Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 8
21. maj 2002
Ophævet

Landstingsforordning om folkeskolen

I medfør af § 5 i Lov nr. 579 af 29. november 1978 om folkeskolen i Grønland fastsættes:

 

Kapitel 1.
Definition

§ 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der efter undervisningspligtens indtræden, jf. § 26, stk. 1 og 2, tilbyder børn og unge vederlagsfri undervisning i et 10-årigt skoleforløb, jf. § 3.

 

Kapitel 2.
Folkeskolens formål og grundlag

§ 2. Folkeskolens opgave er i samarbejde med hjemmet:
1) at medvirke til, at eleven tilegner sig alle nødvendige kundskaber og færdigheder,
2) at medvirke til at udvikle elevens anlæg og evner og fremme elevens sundhedsmæssige, sociale og emotionelle udvikling,
3) at medvirke til, at eleven kan skabe sig et harmonisk og selvstændigt liv,
4) at fremme åndsfrihed og tolerance hos eleven og
5) at styrke medansvar og samarbejde mellem eleverne og mellem lærerne og eleven.
Stk. 2. Folkeskolen skal tilbyde et sundt og trygt læringsmiljø, der fremmer elevens evne til selvstændig tænkning og kritisk stillingtagen, evne til at give udtryk for egne meninger, holdninger og følelser samt målrettethed, omstillingsevne, engagement og kreativitet.
Stk. 3. Folkeskolens undervisning skal give eleven mulighed for at tilegne sig nyttige kundskaber, arbejdsformer og faglige kompetencer, at udvikle individuelle evner og forberede sig til uddannelse og erhverv samt at tilegne sig alsidige udtryksformer og sproglige kompetencer.
Stk. 4. Folkeskolen skal skabe sådanne rammer for dagligdagen og arbejdet i skolen, at eleven udvikler sit selvværd og sin selvtillid samt sine evner til samarbejde, sin ansvarsfølelse og sin respekt for andre mennesker.
Stk. 5. Folkeskolens hele virksomhed skal skabe grundlag for, at eleven udvikler sin viden om og forståelse af egen samfundsmæssige identitet, kultur og værdier, tilegner sig viden om og udvikler forståelse for andre kulturer, indføres i en demokratisk tankegang og bliver bevidst om egne demokratiske rettigheder og pligter samt udvikler forståelse for eget ansvar over for samfundets udvikling og dets samspil med naturen.

 

Kapitel 3.
Folkeskolens struktur og omfang


Inddeling og varighed

§ 3. Folkeskolen er 10-årig og opdelt i 3 trin omfattende et 3-årigt yngstetrin, et 4-årigt mellemtrin samt et 3-årigt ældstetrin, jf. dog § 26, stk. 1.

§ 4. Eleverne organiseres på de enkelte trin i årgangsdelte eller ikke-årgangsdelte klasser og undervises i fagdelte og tværfaglige forløb på skiftende hold sammensat af elever fra en eller flere klasser på det pågældende trin efter den enkelte elevs behov og interesse i forhold til læringsmålene, jf. § 13, stk. 2, § 17 og § 18, stk. 1 og 2.
Stk. 2. Eleverne vil kunne organiseres i klasser og hold på tværs af trinnene, når elevernes aldersfordeling taler herfor.
Stk. 3. Ved dannelsen af klasser skal der tilstræbes en forholdsmæssig ligelig fordeling af elever, der har grønlandsk som modersmål og elever, som ikke har grønlandsk som modersmål.

§ 5. Elevtallet i en klasse må ikke ved skoleårets begyndelse overstige 26 elever.


Undervisningstid

§ 6. Elevernes undervisningstid fastsættes som en årsnorm på grundlag af undervisningstimer á 60 minutter.
Stk. 2. På yngstetrinet omfatter elevernes undervisningstid mindst 700 timer årligt på alle tre årgange, jf. dog § 49, stk. 6. På mellemtrinet omfatter elevernes undervisningstid mindst 890 timer på 4. årgang, mindst 920 timer på 5. årgang og mindst 970 timer årligt på 6. og 7. årgang, jf. dog § 49, stk. 6. På ældstetrinet omfatter elevernes undervisningstid i de obligatoriske fag mindst 880 timer på 8. årgang, mindst 910 timer på 9. årgang og mindst 920 timer på 10. årgang.
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 2 kan fraviges, når antallet af elever på et hold taler herfor.
Stk. 4. Der skal sikres en jævn fordeling af elevernes undervisningstid på undervisningsårets uger og undervisningsugens dage, jf. § 7, stk. 1-3.


