Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 9
12. november 2001
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat (Begrænsninger i de skattemæssige afskrivninger for selskaber og personer samt lavere selskabsskat for visse koncessionerede selskaber)

§ 1.

I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 6 af 31. maj 2001, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 13 indsættes:
"§ 13 a. Selskaber m.v. kan på de aktiver, der kan afskrives i henhold til den i medfør af indkomstskattelovens § 17, stk. 1, nr. 1 udstedte afskrivningsbekendtgørelse, maksimalt foretage skattemæssige afskrivninger med et beløb, der udgør summen af de afskrivninger, der kan foretages efter stk. 2, med tillæg af et beløb der svarer til halvdelen af selskabets skattepligtige overskud før skat, men efter skattemæssige afskrivninger, som nævnt i stk. 2 og 5.
Stk. 2. Skattemæssige afskrivninger kan i det enkelte år højest foretages med følgende satser:
a) Med indtil 5 pct. årligt af anskaffelsessummen for bygninger og installationer.
b) Med indtil 10 pct. årligt af anskaffelsessummen for skibe og fly.
c) For øvrige afskrivningsberettigede udgifter m.v. henholdsvis anskaffelsessummer for drifts- midler, inventar og immaterielle aktiver m.v., kan der foretages afskrivning med indtil 30 pct. på grundlag af den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets udløb.
d) Med indtil 100 pct. af udgiften eller anskaffelsessummen for de i litra c nævnte aktiver så- fremt udgiften henholdsvis anskaffelsessummen for det enkelte aktiv er på kr. 100.000 eller derunder.
Stk. 3. Selskaberskal opgøre en samlet konto for afskrivningsberettigede udgifter henholdsvis aktiver m.v. omfattet af litra c og d. Årets afskrivninger foretages på grundlag af den afskriv-ningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets udløb. Denne værdi opgøres som saldoværdien ved indkomstårets begyndelse med tillæg af afskrivningsberettigede udgifter henholdsvis anskaffelsessummen for driftsmidler m.v., der er anskaffet i indkomståret, og med fradrag af salgssummen for driftsmidler m.v., der er solgt i indkomståret og afskrivninger i medfør af litra d. Udgifter til forbedring behandles på samme måde som anskaffelsessummer. Saldoværdien ved indkomstårets begyndelse udgør det beløb, hvortil driftsmidler m.v. anskaffet henholdsvis udgifter afholdt i tidligere indkomstår er nedbragt ved afskrivninger.
Stk. 4. I det omfang salg af aktiver m.v. omfattet af litra c og d, bevirker at afskrivningssaldoen bliver negativ, skal den negative saldo indtægtsføres i samme indkomstår.
Stk. 5. Uanset reglen i stk. 2 kan et selskab m.v. dog foretage skattemæssige afskrivninger, der svarer til den opgjorte skattepligtige fortjeneste ved afståelser af afskrivningsberettigede aktiver omfattet af litra a og b. Udviser selskabets skattepligtige indkomst herefter et underskud, så nedsættes de skattemæssige afskrivninger med et beløb svarende til underskuddet."

2. Efter § 13 a indsættes:
"§ 13 b. En person, som er skattepligtig efter § 1, stk. 1, nr. 1 og 2 kan maksimalt foretage skattemæssige afskrivninger, der svarer til indtægten ved selvstændig erhvervsvirksomhed."

3. § 21 b ophæves.

4. I § 26 a indsættes som stk. 2:
"Stk. 2.
Selskaber, der er meddelt tilladelse til efterforskning eller udnyttelse i henhold til lov om mineralske råstoffer m.v. i Grønland, eller meddelt tilladelse til udnyttelse i henhold til lov om landstingslov om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport, svarer af skalaindkomsten en selskabsskat på 30 pct."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 15. november 2001.
Stk. 2. § 1, nr. 1 og 2 har virkning fra og med indkomståret 2001.
Stk. 3. Hvor indkomståret 2001 for selskaber m.v., der har forskudt indkomstår, omfatter en regnskabsperiode, der afsluttes den 31. august 2001 eller tidligere, skal loven dog først have virkning fra og med indkomståret 2002. For disse selskaber m.v. ophæves § 21 b først med virkning fra indkomståret 2002.
Stk. 4. § 1, nr. 3 ophæves med virkning fra indkomståret 2001, jf. dog stk. 3, 2. pkt.
Stk. 5. Med virkning for indkomstopgørelsen for indkomståret 2001 skal selskaber m.v. foretage en fordeling af den ved udgangen af indkomståret 2000 uafskrevne saldo på de enkelte aktiver opregnet i § 13 a, stk. 2, litra a og b, og en samlet saldo for de af litra c omfattede aktiver m.v. For selskaber omfattet af stk. 3 gælder 1. pkt. dog først fra og med udgangen af indkomståret 2001.
Stk. 6. § 1, nr. 4 har virkning fra og med indkomståret 2002.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. november 2001
.
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt

Dokumenter