Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 9
21. maj 2002
Ophævet

Landstingsforordning om folkehøjskoler

I medfør af § 2 i lov nr. 609 af 23. december 1980 om folkehøjskoler i Grønland fastsættes:

 

Formål og optagelse af elever

§ 1. Folkehøjskoler tilbyder voksne elever en almendannende undervisning og kan inden for denne give enkelte fag eller faggrupper en fremtrædende plads.
Stk. 2. Folkehøjskoler kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, tilbyde rettighedsgivende undervisning efter regler fastsat af Landsstyret.

§ 2. Folkehøjskoler optager elever til højskoleophold. Landsstyret kan efter indhentet udtalelse fra folkehøjskolerne fastsætte regler om fremgangsmåden ved ansøgning og optagelse af elever samt uddannelsesstøtte, herunder udbetaling af uddannelsesstøtte.


Ledelsen

§ 3. Folkehøjskoler drives som selvejende institutioner, hvis overordnede ledelse varetages af en bestyrelse.

§ 4. Bestyrelsen fastlægger retningslinier for folkehøjskolens virksomhed og for dens udvikling på længere sigt. Bestyrelsen fastlægger aktivitetsplaner, og har ansvaret for, at de er i overensstemmelse med formålet, jf. § 1.
Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen for folkehøjskolen.
Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder en vedtægt for folkehøjskolen og en forretningsorden for bestyrelsens virksomhed.

§ 5. Forstanderen har det pædagogiske ansvar og varetager den daglige ledelse af folkehøjskolen. Forstanderen skal sikre, at virksomheden ledes efter de herom gældende regler og de af bestyrelsen fastsatte retningslinier.
Stk. 2. Forstanderen ansætter og afskediger folkehøjskolens medarbejdere.


Godkendelse af folkehøjskoler

§ 6. Folkehøjskoler skal for at kunne opnå tilskud efter denne Landstingsforordning være godkendt af Landsstyret og opfylde tilskudsbetingelserne, jf. §§ 8-10.
Stk. 2. Landsstyret kan godkende folkehøjskoler, såfremt
1) vedtægten er godkendt af Landsstyret og
2) folkehøjskolen råder over egnede lokaler og det fornødne udstyr.
Stk. 3. Vedtægten for folkehøjskolen skal indeholde:
1) Den selvejende institutions navn.
2) Den kommune, hvor den selvejende institution har hjemsted.
3) Den selvejende institutions formål.
4) Størrelse af den selvejende institutions aktiver og egenkapital ved oprettelsen.
5) Særlige rettigheder eller fordele, der er tillagt stifteren eller andre.
6) Sammensætning og antallet af bestyrelsesmedlemmer, hvorledes de udpeges samt funktionsperiode.
7) Regler for regnskabsaflæggelse.
8) Anvendelse af overskud.

§ 7. Landsstyret kan tilbagekalde en godkendelse, hvis folkehøjskolen ikke længere opfylder betingelserne i § 6, stk. 2. Landsstyret kan endvidere tilbagekalde en godkendelse, hvis folkehøjskolens undervisning eller øvrige forhold findes åbenbart i strid med bestemmelserne i § 1.
Stk. 2. Tilbagekaldelse af godkendelse efter stk. 1, 2. pkt kan kun ske, når mindre vidtgående tiltag er forsøgt.


Tilskud

§ 8. Landsstyret yder, inden for et på finansloven fastsat beløb, tilskud til godkendte folkehøjskoler under følgende betingelser:
1) Folkehøjskolernes forstandere og lærere skal være aflønnet efter reglerne for en tilsvarende stilling inden for Landsstyrets forhandlingsområde. De øvrige ansættelsesvilkår skal være skriftligt aftalt.
2) Folkehøjskolen skal over for Landsstyret have godtgjort, at der er sikret folkehøjskolens forstander og lærere en passende pension.
3) Bestyrelsen fremsender årsberetning samtidig med regnskabsaflæggelse og budget.
4) Folkehøjskolens aktivitetsplan skal være godkendt af Landsstyret.

§ 9. Landsstyret yder, inden for et på finansloven fastsat beløb, tilskud til folkehøjskoler, såfremt
1) der mindst gennemføres 36 ugers tilskudsberettiget undervisningsvirksomhed,
2) undervisningen tilrettelægges som højst 2 folkehøjskoleophold,
3)hvert folkehøjskoleophold har en varighed af mindst 13 uger, og
4) der er mindst 20 årselever inden for den tilskudsberettigede undervisningsvirksomhed.
Stk. 2. Ved en årselev forstås en elev i 36 uger inden for ét år.
Stk. 3. Tilskuddet beregnes på grundlag af antal årselever og antal tilskudsberettiget undervisningsuger.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler om beregning af tilskud, udbetaling og forvaltning af tilskud til folkehøjskolerne, herunder reduktion i tilskuddet ved mindre antal årselever og mindre antal gennemførte undervisningsuger.

§ 10. Folkehøjskoler disponerer frit inden for sit formål ved anvendelse af landskassens tilskud og øvrige indtægter under et. Det er dog en betingelse, at den undervisning, hvortil tilskud er ydet, gennemføres i overensstemmelse med gældende regler og for det antal elever, der er ydet tilskud til. Folkehøjskoler kan overføre uforbrugte midler til efterfølgende regnskabsår.

§ 11. Landsstyret kan yde tilskud til kurser til fortsat uddannelse af folkehøjskolernes forstandere og lærere.
Stk. 2. Landsstyret kan yde tilskud til aflønning af forstandere og lærere, der har hel eller delvis tjenestefri under fortsat uddannelse.


Uddannelsesstøtte

§ 12. Elever på tilskudsberettigede folkehøjskoleophold af mindst 13 ugers varighed modtager uddannelsesstøtte i henhold til reglerne i bekendtgørelse om uddannelsesstøtte. Dog ydes der kun uddannelsesstøtte i form af frirejse til eleven ved start, afbrydelse og afslutning af opholdet samt stipendium fratrukket kost og logi.
Stk. 2. Efter indstilling fra bestyrelsen for de godkendte folkehøjskoler fastsætter Landsstyret en ugentlig elevbetaling for folkehøjskoleophold af mindst 13 ugers varighed.
Stk. 3. Efter samråd med De Grønlandske Kommunernes Landsforening fastsætter Landsstyret, i hvilket forhold den i henhold til stk. 2 godkendte elevbetaling skal dækkes af eleven og dennes hjemkommune.


Tilsyn

§ 13. Landsstyret fører tilsyn med folkehøjskolerne og kan indhente de nødvendige oplysninger til dette formål.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om tilbagebetaling og ophør af tilskud.


Forsøgsvirksomhed

§ 14. Landsstyret kan fravige Landstingsforordningens bestemmelser i det omfang, dette er påkrævet for at fremme forsøgsvirksomhed inden for Landstingsforordningens område.


Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

§ 15. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2003 og samtidig ophæves Landstingsforordning nr. 1 af 16. oktober 1980 om folkehøjskoler.
Stk. 2. Folkehøjskoler der er godkendt i henhold til Landstingsforordning nr. 1 af 16. oktober 1980 om folkehøjskoler anses for godkendt. Dog skal folkehøjskolernes bestyrelse senest den 1. marts år 2003 have fremsendt vedtægter til godkendelse ved Landsstyret.
Grønlands Hjemmestyre, 21. maj 2002.
Jonathan Motzfeldt

/

Karl Kristian Olsen

Dokumenter