Skoleårets længde

§ 7. Skoleåret begynder 1. august og omfatter fra 200 til 240 skoledage fordelt på ugens 5 første hverdage eller på alle ugens 6 hverdage.
Stk. 2. I forbindelse med særligt tilrettelagte kursusforløb, tværfaglige, emneorienterede og projektorganiserede undervisningsforløb og lignende kan skoler med en 5-dages undervisningsuge inddrage ugens 6. hverdag som undervisningsdag. Skolen skal i så fald forud for skoleårets begyndelse lave en plan herfor.
Stk. 3. Undervisningen gennemføres på mindst 36 og højest 40 uger.
Stk. 4. Landsstyret udfærdiger en ferieplan som grundlag for udfærdigelse af lokale ferieplaner.

 

Kapitel 4.

Undervisningens indhold, organisering og tilrettelæggelse


Undervisningssprog

§ 8. Undervisningssprogene er grønlandsk og dansk.
Stk. 2. Som et led i elevernes sprogindlæring kan engelsk tillige være undervisningssprog.


Undervisningens indhold og organisering

§ 9. Undervisningen omfatter på alle trin fagdelt eller ikke fagdelt undervisning, jf. §§10-12 samt bilag 1, inden for fagområderne
1) sprog omfattende fagene grønlandsk, dansk og engelsk samt 3. fremmedsprog,
2) kultur og samfund omfattende fagene samfundsfag samt religion og filosofi,
3) matematik og natur omfattende fagene matematik og naturfag,
4) personlig udvikling omfattende undervisning i sundhed, social og emotionel læring, uddannelses- og erhvervsorientering samt andre psykologiske og sociale emner og
5) lokale valg omfattende undervisning inden for det praktisk-musiske område samt deltagelse i kulturelle, sociale og erhvervsrettede aktiviteter.
Stk. 2. I undervisningen i alle fag og fagområder inddrages den praktisk-musiske dimension som en støtte for og et led i læringen.
Stk. 3. I undervisningen i alle fag og fagområder indgår IT som en del af og et redskab i undervisningen.
Stk. 4. En del af undervisningstiden på alle trin anvendes til tværfaglige, emneorienterede og projektorganiserede forløb.
Stk. 5. Dele af undervisningen kan organiseres og tilrettelægges som ekskursioner uden overnatning og som lejrskoler og skolerejser med overnatning.
Stk. 6. Som alternativ til den almindelige undervisning kan skolen desuden give mulighed for skolerejser med overnatning.
Stk. 7. I tidsrummet fra kl. 8 til kl. 16 på ugens fem første hverdage kan eleverne ud over den obligatoriske undervisning efter stk. 1 tilbydes deltagelse i pædagogisk tilrettelagte frivillige aktiviteter.


Undervisningen på yngstetrinet

 

§ 10. På yngstetrinet omfatter undervisningen
1) i fagområdet sprog: fagene grønlandsk og dansk,
2) i fagområdet kultur og samfund: fagene samfundsfag samt religion og filosofi,
3) i fagområdet matematik og natur: fagene matematik og naturfag,
4) fagområdet personlig udvikling og
5) fagområdet lokale valg.
Stk. 2. Fagområdet sprog omfatter tillige sprogudviklende kreative aktiviteter med andre sprog.


Undervisningen på mellemtrinet

§ 11. På mellemtrinet omfatter undervisningen
1) i fagområdet sprog: fagene grønlandsk, dansk og engelsk,
2) i fagområdet kultur og samfund: fagene samfundsfag samt religion og filosofi,
3) i fagområdet matematik og natur: fagene matematik og naturfag,
4) fagområdet personlig udvikling og
5) fagområdet lokale valg.


Undervisningen på ældstetrinet

§ 12. På ældstetrinet omfatter undervisningen
1) i fagområdet sprog: fagene grønlandsk, dansk og engelsk samt 3. fremmedsprog som tilvalg,
2) i fagområdet kultur og samfund: fagene samfundsfag samt religion og filosofi,
3) i fagområdet matematik og natur: fagene matematik og naturfag,
4) fagområdet personlig udvikling og
5) fagområdet lokale valg.
Stk. 2. I undervisningen i naturfag, jf. stk. 1, nr. 3, indgår særskilt undervisning i disciplinerne fysik/kemi, biologi og naturgeografi.


Formålet for de enkelte trin, fagenes formål, læreplaner og vejledninger

§ 13. Landsstyret fastsætter overordnede formål for undervisningen på de enkelte trin og formålet med undervisningen i de i § 9, stk. 1, nr. 1 - 3, nævnte fag og for de i § 9, stk. 1, nr. 4 og 5, nævnte fagområder.
Stk. 2. Landsstyret udsender læreplaner for de i § 9, stk. 1, nr. 1-3, nævnte fag og for det i § 9, stk. 1, nr. 4, nævnte fagområde og vejledende læreplaner for det i § 9, stk. 1, nr. 5 nævnte fagområde. Læreplanerne indeholder, foruden de overordnede formål for undervisningen på de enkelte trin og fagenes og fagområdernes formål, jf. stk. 1, nærmere angivelser af læringsmål på de enkelte trin, undervisningsvejledninger og vejledninger i evaluering.


Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

§ 14. Til elever, hvis funktionsvanskeligheder er af en sådan art eller omfang, at deres behov for særlig støtte ikke kan dækkes inden for den almindelige undervisning, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
Stk. 2. Elever fra skoler, hvor bistand efter stk. 1 ikke kan gennemføres i tilstrækkeligt omfang, skal tilbydes ophold på de i § 20 nævnte elevhjem, kollegier og særligt indrettede kostskoler.
Stk. 3. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand iværksættes efter regler fastsat af landsstyret, der i den forbindelse kan fravige §§ 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, stk. 2 og 18, stk. 1-6.


Supplerende undervisning og modersmålsundervisning

§ 15. Supplerende undervisning gives til elever, der midlertidigt har vanskeligt ved at følge den almindelige undervisning i et eller flere fag, fordi de
1) har været uden undervisning gennem længere tid eller har modtaget utilstrækkelig undervisning på grund af sygdom,
2) er tilflyttet fra en skole, hvor undervisningen med hensyn til indhold, metoder eller omfang adskiller sig væsentligt fra undervisningen på den nye skole eller
3) er flyttet til landet og ikke har forkundskaber i grønlandsk.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler for undervisningen efter stk. 1.

§ 16. Elever, der hverken har grønlandsk eller dansk som modersmål, kan tilbydes undervisning i deres modersmål.


Undervisningens tilrettelæggelse

§ 17. Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmaterialer og stofudvælgelse, skal i alle fag leve op til folkeskolens formål, formålene for de enkelte trin, formålene for de enkelte fag og fagområder og læreplanernes angivelser af læringsmål. Undervisningen skal varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger.
Stk. 2. Det påhviler skolelederen at sikre, at undervisningen planlægges og tilrettelægges således, at den rummer udfordringer for alle elever.
Stk. 3. I hvert fag samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt. Elevens arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål. Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg skal foregå i samarbejde mellem lærerne og eleverne.
Stk. 4. Eleven udarbejder i samråd med sine lærere en handleplan, som indgår i den løbende evaluering, jf. § 18, stk. 1 og 2, og danner udgangspunkt for elevens videre undervisnings- og uddannelsesforløb. Landsstyret fastsætter regler herfor.


Evaluering og dokumentation

§ 18. Som et led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af den enkelte elevs udbytte heraf. Evalueringen skal tage udgangspunkt i elevens egen vurdering og danne grundlag for undervisningens videre planlægning og vejledning af den enkelte elev og dennes forældre om elevens videre skole- og uddannelsesforløb og erhvervsvalg. Landsstyret kan fastsætte regler om den løbende evaluering.
Stk. 2. Elever og forældre, jf. § 29, skal regelmæssigt underrettes om skolens syn på elevens udbytte af skolegangen. I forbindelse hermed drøftes den handleplan, som eleven i samråd med sine lærere har udarbejdet i henhold til § 17, stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler om underretningen til elever og forældre om skolens syn på elevens udbytte af skolegangen.
Stk. 3. Som grundlag for planlægningen af den enkelte elevs videre skoleforløb foretages efter yngstetrinet og efter mellemtrinet en samlet vurdering af elevens udbytte af undervisningen. I vurderingen indgår resultaterne af den løbende evaluering samt en evaluering af elevens faglige standpunkt på det pågældende tidspunkt. Landsstyret fastsætter regler herfor.
Stk. 4. For at dokumentere elevens udbytte af skolegangen afsluttes ældstetrinet med en samlet vurdering af elevens udbytte af undervisningen. I vurderingen indgår resultaterne af den løbende evaluering gennem ældstetrinnet samt en evaluering af elevens standpunkt i alle elevens fag.
Stk. 5. Ved afslutningen af ældstetrinet udfærdiger skolen et afgangsbevis. Afgangsbeviset giver oplysninger om, i hvilken undervisning eleven har deltaget, og resultaterne af den samlede vurdering af elevens udbytte af undervisningen, jf. stk. 4, samt andre relevante oplysninger, som eleven ønsker inddraget i den samlede vurdering.
Stk. 6. For elever, der afslutter skoleforløbet efter undervisningspligtens ophør og for elever, der fritages for undervisningspligten efter 8. klassetrin i henhold til § 26, stk. 3, udfærdiges ligeledes afgangsbevis med oplysninger om, i hvilken undervisning eleven har deltaget og resultaterne af den løbende evaluering gennem ældstetrinnet samt andre relevante oplysninger, som eleven ønsker inddraget i den samlede vurdering.
Stk. 7. Landsstyret fastsætter regler om de i stk. 5 og 6 nævnte afgangsbevisers indhold og form.


