Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 11
11. november 2000
Ophævet

Landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Kapitel 1.
Definitioner

§ 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.
Stk. 2. Ved "stærke drikke" forstås i denne lov alkoholholdige drikke med en styrke på 4,10 volumenprocent alkohol og derover.
Stk. 3. Ved "svage drikke" forstås i denne lov alkoholholdige drikke med en styrke mellem 4,10 volumenprocent alkohol og 2,25 volumenprocent alkohol.
Stk. 4. Ved "alkoholbevilling" eller "bevilling" forstås i denne lov en permanent bevilling til salg eller udskænkning.
Stk. 5. Ved "lejlighedsbevilling" forstås i denne lov enkeltstående bevilling til udskænkning i forbindelse med gennemførelse af et enkelt arrangement.

 

Kapitel 2.
Alkoholbevilling

§ 2. Salg eller udskænkning af stærke eller svage drikke kræver alkoholbevilling. Det er en betingelse for at opnå alkoholbevilling, at man er i besiddelse af næringsbrev som handlende, håndværker og industridrivende eller som restauratør og hotelvært, jf. Landstingslov om næ-ringsvirksomhed i Grønland eller Landstingslov om restaurations- og hotelvirksomhed i Grønland, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Krav om alkoholbevilling og næringsbrev efter § 2 gælder for offentlige institutioners butikker, hoteller, restauranter og skibe med mindre de er undtaget i henhold til anden lovgivning.

§ 3. Alkoholbevilling udstedes af kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune, i områder uden for den kommunale inddeling udstedes alkoholbevillinger dog af Landsstyret,
Stk. 2. I forbindelse med udstedelse af alkoholbevillinger skal kommunalbestyrelsen iagttage sammenhængende samfundsmæssige hensyn, som er egnet til at øge ædrueligheden. Kommunalbestyrelsen kan endvidere fastsætte særlige betingelser, som er egnet til at øge ædrueligheden eller begrænse generne i forhold til omgivelserne og samfundet iøvrigt.
Stk. 3. Der findes følgende typer af alkoholbevillinger:
1) bevilling til salg af stærke og svage drikke, (type A),
2) bevilling til udskænkning af stærke og svage drikke (type B),
3) bevilling kun til salg af svage drikke (type C),
4) bevilling kun til udskænkning af svage drikke (type D) og
5) bevilling til udskænkning efter § 13, stk. 2 (type E).
Bevillingstypen skal klart fremgå af bevillingen.
Stk. 4. Bevillingen skal være knyttet til et bestemt eller bestemte lokaler. Hvilke lokaler, det drejer sig om, skal klart fremgå af bevillingen.
Stk. 5. Bevillingen skal af bevillingshaveren anbringes i butikslokalet eller udskænkningslokalet på et for publikum synligt sted.
Stk. 6. Bevillingen udstedes for et tidsrum af 3 år. Når særlige grunde foreligger, kan kommunalbestyrelsen udstede bevilling for et kortere tidsrum, herunder for vinter- eller sommerhalvåret.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at salg eller udskænkning påbegyndes allerede fra bevillingsansøgningens indgivelse. En sådan særlig tilladelse gives tidsbegrænset, maksimalt indtil kommunalbestyrelsens afgørelse om den egentlige bevilling foreligger. Tilladelsen skal indeholde oplysninger om, hvem den er givet til, hvilken type bevilling tilladelsen vedrører, hvilke lokaler tilladelsen omfatter samt eventuelle betingelser for tilladelsen.
Stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan tage en bevilling op til fornyet overvejelse i bevillingsperioden, når der er tale om væsentlige ændringer i virksomhedens eller ejerens forhold. Kommunalbestyrelsen kan inddrage allerede givne bevillinger tidsbegrænset eller permanent, når der er tale om grove eller gentagne forsømmelser, jf. § 6.
Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 2-8 samt stk. 10, finder tilsvarende anvendelse for de af Landsstyret udstedte alkoholbevillinger.
Stk. 10. En kopi af udstedt bevilling oversendes af kommunalbestyrelsen altid til det lokale politi. Kopi af tilladelse efter stk. 7 oversendes ligeledes af kommunalbestyrelsen til det lokale politi.

