Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 14
12. november 2001
Ophævet

Landstingslov om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv.

Kapitel 1.
Formål

§ 1. Formålet med loven er gennem anvendelse af erhvervsfremmeordninger at styrke udviklingen af grønlandsk erhvervsliv, herunder at fremme den regionale erhvervsudvikling. Med henblik herpå forbedres og udbygges rammevilkårene for tilvejebringelse af kapital til etablering af virksomheder, til etablering, udbygning og renovering af overnatningsfaciliteter til turister, til produktudvikling samt sikring af gennemførelse af generationsskifter.

 

Anvendelsesområde

§ 2. Loven omfatter aktiviteter inden for turismeerhvervet og de landbaserede erhverv.
Stk. 2. Der kan efter denne lov ikke ydes støtte til formål, der omfattes af landstingsforordningen om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

 

Aktiviteter

§ 3. Inden for bevillingen på de årlige finanslove kan der til opfyldelse af lovens formål gennemføres aktiviteter, som blandt andet omfatter
1) tilvejebringelse af kapital i forbindelse med start af virksomhed,
2) medvirken til at løse særligt ekstraordinære kapitalbehov i forbindelse med nødlidende generationsskifter,
3) tilvejebringelse af kapital til gennemførelse af anlægsprojekter vedrørende overnatnings faciliteter til turister og
4) tilvejebringelse af kapital til produktudvikling.

 

Definitioner

§ 4. Ved overnatningsfaciliteter forstås i loven en bygningsmæssig indretning, der mod betaling kan benyttes af turister til et midlertidigt ophold i Grønland. Overnatningsfaciliteter omfatter rum beregnet til overnatningen, samt de øvrige faciliteter, der har direkte forbindelse til overnatningen, eller i øvrigt har nødvendig sammenhæng med det pågældende anlægsprojekt.

 

Kapitel 2.
Garantistillelse

§ 5. Landsstyret kan indenfor lovens rammer stille garanti for lån i forbindelse med følgende aktiviteter:
1) etablering af virksomhed,
2) videreførelse af nødlidende generationsskifte, jf. § 6,
3) produktudvikling, og
4) etablering, udvidelse og renovering af overnatningsfaciliteter, jf. § 7.

§ 6. For garantistillelse i forbindelse med nødlidende generationsskifter er det en betingelse,
1) at der er tale om et pludseligt opstået finansieringsbehov begrundet i udefra kommende forhold,
2) at virksomheden på tidspunktet for finansieringsbehovets pludselige opståen allerede er i færd med at gennemføre et generationsskifte,
3) at der foreligger en gennemarbejdet plan for forløbet af generationsskiftet og
4) at der efter en professionel vurdering er tale om et generationsskifte, der set ud fra økonomi ske vurderinger er rentabelt at gennemføre.

§ 7. Landsstyret kan stille garanti for lån til følgende typer af anlægsprojekter vedrørende overnatningsfaciliteter:
1) etablering af overnatningsfaciliteter i bygninger, der hidtil har været anvendt til andet formål,
2) udvidelse af eksisterende overnatningsfaciliteter i bestående bygninger,
3) etablering af overnatningsfaciliteter i nye bygninger eller
4) renovering af eksisterende overnatningsfaciliteter.
Stk. 2. Der skal være dokumentation for, at anlægsprojektet er teknisk forsvarligt og på sigt økonomisk rentabelt, harmonerer med turismeerhvervets øvrige udvikling og er med til at fremme turismeerhvervet i de regioner, hvor der er et forventeligt kundegrundlag.

§ 8. Garanti kan stilles som sikkerhed for lån opnået i bank, sparekasse, godkendt realkreditinstitut, i Vestnordenfonden eller i en kombination af disse. Garantien skal have samme løbetid som det underliggende lån.
Stk. 2. Der kan maksimalt stilles garanti for 50 % af lånebeløbet. Lånet skal være ydet på markedsmæssige vilkår, dog med en maksimal løbetid på 10 år.
Stk. 3. Garanti for lån kan stilles for personer og virksomheder, der har ret til at udøve det pågældende erhverv i Grønland på det tidspunkt, hvor lånet bliver udbetalt.
Stk. 4. Det er en betingelse for garantistillelse, at projektet efter en professionel økonomisk vurdering er rentabelt at gennemføre.
Stk. 5. Ved garantistillelse udgør Landskassens hæftelse samme forholdsmæssige del af den til enhver tid værende restgæld, som det garanterede beløb udgjorde af det oprindelige lånebeløb.

§ 9. I tilfælde af misligholdelse af det underliggende lån udløses den stillede garanti ved anmodning fra finansieringsinstituttet.
Stk. 2. Landsstyret indtræder ved misligholdelse i fordringen mod skyldneren for den del, garantibeløbet forholdsmæssigt udgør af restgælden.