Klasselæreren

§ 19. Hver klasse tilknyttes en klasselærer, som har ansvaret for og forestår målsætningen for og planlægningen af elevens skolegang i samarbejde med elevens hjem og dennes øvrige lærere.
Stk. 2. Klasselæreren har ansvaret for, at fælleskabet i klassen giver alle elever et trygt udgangspunkt for deres skolegang.


Elevhjem, kollegier og særligt indrettede kostskoler

§ 20. For at sikre, at alle elever tilbydes undervisning i henhold til denne forordning, oprettes i fornødent omfang elevhjem og kollegier i tilknytning til eksisterende skoler.
Stk. 2. Optagelse sker på grundlag af ansøgning fra forældrene, jf. § 29, og efter samråd med eleven og skolen.
Stk. 3. Ophold på elevhjem og kollegier er vederlagsfrit.
Stk. 4. På særligt indrettede kostskoler kan optages handicappede elever, for hvem det må anses at være en væsentlig fordel at opholde sig uden for hjemmet med henblik på videre skolegang/optræning. Optagelse og fordeling sker efter landsstyrets nærmere bestemmelser herom.
Stk. 5. Ophold på særligt indrettede kostskoler er vederlagsfrit for forældrene. Landsstyret fastsætter bestemmelser om betaling fra hjemkommunen for elevens ophold.


Undervisningsmaterialer

§ 21. De nødvendige undervisningsmaterialer stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne.


Skolebiblioteker

§ 22. Ved enhver skole indrettes et skolebibliotek.
Stk. 2. Skolebiblioteket har til formål at at fremme folkeskolens formål ved at stille undervisningsmaterialer til rådighed for skolens elever og lærere. Desuden skal skolebiblioteket tage hensyn til elevernes fritidsinteresser samt lærernes behov for løbende at holde sig orienteret inden for de pædagogiske og psykologiske områder.
Stk. 3.Landsstyret fastsætter regler for det biblioteksfaglige arbejde, jf. landstingsforordning om biblioteksvæsenet.

 

Kapitel 5.
Forsøgsarbejde

§ 23. Med henblik på forsøgsarbejde kan landsstyret godkende sådanne afvigelser fra reglerne i forordningens kapitel 3 og 4 om henholdsvis folkeskolens struktur og omfang og undervisningens indhold, organisering og tilrettelæggelse, som vil være forenelig med fastholdelse af folkeskolens formål og grundlag, jf. § 2.

 

Kapitel 6.
Undervisningspligt og forældrenes rettigheder og pligter


Undervisningspligt

§ 24. Ethvert barn, der bor i Grønland, eller som skal opholde sig i landet i mindst 6 måneder, er undervisningspligtig efter reglerne i §§ 25-26.


Undervisningspligtens indhold

§ 25. Undervisningspligten indebærer ret og pligt til at deltage i folkeskolens undervisning eller i anden undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler for foranstaltninger til sikring af undervisningens gennemførelse samt om skolens tilsyn med eleverne i skoletiden.
Stk. 3. Børn, der modtager hjemmeundervisning eller anden undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, skal ikke deltage i folkeskolens undervisning.


Undervisningspligtens indtræden og ophør

§ 26. Undervisningspligten indtræder fra skoleårets begyndelse i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og ophører efter at barnet har modtaget regelmæssig undervisning i 9 år.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke godkende, at påbegyndelsen af et barns skolegang udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning fritage en elev for undervisning efter 8 års undervisning, når særlige grunde taler for det. Fritagelse fra undervisning efter 8 års undervisning forudsætter, at der iværksættes et erhvervs- og uddannelsesforløb for den pågældende elev.


Indskrivning og optagelse

§ 27. Optagelse i folkeskolen finder sted ved skoleårets begyndelse i det år, barnet fylder 6 år, jf. dog § 26, stk. 2.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at indskrivning skal foregå inden for en vis frist. Dog skal indskrivning have fundet sted senest den 1. juni.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om indskrivning og udskrivning af elever.


Forældreansvar

§ 28. Forældrene, jf. § 29, har ansvaret for, at barnet opfylder undervisningspligten, og må ikke lægge hindringer i vejen herfor.
Stk. 2. Skolegang uden for folkeskolen skal anmeldes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor eleven bor.
Stk. 3. Er en elev udeblevet fra undervisningen, skal forældrene, jf. § 29, personligt eller skriftligt give skolen oplysning om grunden hertil. Skyldes udeblivelsen sygdom af mere end 2 ugers varighed, kan skolen forlange lægeattest herfor.


Forældrenes rettigheder og pligter

§ 29. Forældrenes rettigheder og pligter i medfør af denne forordning tilkommer den eller de personer, som har forældremyndigheden over eleven.
Stk. 2. Bortset fra spørgsmålene om skolegangens begyndelse og varighed kan skolen anse den, der faktisk sørger for barnet, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedsindehaverens vegne.