§ 4. Personer skal for at få alkoholbevilling
1) være fyldt 25 år, jf dog stk. 13,
2) ikke være umyndiggjort eller under lavværgemål,
3) ikke være under konkurs eller betalingsstandsning,
4) ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at de ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde, og
5) ikke have modtaget ydelser eller påtaget sig forpligtelser som nævnt i stk. 9.
Stk. 2. Direktører og bestyrelsesmedlemmer i selskaber eller virksomheder, der ønsker alkoholbevilling skal personlig opfylde betingelserne i stk. 1. Indtræder nye medlemmer i direktion eller bestyrelse for selskaberne, skal disse også personlig opfylde betingelserne i stk. 1. Anmeldelse af skiftet skal senest 7 dage efter ændringen er trådt i kraft indgives til kommunalbestyrelsen. Landsstyret kan i ganske særlige tilfælde gøre undtagelse fra de nævnte krav til selskaber, direktører eller bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3. Alkoholbevilling kan uden tilladelse fra Landsstyret kun meddeles selskaber m.v., når alle øvrige betingelser er opfyldt og selskabernes vedtægter indeholder bestemmelser om, at aktier, anpartsbeviser m.v. ikke kan udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller forhandler stærke eller svage drikke, at alle aktier, anpartsbeviser m.v. skal lyde på og noteres på navn, og at der til overdragelse kræves samtykke fra bestyrelsen.
Stk. 4. Bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling, skal opfylde betingelserne i stk. 1, nummer 1 -5, samt godkendes af kommunalbestyrelsen hertil, forinden de må bestyre virksomheden.
Stk. 5. Foreninger, klubber m.v., der driver virksomhed, der har karakter af udskænkning af stærke eller svage drikke skal have alkoholbevilling.
Stk. 6. Foreninger, klubber m.v., der har faste lokaler, og som holder åbent mere end een gang ugentlig, bortset fra eventuelle ferielukningsperioder, og som udskænker stærke eller svage drikke mod betaling skal have alkoholbevilling. Dette gælder uanset at der kun udskænkes for foreningens eller klubbens egne medlemmer.
Stk. 7. Foreninger, klubber m.v., der har faste lokaler, og som holder åbent een gang ugentlig eller mindre og som mod betaling udskænker stærke eller svage drikke for andre end foreningens eller klubbens egne medlemmer skal have alkoholbevilling.
Stk. 8. Den ansvarlige bestyrelse for de i stk. 5 - 7 nævnte foreninger og klubber skal personlig opfylde betingelserne i stk. 1. Indtræder nye medlemmer i bestyrelse for foreningen eller klubben, skal disse også personlig opfylde betingelserne i stk. 1. Anmeldelse af skiftet skal senest 7 dage efter ændringen er trådt i kraft indgives til kommunalbestyrelsen. Landsstyret kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra de nævnte krav til bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 9. Indehavere af alkoholbevilling og bestyrere i virksomheder med alkoholbevilling må ikke uden tilladelse fra Landsstyret modtage lån, herunder lån af inventar, indskud eller usædvanlig kredit fra nogen, der fremstiller eller forhandler stærke eller svage drikke. Uden tilladelse fra Landsstyret må de pågældende heller ikke påtage sig forpligtelser, for hvis opfyldelse der stilles sikkerhed af nogen, som fremstiller eller forhandler stærke eller svage drikke.
Stk. 10. De i stk. 9, 1. punktum anførte betingelser finder tilsvarende anvendelse på gaver af ikke ubetydelig værdi bestemt til anvendelse i bevillingshaverens virksomhed.
Stk. 11. Bestemmelsen i stk. 9 finder ikke anvendelse med hensyn til lån, indskud eller sikkerhedsstillelse ydet af finansieringsinstitutter, hvis vedtægter sikrer en sådan uafhængighed af leverandører af stærke eller svage drikke, at de i henhold til denne bestemmelse har kunnet opnå godkendelse af Landsstyret.
Stk. 12. Alkoholbevilling kan ikke uden tilladelse fra Landsstyret meddeles personer eller selskaber m.v., som fremstiller eller forhandler stærke eller svage drikke, eller selskaber m.v. i hvilke noget medlem af direktionen eller bestyrelsen fremstiller eller forhandler stærke eller svage drikke.
Stk. 13. Kommunalbestyrelsen kan vedrørende bygdebutikker give dispensation fra kravet i stk. 1 nr.1 for butikschefer og bygdekøbmænd.