 

Kapitel 3.
Særligt vedrørende overnatningsfaciliteter indenfor turismeerhvervet

§ 10. Landsstyret har oprettet en fond, der har til formål at yde lån i form af rentebærende lån eller en kombination af rente- og afdragsfrie lån og rentebærende lån til etablering af overnatningsfaciliteter til turister, jf. § 3, nr. 3. Fondens navn og vedtægter fastsættes af Landsstyret, jf. dog stk. 4 og § 11. Fondens formål kan med Landsstyrets godkendelse ændres med henblik på, at fonden skal kunne udarbejde sagsforberedende materiale i forbindelse med garantistillelse samt undersøge muligheder og tage initiativ til nye tiltag på området. Landsstyret skal godkende vedtægtsændringer for fonden.
Stk. 2. Fonden er stiftet med en kapital på 15 mio. kr., som er indskudt ved kontant indbetaling. Der kan indskydes yderligere kapital i fonden.
Stk. 3. Fonden er under tilsyn af Landsstyret, der skal påse, at fondens virksomhed udøves i overensstemmelse med denne landstingslovs bestemmelser. Landsstyret kan fra fonden forlange udleveret de oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for varetagelsen af tilsynet.
Stk. 4. Fondens årsregnskab følger kalenderåret. Årsregnskabet revideres af en af Landsstyret udpeget statsautoriseret revisor.
Stk. 5. Udover de i stk. 1 nævnte formål kan fonden anvende sin kapital til dækning af nødvendige omkostninger ved fondens virksomhed.
Stk. 6. Fonden kan kun yde lån, såfremt ansøgeren og anlægsprojektet opfylder de betingelser, der er fastsat i § 7, jf. § 4, og § 8, stk. 3-4 samt i eventuelle regler udstedt med hjemmel i loven. Lånene skal herudover opfylde betingelserne i dette kapitel.
Stk. 7. Fondens bestyrelse etablerer et sekretariat og kan indgå aftale med en relevant virksomhed herom.
Stk. 8. En ansat i et finansieringsinstitut, der varetager sekretariatsopgaver for fonden i henhold til loven, må ikke deltage i nogen del af finansieringsinstituttets behandling af ansøgninger hørende under denne lov.
Stk. 9. Fonden opløses ved landstingslov. Ved ophævelse af fonden tilfalder fondens formue Lands-kassen, og Grønlands Hjemmestyre indtræder i fondens rettigheder og forpligtelser.

§ 11. Fonden ledes af en bestyrelse, bestående af fem medlemmer, samt suppleanter for disse. Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af Landsstyret for to år ad gangen, begyndende ved fondens stiftelse. Ét bestyrelsesmedlem samt en suppleant for denne udpeges af Greenland Tourism A/S, Grønlands Turistråd, og ét bestyrelsesmedlem samt dennes suppleant udpeges af de i Grønland værende pengeinstitutter i fællesskab. Ét bestyrelsesmedlem samt en suppleant for denne udpeges af Grønlands Arbejdsgiverforening og Arbejdsgiverforeningen for Handel, Service og Transporterhvervene i Grønland i fællesskab. Medlemskabet af fondens bestyrelse er ikke et borgerligt ombud.

§ 12. Fondens lån kan ydes i form af en kombination af rente- og afdragsfrie lån og rentebærende lån. Fondens bestyrelse beslutter omfanget af lånet og fastsætter øvrige vilkår herfor, herunder om opkrævning og betaling af afdrag og renter på lån, jf. dog § 13.
Stk. 2. Fondens lån kan kun ydes til de i § 7, stk. 1 nævnte projekter og skal overholde betingelserne i § 7, stk. 2.

§ 13. Lånefinansieringen fra fonden i henhold til denne landstingslov kan maksimalt udgøre 40% af den samlede investering til de angivne aktiviteter i § 7, stk. 1. Procentsatsen afhænger af rentabiliteten i det enkelte projekt samt projektets mulighed for anden finansiering. Af den omtalte lånefinansiering skal minimum 50% gives som rentebærende lån. Sikkerhedsstillelse og krævet prioritet skal for alle kombinationer af rente- og afdragsfrie lån, rentebærende lån og lån etableret på baggrund af garantistillelse fra fonden overholde kravene i henhold til stk. 2-4.
Stk. 2. Lånenes løbetid skal være den samme, som for øvrige optagne lån, dog maksimalt 20 år. I tilfælde af at der er flere optagne lån, skal den længste løbetid være gældende for lånene optaget i henhold til denne lov, dog med en maksimal løbetid på 20 år. Rentebærende lån afdrages med lige store dele af hovedstolen i hvert år, og rente- og afdragsfrie lån nedskrives med lige store dele af hovedstolen hvert år. I tilfælde af at der ikke er andre optagne lån, skal lånet have en løbetid på 10 år, og det rente- og afdragsfrie lån skal nedskrives med 10% af hovedstolen efter udløbet af hver 12 måneders periode regnet fra udbetalingsdato.
Stk. 3. Det rentebærende lån har en rente, som følger den til enhver tid gældende diskonto plus et eventuelt tillæg fastsat af fondens bestyrelse, dog maksimalt 2%-point.
Stk. 4. Fondens lån skal sikres ved pant i den overnatningsfacilitet, hvortil der ydes lån. Pantet skal have den bedst mulige prioritet, men skal dog respektere anden fremmed finansiering op til 40 % af de samlede investeringer, der er nævnt i stk. 1. Pantet skal ikke have oprykkende panteret.

