Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 9
8. februar 2001
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om beskyttelse af moskusokser

I medfør af § 2 og §19 i landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland samt § 2, stk. 3 - 4, § 8, §§ 11 - 12, §§ 17 - 18 i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på beskyttelse af moskusokser (ovibus moschatus) i Grønland. Moskusokser er fredet i hele landet, jf. dog de undtagelser der er nævnt i § 2.
Stk. 2. Fordeling af kvoter givet i henhold til denne bekendtgørelse samt yderligere vilkår for jagttilladelse er reguleret i Hjemmestyrets bekendtgørelse om jagt på moskusokser og Hjemmestyrets bekendtgørelse om betalingsjagt og -fiskeri.

 

Fastsættelse af kvoter, jagtperioder og jagtområder

§ 2. Efter indhentet biologisk rådgivning kan Landsstyremedlemmet for Natur fastsætte en kvote til kvotejagt på moskusoksebestande.
Stk. 2. En kvote kan af biologiske årsager begrænses til dyr af bestemte køns- og aldersgrupper og kan inddeles i mindre kvoter, som skal nedlægges indenfor begrænsede jagtområder og jagtperioder.
Stk. 3. I Qaanaap kommunia kan kvoteret erhvervs- og fritidsjagt samt betalingsjagt tillades i perioden 1. august - 20. september.
Stk. 4. I Vestgrønland kan kvoteret erhvervs- og fritidsjagt tillades indenfor perioden 1. februar - 10. marts og 1. august - 20. september. Betalingsjagt kan tillades indenfor perioden 11. marts - 11. april og 1. - 25. juli.
Stk. 5. Ved Ivittuut kommunia kan kvoteret erhvervs- og fritidsjagt samt betalingsjagt tillades i perioderne 1. - 31. marts, 15. juli - 15. august samt 1. - 30. november.
Stk. 6. I Ittoqqortoormiit kommunia kan kvoteret erhvervs- og fritidsjagt samt betalingsjagt tillades i perioderne 10. august - 10. september og 10. november - 10. december.
Stk. 7. Fangstrådet samt relevante hovedorganisationer skal høres i spørgsmål som vedrører kvoter samt begrænsninger i jagtområder og jagtperioder, jf. stk. 1-6.
Stk. 8. De årlige jagtkvoter samt de fastsatte vilkår herfor offentliggøres i den landsdækkende presse før jagtperiodens begyndelse.

 

Jagtmetoder

§ 3. Ved moskusoksejagt er det kun tilladt at bruge riffel. Mindste lovlige kaliber er 6,5 x 55. Der skal anvendes fuldkappet ammunition (hel mantel). Hel- og halvautomatiske våben er forbudt at anvende til moskusoksejagt, jf. landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt, § 9, stk. 1.
Stk. 2. Ved betalingsjagt er mindste lovlige kaliber dog 7,62 mm (30-06), og der kan anvendes andre ammunitionstyper end fuldkappet.
Stk. 3. Enhver jæger skal påse, at våbenet er indskudt og i god stand inden jagten starter.
Stk. 4. Der må ikke medtages hunde ved jagt på moskusokser. Under vinterjagt i slædehundedistriktet må hundeslæde dog benyttes som transportmiddel.
Stk. 5. Transportmidler må ikke bruges til at drive moskusokser og der må ikke jagtes moskusokser fra transportsmidler.

 

Aflivning af anskudt moskusokse

§ 4. Den der under jagt anskyder moskusokse er forpligtiget til at nedlægge dyret hurtigst muligt. Jægeren er forpligtiget til at forvisse sig om, at dyret er dødt umiddelbart efter, at det er truffet.
Stk. 2. Jægerens eftersøgning af anskudt moskusokse skal om nødvendig foregå resten af døgnet efter anskydning og jagt på nye dyr må ikke foregå før dyret er genfundet og nedlagt.
Stk. 3. Hvis den anskudte moskusokse ikke bliver genfundet og nedlagt skal jægeren i umiddelbar tilknytning til jagtens afslutning underrette Direktoratet for Natur om de faktiske forhold.

 

Rapportering til vildtbiologiske undersøgelser

§ 5. Der kan knyttes betingelser til tilladelse til moskusoksejagt i form af krav om indsendelse af fangstmelding og aflevering af materiale til vildtbiologiske undersøgelser med mere.
Stk. 2. Indsendelse eller aflevering af fangstmelding til kommunen skal ske senest 3 uger efter jagtperioden er afsluttet. Oplysningerne sendes efterfølgende samlet af kommunen til Grønlands Naturinstitut senest 6 uger efter jagtperioden er afsluttet.

 

Indfangning og udsætning

§ 6. Det er forbudt at udsætte, bedøve eller indfange moskusokser samt holde dem i indhegnede områder uden en forudgående tilladelse fra Landsstyret.

 

Kommunal vedtægt

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan ved en kommunalvedtægt opstille yderligere krav i henhold til § 2, stk. 2-6 som er strengere end bestemmelserne i bekendtgørelsen. Kommunalvedtægten skal stadfæstes af Landsstyremedlemmet for Natur.

 

Dispensation

§ 8. Direktoratet for Natur kan dispensere til videnskabelige formål, herunder give tilladelse til jagt på moskusokser til videnskabelig brug.
Stk 2. Moskusokser der er til fare eller væsentlig gene for offentlig trafik kan nedlægges i det tilfælde, at alternative løsninger ikke lykkes.
Stk.3. Den der observerer en af en anden person anskudt moskusokse, som stadig er i live, skal så vidt det er muligt aflive dyret og efterlade det på stedet. En antruffen død moskusokse skal ligeledes efterlades på stedet.
Stk 4. Moskusokser nedlagt i henhold til stk. 2 - 4 tilfalder Grønlands Hjemmestyre. Det påhviler den ansvarlige for nedlæggelsen at afrapportere hændelsesforløbet til Direktoratet for Miljø og Natur.

 

Foranstaltninger

§ 9. Ved overtrædelse af bestemmelserne i § 2, stk. 3-6 samt §§ 3 - 7 kan der idømmes bøde.
Stk. 2. Moskusokse, der er nedlagt i strid med § 2, stk. 3 - 6, § 3 samt § 7 kan konfiskeres til fordel for Statskassen.

 

Ikrafttrædelse m.v.

§ 10. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 15. februar 2001.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 26. juni 1999 om fredning af og jagt på moskusokser.
Grønlands Hjemmestyre, den 8. februar 2001
Alfred Jakobsen

/

Hans J. Høyer