 

Kapitel 7.
Lærerne

§ 30. For at kunne varetage undervisning i folkeskolen skal den pågældende have gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen eller anden relevant uddannelse, der er godkendt af landsstyret.
Stk. 2. Personer med særlige kvalifikationer kan varetage undervisning i enkelte fag.
Stk. 3. Personer med relevante kvalifikationer kan varetage undervisning i timer, der ikke kan besættes med det i stk. 1 og 2 nævnte personale.
Stk. 4. Socialpædagoger eller personer med anden relevant uddannelse kan varetage pædagogiske opgaver i tilknytning til elevhjem, kollegier og særligt indrettede kostskoler, jf. § 20, specialpædagogiske foranstaltninger, jf. § 14, og pædagogisk tilrettelagte frivillige aktiviteter, jf. § 9, stk. 7.

 

Kapitel 8.
Skolevæsenets styrelse

§ 31. Det påhviler landsstyret at sørge for:
1) Pædagogisk-psykologisk rådgivning.
2) Særligt indrettede kostskoler i henhold til § 20, stk. 4.
3) Faglig konsulenttjeneste.
4) Udvikling af undervisningsmaterialer.
5) Kursus samt efter- og videreuddannelsesvirksomhed for lærere og ledere i folkeskolen.
6) Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde samt evaluering af folkeskolens virksomhed.
Stk. 2. Til varetagelse af de i stk. 1, nr. 3 -6, nævnte opgaver etableres et pædagogisk forsknings-, evaluerings- og uddannelsesinstitut.
Stk. 3. Landsstyret kan efter aftale med kommunalbestyrelsen i en eller flere kommuner lade disse overtage løsningen af de i stk. 1, nr. 1 og 2 nævnte opgaver.

§ 32. Landsstyret fører tilsyn med kommunernes forvaltning af landstingsforordning om folkeskolen.
Stk. 2. Landsstyret kan afkræve kommunalbestyrelsen oplysninger, der må anses for nødvendige for at varetage sine opgaver efter denne forordning.

§ 33. Det påhviler kommunalbestyrelsen, jf. § 38 stk. 1, at sørge for:
1) Undervisning i henhold til §§ 9 - 12 og §§ 14 - 16.
2) Undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen. Sådan undervisning skal tilbydes eleverne i deres hjem eller på den institution eller det sygehus i kommunen, hvor de opholder sig.
3) Oprettelse af elevhjem og kollegier, jf. § 20, stk. 1.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om den i stk. 1, nr. 2, nævnte undervisning.

§ 34. Kommunalbestyrelsen kan løse de i forordningen pålagte opgaver i fællesskab med kommunalbestyrelserne i andre kommuner.

§ 35. Kommunalbestyrelsen kan efter aftale med kommunalbestyrelsen i en anden kommune henvise elever til undervisning i den anden kommunes skoler.
Stk. 2. Henvisning til en anden kommunes skoler kan kun omfatte elever på ældstetrinet og elever, der skal undervises i specialklasser eller specialskoler, samt elever fra kommunens yderdistrikter, der har nærmere til nabokommunens skole.

§ 36. I områder uden for den kommunale inddeling varetager landsstyret de opgaver, som efter forordningen er henlagt til kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Landsstyret kan efter aftale med kommunalbestyrelsen i en eller flere kommuner lade disse overtage løsningen af de opgaver, som efter stk. 1 påhviler landsstyret.

§ 37. Den enkelte skole har inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte mål og rammer ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål og grundlag, jf. § 2.

 

Kapitel 9.
Den lokale styrelse


Kommunalbestyrelsen

§ 38. Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med skolernes virksomhed.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om følgende:
1) Bevillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler.
2) Ansættelse og afskedigelse af skoleledere og lærere. Beslutningerne om ansættelse af skoleledere og lærere træffes efter udtalelse fra vedkommende skolebestyrelse, jf. § 42, stk. 8.
3) Skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til trin, klasser, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter § 14 og udbud af pædagogisk tilrettelagte frivillige aktiviteter efter § 9, stk. 7. Beslutningen træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.
4) Rammer for: klassedannelsen, elevernes timetal og specialundervisningen mv.
5) Generelle retningslinier for skolernes virksomhed i samarbejde med lokalsamfundets folkeoplysnings- og foreningsliv, det frivillige børne- og ungdomsarbejde samt andre kredse af interesserede borgere om varetagelse og koordinering af kulturelle aktiviteter.
6) Andre spørgsmål, der ikke er henlagt til de enkelte skoler, herunder henvisning til undervisning på andre skoler, retningslinier om indskrivning og optagelse, skolebespisning og skolebiblioteksordningen i kommunen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen godkender skolernes tillæg til læreplaner for de i § 9, stk. 1, nr. 1 - 4, nævnte fag og fagområder og skolernes læreplaner for de i § 9, stk. 1, nr. 5, nævnte lokale valg efter forslag fra de enkelte skolebestyrelser, jf. § 42, stk. 9.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis delegere sine beføjelser efter denne forordning til skolebestyrelserne bortset fra tilsynsforpligtelsen og de beføjelser, der følger af bevillings- og arbejdsgiverkompetencen.

