give en alsidig belysning af emnet eller aktiviteten,
4) bøger og lignende undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for deltagerne,
5) materialer til forarbejdning skal betales af deltagerne, dog undtaget børn og unge under 20 år,
6) betingelser om deltagerantal og øvrige særlige betingelser, angivet for den enkelte undervisning, jf. §§ 6-10 og §§ 12-14, skal være opfyldt, og
7) fritidsundervisningen skal gennemføres i egnede lokaler med fornødent udstyr.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra minimum antal deltagere, jf. §§ 6-10 og §§ 12-14.

§ 6. Ved almen undervisning forstås en undervisning inden for humanistiske, samfunds-mæssige eller naturvidenskabelige emner.
Stk. 2. Undervisningen skal være tilrettelagt efter en plan, der sikrer, at der gives en egentlig undervisning.
Stk. 3. Såfremt der er tilmeldt mindst 8 deltagere, skal holdet oprettes.
Stk. 4. Såfremt det gennemsnitlige antal fremmødte deltagere inden for 4 på hinanden følgende uger falder til under 4 deltagere, skal holdet nedlægges.

§ 7. Ved musisk undervisning forstås en undervisning i og udvikling af instrumentalspil, samspil, kor eller skuespil.
Stk. 2. Undervisningen skal være tilrettelagt efter en plan, der sikrer, at der gives en egentlig undervisning.
Stk. 3. Såfremt der er tilmeldt mindst 8 deltagere til samspil eller kor, eller 4 deltagere til instrumentalspil eller skuespil, skal holdet oprettes.
Stk. 4. Såfremt det gennemsnitlige antal fremmødte deltagere ved samspil eller kor inden for 4 på hinanden følgende uger falder til under 4 deltagere, skal holdet nedlægges.
Stk. 5. Såfremt det gennemsnitlige antal fremmødte deltagere ved instrumentalspil eller skuespil inden for 4 på hinanden følgende uger falder til under 2 deltagere, skal holdet nedlægges.

§ 8. Ved voksenhøjskole forstås en videregående undervisning inden for humanistiske, samfundsmæssige eller naturvidenskabelige emner.
Stk. 2. Undervisningen skal stå åben for alle. Under hensyntagen til emnet kan der fastsættes en aldersmæssig begrænsning.
Stk. 3. Undervisningen skal være tilrettelagt efter en plan, der sikrer, at der gives en egentlig undervisning.
Stk. 4. Såfremt der er tilmeldt mindst 8 deltagere, skal holdet oprettes.
Stk. 5. Såfremt det gennemsnitlige antal fremmødte deltagere inden for 4 på hinanden følgende uger falder til under 4 deltagere, skal holdet nedlægges.

§ 9. Ved en studiekreds forstås en gruppe, der gennem deltagernes selvstændige arbejde belyser et humanistisk, samfundsmæssigt eller naturvidenskabeligt emne.
Stk. 2. Studiekredsen skal stå åben for alle. Under hensyntagen til emnet kan der fastsættes en aldersmæssig begrænsning.
Stk. 3. Studiekredsen skal være tilrettelagt på grundlag af egnede studiematerialer.
Stk. 4. Såfremt der er tilmeldt mindst 8 deltagere, skal holdet oprettes.
Stk. 5. Såfremt det gennemsnitlige antal fremmødte deltagere inden for 4 på hinanden følgende uger falder til under 4 deltagere, skal holdet nedlægges.

§ 10. Ved foredrag forstås enkelte foredrag eller foredragsrækker, der giver oplysning om humanistiske, samfundsmæssige eller naturvidenskabelige emner.
Stk. 2. Foredrag skal stå åben for alle. Under hensyntagen til emnet kan der fastsættes en aldersmæssig begrænsning.
Stk. 3. Såfremt der er tilmeldt mindst 15 deltagere til en foredragsrække, skal holdet oprettes.
Stk. 4. Såfremt det gennemsnitlige antal fremmødte deltagere til en foredragsrække falder til under 10 deltagere, skal holdet nedlægges.

§ 11. Landsstyret fastsætter regler om holdoprettelse for enkeltfagsundervisning, der sigter mod aflæggelse af prøve på gymnasialt niveau (GU).

§ 12. Ved specialundervisning forstås en særlig tilrettelagt undervisning, der tilbydes personer med handicap.
Stk. 2. Undervisningen skal tilrettelægges efter elevkredsen og stå åben for alle ikke skolesøgende unge over den undervisningspligtige alder samt voksne.
Stk. 3. Såfremt der er tilmeldt mindst 2 deltagere, der godkendes til specialundervisning, skal holdet oprettes.
Stk. 4. Der kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkendes eneundervisning.
Stk. 5. Undervisningen skal være tilrettelagt efter en plan, der sikrer, at der gives en egentlig undervisning.
Stk. 6. Landsstyret fastsætter regler om specialundervisning, jf. stk. 1.

