Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 11
29. april 2002
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om styrelsen af Ilinniarfissuaq

I medfør af §§ 19-20 i Landstingsforordning nr. 2 af 2. maj 1996 om uddannelse af lærere til folkeskolen som ændret ved Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 2001 fastsættes:

 

Direktoratet for Uddannelse

§ 1. Direktoratet for Uddannelse nedsætter et Læreruddannelsesråd, der skal følge den uddannelsespolitiske udvikling og samfundsudviklingen generelt for derved til stadighed at kunne rådgive Direktoratet for Uddannelse om folkeskolens skiftende krav til uddannede lærere og læreruddannelsens udviklingsmuligheder.
Stk. 2. Læreruddannelsesrådet er rådgivende over for Direktoratet for Uddannelse i alle læreruddannelsesspørgsmål og afgiver indstilling til Direktoratet for Uddannelse om:
1) Studieordning for seminariets uddannelse.
2) Seminariets efteruddannelsespolitik.
3) Ombygninger og ændringer af seminariets bygningsmasse.
4) Forvaltning af reglerne om mødepligt til undervisningen.
5) Ansættelse af rektor for seminariet.
6) Fastlæggelse af uddannelsesbaggrund for seminarielærere.
7) Ændringer i seminariets ledelsesstruktur; ledere og mellemledere.
8) Principper for sammensætning af opgaveudvalg og ekstern evaluering.
Stk. 3. Direktoratet for Uddannelse sammensætter rådet, fastsætter rådets forretningsorden og nærmere regler for rådets virksomhed.

 

Rektor

§ 2. Ilinniarfissuaq ledes af rektor, der har det administrative, pædagogiske og økonomiske ansvar for institutionen.
Stk. 2. Rektor afgiver årligt en skriftlig beretning til Læreruddannelsesrådet om Ilinniarfissuaq´s virksomhed i det forløbne år. Beretningen fremsendes til Direktoratet for Uddannelse til orientering.

§ 3. Rektor træffer beslutning i sager, der ikke kan afvente behandling i råd og udvalg, jf. § 6, § 8 og § 10. Sådanne afgørelser forelægges efterfølgende det råd eller udvalg, der skulle have behandlet sagen.

§ 4. Rektor deltager i læreruddannelsesrådet og studierådet og kan deltage i alle andre råds- og udvalgsmøder.

 

Studieråd

§ 5. Rektor nedsætter et studieråd for læreruddannelsen. Studierådet består af uddannelsens studieleder, 1 repræsentant for de studerende fra hver årgang og et tilsvarende antal repræsentanter for lærerne.
Stk. 2. Repræsentanterne udpeges af og blandt de grupper, de repræsenterer.
Stk. 3. Formanden vælges blandt samtlige medlemmer af studierådet.
Stk. 4. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Studierådet indstiller til rektors beslutning i sager, der vedrører uddannelsen, herunder:
1) Tema og projektdage.
2) Fællesarrangementer.
3) Ordensregler.
3) Lejrskole.
4) Ekskursioner.
5) Studierejser.
6) Kurser.
7) Frivillig undervisning.
8) Regler for studieaktivitet.
9) Regler for bortvisning.

 

Lærerråd

§ 7. Lærerrådet består af alle fastansatte lærere, timelærere og vikarer.
Stk. 2. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8. Lærerrådet indstiller til rektors beslutning i pædagogiske sager, herunder:
1) Opslag af særlige hverv og interne funktioner.
2) Fag- og timefordelingsplaner.
3) Oprykning af studerende.
4) Indstilling af studerende til eksamen.
5) Dispensationssager.
6) Semesterplaner.
7) Studieordning.
8) Rammeplan.
9) Forsøgsundervisning

Studerendes råd

§ 9. Rektor sikrer, at der nedsættes et Studerendes råd.
Stk. 2. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Praktikudvalg

§ 10. Rektor nedsætter et praktikudvalg og fastsætter nærmere bestemmelser om udvalgets sammensætning og virksomhed.

 

Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2002.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 8 juli 1991 om faste råd og udvalg m.v. ved Ilinniarfissuaq.
Grønlands Hjemmestyre, 29. april 2002.
Lise Lennert

/

Karl Kristian Olsen