§ 5. En alkoholbevilling bortfalder
1) når bevillingshaveren afgår ved døden, jf. dog stk. 2,
2) når bevillingens gyldighedsperiode udløber, uden at ansøgning om fornyelse er indgivet til kommunalbestyrelsen,
3) når bevillingshaveren ikke længere opfylder betingelserne i § 4.
Stk. 2. Efter anmeldelse til kommunen kan et dødsbo, en ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo, et konkursbo eller en værge for en umyndiggjort fortsætte afdødes, fallentens eller den umyndiggjortes virksomhed med henblik på afvikling, afhændelse eller lignende uden ny alkoholbevilling. Adgangen hertil gælder kun i ét år efter dødsfaldet, konkursdekretet eller umyndiggørelsen. Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde forlænge fristen.
Stk. 3. Godkendelse af en bestyrer, jf. § 4, stk. 4, bortfalder hvis pågældende ikke længere opfylder betingelserne for at få næringsbrev eller alkoholbevilling.

§ 6. Drives virksomheden på en sådan måde, at drukkenskab, utugt, uterlighed, vold eller kriminelle handlinger iøvrigt herved fremmes, og har politiet tidligere advaret bevillingshaveren, kan kommunalbestyrelsen opstille vilkår, der er egnede til at hindre de nævnte forhold. Overtrædes sådanne vilkår, kan kommunalbestyrelsen inddrage bevillingen midlertidigt eller permanent på samme måde som efter stk. 2.
Stk. 2. Har en bevillingshaver gjort sig skyldig i grov forsømmelse i virksomheden, herunder salg eller udskænkning uden for de i kapitel 4 anførte tidspunkter, kan kommunalbestyrelsen inddrage bevillingen i 1 måned. Gentages forsømmelserne inden for bevillingsperioden, og giver forholdene anledning til at antage, at virksomheden ikke fremover vil blive drevet på forsvarlig måde, kan kommunalbestyrelsen inddrage bevillingen permanent.

§ 7. Er en alkoholbevilling bortfaldet eller inddraget efter §§ 5 eller 6, skal bevillingen straks tilbagesendes til kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen giver det stedlige politi underretning om bortfald eller beslutning om inddragelse af bevilling.

§ 8. Ved enkeltstående foreningssammenkomster , der finder sted i forsamlingshuse, biografer eller andre til offentlig brug egnede lokaler, må udskænkning af stærke eller svage drikke mod betaling eller nydelse af sådanne under omstændigheder, der har karakter af udskænkning, kun finde sted efter en i hvert tilfælde forud indhentet lejlighedsbevilling fra kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Foreninger, klubber m.v., der ved en enkeltstående lejlighed, mod betaling udskænker stærke eller svage drikke skal forud have indhentet lejlighedsbevilling fra kommunalbestyrelsen. Dette gælder uanset at udskænkningen alene sker til foreningens eller klubbens medlemmer.
Stk. 3. Lejlighedsbevillinger kan gøres betingede.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal forud for afholdelsen af det arrangement, lejlighedsbevillingen er søgt til, fremsende kopi af denne til politiet.
Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan der ikke udstedes lejlighedsbevillinger, hvis hensigten er at omgå krav om fast alkoholbevilling.

