Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 14
12. november 2001
Gældende

Landstingsforordning om aktivering af ledige

I medfør af § 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

 

Formål og anvendelsesområde

 

§ 1. Landstingsforordningens formål er at give kommunerne mulighed for gennem en aktiverende indsats at afhjælpe øjeblikkelig ledighed i kommunen, og at forbedre beskæftigelsesmulighederne for de ledige i kommunen.
Stk. 2. Den aktiverende indsats kan bestå i
1) at tilbyde den ledige uddannelse, herunder efteruddannelse, jf. § 2 eller
2) at beskæftige den ledige i et kommunalt aktiveringsprojekt, jf. § 4.

 

Uddannelsestilbud

 

§ 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at søge den ledige aktiveret gennem tilbud om uddannelse, herunder efteruddannelsestilbud.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter, hvilke uddannelser og kurser, der kan ske optagelse på efter reglerne i denne landstingsforordning, og om betingelserne for den lediges optagelse på uddannelsen eller kurset.

 

§ 3. Den ledige vil under uddannelsen eller kurset være berettiget til en uddannelseshjælp, der svarer til den for den pågældende uddannelse fastsatte støtte, og udbetaling af uddannelseshjælpen skal følge de gældende regler herfor på det pågældende område.
Stk. 2.Er uddannelsen eller kurset ikke støtteberettigende i henhold til anden lovgivning, vil den ledige være berettiget til en uddannelseshjælp, der svarer til den støtte, som en tilsvarende uddannelse eller et tilsvarende kursus efter gældende regler ville give ret til.

 

Betingelser for etablering og drift af kommunale aktiveringsprojekter

 

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan efter reglerne i denne landstingsforordning beslutte at aktivere ledige gennem ansættelse i kommunale aktiveringsprojekter.
Stk. 2. Ved kommunale aktiveringsprojekter forstås projekter, der etableres, drives og finansieres af en kommune alene eller flere kommuner i fællesskab.

 

§ 5. Kommunalbestyrelsen har pligt til at sikre sig, at aktiveringsprojektet opfylder følgende generelle projektkrav:
1) Der skal forud for projektets iværksættelse foreligge en projektbeskrivelse, der som minimum anfører
    a) projektets formål,
    b) projektets opgaver,
    c) projektledelse,
    d) målgruppe,
    e) deltagerantal,
    f) projektets varighed og
    g) budget for projektet.
2) Der skal være såvel en overordnet projektstyring som en daglig projektledelse.
3) Der skal være sikkerhed for, at projektet løbende evalueres i projektstyregruppen, og at denne i øvrigt fører tilsyn med projektet.

 

§ 6. Kommunalbestyrelsen skal forud for iværksættelse af et aktiveringsprojekt give hovedorganisationerne for såvel lønmodtager- som arbejdsgiverorganisationerne mulighed for at udtale sig om de i §§ 7 - 8 og §§ 11 - 13 nævnte forhold.

 

§ 7. Etablering og drift af aktiveringsprojekter må ikke medføre, at der sker en reduktion i efterspørgslen efter varer eller tjenesteydelser, der allerede produceres eller ydes af eksisterende virksomheder.
Stk. 2.Etablering og drift af aktiveringsprojekter må ikke medføre, at der sker en reduktion i antallet af stillinger, der har tilknytning til de arbejdsopgaver, som projektet omfatter.
Stk. 3.Etablering og drift af aktiveringsprojekter må ikke medføre, at der sker en reduktion i antallet af praktikpladser til elever på erhvervsuddannelserne.

 

§ 8. Aktiveringsprojekter må kun producere og afsætte varer og tjenesteydelser, såfremt afsætningen sker på markedsvilkår, herunder at der i salgsprisen er indeholdt en for brancheområdet sædvanlig avance.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

 

§ 9. Ansættelse i aktiveringsprojekt forudsætter, at den lediges helbredsmæssige eller andre personlige forhold ikke er til hinder herfor.

 

§ 10. Ansatte i aktiveringsprojekter i henhold til denne landstingsforordning skal under projektets forløb stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette gælder dog ikke under et evt. uddannelsesforløb i projektet.

 

§ 11. Den ansatte aflønnes i henhold til den til enhver tid gældende mindsteløn for ufaglærte arbejdere, jf. overenskomsten mellem S.I.K. og Grønlands Landsstyre for timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere.
Stk. 2. Lønnen udbetales bagud hver 14. dag, og den beregnes på grundlag af det antal timer, som den ansatte har været beskæftiget.
Stk. 3. Indgår der et uddannelsesforløb i projektet, skal den ansatte i forbindelse med dette aflønnes i overensstemmelse med reglerne i § 3.

 

§ 12. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid skal være højst 40 timer og mindst 20 timer.

 

§ 13. Ansættelsesvilkårene i øvrigt skal svare til de vilkår, der overenskomstmæssigt er fastsat for tilsvarende arbejde. Hvor der ingen overenskomst er på området, skal ansættelsesvilkårene svare til de vilkår, der sædvanligvis er knyttet til tilsvarende arbejde.

 

Administration

 

§ 14. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for administrationen af landstingsforordningen.
Stk. 2. Kommunerne skal i forbindelse med administrationen føre statistik over de ledige, der aktiveres med hjemmel i landstingsforordningen og herudfra indberette statistiske oplysninger til Landsstyret.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte tidsrammer for indberetningerne samt regler for indberetningernes form og indhold

 

§ 15. Kommunalbestyrelsen har pligt til at sikre sig, at ledige, der aktiveres efter reglerne i denne landstingsforordning, ikke derved bliver dårligere stillet økonomisk, end de var før aktiveringen.

 

Finansiering

 

§ 16. Udgifter efter denne landstingsforordning afholdes af kommunerne, jf. dog § 3, stk. 1.

 

Ikrafttræden

 

§ 17. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 2002.
Stk. 2. Samtidig hermed ophæves landstingsforordning nr. 9 af 3. november 1994 om aktivering af ledige.
Stk. 3. For personer, der i kraft af landstingsforordningen anført i stk. 2, er i aktivering pr. 31. december 2001 kan denne aktivering afsluttes i henhold til tidligere bestemmelser.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. november 2001.
Jonathan Motzfeldt

/

Ole Dorph