Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 3
31. maj 2001
Ophævet

Landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger

I henhold til lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes herved følgende om boligsikring i lejeboliger:

 

Almindelige bestemmelser

§ 1. Boligsikring efter denne forordning ydes til husstande, der bebor en lejebolig, der er omfattet af Landstingsforordning om leje af boliger.

§ 2. I en husstand indgår alle voksne og børn, der har fast bopæl i boligen.
Stk. 2. Boligsikring ydes på baggrund af husstandens samlede skattepligtige indkomst samt antallet af børn, der har fast bopæl i boligen.

§ 3. Hvis antallet af beboelsesrum overstiger antallet af beboere med mere end én, kan der ikke ydes boligsikring.
Stk. 2. Kommunen kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 1, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

§ 4. Boligsikring kan kun ydes til huslejen. Der kan ikke ydes boligsikring til udgifter til forbrug og forbrugsafgifter.
Stk. 2. Huslejen i lejeboliger er defineret i landstingsforordning om leje.

§ 5. Boligsikring ydes på grundlag af husstandsmedlemmernes samlede skattepligtige indkomster fra det nærmest forudgående slutlignede år.
Stk. 2. Hvis der siden beregningsperioden i henhold til stk. 1 er sket en væsentlig ændring i husstandens indkomst, eller der ikke foreligger indkomstoplysninger på grund af tilflytning eller lignende, skal boligsikring beregnes på grundlag af den forventede skattepligtige husstandsindkomst i boligsikringsåret.

§ 6. Boligsikring ydes, såfremt den årlige skattepligtige husstandsindkomst opgjort efter reglerne i § 5 ligger under grænsebeløbet for modtagelse af boligsikring. Husstande med indkomster under grænsebeløbet skal selv afholde en procentvis beregnet egenandel af husleje.
Stk. 2. Ved fastsættelse af egenandelen i leje tages der hensyn til antal hjemmeboende børn. Ændringer i antal hjemmeboende medregnes fra den 1. i måneden efter meddelelse til kommunen. Hjemmeboende børn medregnes indtil udgangen af den måned, hvor de fylder 18 år.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter regler om grænsebeløb, egenandel og minimums- og maksimumbeløb for årlig boligsikring.

 

Ansøgning om boligsikring

§ 7. Ansøgning om boligsikring skal indgives til kommunen.
Stk. 2. Ansøgeren har pligt til at fremkomme med enhver oplysning, der har betydning for beregning af boligsikring, herunder husstandens størrelse, sammensætning og indkomstforhold.

§ 8. Boligsikring ydes med virkning fra den 1. i måneden efter ansøgningens indgivelse.
Stk. 2. Ved flytning til anden bolig skal der indgives fornyet ansøgning om boligsikring.

§ 9. I lejeboliger reguleres boligsikringen hver 1. januar. Boligsikringsåret er således kalenderåret.
Stk. 2. Modtagere af boligsikring skal i forbindelse med den årlige regulering indsende fornyet ansøgning med oplysninger om husstandens størrelse, sammensætning og indkomstforhold.

§ 10. Hvis der i løbet af boligsikringsåret sker en væsentlig og varig nedgang i husstandsindkomsten, skal boligsikringen efter ansøgning omberegnes på grundlag af den forventede skattepligtige husstandsindkomst i boligsikringsåret.

 

Administration

§ 11. Afgørelse om boligsikring træffes af kommunen.
Stk. 2. I lejeboliger beregnes boligsikringen til et årligt beløb, hvoraf en tolvtedel modregnes månedsvis forud i lejerens huslejebetaling, således at lejeren kun afkræves forskellen mellem boligsikringen og huslejen. Boligsikringen betales direkte til udlejeren.

 

Tilbagebetaling

§ 12. Kommunen træffer beslutning om tilbagebetaling af boligsikring, når en person har undladt at give oplysninger som krævet i § 7, stk. 2 og § 9, stk. 2 og derved har fået udbetalt for meget i boligsikring, eller når der iøvrigt mod bedre vidende uberettiget er modtaget boligsikring.
Stk. 2. Såfremt kommunen træffer beslutning om tilbagebetaling, inddrives beløbet efter reglerne i Lov om rettens pleje i Grønland.

 

Finansiering

§ 13. Udgifter til boligsikring i henhold til denne forordning afholdes med 60% af kommunen og 40% af Landskassen.

 

Klageadgang

§ 14. Kommunens afgørelser i henhold til § 3, stk. 2, § 5, stk. 2, § 10 og § 12, stk. 1kan ankes til Det sociale Ankenævn i overensstemmelse med reglerne i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.
Stk. 2. Kommunens afgørelser i henhold til øvrige bestemmelser i denne forordning kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 

Ikrafttræden og overgangsbestemmelse

§ 15. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 2002. Boligsikring efter denne forordning udbetales første gang med virkning for boligsikringsåret 2002.
Stk. 2. Landstingsforordning nr. 1 af 17. oktober 1983 om boligsikring, Landstingsforordning nr. 1 af 2. juli 1984 og Landstingsforordning nr. 2 af 13. august 1985 samt tilhørende bekendtgørelse ophæves med virkning fra 31. december 2001 for så vidt angår lejeboliger og 30. april 2002 for så vidt angår boligstøttehuse

§ 16. Boligsikring til lejeboliger udbetales for perioden 1. oktober 2001 - 31. december 2001 på baggrund af den beregning der er foretaget for boligsikringsåret 1. oktober 2000 - 30. september 2001.
Stk. 2. Boligsikring til boligstøttehuse udbetales indtil 30. april 2002 på baggrund af den beregning der er foretaget for boligsikringsåret 1. november 2000 - 31. oktober 2001.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. maj 2001
Jonathan Motzfeldt

/

Jørgen Wæver Johansen