 

Kapitel 3.
Lokaler til erhvervsmæssig udskænkning

§ 9. Erhvervsmæssig udskænkning af stærke eller svage drikke må kun ske fra lokaler, der er indrettet til restaurationsvirksomhed og godkendt hertil. Kommunalbestyrelsen kan dog, når særlige grunde taler derfor, dispensere herfra. Kommunalbestyrelsen skal underrette det lokale politi om udstedelse af sådanne dispensationer.

 

Salg ud af huset fra udskænkningssteder

§ 10. Fra restaurationer og andre udskænkningssteder må der ikke sælges stærke eller svage drikke ud af huset, medmindre det sker i forbindelse med diner transportable.

 

Kapitel 4.
Tidsrum for salg og udskænkning af stærke og svage drikke

§ 11. Salg af stærke drikke må finde sted mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl.18.00, lørdag fra kl. 09.00 til kl. 13.00, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk.1, må salg af stærke drikke dog ikke ske på helligdage, på juleaftensdag, på nytårsaftensdag, på Helligtrekongersdag samt på Grønlands Nationaldag.

§ 12. Salg af svage drikke må finde sted mandag til fredag fra kl.09.00 til kl.18.00, lørdag dog kl. 09.00 til kl. 13.00, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk.1, må salg af svage drikke dog ikke ske på helligdage, på juleaftensdag, på nytårsaftensdag, på Helligtrekongersdag samt på Grønlands Nationaldag.

§ 13. Udskænkning af stærke og svage drikke må finde sted hver dag mellem kl. 12.00 og kl. 24.00, jfr dog stk. 2 og 6. Fredag og lørdag samt nytårsaften, aftenen før Skærtorsdag, aftenen før Store Bededag og aftenen før Kr. Himmelfartsdag må udskænkning af stærke og svage drikke dog finde sted indtil kl. 03.00.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 1, udstede særskilt alkoholbevilling til lufthavnskiosker og hoteller med overnattende gæster til udskænkning af stærke og svage drikke også i tidsrummet mellem kl. 06.00 og 12.00. Bevillingen skal klart angive det tidsrum mellem klokken 06.00 og 12.00, bevillingen er givet til.
Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2, må udskænkning ikke ske juledag. Helligtrekongersdag, langfredag, påskedag, pinsedag, på Grønlands Nationaldag og nytårsaftensdag, må udskænkning kun ske fra kl. 18.00. Juleaftensdag må udskænkning kun ske i tidsrummet fra kl. 18.00 til kl. 21.00.
Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 3 gælder for både alkoholbevillinger og lejlighedsbevillinger.
Stk. 5. Efter ansøgning kan kommunalbestyrelsen uanset bestemmelserne i stk. 1 give lejligheds-bevilling til udskænkning af stærke og svage drikke på dagene søndag til torsdag indtil kl. 03.00, når der er tale om arrangementer i forbindelse med runde fødselsdage, bryllupper (herunder sølv- og guldbryllupper o.s.v.), foreningsjubilæer og Landstingsvalg. Kommunalbestyrelsen skal for hvert arrangement orientere det stedlige politi om arrangementet senest dagen før arrangementets afholdelse.
Stk. 6. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan kommunalbestyrelsen ved påtegning på alkoholbevilling give bevillingshaver særlig bevilling til udskænkning af stærke og svage drikke på dagene søndag til torsdag indtil kl. 03.00, når der er tale om lukkede arrangementer i forbindelse med runde fødselsdage, bryllupper (herunder sølv- og guldbryllupper o.s.v.), foreningsjubilæer og Landstingsvalg uden at der skal søges lejlighedsbevilling hertil. Arrangementet skal holdes i lokale, der er godkendt til udskænkning og omfattet af bevillingshaverens bevilling. Bevillingshaveren skal orientere det stedlige politi om arrangementet senest dagen før arrangementets afholdelse.

§ 14. Salg af stærke eller svage drikke i forbindelse med Diner Transportable må finde sted hver dag mellem klokken 11.00 og klokken 20.00.

 

Kapitel 5.
Alkohol- og Narkotikarådet

§ 15. Det af Landsstyret nedsatte Alkohol- og Narkotikaråd rådgiver Landsstyret i generelle alkohol- og narkotikaspørgsmål. Rådet vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2. Det påhviler rådet at følge udviklingen inden for områderne misbrug af alkohol, narkotika og lignende stoffer og afgive en årlig beretning til Landsstyret om denne.

