Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 39
6. december 2001
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger

I medfør af landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri § 21, stk. 3, § 23, stk. 1, § 33 og § 34 som ændret ved landstingslov nr. 6 af 20. maj 1998 fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium.

§ 2. Ved "basislinjer" forstås i denne bekendtgørelse de basislinjer, som er fastsat i statsministeriets bekendtgørelser nr. 629 af 22. december 1976 og nr. 176 af 14. maj 1980 om fiskeriterritoriet ved Grønland som ændret ved statsministeriets bekendtgørelser nr. 637 af 6. september 1991 og nr. 1011 af 29. november 1996.

§ 3. Positioner er i bekendtgørelsen angivet i WGS84 med de korrektioner, som er angivet i de for Grønland gældende søkort.

§ 4. Afgørende for, om et fartøj er over eller under en tonnagegrænse i denne bekendtgørelse, er den tonnagestørrelse, som fremgår af fartøjets målebrev uanset hvilke regler om målemetode, der har dannet grundlag for udfærdigelsen af målebrevet.

 

Mindstemål for maskestørrelser

§ 5. Maskestørrelsen i denne bekendtgørelse er angivet ved indvendigt målt helmaske, dog undtaget krabbetejner som måles i halvmaske. Maskestørrelsen i trawl gælder for enhver del af trawlet. Kun masker med 4 lige lange sider i samme materiale, samlet med 4 faste sammenføjninger, må benyttes. Undtaget herfra er dog fiskeri efter lodde, hvor der kan anvendes masker med 6 lige lange sider i samme materiale.

§ 6. Ved fiskeri efter arter, der ikke er nævnt i stk. 2 - 8, gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 140 mm.
Stk. 2. Ved fiskeri efter rejer gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 40 mm.
Stk. 3. Ved fiskeri efter polartorsk, lodde, blåhvilling, sild, tobis og bløddyr gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 16 mm.
Stk. 4. Ved garnfiskeri efter torsk gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 160 mm.
Stk. 5. Ved fiskeri efter krabber med tejner gælder et mindstemål for maskestørrelsen for halvmaske i nettet på 70 mm.
Stk. 6. Ved garnfiskeri efter hunstenbider gælder et mindstemål for Maskestørrelsen i nettet på 260 mm.
Stk. 7. Ved fiskeri med flydetrawl efter rødfisk gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 100 mm. Se dog § 8, stk. 8.
Stk. 8. Ved garnfiskeri efter fjeldørred gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 100 mm.
Stk. 9. Redskaber med mindre maskestørrelser end dem, der anvendes i overensstemmelse med stk. 2 -8, må ikke findes om bord, medmindre de er fastsurret og stuvet således, at de ikke let kan tages i anvendelse.

 

Måling af maskestørrelse

§ 7. Maskestørrelsen i et net bestemmes som angivet i bilaget til denne bekendtgørelse.

 