§ 14. Hvis overnatningsfaciliteten i lånets løbetid ikke anvendes til det formål, der er forudsat ved långivningen, eller såfremt vilkår for lånet i øvrigt misligholdes, forfalder ikke-nedskrevne beløb straks til betaling.
Stk. 2. Det ikke nedskrevne beløb forfalder også straks til betaling, hvis en overnatningsfacilitet, hvortil der er ydet finansieringsstøtte, overgår til en ny ejer. Såfremt den nye ejer og overnatningsfaciliteten fortsat opfylder betingelserne i denne landstingslov efter ejerskiftet, kan fonden acceptere, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser over for fonden.

§ 15. Låntagere skal, hvad enten det drejer sig om personer eller virksomheder, være fuldt skattepligtige i Grønland på det tidspunkt, hvor lånet udbetales.

 

Kapitel 4.
Tilskud til produktudvikling

§ 16. Landsstyret kan yde tilskud til produktudvikling af produkter og tjenesteydelser.
Stk. 2. Det er en betingelse, at fremstillingen af produktet eller udførelse af tjenesteydelsen foregår i Grønland.
Stk. 3. Tilskudsmodtager skal, hvad enten det drejer sig om personer eller virksomheder, være fuldt skattepligtige i Grønland på det tidspunkt, hvor tilskuddet udbetales.

§ 17. Tilskud kan gives for op til et år ad gangen. Allerede bevilget tilskud udelukker ikke, at der kan søges tilskud igen.
Stk. 2. Tilskud gives efter ansøgning efter en individuel vurdering af det enkelte projekt.
Stk. 3. Udbetaling af bevilget støtte kan standses,
1) hvis projektet ikke længere vurderes gennemførligt,
2) hvis tilskudsmodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger, eller
3) hvis tilskudsmodtageren har fortiet oplysninger af betydning for tildeling af tilskud.

 

Kapitel 5.
Administration og tilsyn

§ 18. Landsstyret kan fastsætte nærmere vilkår for ydelse af tilskud, garantistillelse og lån.
Stk. 2. Landsstyret kan indgå aftale med anden offentlig myndighed eller et administrationsselskab om at forestå sagsforberedelse i henhold til loven.
Stk. 3. Landsstyret - eller den Landsstyret bemyndiger dertil - kan fra personer og virksomheder, der modtager midler efter denne lov, kræve alle oplysninger og regnskaber, som skønnes nødvendige for administrationen mv.
Stk. 4. Landsstyret fører tilsyn med lovens administration.

 

Kapitel 6.
Regler om sags- og klagebehandling

§ 19. Landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning gælder også for den i kapitel 3 omtalte fond og for virksomhed udøvet af et administrationsselskab, såfremt Landsstyret indgår aftale med et sådant om sagsforberedelse, jf. § 18, stk. 2.

§ 20. Afgørelser truffet af den i kapitel 3 omtalte fond i forbindelse med lån kan inden 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt ansøgeren, påklages til fondens bestyrelse, hvis afgørelse herefter er endelig.
Stk. 2. Øvrige afgørelser truffet i henhold til denne lov kan inden 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt ansøgeren, påklages til Landsstyret.

 

Kapitel 7.
Sanktionsbestemmelse

§ 21. Den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller som fortier oplysninger for at opnå støtte efter denne lov, kan idømmes bøde. Bøden tilfalder Landskassen.
Stk. 2. Er overtrædelsen begået af en virksomhed, som drives af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, kommunalt fællesskab eller lignende kan bødeansvar pålægges virksomheden som sådan.

 

Kapitel 8.
Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 22. Loven træder i kraft den 1. januar 2002. Samtidig ophæves Landstingslov nr. 15 af 31. oktober 1996 om finansieringsstøtte til turisterhvervet samt Landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1998 om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 forbliver bekendtgørelser og andre forskrifter, der er udstedt med hjemmel i Landstingslov nr. 15 af 31. oktober 1996 om finansieringsstøtte til turisterhvervet eller Landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1998 om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv i kraft, indtil de ophæves.
Stk. 3. Lånetilsagn, garantier eller tilsagn om støtte givet med hjemmel i Landstingslov nr. 15 af 31. oktober 1996 om finansieringsstøtte til turisterhvervet eller Landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1998 om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv er fortsat gældende.
Stk. 4. Landsstyret bemyndiges til at tilbyde konvertering af tidligere ydede lån til en garanti eller en kombination af garanti og tilskud til iværksættere inden for turismeerhvervet ydet i medfør af den tidligere gældende Landstingslov nr. 15 af 31. oktober 1996.Grønlands Hjemmestyre, den 12. november 2001
.Jonathan Motzfeldt

/

Solja í Olavsstovu