§ 39. Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten skal indeholde bestemmelser om bl.a.:
1) Antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.
2) Udpegning af et eventuelt tilforordnet medlem til skolebestyrelsen, jf. § 40, stk. 4.
3) Fremgangsmåden ved valg af lærer- og elevrepræsentanter til skolebestyrelsen.
4) Om kommunalbestyrelsen i henhold til § 40, stk. 10 har besluttet, at valg af forældrerepræsentanter skal ske ved forskudte valg.
5) Sammensætningen af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen.
Stk. 2. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af § 38, stk. 4.
Stk. 3. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen mv., jf. § 38, stk. 2, nr. 3-6.
Stk. 4. Landsstyret udarbejder en vejledende normalvedtægt.


Skolebestyrelsen

§ 40. Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af:
1) 5 repræsentanter for forældrene valgt af personer, der har forældremyndigheden over eller plejetilladelse til børn, der er indskrevet i skolen. Forældrerepræsentanterne vælges blandt personer, som selv har valgret og er valgbare til skolebestyrelsen og blandt personer, som en eller flere af disse opstiller til valg. Landsstyret fastsætter regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen.
2) 2 repræsentanter for lærerne valgt af og blandt lærerne på skolen.
3) 2 repræsentanter for eleverne valgt af og blandt skolens elever, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan under hensyntagen til skolens elevtal, antal trin, klassetal og lignende forhold beslutte, hvorvidt der kun skal være 3 forældrerepræsentanter. Såfremt skolebestyrelsen kun har 3 forældrerepræsentanter, skal der tilsvarende kun være 1 lærerrepræsentant og 1 elevrepræsentant.
Stk. 3. Ved skoler, der kun har til og med 7. årgang, er der ingen elevrepræsentation i skolebestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan efter indstilling fra skolebestyrelsen dog godkende elevrepræsentation i disse tilfælde.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning herom fra skolebestyrelsen bestemme, at en af kommunalbestyrelsen udpeget person deltager uden stemmeret i skolebestyrelsens møder.
Stk. 5. Alle skolebestyrelsens medlemmer har stemmeret, jf. dog stk. 12.
Stk. 6. Formanden for skolebestyrelsen udpeges blandt forældrerepræsentanterne.
Stk. 7. Skolens leder er skolebestyrelsens sekretær og deltager uden stemmeret i skolebesty-relsens møder. Souschefen for skolens leder deltager også uden stemmeret i skolebestyrelsens møder.
Stk. 8. Forældrerepræsentanternes valgperiode er 4 år. De øvrige medlemmers valgperiode er 1 år. Personer, der har ansættelse som undervisere ved skolen, kan ikke vælges som forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.
Stk. 9. En forældrerepræsentant kan forlange at blive fritaget for medlemskab af skole-bestyrelsen, hvis barnet udskrives af skolen. Om fritagelse for valg og for medlemskab i øvrigt gælder de samme bestemmelser, som er fastsat i landstingslov om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.
Stk. 10. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at valg af forældrerepræsentanter afholdes hvert andet år som forskudte valg.
Stk. 11. I de tilfælde, hvor 2 eller flere skoler sammenlægges, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at alle skolebestyrelsesmedlemmer fungerer sammen indtil udløbet af de enkelte medlemmers valgperiode.
Stk. 12. Elevrepræsentanterne må ikke deltage i behandlingen af eller afstemning i sager vedrørende enkeltpersoners forhold.

§ 41. Kommunalbestyrelsen yder forældre- og elevrepræsentanterne et fast funktionsvederlag. Funktionsvederlagets størrelse fastsættes under hensyntagen til skolens elevtal, antal af trin og lignende forhold. Elevrepræsentanternes vederlag udgør en trediedel af forældrerepræsentanternes vederlag.

