Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 36
9. oktober 2001
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om Ph.D.-graden

I medfør af § 3, §§ 18-19 og § 23, stk. 2 i Landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996 om Ilisimatusarfik fastsættes:

 

§ 1. Ilisimatusarfik kan udbyde forskeruddannelse inden for fagområdet Arktiske kultur-, sprog- og samfundsforhold, hvor Ilisimatusarfik driver forskning. Forskeruddannelsen er en 3-årig akademisk uddannelse, der fører frem til Ph.D.-graden (licentiatgraden).
Stk. 2. Ilisimatusarfik fastsætter nærmere regler inden for bekendtgørelsens rammer og skal sørge for, at reglerne, herunder studieprogrammer for Ph.D.-studiet, gøres tilgængelige for interesserede.

§ 2. Ph.D.-graden tildeles som anerkendelse af, at den, der får graden tildelt, tilfredsstillende har gennemført en forskeruddannelse og ved en afhandling, der forsvares ved en offentlig forsvarshandling, har dokumenteret at være i stand til at gennemføre et videnskabeligt projekt ved selvstændig anvendelse af fagets videnskabelige metoder og derved har ydet et bidrag til fremme af forskningen på et niveau, der svarer til international standard for Ph.D.-grader indenfor fagområdet.
Stk. 2. En Ph.D.-afhandling kan ikke indleveres til bedømmelse af flere i fællesskab.
Stk. 3. Ilisimatusarfik kan bestemme, at en afhandling, der bygger på allerede publicerede artikler, kan indleveres som Ph.D.-afhandling. Er en del af de publicerede artikler udarbejdet i samarbejde med andre, skal der følge erklæringer med fra hver af forfatterne om den Ph.D.-studerendes andel i arbejdet.
Stk. 4. En Ph.D.-afhandling skal indleveres på grønlandsk, dansk eller engelsk. Hvis afhandlingen indleveres på grønlandsk, skal der foreligge en dansk eller engelsk version.

§ 3. Ilisimatusarfik træffer afgørelse om, hvem der kan indskrives som Ph.D.-studerende.
Stk. 2. Ilisimatusarfik skal sikre, at der er de nødvendige ressourcer til rådighed for, at den enkelte Ph.D.-studerende kan gennemføre forløbet, jf. § 4, på en kvalificeret måde.
Stk. 3. For hver Ph.D.-studerende skal der udpeges en vejleder fra Ilisimatusarfik, der har hovedansvaret for det samlede studieforløb, og der kan herudover udpeges en eller flere andre vejledere fra Ilisimatusarfik eller udenfor denne. Vejledere skal være professorer eller heltidsansatte lektorer eller andre med tilsvarende kvalifikationer indenfor vedkommende område.

§ 4. Ph.D.-studiet skal i omfang svare til en studietid på 3 år og skal niveaumæssigt baseres på et gennemført forudgående kandidatstudium eller tilsvarende niveau.
Stk. 2. Den Ph.D.-studerende skal i løbet af uddannelsesperioden gennemgå det studieprogram, der er fastsat for vedkommende. Den studerende skal med tilfredsstillende resultat gennemgå kurser i et omfang svarende til ca. 6 måneder. Det skal sikres, at den studerende indgår i aktive forskermiljøer ikke alene ved Ilisimatusarfik, men også udenfor denne enten ved ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner eller på anden måde. Endvidere skal den studerende opnå erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for vidensformidling, f. eks. formidling af forskningsresultater ved den institution eller virksomhed, hvor forskningsprojektet gennemføres. Indenfor de 3 år skal der være afsat den nødvendige tid til gennemførelsen af den studerendes eget selvstændige forskningsarbejde og til udarbejdelse af afhandlingen. Afgørelsen af, om graden kan tildeles, skal træffes snarest muligt efter at afhandlingen er indleveret til bedømmelse.

§ 5. Ilisimatusarfik kan godkende, at en Ph.D.-afhandling tages under bedømmelse, selvom forfatteren ikke eller kun i kortere tid har været indskrevet som Ph.D.-studerende, hvis forfatteren på anden måde har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles med det, der er forudsat i §§ 2 og 4.

