Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 9
31. maj 2001
Ophævet

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om kontrol med levnedsmidler og zoonoser (Mikrobiologisk kvalitetskontrol)

§ 1.

I landstingsforordning nr. 17 af 28.oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler og zoonoser, som ændret ved landstingsforordning nr. 7 af 2. maj 1996 foretages følgende ændringer:

 

1. §1, stk. 1, affattes således:
"   Landstingsforordningen omfatter tilsyn, tilladelser og kontrol vedrørende levnedsmidler, zoonoser, herunder rabies og trikiner, mikrobiologisk kvalitet af drikkevand og af offentligt tilgængeligt badevand, samt med teknisk-hygiejnisk indretning af vandbehandlings- og forsyningsanlæg."

2. Efter § 3 indsættes i kapitel 2:
"§ 3a. Landsstyret kan fastsætte regler om mikrobiologisk kvalitet af drikkevand og af offentligt tilgængeligt badevand."

3. Efter § 4 indsættes:
"§ 4a. Landsstyret fastsætter regler om overvågning af den mikrobiologiske vandkvalitet, fastsat i medfør af § 3 a."

4. Efter § 9 indsættes i kapitel 4:
"§ 9a. Landsstyret fastsætter regler om tiltag ved konstatering af overskridelser af kvalitetskrav, fastsat i medfør af § 3 a."

5. Efter § 11 indsættes i kapitel 5:
"§ 11a. Landsstyret godkender vandbehandlings- og forsyningsanlæg samt offentligt tilgængelige badeanstalter og svømmehaller før ibrugtagning."

6. § 15 stk. 2, affattes således:
"Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af denne landstingsforordning, kan der fastsættes regler om idømmelse af bøde og konfiskation for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juli 2001
Grønlands Hjemmestyre den 31. maj 2001
Jonathan Motzfeldt

/

Alfred Jakobsen