Anordninger fastgjort til net

§ 8. Ved fiskeri efter rejer med fartøjer med trawlbane skal der anvendes sorteringsrist med en tremmeafstand på højst 22 mm. Risten skal placeres og monteres således, at den bedst mulige frasortering af bifangst opnås. Tremmeafstanden i en sorteringsrist bestemmes som angivet i bilaget til denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Landsstyret kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt. for fartøjer, som ifølge deres målebrev er 150 BRT eller derunder, hvor det kan påvises, at anvendelsen af sorteringsrist på det pågældende fartøj, på grund af fartøjets indretning, vil udgøre en sikkerhedsmæssig risiko for skibets besætning. En sådan dispensation udstedes for ét år ad gangen og indskrives i rederiets licens.
Stk. 3. Uanset bestemmelserne i § 6 om maskestørrelser er det tilladt på såvel trawlets overside som underside at fæstne sådanne materialer, som er nævnt i stk. 4 - 6, for at mindske slid og/eller forøge redskabets styrke.
Stk. 4. Det er tilladt at montere ét og kun ét forstærkningsnet (yderpose) omkring den bageste halvdel af redskabet. Maskerne i forstærkningsnettet skal være mindst dobbelt så store som maskerne i selve redskabet (inderposen). Yderposens omkreds skal være større end inderposens omkreds det pågældende sted.
Stk. 5. Det er tilladt som undersideforstærkning (slidmåtte) at montere enhver form for materiale (lærred, måtter, net) på undersiden af den bageste halvdel af redskabet. Slidmåtten må på intet sted være fastgjort over mere end 50% af redskabets omkreds det pågældende sted.
Stk. 6. Ved fiskeri med bundtrawl er det tilladt at montere stenmåtter af slidstærkt materiale, for eksempel oksehud, indvendigt i den nederste del af løftet i trawlposen. Stenmåtter må maksimalt udgøre 4m2, såfremt der benyttes en trawlpose og 2m2 i hver trawlpose, såfremt der benyttes 2 trawlposer.
Stk. 7. Anvendes rundstropper til forstærkning omkring nogen del af trawlet, må disse ikke være kortere end 60% af redskabets største omkreds det pågældende sted (antal masker gange maskemålet). Afstanden mellem sådanne rundstropper skal være mindst én meter. Anvendes såvel rundstropper som forstærkningsnet (yderpose), må rundstropper kun monteres på selve redskabet (inderposen).
Stk. 8. Ved fiskeri med flydetrawl efter rødfisk må rundstropper til forstærkning omkring nogen del af trawlet ikke være kortere end 40% af redskabets største omkreds det pågældende sted (antal masker gange maskemålet). Afstanden mellem sådanne rundstropper skal være mindst én meter. Anvendes såvel rundstropper som forstærkningsnet (yderpose), må rundstropper kun monteres på selve redskabet (inderposen). Anvendelse af rundstropper, som begrænser omkredsen af redskabet til mindre end 60% af dets største omkreds, er betinget af, at der anvendes 140 mm. maskevidde.
Stk. 9. Anordninger og materialer som ikke er nævnt i stk. 4 - 8 må ikke anvendes.

 

Fiskeriforbud inden for 3 sømil

§ 9. I området mellem kysten og en linie, der ligger 3 sømil uden for basislinjerne gælder følgende forbud:
1) Bortset fra fiskeri efter kammuslinger er fiskeri forbudt for fartøjer, som ifølge deres målebrev er 75 BRT/BT 120 og derover.
2)Forbudet i nr. 1 gælder dog ikke i området mellem Kap Farvel i syd og Kap Møsting (63o37'N) i nord, hvor fiskeri ind til basislinjen er tilladt. I området mellem 61o49,6'N og 62 o 51,9'N (havbugten ved Timmiarmiut) er det endvidere tilladt at fiske inden for basislinjen.
3) Fiskeri med vod eller trawl efter torsk, rødfisk, helleflynder, hellefisk og havkat er forbudt for alle fartøjer.
4)Uanset bestemmelsen i nr. 3 er fiskeri med vod eller trawl efter torsk tilladt på Sermersooq-feltet i Qaqortoq-distrikt (mellem 60o18,5'N - 60o26'N - 45o26'W - 45o19'W). Det gælder dog kun på større dybder end 200 meter og med fartøjer, som ifølge deres målebrev er mindre end 50 BRT/BT 90.
Stk. 2. Landsstyret kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, for områder af kysten, hvor der ikke foregår fiskeri med mindre fartøjer og hvor et fiskeri med større fartøjer ikke vil kunne være til gene for udviklingen af et lokalt kystfiskeri.

 

Forbud mod fiskeri efter visse arter i bestemte områder

§ 10. Fartøjer, der ved Vestgrønland har adgang til at fiske rødfisk, men ikke torsk, må ikke fange rødfisk inden for et område, der afgrænses af breddegraden 64o30'N og linjer mellem følgende punkter:
- 64o30'N, 55o00'W
- 61o30'N, 50o30'W
- et punkt på Grønlands vestkyst ved 61o30'N.

