Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 9
5. april 2002
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om tilskud til produktudvikling inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv samt konvertering af lån inden for turismeerhvervet

I medfør af § 18 i landstingslov nr. 14 af 12. november 2001 om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Der kan ydes økonomisk tilskud til produktudvikling, herunder til:
1) Udvikling og videreudvikling af produkter med efterfølgende produktion og afsætning som mål.
2) Udvikling og videreudvikling af varer, tjenesteydelser og processer.
3) Udvikling og videreudvikling af produktionsanlæg, -udstyr og –systemer.
4) Markedsføring i forbindelse med introduktion af de under 1-3 nævnte produkter, varer, tjenesteydelser, processer, produktionsanlæg, -udstyr og –systemer.
5) Målrettede forundersøgelser, der har til formål at tilvejebringe et konkret beslutningsgrundlag til et produktudviklingsprojekt, herunder opstilling af planer og budgetter.
6) Anlægsinvesteringer inden for turismeerhvervet.
Stk. 2. Der kan tilbydes konvertering af lån ydet i henhold til landstingslov nr. 15 af 31. oktober 1996 om finansieringsstøtte til turismeerhvervet som ændret ved Landstingslov nr. 12 af 11. november 2000.

 

Krav til ansøgeren, projekt og projektbeskrivelse

§ 2. Ud over de i landstingsloven angivne betingelser for at opnå tilskud, skal ansøgeren, såfremt ansøger ønsker at erhverve aktiver, som er behæftede, give meddelelse om dette i forbindelse med ansøgning og på forlangende fremlægge dokumentation for at aktiverne er behæftede.
Stk. 2. Ansøgeren skal kunne sandsynliggøre den fornødne faglige baggrund for at kunne gennemføre udviklingsarbejdet. For at kunne opfylde dette krav kan ansøgeren indgå aftaler med andre virksomheder eller med institutioner om gennemførsel af udviklingsarbejdet eller dele deraf.
Stk. 3. Hvis den kommercielle udnyttelse stiller særlige økonomiske krav, skal ansøgeren kunne sandsynliggøre, at disse krav kan opfyldes. For at kunne opfylde dette krav kan ansøgeren indgå aftaler med andre personer eller virksomheder om medvirken.
Stk. 4. Ansøger skal på forlangende kunne dokumentere at have alle pligtige og relevante myndighedsgodkendelser.

§ 3. Det er en betingelse for at opnå tilskud, at aktiviteten udformes som et konkret projekt, der sigter mod inden for en kortere årrække at fremme en virksomheds konkurrenceevne. Tidsperiodens længde afhænger af det konkrete projekt.
Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå tilskud, at projektet påbegyndes og søges afsluttet inden for bestemte tidsfrister aftalt mellem ansøger og Landsstyrets Sekretariat.
Stk. 3. Det skal rent fagligt kunne beskrives, hvor langt ansøgeren er kommet med projekt-idéen, og hvad slutmålet er. Der skal desuden foreligge en plan for det arbejde, der ventes gennemført for at nå slutmålet.

 

Særlige krav til ansøgere fra turismeerhvervet

§ 4. Der kan kun ydes tilskud til produktudvikling inden for turismeerhvervet, hvis produktudviklingen harmonerer med turismeerhvervets øvrige udvikling og er med til at fremme turismeerhvervet i de regioner, hvor der er et forventeligt kundegrundlag. Ved afgørelser om tilskud til produktudvikling indgår en vurdering af produktets nyhedsværdi i det pågældende område.

 

Konvertering af eksisterende lån inden for turismeerhvervet

§ 5. Efter ansøgning kan lån og garanti for lån eller kombinationen heraf ydet i henhold til landstingslov om finansieringsstøtte til turismeerhvervet konverteres. Konvertering sker på grundlag af aftale mellem låntager, finansieringsinstitut og Landsstyrets Sekretariat.

 

Sagsbehandling

§ 6. Sagsforberedelsen varetages af Landsstyrets Sekretariat eller af et selskab, som der efter bemyndigelse fra Landsstyret er indgået aftale med om sagsforberedelse. Afgørelser om tilsagn om tilskud, tilbagetrækning af tilsagn og standsning eller bortfald af tilskud træffes af Landsstyrets Sekretariat.
Stk. 2. Sagsforberederen har tavshedspligt om de konkrete sager.
Stk. 3. Til brug for ansøgningens behandling kan kræves udfyldt ansøgningsskema. Skemaer eller eventuelle standardblanketter skal godkendes af Landsstyret Sekretariat, inden de tages i brug.
Stk. 4. Ansøgningsskema rekvireres ved henvendelse til sagsforberederen.
Stk. 5. Ansøgningen skal indeholde en udviklingsplan, herunder oplysning om hvilken form for tilskud, der ønskes.
Stk. 6. Der kan i forbindelse med sagsbehandling stilles krav om, at relevante regnskaber, budgetter mv. fremsendes sammen med ansøgningen.

