Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 1
31. maj 2001
Gældende

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde

§ 1. For at styrke det politiske arbejde i Landstinget ydes økonomisk tilskud til politiske partier, kandidatforbund, der er repræsenteret i Landstinget og til medlemmer der er valgt udenfor partierne.
Stk. 2. Der ydes endvidere tilskud til medlemmer af Landstinget, valgt for et parti eller kandidatforbund, som udtræder af partiet eller kandidatforbundet.
Stk. 3. Der kan endvidere ydes økonomisk tilskud til dækning af udgifter ved deltagelse i kommune- samt landstingsvalg.

 

Tilskud til landstingsarbejdet

 

§ 2. Et politisk parti, der er repræsenteret i Landstinget, har ret til tilskud til partiets politiske arbejde. Tilskuddet udgør årligt 100.000 kr. for hvert af partiets mandater.
Stk. 2. Et medlem af Landstinget, som er valgt uden for partierne, har ret til tilskud til sit politiske arbejde. Tilskuddet udgør årligt 100.000 kr.
Stk. 3. Er flere medlemmer af Landstinget valgt i kandidatforbund med hinanden, har de ret til et samlet tilskud til deres politiske arbejde. Tilskuddet udgør årligt 100.000 kr. for hvert af et kandidatforbunds mandater.
Stk. 4. Ansøgning om tilskud efter stk. 1-3, skal indgives senest 1. marts i ansøgningsåret.

 

§ 3. Et parti, et kandidatforbund eller et medlem valgt uden for parti, som ikke tidligere har været repræsenteret i Landstinget har ret til tilskud efter reglerne i § 2, stk. 1 - 3.
Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes, i valgåret, som en forholdsmæssig del af det årlige tilskudsbeløb, regnet fra udgangen af den måned valget er afholdt.
Stk. 3. Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter stk. 1 skal indgives senest 2 måneder efter, at valget er afholdt.

 

§ 4. Et medlem af Landstinget, valgt for et parti eller kandidatforbund, som udtræder af partiet eller kandidatforbundet, har ret til tilskud til sit politiske arbejde i Landstinget. Tilskuddet udgør årligt 100.000 kr.
Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes, i året for udtræden af parti eller kandidatforbund, som en forholdsmæssig del af det årlige tilskudsbeløb, regnet fra udgangen af den måned udtræden af parti eller kandidatforbund finder sted.
Stk. 3.Ansøgning om tilskud efter stk. 1, skal indgives senest 2 måneder efter udtræden af parti eller kandidatforbund.

 

Beregningsgrundlaget

 

§ 5. Tilskud efter §§ 2 - 4 ydes efter ansøgning én gang årligt, gældende for perioden 1. januar - 31. december.
Stk. 2. Tilskud efter § 2, stk. 1 og 3 beregnes på grundlag af mandatfordelingen pr. 1. januar i ansøgningsåret. Der foretages ikke ny beregning af tilskud i perioden 1. januar - 31. december i ansøgningsåret, som følge af ændret mandatfordeling.
Stk. 3. Tilskud som tilfalder et parti, kandidatforbund, enkeltkandidat eller et udtrådt medlem efter § 2 og § 4, i det år valg finder sted, reduceres eller forøges ikke, selvom valget medfører ændringer i forhold til mandatfordelingen pr. 1. januar i valgåret.

 

Tilskud til valgkamp

 

§ 6. Et parti eller en kandidat opstillet uden for partierne, der deltager i et bygde-, kommune- eller landstingsvalg, kan modtage tilskud til dækning af udgifter ved deltagelse i politisk arbejde forud for valget.
Stk. 2. Tilskuddets størrelse til partier og kandidater opstillet uden for partierne fastsættes på finansloven.

 

§ 7. Ansøgning om tilskud til dækning af udgifter ved deltagelse i politisk arbejde forud for valget skal indgives senest 2 måneder efter valgets afholdelse.

 

Ansøgning og udbetaling

 

§ 8. Ansøgning om tilskud efter §§ 2 - 4, skal indgives til Landstingets Formandskab, der afgør om betingelserne for at yde tilskud er opfyldt.
Stk. 2. Ansøgning om tilskud skal indgives af og tilskud udbetales til partiets hovedbestyrelse, en repræsentant for et kandidatforbund henholdsvis et medlem af Landstinget valgt uden for partierne eller en kandidat uden for partierne.
Stk. 3. Ansøgning om tilskud efter § 6, indgives til Landsstyret.

 

§ 9. Tilskud efter denne landstingslov skal indsættes på en særskilt bankkonto, som ikke må benyttes til andre formål.
Stk. 2. Modtagere af tilskud efter §§ 2 - 4 skal hvert år sammen med ansøgningen og revideret regnskab for det foregående år, indsende en erklæring til Landstingets Formandskab om, at tilskudsbeløbet for det foregående kalender år er anvendt til politisk arbejde, samt at dette agtes videreført. Hvis en sådan erklæring og regnskab ikke indsendes, kan Landstingets Formandskab bestemme, at kommende udbetalinger af tilskud skal udsættes eller bortfalde.
Stk. 3. Modtagere af tilskud efter § 6, skal senest 3 måneder efter valgets afholdelse indsende en erklæring til Landsstyret om, at tilskud er anvendt til dækning af udgifter ved deltagelse i politisk arbejde forud for valget. Modtager af tilskud over 25.000 kr. skal sammen med erklæringen indsende revideret regnskab for tilskuddets anvendelse. Hvis erklæring eller revideret regnskab ikke indsendes, kan Landsstyret bestemme, at det udbetalte tilskud skal tilbagebetales helt eller delvis.

 

§ 10. Tilskud efter denne lov medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Renteafkast af tilskud medregnes ikke til den skattepligtige indkomst.
Stk. 2. Udgifter til tilskud efter denne landstingslov afholdes af Landskassen.

 

§ 11. Loven træder i kraft den 1. januar 2002.
Stk. 2. Der skal ikke indsendes revideret regnskab efter § 9, for tilskud ydet i 2001.
Stk. 3. Samtidig ophæves landstingslov nr. 9 af 30. oktober 1995 om økonomisk tilskud til politisk arbejde, samt landstingslov nr. 5 af 11. november 2000 om ændring af landstingslov om tilskud til politisk arbejde.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. maj 2001
Jonathan Motzfeldt

/

Søren Hald Møller

Relationer
Ændret ved

Dokumenter