 

Forbud mod anvendelse af visse fangstmetoder

§ 11. Sprængstoffer, giftige eller bedøvende stoffer samt skydevåben må ikke anvendes ved fiskeri. Elektrofiskeri er ikke tilladt uden særlig tilladelse.
Stk. 2. Synkegarn må ikke anvendes ved fiskeri udenfor 3 sømil fra basislinjerne.
Stk. 3. Ved Vestgrønland er trawlfiskeri efter hellefisk forbudt mellem 64°30'N og 68°N.

 

Forbud mod anvendelse af visse typer udstyr

§ 12. Anordninger, der kan anvendes til at styre fangst fra borde er forbudt.
Stk. 2. Hvor der i forbindelse med fiskeri med trawl efter rejer er givet dispensation fra forbudet mod udsmid af kommercielt interessante arter, jf. § 5 og § 8, stk. 2 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 1995 om fiskeriets bifangster, skal eventuel bifangst opgøres i art og mængde og logbogsføres inden udkastet foretages.

 

Mærkning af redskaber

§ 13. Fiskeredskaber skal mærkes med enten ejerens navn og adresse eller fartøjets navn og havnekendingsbogstaver. Mærket skal være i et vandbestandigt materiale. På synkegarn fæstes mærket til overlinen. På langliner fæstes mærket til selve langlinen. På trawl fæstes mærket til hovedlinen. På skrabere og tejner fæstes mærket på redskabets øverste ramme. På alle passive redskaber skal de anvendte afmærkningsbøjer være mærket tilsvarende.

 

Foranstaltninger

§ 14. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsens § 6, § 8, § 9 stk. 1 og §§ 10-13, kan medføre bøde. Ved ulovligt fiskeri fra et fartøj kan der ske konfiskation af de anvendte fiskeredskaber, af hele fartøjets fangst eller værdien heraf, med undtagelse af fangst, der godtgøres at hidrøre fra lovligt fiskeri.

 

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2002.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 1. januar 2001 om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger
Grønlands Hjemmestyre, den 6. december 2001.
Hans Enoksen

/

Jørn Birk Olsen

 


Bilag

 

1) Beskrivelse af maskemålere

a) En maskemåler til bestemmelse af maskestørrelser er 2 mm tyk, flad, af holdbart materiale og formfast. Den er udformet enten som en række af parallelle sider, som er forbundet med skrå sider med en tilspidsning på 1:8 i hver side, eller blot som skrå sider med nævnte tilspidsning. Maskemåleren skal være forsynet med et hul i spidsen.
b) På maskemålerens forside skal bredden i mm være afmærket både på de parallelle sider, hvis denne udformning benyttes, og på de skrå sider. I sidstnævnte tilfælde afmærkes bredden for hver mm interval, og breddens størrelse angives med regelmæssige mellemrum.

 

2. Maskemålerens anvendelse

a) Fiskeredskabet holdes strakt, så maskerne strækkes diagonalt i længderetningen.
b) Spidsen af den i punkt 1 omhandlede maskemåler indføres i masken vinkelret på netværket og i redskabets længdeakse.
c) Maskemåleren indføres i masken enten med hånden eller ved brug af et lod, idet maskemåleren stoppes ved maskens modstand ud for de skrå sider.

 

3. Udvælgelse af masker til måling

a) De masker, der skal måles, udgør en række på 20 fortløbende masker, som udvælges i redskabets længdeakse.
b) Der måles ikke masker mindre en 50 cm fra sammensyninger, tovværk og bindestrikke. Denne afstand måles vinkelret på sammensyningerne, tovværket eller bindestrikken, idet redskabet holdes strakt i måleretningen. Der må ikke måles masker, der er bødet eller iturevet, eller til hvilke der er fastgjort redskabsanordninger.
c) Som undtagelse fra afsnit a) behøver de masker, der måles, ikke at være fortløbende, hvis dette hindres gennem anvendelse af afsnit b).
d) Redskaber må kun måles, når de er våde, og de må ikke være frosne.