§ 13. Ved et erhvervsmæssigt kursus forstås et kursus, der giver deltagerne en fritidsunder-visning med sigte mod et bestemt arbejdsområde. Undtaget er erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser, der henhører under anden lovgivning.
Stk. 2. Undervisningen skal stå åben for alle. Under hensyntagen til emnet kan der fastsættes en aldersmæssig begrænsning.
Stk. 3. Undervisningen skal være tilrettelagt efter en kursusplan, der er godkendt af kommunalbestyrelsen efter forhandling med de organisationer, der dækker det pågældende område af arbejdsmarkedet.
Stk. 4. Såfremt der er tilmeldt mindst 8 deltagere, skal holdet oprettes.
Stk. 5. Såfremt det gennemsnitlige antal fremmødte deltagere inden for 4 på hinanden følgende uger falder til under 4 deltagere, skal holdet nedlægges.

§ 14. Ved praktisk undervisning forstås en undervisning i praktiske og kreative emner.
Stk. 2. Undervisningen skal være tilrettelagt efter en plan, der sikrer, at der gives en egentlig undervisning.
Stk. 3. Såfremt der er tilmeldt mindst 12 deltagere, skal holdet oprettes.
Stk. 4. Såfremt det gennemsnitlige antal fremmødte deltagere inden for 4 på hinanden følgende uger falder til under 8 deltagere, skal holdet nedlægges.
Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler for praktisk undervisning, jf. stk. 1.

§ 15. Landsstyret kan fastsætte regler om begrænsning af deltagerkreds, fravigelse af deltagerantal og aldersbestemmelser, oprettelse af parallelhold samt fastsættelse af timetal for undervisningen, jf. §§ 6-10 og §§ 12-14.

§ 16. Kommunalbestyrelsen opkræver betaling for deltagelse i fritidsundervisning.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler for størrelsen, beregningen og administrationen af den i stk. 1 nævnte betaling.

 

Kapitel 4.
Fritidsklubber

§ 17. Ved en fritidsklub forstås en klub, der samler børn og unge til virksomhed og samvær i deres fritid.

§ 18. Oprettelse af kommunale fritidsklubber kan ske under følgende betingelser
1) klubben skal stå åben for alle børn og unge i alderen 6-21 år,
2) klubbens leder og medarbejdere skal have de fornødne kvalifikationer,
3) klubben skal råde over egnede lokaler og
4) de fornødne materialer skal stilles vederlagsfrit til rådighed.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om afgrænsede aldersgruppers brug af fritidsklubber på bestemte tidspunkter.

§ 19. De kommunale fritidsklubber kan opkræve betaling eller arrangere indsamlinger til styrkelse af klubbernes aktiviteter, projekter m.v. Der kan dog ikke opkræves et egentligt kontingent som forudsætning for deltagelse i en fritidsklub.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler for betalingens størrelse.

§ 20. Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til ikke-kommunale fritidsklubber.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen godkender og fører tilsyn med fritidsklubber, hvortil der ydes støtte i henhold til stk. 1.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsens godkendelse er betinget af en klubvedtægt.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter regler om ikke-kommunale fritidsklubber, herunder om klubvedtægt.

 

Kapitel 5.
Børne- og ungdomsorganisationer

§ 21. Ved børne- og ungdomsorganisationer forstås organisationer, der afholder aktiviteter for børn og unge under 30 år.

§ 22. Landsstyret kan yde tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer, herunder til deltagelse i internationale arrangementer.

§ 23. Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til lokale børne- og ungdomsorganisationer. 

 

Kapitel 6.
Idræt

§ 24. Landsstyret kan yde tilskud til landsdækkende idrætsforbund igennem en samlet bevilling.

§ 25. Landsstyret kan yde tilskud til talent- og eliteidræt samt deltagelse i internationale sammenhænge igennem en samlet bevilling til Team Grønland.

§ 26. Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til lokale idrætsklubber, herunder til aflønning af instruktører.

§ 27. Landsstyret fastsætter regler om afgrænsning i forhold til børne- og ungdoms-organisationer.

 

Kapitel 7.

Højskoler

§ 28. Landsstyret kan yde støtte til ophold på højskoler uden for Grønland.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om betingelser for støtte til ophold på højskoler, jf. stk. 1.

 

Kapitel 8.
Kultur- og folkeoplysningsvirksomhed

§ 29. Ved kultur- og folkeoplysningsvirksomhed forstås offentlig mødevirksomhed, foreningsarbejde, litteratur, herunder avis- og bladvirksomhed, udstillinger, scenekunst, sang- og musikvirksomhed, film- og videovirksomhed, lokal radio- og fjernsynsvirksomhed, lokal museumsvirksomhed og andre foranstaltninger, der tager sigte på almene kulturelle og folkeoplysende aktiviteter.