§ 6. Hvert halve år skal det vurderes, om den Ph.D.-studerendes forskeruddannelse forløber tilfredsstillende. Er dette ikke tilfældet, skal der - men kun en gang - gives den studerende et tilbud om indenfor 3 måneder at rette op på forholdet. Ønsker den studerende ikke at tage imod dette, skal indskrivningen bringes til ophør ved månedens udgang. Tager den studerende mod tilbuddet, skal der ved udløbet af de 3 måneder foretages en bedømmelse indenfor en måned. Er bedømmelsen negativ, bringes indskrivningen til ophør. Den Ph.D.-studerende kan dog forlange, at sagen forelægges det organ på Ilisimatusarfik, der træffer beslutning om tildeling af Ph.D.-graden, til endelig afgørelse. Ved vurderingen af, om forløbet er tilfredsstillende, skal der tages hensyn til dokumenteret sygdom eller barselsperioder.
Stk. 2. Overholder den studerende ikke bestemmelser, der er fastsat af Ilisimatusarfik eller aftalt af denne i forbindelse med gennemførelsen af studieophold, forskningsprojekter m.v. ved andre institutioner eller virksomheder, jf. § 7, kan indskrivningen bringes til ophør ved månedens udgang, hvis der er tale om en så grov forseelse, at en påtale eller advarsel ikke findes tilstrækkelig. Afgørelsen kan af den Ph.D.-studerende indbringes for Direktoratet for Uddannelse.

§ 7. Ilisimatusarfik kan træffe aftale med andre institutioner m.v. om etablering af forskerudannelseskurser, som de studerende skal deltage i, og med andre institutioner, herunder sektorforskningsinstitutioner, eller private virksomheder om, at en studerendes forskningsprojekt gennemføres der.

§ 8. Når afhandlingen foreligger, og der tillige foreligger en udtalelse fra den vejleder, der har haft hovedansvaret for det samlede studieforløb, jf. § 3, stk. 3, om at forløbet har været tilfredsstillende, nedsætter Universitetsrådet, efter indstilling fra studienævnene, et bedømmelsesudvalg på 3 personer, der skal være professorer eller heltidsansatte lektorer eller have tilsvarende kvalifikationer. Mindst to af medlemmerne skal være udefrakommende. Den Ph.D.-studerendes vejleder(e) kan ikke være medlem af udvalget, men deltager i udvalgets arbejde uden stemmeret. Den Ph.D.-studerende skal underrettes om sammensætningen af udvalget og have lejlighed til at gøre indsigelser indenfor en frist på mindst 8 hverdage.
Stk. 2. Bedømmesesudvalget skal afgive indstilling om, hvorvidt den Ph.D.-studerende ved sin afhandling, som forsvaret ved den offentlige forsvarshandling, har dokumenteret at opfylde de krav, der er fastsat i § 2, stk. 1. Bedømmelsesudvalget kan tillade, at der foretages ændringer i eller suppleringer af afhandlingen forud for forsvaret.

§ 9. Ilisimatusarfik fastsætter tidspunkt og sted for det offentlige forsvar og skal sørge for, at afhandlingen er tilgængelig for interesserede i rimelig tid før forsvaret.
Stk. 2. Den Ph.D.-studerende skal have lejlighed til at redegøre for sit arbejde og skal derefter lade sig eksaminere af bedømmelsesudvalgets medlemmer. Den, der leder forsvarshandlingen, kan give andre tilladelse til at komme med indlæg under forsvaret.

§ 10. Bedømmelsesudvalget skal umiddelbart efter forsvaret afgive indstilling om, hvorvidt Ph.D.-graden bør tildeles. Hvis udvalget ikke er enigt om at afgive en positiv indstilling, sendes udvalgets foreløbige indstilling til den Ph.D.-studerende, der skal have lejlighed til at kommentere indstillingen inden 2 uger. Herefter afgives den endelige indstilling.
Stk. 2. Ph.D.-graden skal tildeles, hvis der foreligger en positiv indstilling fra et enigt udvalg eller fra 2 af medlemmerne, og et flertal af de stemmeberettigede medlemmer af Universitetsrådet stemmer for at følge denne indstilling.

§ 11. Til den, der får tildelt Ph.D.-graden, udsteder Ilisimatusarfik et bevis på både grønlandsk, dansk og engelsk. I beviset gives oplysninger om det emne, som afhandlingen specielt vedrører, og efter Ilisimatusarfiks nærmere bestemmelse oplysninger om den gennemgåede uddannelse, herunder om kurser, ophold ved andre forskningsinstitutioner eller virksomheder m.v.

§ 12. Ilisimatusarfiks rektor kan, hvis der i enkelttilfælde foreligger ganske særlige forhold, godkende fravigelser fra bekendtgørelsen efter forslag fra Universitetsrådet.

§ 13. Klage over afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan, når klagen vedrører § 6, stk. 2, § 12 eller retlige spørgsmål, indbringes for Direktoratet for Uddannelse.
Stk. 2. Klagen indgives til Ilisimatusarfik senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis en klage ikke tages til følge, og klageren fastholder klagen, videresender Ilisimatusarfik klagen til Direktoratet for Uddannelse.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2001.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. oktober 2001.
Lise Lennert

/

Karl Kristian Olsen