 

4. Størrelse af de enkelte masker

a) En maskes størrelse svarer til den bredde, der er afmærket på det sted, hvor maskemåleren stoppes, når den anvendes i henhold til punkt 2.
b) Maskens sider accepteres som lige lange, når, ved målingen, de 2 knuder, som samler masken i tværgående retning, øjensynligt befinder sig udfor midten af måleredskabet.

 

5. Bestemmelse af redskabets maskestørrelse

a) Redskabets maskestørrelse udtrykkes i mm. som gennemsnit af størrelsen af det samlede antal masker, der er udvalgt og målt i henhold til punkt 3 og 4. Gennemsnittet rundes op til nærmeste hele mm.
b) Det samlede antal masker, der skal måles, er fastsat i punkt 6.

 

6. Fremgangsmåde ved maskemåling

a) Kontrolmyndigheden måler en række på 20 masker, der er udvalgt i henhold til punkt 3, ved at indføre maskemåleren med hånden uden brug af lod.
Redskabets maskestørrelse bestemmes derefter i henhold til punkt 5.
b) Viser udregningen af maskestørrelsen, at maskestørrelsen tilsyneladende ikke er i overensstemmelse med gældende regler, måles yderligere 2 rækker på 20 masker, der udvælges i henhold til punkt 3.
Der foretages derefter en ny udregning af maskestørrelsen i henhold til punkt 5 på grundlag af de nu målte 60 masker. Dette er redskabets maskestørrelse, jf. dog afsnit c).
c) Bestrider fartøjets fører den i henhold til afsnit a) eller b) bestemte maskestørrelse, tages denne måling ikke i betragtning ved bestemmelse af maskestørrelsen, og redskabet skal måles igen.
Målingen foretages med et lod.
Loddet fastgøres med en krog i hullet i maskemålerens spids.
Loddets nøjagtighed skal godkendes af Dantest.
For redskaber med en maskestørrelse på 35 mm eller derunder som bestemt i henhold til afsnit a) anvendes ved kontrolmåling et 2 kg. lod, og for andre redskaber anvendes ved kontrolmåling et 5 kg. lod.
Med henblik på bestemmelse af maskestørrelsen i henhold til punkt 5 måles der ved brug af lod kun én række på 20 masker.

 

7) Fremgangsmåde ved måling af masker i krabbetejner

a) Netmaterialet på tejner skal monteres og udspiles således, at det så vidt muligt danner kvadratiske maskeåbninger.
b) Maskemålet bestemmes ved at måle afstanden mellem et antal knuder "X" og dividere dette tal med "X-1" (antallet af knuder minus én). Resultatet rundes op til nærmeste hele millimeter.
c) Maskeåbninger, der er fastgjort til tejnens ramme, måles ikke.

 

8. Fremgangsmåde ved måling af tremmeafstand i sorteringsriste

a) Tremmeafstanden måles vinkelret på redskabet med en skydelære.
b) De mellemrum, der skal måles, udgør 10 vilkårlige mellemrum.
c) Sorteringsristens tremmeafstand udtrykkes i mm som gennemsnit af størrelsen af det samlede antal tremmeafstande, udvalgt og målt i henhold til afsnit a. Gennemsnittet rundes op til nærmeste hele mm.
d) Viser udregningen af tremmeafstanden, at den tilsyneladende ikke er i overensstemmelse med gældende regler, måles alle mellemrum i sorteringsristen fra inderkant til inderkant i redskabets ramme og summen heraf divideres med antallet af mellemrum. Gennemsnittet rundes ned til nærmeste hele mm.
e) Intet sted i risten må tremmeafstanden variere mere end 1 mm i forhold til den til enhver tid gældende maksimale tremmeafstand.