 

Kapitel 6.
Særlige bestemmelser

§ 16. Hjemmefremstilling af alkoholholdige drikke må ikke finde sted.
Stk. 2. Malt, humle og ekstrakter, der sædvanligvis alene anvendes til hjemmefremstilling af alkoholholdige drikke, må ikke indføres.

§ 17. I og fra butikker og lignende forretningslokaler må der ikke udleveres alkoholholdige drikke under sådanne omstændigheder, at det har karakter af udskænkning.

§ 18. Salg eller udskænkning af stærke eller svage drikke er ikke tilladt til personer, der er under 18 år, eller er berusede.
Stk. 2. Salg eller udskænkning af stærke eller svage drikke gennem automat er forbudt.
Stk. 3. Bevillingshaveren skal på et for publikum synligt sted anbringe opslag om det i stk. 1 nævnte forbud.
Stk. 4. Det er såvel bevillingshaverens som den der forestår salget eller udskænkningen's ansvar at sikre sig fornøden dokumentation for, at en person er fyldt 18 år.
Stk. 5. Efter kl. 20.00 har personer under 18 år ikke adgang til restaurationer og andre udskænkningssteder med udskænkning af stærke eller svage drikke, medmindre de ledsages af forældre, værge eller anden myndig person, som har et særligt ansvar for den umyndige. Dette gælder dog ikke, for så vidt angår skibe, når Søfartsstyrelsen godkender et passagerantal, hvori siddepladserne i skibets restauration indgår.

§ 19. Politiet kan forbyde bevillingshaveren eller den for udskænkningen ansvarlige og de på udskænkningsstedet ansatte at nyde alkoholholdige drikke sammen med gæsterne.
Stk. 2. I restaurationer og på udskænkningssteder, hvor der udskænkes alkoholholdige drikke, skal bevillingshaveren drage omsorg for, at der også er mulighed for at udskænke andre drikke, herunder alkoholsvagt øl, alkoholfrie vine og mineralvand, og at dette klart fremgår af prislister eller vinkort. Endvidere skal isvand være stillet frem til fri afbenyttelse.
Stk. 3. Bevillingshaveren skal føre faste priser på alle drikkevarer. Priserne skal fremgå af prislister, der skal anbringes på et for publikum synligt sted i restaurationslokalet.

§ 20. Har slagsmål eller anden betydelig uorden fundet sted i eller i umiddelbar tilknytning til et salgs- eller udskænkningssted, kan politiet beordre lukning for salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke for resten af den igangværende åbningstid. Sådan lukning skal straks indberettes til kommunalbestyrelsen.

§ 21. Restauranter og andre udskænkningssteder skal være lukket fra kl. 03.00 til kl. 06.00.
Stk. 2. I lukketiden, bortset fra den første time af denne, må ingen uden politiets tilladelse opholde sig i restaurationslokaler, medmindre dette er nødvendigt af hensyn til opgørelse af dagssalget, rengøring eller bevogtning. Dette gælder dog ikke, for så vidt angår skibe, når Søfartsstyrelsen godkender et passagerantal, hvori siddepladserne i skibets restauration indgår.

§ 22. Fra skibe, der ligger i havn, må der ikke ske salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke til andre end skibets passagerer.

§ 23. Landsstyret , kommunalbestyrelsen eller repræsentanter herfor eller politiet har uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til lokaler eller rum, der hører til virksomheder, der omfattes af denne landstingslov.

 

Kapitel 7.
Bemyndigelser til Landsstyret m.v.