§ 42. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter, jf. § 38, og fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed.
Stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter mål for skolens undervisning og øvrige virksomhed.
Stk. 3. Skolebestyrelsen godkender skolens plan for undervisningen for hvert skoleår, herunder planer for
1) elevernes timetal,
2) fagenes timetal,
3) undervisningens organisering i fagdelte kursusforløb og tværfaglige forløb,
4) udbudet i de lokale valg,
5) specialundervisningen på skolen,
6) udbudet af pædagogisk tilrettelagte frivillige aktiviteter,
7) elevernes placering i klasser,
8) skole-hjem samarbejdet, jf. stk. 4,
9) underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen,
10) arbejdets fordeling mellem lærerne,
11) fællesarrangementer for eleverne i undervisningen og
12) kursus samt efter- og videreuddannelse for skolens personale.
Stk. 4. Skolebestyrelsen fastsætter retningslinier for skolens øvrige virksomhed, herunder for skolens og hjemmets samråd om det enkelte barns skole- og uddannelsesforløb og det øvrige samarbejde mellem skole og hjem.
Stk. 5. Skolebestyrelsen godkender inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen, skolens budget.
Stk. 6. Skolebestyrelsen godkender undervisningsmaterialer og fastsætter ordensregler.
Stk. 7. Skolebestyrelsen godkender inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte varetagelse og koordinering af kulturelle aktiviteter, jf. § 38, stk. 2, nr. 5.
Stk. 8. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af lærere og ledere, jf. § 38, stk. 2, nr. 2.
Stk. 9. Skolebestyrelsen udarbejder forslag til kommunalbestyrelsen om skolens tillæg til læreplaner for de i § 9, stk. 1, nr. 1 - 4, nævnte fag og fagområder og om læreplaner for de i § 9, stk. 1, nr. 5, nævnte lokale valg, jf. § 38, stk. 3.
Stk. 10. Skolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.
Stk. 11. Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.
Stk. 12. Skolebestyrelsen aflægger ved slutningen af hvert skoleår årsberetning til kommunalbestyrelsen om skolens virksomhed i det forløbne skoleår. I årsberetningen indgår desuden skolebestyrelsens overordnede plan for det kommende skoleårs aktiviteter.


Skolens leder

§ 43. Ved hver skole ansættes en leder, der har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. For at kunne varetage funktionen som skolens leder skal den pågældende have gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen eller anden relevant uddannelse, der er godkendt af landsstyret.
Stk. 2. Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle konkrete afgørelser vedrørende skolens elever, jf. dog § 26, stk. 2 og 3.
Stk. 3. Skolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte.
Stk. 4. Skolens leder udarbejder forslag til skolebestyrelsen vedrørende skolens plan for un-dervisningen for hvert skoleår og retningslinier for skolens øvrige virksomhed, jf. § 42, stk. 3 og 4, samt forslag til skolens budget, jf. § 42, stk. 5, inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte økonomiske rammer, jf. § 38, stk. 2, nr. 1.


Rådgivende organer

§ 44. Ved hver skole nedsættes et pædagogisk råd. Rådet består af skolens leder og alle medarbejdere, der varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver.
Stk. 2. Rådet skal rådgive skolens leder samt være forum for pædagogisk debat og udvikling på den enkelte skole.
Stk. 3. Skolebestyrelsen kan pålægge lederen at indhente udtalelser fra det pædagogiske råd. Rådet kan af egen drift udtale sig til skolebestyrelsen. Disse udtalelser skal fremsættes gennem skolens leder.
Stk. 4. Det pædagogiske råd hører elevrådet i alle relevante spørgsmål.
Stk. 5. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 45. Ved hver skole nedsættes et elevråd. Ved mindre skoler kan skolebestyrelsen beslutte, at elevrådets opgaver varetages af hele elevforsamlingen.
Stk. 2. Rådet består af repræsentanter for samtlige elever.
Stk. 3. Rådet skal være forum for drøftelser af elevernes interesser.
Stk. 4. Skolebestyrelsen kan pålægge lederen at indhente udtalelser fra elevrådet. Rådet kan af egen drift udtale sig til skolebestyrelsen. Disse udtalelser skal fremsættes gennem skolens leder.

 

Kapitel 10.
Klageregler

§ 46. Klage over beslutninger i henhold til denne forordning, der er truffet af den enkelte skole, kan inden 4 uger fra beslutningens meddelelse indbringes for kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Beslutninger der er truffet af kommunalbestyrelsen vedrørende opgaver, der efter aftale med landsstyret er overdraget til kommunalbestyrelserne, jf. § 31, stk. 3 og § 36, stk. 2, kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for landsstyret.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om, at visse beslutninger kan indbringes for landsstyret.

 

Kapitel 11.
Finansiering

§ 47. Alle udgifter til folkeskolens anlæg, undervisning og drift i øvrigt påhviler kommunerne, for så vidt der ikke er udtrykkelig lovhjemmel for, at udgifterne helt eller delvis påhviler Hjemmestyret eller andre.
Stk. 2. Kommunerne dækker alle udgifter, hvis afholdelse er en forudsætning for gennemførelsen af ekskursioner, lejrskoler og skolerejser efter § 9, stk. 5, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan kræve, at den enkelte elevs forældre sørger for elevens forplejning under ekskursioner. Kommunalbestyrelsen kan kræve betaling af forældrene til dækning af udgifterne til elevens forplejning under lejrskoler og skolerejser efter § 9, stk. 5 og 6. Betalingen fastsættes under hensyn til et anslået normalt sparet hjemmeforbrug.
Stk. 4. Klassens elever og forældre kan, eventuelt i samarbejde med skolen, ved fælles indsamling eller på anden måde i fællesskab tilvejebringe midler til dækning af udgifter, der ikke dækkes af kommunen efter stk. 2-3.
Stk. 5. Den enkelte elevs ret til deltagelse i arrangementer efter § 9, stk. 5 og 6, kan ikke ud over de i stk. 3 nævnte udgifter betinges af erlæggelse af et beløb eller anden ydelse.
Stk. 6. Landsstyret kan fastsætte bestemmelser, der regulerer kommunernes driftsudgifter pr. elev, herunder lærertimeforbrug pr. elev.

