Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 6
31. maj 2001
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat (Begrænsning i underskudsfremførsel og udvidelse af udbyttebegrebet)

§ 1.

I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 9 af 11. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 21 a indsættes:
"§ 21 b. Udviser den opgjorte skattepligtige indkomst et underskud, der helt eller delvist kan henføres til skattemæssige afskrivninger, som overstiger de regnskabsmæssige afskrivninger foretaget i indkomståret, kan denne del af det opgjorte underskud ikke fradrages i den skattepligtige indkomst i de efterfølgende indkomstår.
Stk. 2. Skatterådet kan efter ansøgning tillade tilbageførsel af skattemæssige afskrivninger som nævnt i stk. 1."

2. § 70, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Som udbytte anses alt, hvad der udloddes til aktionærer, med undtagelse af friaktier og likvidationsprovenu. Samme forhold gør sig gældende for udbytte til anpartshavere."

3. § 81, stk. 1, 1. pkt. affattes således:
"Er skattebeløb ikke indbetalt rettidigt, kan vedkommende kommune eller Skattedirektoratet skriftligt pålægge den skattepligtiges eller indeholdelsespligtiges arbejdsgiver i Grønland at tilbageholde i den ansattes vederlag i tjenesteforholdet, hvad der er nødvendigt til dækning af det manglende beløb med tillæg, renter og gebyrer og indbetale det tilbageholdte til vedkommende kommune eller Skattedirektoratet."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft 1. juni 2001.
Stk. 2. § 1, nr. 1 har virkning fra og med indkomståret 2000.
Stk. 3. § 1, nr. 2 har virkning fra lovforslagets fremlæggelse*. Skatterådet kan dispensere fra bestemmelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. maj 2001
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt

 

* Lovforslaget blev fremlagt og 1. behandlet den 7. maj 2001, hvorfor § 1, nr. 2 har virkning fra denne dato, jf. § 2, stk. 3.

Dokumenter