§ 24. Landsstyret kan fastsætte regler om udstedelse og inddragelse af alkohol- og lejlighedsbevillinger samt påtegninger efter § 13, stk. 6.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om særlige betingelser, der kan indsættes i alkoholbevillinger i medfør af § 3, stk. 2, 2. punktum.
Stk. 3. Landsstyret kan udstede nærmere regler om alkoholbevillingers- og lejlighedsbevillingers udseende, inddeling i typer mv.
Stk. 4. Landsstyret bemyndiges til at fastsætte og opkræve gebyr for udstedelse af alkohol- og lejlighedsbevillinger samt påtegninger jf. § 13, stk. 6. Landsstyret kan udstede nærmere regler om gebyrets størrelse og opkrævning. Gebyret tilfalder Landskassen.
Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte nærmere bestemmelser om udseende af og indhold i lejlighedsbevillinger, samt hvilke betingelser, der kan kræves opfyldt i lejlighedsbevillinger.
Stk. 6. Landsstyret kan udstede nærmere regler for påtegning af bevillinger samt betingelser og vilkår for bevillingen i tidsrummet kl. 24.00 - 02.00 for de i § 13, stk. 6 nævnte påtegninger og bevillinger.
Stk. 7. Landsstyret kan fastsætte nærmere bestemmelser om afgrænsningen af de i § 13, stk. 2 nævnte lufthavnskiosker og hoteller med overnattende gæster, om betingelser for bevillingen samt om den personkreds, der kan udskænkes for i det i bevillingen nævnte tidsrum.

§ 25. Landsstyret kan fastsætte regler om indretning og benyttelse af lokaler og lignende, hvorfra der sælges eller udskænkes alkoholholdige drikke. Der kan fastsættes regler for
1) antal, størrelse og beliggenhed af salgs- og udskænkningslokaler, køkken og toiletter,
2) foranstaltninger til opretholdelse af ro og orden og til sikring af, at virksomhedens drift ikke er til unødig gene for andre, og
3) hvor mange gæster et udskænkningslokale må modtage ad gangen.
Stk. 2. Lokalerne skal godkendes, inden de tages i brug.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte, hvilke myndigheder der skal godkende lokaler og føre tilsyn med overholdelse af de regler, der er fastsat.

§ 26. Landsstyret kan i særlige tilfælde udstede regler
1) der fraviger tidspunkterne i kapitel 4 for salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke, herunder salg i forbindelse med diner transportable,
2) om at stoppe al salg og udskænkning af stærke eller svage drikke og
3) om at pålægge kommunalbestyrelser at administrere særlige ordninger for salg eller udskænkning af stærke eller svage drikke, herunder landsdækkende eller lokale rationeringsordninger, eller bestillingsordninger alene gældende for bygder i en kommune.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte priser og avancer, som ikke må overskrides, for salg og servering af alkoholholdige drikke.
Stk. 3. Landsstyret kan udstede særlige regler, der forbyder indtagelse af alkoholholdige drikke på arbejdspladser.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte bestemmelser om udstedelse og inddragelse af alkoholbevillinger i områderne uden for den kommunale inddeling. Landsstyret kan ligeledes fastsætte bestemmelser som anført i stk. 1 for områderne uden for den kommunale inddeling.
Stk. 5. Landsstyret kan bestemme at der ved administration efter denne lov skal anvendes ansøgnings- og alkoholbevillingsblanketter, der er godkendt af Landsstyret.
Stk. 6. Landsstyret kan fastsætte bestemmelser for salg og udskænkning af stærke og svage drikke i skibe.

 