 

Tilskuddets størrelse og krav til egenfinansiering

§ 7. Tilskud kan ydes med op til 50 % af udgifterne til udviklingsarbejde i henhold til et af Landsstyrets Sekretariat godkendt budget. Der kan ikke indregnes udgifter til aktiviteter, der er afholdt forud for bevilling af tilskuddet.
Stk. 2. Tilskud kan gives for op til et år ad gangen fra godkendelsesdatoen. Genansøgning kan finde sted.
Stk. 3. Ved udgifter ved udviklingsarbejdet forstås udgifter til det konkrete projekt. Dvs. lønudgifter, konsulentbistand, nødvendige rejseomkostninger, materialer, særligt udstyr og afprøvning til det konkrete projekt, jf. § 8, stk. 3. Heri kan der ikke indregnes omkostninger til andel i afskrivninger, lokaleudgifter i egen virksomhed samt generelle drifts- og serviceudgifter i egen virksomhed.

 

Udbetaling af og vilkår for tilskud

§ 8. Tilskud kan enten udbetalessamlet ved udviklingsarbejdets afslutning eller a conto på grundlag af periodevis fremsendte opgørelser over afholdte udgifter.
Stk. 2. For alle opgørelser gælder, at de skal være behørigt dokumenteret. Landsstyrets Sekretariat kan fastsætte særlige krav til dokumentation og sagsforberederen kan indhente dokumentation i henhold til disse krav.
Stk. 3. Tidsforbruget skal løbende registreres, jf. § 7, stk. 3. Såvel ved budgettering som ved afregning opgøres lønnen som et antal timer ganget med en lønsats pr. time, dog maksimalt kr. 300,- pr. time. Projektets øvrige omkostninger vil normalt være betaling af regninger fra eksterne leverandører.
Stk. 4. Tilskud indregnes i den skattepligtige indkomst, jf. reglerne herom i landstingslov om indkomstskat.

§ 9. Det kan være en betingelse for at opnå tilskud, at modtageren af tilskuddet tegner behørig skades- og tyveriforsikring af de driftsmidler, der indkøbes eller investeres i for tilskudsbeløbet.
Stk. 2. Landsstyrets Sekretariat kan kræve, at tilskudsmodtager tegner relevante forsikringstyper.

 

Krav om afrapportering

§ 10. Senest tre måneder efter det aftalte sluttidspunkt, jf. § 3, stk. 2, skal sagsforberederen modtage et projektregnskab og en rapportering for projektet. Landsstyrets Sekretariat kan fastsætte en kortere tidsfrist. Afrapporteringen kan kræves i form af udfyldelse af et afrapporteringsskema. Skemaer eller eventuelle standardblanketter skal godkendes af Landsstyrets Sekretariat inden de tages i brug.
Stk. 2. Der skal ske en tilbagemelding til sagsforberederen, hvis der sker væsentlige ændringer i forhold til den oprindelige udviklingsplan, jf. § 6, stk. 5, herunder hvis projektet ikke længere vurderes gennemførligt. Manglende tilbagemelding kan medføre standsning eller bortfald af tilskuddet.

 

Eventuel standsning af bevilget tilskud

§ 11. Udbetaling af bevilget tilskud kan standses af Landsstyrets Sekretariat:
1) Hvis projektet ikke længere vurderes gennemførligt.
2) Hvis tilskudsmodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger.
3) Hvis tilskudsmodtageren har fortiet oplysninger af betydning for tildeling af tilskud.
4) Hvis tilskudsmodtager ikke overholder de fastsatte krav eller de aftalte tidsfrister i henhold til denne bekendtgørelse.
5) Hvis tilskudsmodtager ikke overholder krav om forsikring, jf. § 9.
6) Hvis tilskudsmodtager ikke er fuldt skattepligtig i Grønland, på det tidspunkt, hvor tilskuddet udbetales.
Stk. 2. Tilsagn om tilskud kan tilbagekaldes, såfremt de for tilsagnet krævede betingelser ikke opfyldes inden for en af Landsstyrets Sekretariat nærmere fastsat tidsfrist.

 

Dispensation

§ 12. Landsstyrets Sekretariat kan i særlige tilfælde fravige de i denne bekendtgørelse nævnte betingelser.

 

Ikrafttrædelse m.v.

§ 13. Denne bekendtgørelse træder i kraft 15. april 2002 og samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 25. januar 2001 om finansieringsstøtte til iværksættere indenfor turisterhvervet og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 29. december 1998 om finansieringsstøtte til produktudvikling.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. april 2002.
Jonathan Motzfeldt

/

Søren Hald Møller