§ 30. Landsstyret og kommunalbestyrelsen kan yde støtte til:
1) Offentlig mødevirksomhed.
2) Lokale eller landsdækkende organisationer.
3) Litteratur, herunder avis- og bladvirksomhed.
4) Udstillinger.
5) Scenekunst.
6) Sang- og musikvirksomhed.
7) Film- og videovirksomhed.
8) Lokal radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. de til enhver tid gældende regler herom.
9) Lokal museumsvirksomhed, jf. de til enhver tid gældende regler herom.
10) Andre lokale eller landsdækkende aktiviteter eller foranstaltninger, herunder kurser, af almen kulturel og folkeoplysende karakter.
11) Enkelte kunstnere.
Stk. 2. Landsstyrets støtte ydes fortrinsvis til landsdækkende virksomhed og professionel virksomhed, mens kommunernes støtte fortrinsvis ydes til lokal virksomhed.
Stk. 3. Kultur- og folkeoplysningsvirksomhed, der ydes støtte efter dette kapitel, skal i sin helhed være saglig og alsidig og være af oplysende eller kunstnerisk karakter.
Stk. 4. Støtte efter dette kapitel kan ikke gives til politiske, religiøse eller fagforenings-mæssige formål.

§ 31. Landsstyret kan fastsætte regler om kultur- og folkeoplysningsvirksomhed, jf. § 30, stk. 1, herunder regler om betingelser for opnåelse af støtte.

 

Kapitel 9.
Lokaler og udendørsanlæg

§ 32. Kommunalbestyrelsen skal vederlagsfrit stille de fornødne lokaler og andre faciliteter, herunder faglokaler, udendørsanlæg og andre offentlige lokaler, til rådighed for fritidsundervisning, jf. kapitel 3, og godkendte fritidsklubber, jf. kapitel 4.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal, efter regler fastsat af landsstyret, stille de fornødne lokaler og andre faciliteter, herunder faglokaler, udendørsanlæg og andre offentlige lokaler, til rådighed for børne- og ungdomsorganisationer, jf. kapitel 5, og kultur- og folkeoplysningsvirksomhed, jf. kapitel 8.

§ 33. Kommunalbestyrelsen skal yde tilskud til driftsudgifter til lokaler og udendørsanlæg, der ejes eller lejes af børne- og ungdomsorganisationer.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til driftsudgifter til lokaler og udendørsanlæg, der ejes eller lejes af idrætsklubber.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til driftsudgifter for lokaler, der anvendes til kultur- og folkeoplysningsvirksomhed, herunder møde- og forsamlingshuse.

§ 34. Landsstyret kan yde tilskud til etablering og renovering af lokaler for børne- og ungdoms-organisationer.
Stk. 2. Landsstyret kan yde tilskud til opførelse, renovering og indretning af idrætsanlæg.
Stk. 3. Landsstyret kan yde tilskud til opførelse, renovering og indretning af lokaler, der anvendes til kultur- og folkeoplysningsvirksomhed, herunder møde- og forsamlingshuse.

§ 35. Såfremt kommunalbestyrelsen eller andre yder tilskud til etablering og renovering af lokaler eller idrætsanlæg, kan landsstyret refundere en del af det ydede tilskud.

 

Kapitel 10.
Forsøgsvirksomhed, klage og ikrafttræden

§ 36. Landsstyret kan afkræve kommunalbestyrelsen oplysninger, der må anses nødvendige for at varetage dets opgaver efter forordningen.

§ 37. Alle udgifter til kultur- og fritidsvirksomhed påhviler kommunerne, for så vidt der ikke er udtrykkelig lovhjemmel for, at udgifterne helt eller delvis påhviler hjemmestyret eller andre. Hjemmestyret og kommunerne vil kunne indgå aftaler om varetagelse af forordningspålagte opgaver mod betaling.
Stk. 2. Udgifterne, jf. stk. 1, afholdes i områder uden for den kommunale inddeling af landsstyret.

§ 38. Landsstyret kan fastsætte regler om betingelser for tilskud og om administration efter denne forordning.

§ 39. Landsstyret kan i særlige tilfælde som en midlertidig ordning fravige forordningens bestemmelser i det omfang, det må anses for påkrævet for at fremme forsøgsvirksomhed inden for forordningens område.
Stk. 2. Landsstyret kan yde tilskud til forsøgsvirksomhed, jf. stk. 1.

§ 40. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til denne forordning kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelser, der er truffet af kommunalbestyrelsen vedr. opgaver, der efter aftale med landsstyret er overdraget til kommunalbestyrelserne, kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for landsstyret.

§ 41. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juli 2002.

§ 42. Landstingsforordning nr. 8 af 7. maj 1988 om styrelsen af kultur- og undervisnings-virksomhed samt landstingsforordning nr. 5 af 9. april 1992 om fritidsvirksomhed ophæves med virkning fra 1. juli 2002.
Stk. 2. Dog forbliver § 9 og § 10 i landstingsforordning nr. 5 af 9. april 1992 om fritidsvirksomhed i kraft.
Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 8 af 5. april 1993 om valg af fritidsnævn ophæves med virkning fra 1. juli 2002. Andre regler, der er fastsat i henhold til de i stk. 1 nævnte landstingsforordninger, forbliver i kraft, indtil de ændres eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre landstingsforordninger.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. maj 2002
Jonathan Motzfeldt

/

Karl Kristian Olsen