Sanktioner

§ 27. Ved overtrædelse af § 2, overtrædelse af betingelser fastsat i medfør af § 3, stk. 1, 2.pkt., overtrædelse af § 3, stk. 5, § 4, stk. 2, 3. pkt., § 4, stk. 4-10, overtrædelse af vilkår fastsat i medfør af § 6, stk. 1, overtrædelse af § 7, stk. 1, § 8, stk. 1 og 2, §§ 9 - 14, §§ 16 og 17, § 18, stk. 1 - 4, § 18, stk. 5, 1.pkt., overtrædelse af forbud efter § 19, stk. 1, overtrædelse af § 19, stk. 2, 2. pkt., § 19, stk. 3, § 20, stk. 1, 1. pkt., §§ 21 og 22 samt § 25 kan der idømmes bøde. Såfremt forholdet tillige er omfattet af bestemmelserne i § 6, kan der endvidere ske inddragelse af alkoholbevillingen.
Stk. 2. Den, der nyder, køber eller på anden måde skaffer sig selv eller andre alkoholholdige drikke i strid med denne lovs bestemmelser, kan idømmes bøde.
Stk. 3. Landsstyret bemyndiges til i bestemmelser, der fastsættes med hjemmel i denne lov at fastsætte regler om bøde for overtrædelse af forskriften, også uanset at overtrædelsen ikke kan tilregnes bevillingshaverne eller den for udskænkningen ansvarlige som forsætlig eller uagtsom. Endvidere kan der fastsættes bestemmelser om inddragelse af rationeringspoint og om konfiskation.
Stk. 4. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan selskabet som sådant idømmes bøde. Er overtrædelsen begået af hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab omfattet af § 64 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., kan hjemmestyret, kommunalbestyrelsen eller det kommunale fællesskab idømmes bøde.
Stk. 5. Såvel bevillingshaveren som den for salget eller udskænkningen ansvarlige i en virksomhed, der sælger eller udskænker alkoholholdige drikke kan idømmes bøde for overtrædelse af § 18 og § 19, stk. 1.
Stk. 6. Hjemmefremstillede alkoholholdige drikke, hjælpemidler der sædvanligvis alene anvendes til hjemmefremstilling af alkoholholdige drikke samt de i § 16, stk. 2 nævnte produkter kan konfiskeres.

Klageadgang

§ 28. Afslår kommunalbestyrelsen at udstede eller forny en alkoholbevilling eller at godkende en bestyrer, eller beslutter kommunalbestyrelsen at fratage en bevillingshaver bevillingen på grund af væsentligt ændrede forhold eller at inddrage bevillingen midlertidigt eller permanent på grund af forsømmelser, kan kommunalbestyrelsens afgørelse, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt pågældende, påklages til Landsstyret. Eventuel klage over kommunalbestyrelsens beslutning har ikke opsættende virkning.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens beslutning skal gives skriftligt. Afslag skal være begrundet, og afslagsskrivelsen skal indeholde oplysning om klagemulighed og fristen herfor.

 

Kapitel 8.
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 29. Denne landstingslov træder i kraft den 1. januar 2001, jf. dog stk. 4 og 5. Samtidig ophæves Landstingslov nr. 23 af 30. oktober 1992 om udhandling og servering af alkoholholdige drikke samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 27. november 1992 om tidsrum for udhandling og servering af stærke og svage drikke.
Stk. 2. Øvrige bekendtgørelser og andre forskrifter, der er fastsat eller opretholdt med hjemmel i Landstingslov nr. 23 af 30. oktober 1992 om udhandling og servering af stærke alkoholholdige drikke forbliver i kraft, indtil de ophæves.
Stk. 3. Uanset bestemmelsen i § 3 er alkoholbevillinger udstedt før denne lovs ikrafttræden fortsat gældende til de udløber eller ophæves efter denne lov. Gældende bevillinger til salg eller udskænkning af stærke drikke udstedt i henhold til tidligere lovgivning omfatter fra og med lovens ikrafttræden også svage drikke uden at dette særligt angives i bevillingen.
Stk. 4. § 12, stk. 1 træder i kraft med virkning fra den 1. august 2001. I perioden fra den 1. januar 2001 til den 1. august 2001 må salg af svage drikke finde sted hver dag på alle tidspunkter.
Stk. 5. Krav om alkoholbevilling til salg af svage drikke, jf. § 3 træder for virksomheder, der den 31.december 2000 lovligt sælger svage drikke uden bevilling først i kraft med virkning fra den 1. august 2001. Undtagelsen gælder ikke for udskænkning.

§ 30. Landstingsloven gælder ikke for de områder, der er forsvarsområder i henhold til Traktat af 27. april 1951 med senere ændring om forsvaret af Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. november 2000
Jonathan Motzfeldt

/

Simon Olsen