 

Kapitel 12.
Ikrafttrædelses-, overgangs- og ophævelsesbestemmelser

§ 48. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. august 2003, jf. dog stk. 2-4.
Stk. 2. § 13, stk. 1 og 2, § 14, stk. 3, § 15, stk. 2, § 17, stk. 4, sidste pkt., § 18, stk. 1, sidste pkt., § 18, stk. 2, sidste pkt., § 18, stk. 3, sidste pkt., § 18, stk. 4, sidste pkt., § 18, stk. 7, § 20, stk. 5, sidste pkt., § 22, stk. 3, § 25, stk. 2, § 27, stk. 3, § 31, stk. 1, nr. 6, § 31, stk. 2, § 33,stk. 2, § 39, stk. 4, § 40, stk. 1, nr. 1, sidste pkt., § 46, stk. 3, § 47, stk. 6 og §§ 48-49 træder i kraft den 1. august 2002.
Stk. 3. § 14, stk. 1 og 2 træder i kraft ved Landsstyrets udstedelse af bekendtgørelse herom, når de pædagogiske, organisatoriske og økonomiske forudsætninger for det samlede specialundervisningsområdes henlæggelse til kommunerne er til stede. § 14, stk. 1 og 2 kan dog tidligst ikraftsættes 1. januar 2004.
Stk. 4. Landsstyret kan efter aftale herom med kommunalbestyrelserne for samtlige kommuner fastsætte tidspunktet og vilkårene for ikrafttrædelsen af anlægsforpligtelsens overdragelse til kommunerne. Anlægsforpligtelsen efter § 47, stk. 1, vil indtil overdragelsen fortsat være Hjemmestyrets. Landsstyret kan indgå aftale med kommunalbestyrelserne for samtlige kommuner om overgangsordninger, der har til hensigt at sikre størst mulig kommunal indflydelse.
Stk. 5. Med henblik på at bibringe erfaringer om anvendelse af undervisning, der tager udgangspunkt i bestemmelserne i denne forordning, kan landsstyret for perioden 1. august 2002 til 31. juli 2003 godkende afvigelser fra reglerne i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen.

§ 49. Landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen ophæves den 1. august 2003, jf. dog stk. 2-5.
Stk. 2. § 4 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen ophæves den 1. juli 2002.
Stk. 3. § 12, stk. 1-3 og § 36, stk.1, nr. 1 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen forbliver i kraft indtil Landsstyret i medfør af § 48, stk. 3 ikraftsætter § 14, stk. 1 og 2. Udgifterne til almindelig specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand påhviler indtil ikraftsættelsen af § 14, stk. 1 og 2 kommunerne. Udgifterne til vidtgående specialundervisning og anden vidtgående specialpædagogisk bistand påhviler indtil ikraftsættelsen af § 14, stk. 1 og 2 Hjemmestyret.
Stk. 4. § 10, stk. 5 og § 11 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen forbliver i kraft.
Stk. 5. For elever, der begynder på 7.- eller højere klassetrin i skoleåret 2003/2004, forbliver §§ 1-3, 5-9, 13-19, 22, 25, 28, stk. 1, 32, 37 og 39-41 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen i kraft, indtil de har færdiggjort deres skoleforløb. Landsstyret kan fastsætte overgangsregler.
Stk. 6. I perioden 1. august 2003 til 31. juli 2008 omfatter elevernes undervisningstid på yngstetrinnet mindst 670 timer årligt på alle tre årgange, og på mellemtrinnet omfatter elevernes undervisningstid mindst 860 timer på 4. årgang, mindst 890 timer på 5. årgang og mindst 940 timer årligt på 6.- og 7. årgang.
Stk. 7. Regler, der er fastsat eller opretholdt i medfør af landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i medfør af nærværende landstingsforordning eller anden lovgivning. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 29. maj 1995 om folkeskolens fritidsvirksomhed ophæves den 1. juli 2002.
Grønlands Hjemmestyre den 21. maj 2002.
Jonathan Motzfeldt

/

Karl Kristian Olsen


Bilag 1. Fordeling af fag og fagområder på de enkelte trin.