Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 7
11. november 2000
Gældende

Landstingsforordning om søfartsuddannelser

I medfør af § 1 i lov nr. 582 af 29. november 1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser og §§1-2 i lov nr. 584 af 29. november 1978 for Grønland om fritidsvirksomhed fastsættes:

 

Kapitel 1

Uddannelsernes formål og anvendelsesområde

 

§ 1. Landsstyret tilrettelægger et samordnet system af søfartsuddannelser og søfartskurser, der imødekommer arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft med erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til søfartserhvervets og samfundets udvikling, herunder at systemet til enhver tid er tilpasset de internationale gældende konventioner og aftaler.

Stk. 2. Uddannelsessystemet skal endvidere tilrettelægges på en sådan måde, at det motiverer unge til uddannelse og giver dem en uddannelse, der både bidrager til deres personlige udvikling og giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv og videreuddannelsesmuligheder såvel i som uden for Grønland.

 

§ 2. Landstingsforordningen finder anvendelse på alle uddannelser til navigatører, enhedsmandskab, fiskere og skibsmaskinister.

Stk. 2. Landstingsforordningen finder endvidere anvendelse på søfartsrelaterede kurser.

Stk. 3. Landstingsforordningen finder herudover anvendelse på uddannelser og kurser eller dele heraf inden for levnedsmiddelområdet, såfremt uddannelserne eller kurserne er målrettet søfartserhvervet.

 

Kapitel 2

Styrelsen af søfartsuddannelsesområdet

 

§ 3. Landsstyret godkender oprettelse og nedlæggelse af uddannelser.

Stk. 2. Landsstyret, eller den Landsstyret bemyndiger hertil, fører tilsyn med undervisningen på de skoler, der gennemfører søfartsuddannelser, jf. § 2.

 

§ 4. Inden for søfartsuddannelserne ved Imarsiornermik Ilinniarfik nedsættes et brancheudvalg med det hovedformål at sikre det faglige indhold og niveau på de enkelte uddannelser.

Stk. 2. Brancheudvalget afgiver udtalelse i spørgsmål vedrørende søfartsuddannelse, der af Landsstyremedlemmet for Uddannelse forelægges udvalget. I spørgsmål om væsentlige ændringer i søfartsuddannelsen skal der indhentes udtalelse fra udvalget. Udvalget kan selv optage uddannelsesspørgsmål til behandling og afgive indstilling herom til Landsstyremedlemmet.

Stk. 3. Landsstyret fastsætter regler om brancheudvalget ved Imarsiornermik Ilinniarfik, herunder om udpegning, sammensætning, honorering af medlemmerne, forretningsorden og kompetence.

 

§ 5. Inden for søfartsuddannelserne ved Jern- og Metalskolen skal det faglige indhold og niveau af uddannelserne og kurserne sikres af brancheudvalget for jern og metalområdet nedsat med hjemmel i Landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser.

 

Kapitel 3

Uddannelserne

 

Navigatører

 

§ 6. Forberedelse til eksaminer, der af Landsstyret foreskrives aflagt af navigatører i handels- og fiskeskibe, afholdes på Imarsiornermik Ilinniarfik, der indstiller de studerende til de nautiske eksaminer.

Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om

1) adgang til at blive optaget på navigatøruddannelserne ved Imarsiornermik Ilinniarfik,

2) mål og rammer for undervisningen af navigatører, herunder uddannelsernes varighed og

3) vilkårene for, at uddannelsen kan anses for gennemført med tilfredsstillende resultat.

 

§ 7. Landsstyret fastsætter bestemmelser om forberedelse og indstilling til prøver og eksaminer for fritidssejlere.

 

Enhedsmandskab

 

§ 8. Uddannelserne for enhedsmandskab kan efter Landsstyrets beslutning afholdes på enten Imarsiornermik Ilinniarfik eller Jern- og Metalskolen.

Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om

1) adgang til at blive optaget på en uddannelse inden for enhedsmandskabet,

2) mål og rammer for undervisningen af enhedsmandskab, herunder uddannelsernes varighed, og

3) vilkårene for, at uddannelsen anses for gennemført med tilfredsstillende resultat.

 

Fiskere

 

§ 9. Uddannelserne for fiskere afholdes på Imarsiornermik Ilinniarfik.

Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om

1) adgang til at blive optaget på en fiskeruddannelse,

2) mål og rammer for undervisningen af fiskere, herunder uddannelsernes varighed og

3) vilkårene for, at uddannelsen anses for gennemført med tilfredsstillende resultat.

 

Skibsmaskinister

 

§ 10. Uddannelsen for skibsmaskinister afholdes på Jern og Metalskolen.

Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om

1) adgang til at blive optaget på skibsmaskinistuddannelsen,

2) mål og rammer for undervisningen af skibsmaskinister, herunder uddannelsens varighed og

3) vilkårene for, at uddannelsen anses for gennemført med tilfredsstillende resultat.

 

Uddannelser og kurser inden for levnedsmiddelområdet

 

§ 11. Uddannelser og kurser eller dele heraf målrettet søfartserhvervet inden for levnedsmiddelområdet afholdes af Imarsiornermik Ilinniarfik.

Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om

1) adgang til at blive optaget på uddannelser og kurser inden for levnedsmiddelområdet,

2) mål og rammer for undervisningen på levnedsmiddeluddannelserne og kurserne, herunder varighed af de enkelte uddannelser og kurser og

3) vilkårene for, at uddannelsen eller kurset anses for gennemført med tilfredsstillende resultat.

 

Efter- og videreuddannelseskurser

 

§ 12. Landsstyret skal sikre, at der oprettes eller på anden måde skabes mulighed for at gennemføre kurser, som i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelserne i lov om skibes besætning er obligatoriske for tjeneste i visse skibe.

 

§ 13. Imarsiornermik Ilinniarfik har ansvaret for afholdelse af de søfartsrelaterede efter- og videreuddannelseskurser.

Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om

1) adgang til at blive optaget på kurserne,

2) mål og rammer for undervisningen på kurserne, herunder varighed af kurserne og

3) vilkårene for, at kurserne anses for gennemført med tilfredsstillende resultat.

 

Forsøgsundervisning

 

§ 14. Landsstyret kan i særlige tilfælde gøre undtagelser fra denne Landstingsforordning som led i forsøgsordninger.

 

Kapitel 4

Forskellige bestemmelser

 

§ 15. Med hensyn til elevers og kursisters skader under skoleophold, kursusophold samt under togter med et øvelsesskib finder bestemmelserne i anordning om ikrafttræden af lov om forsikring mod følger af arbejdsskade i Grønland tilsvarende anvendelse, for så vidt skaden skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold. Risikoen med hensyn til disse skader påhviler Grønlands Hjemmestyre.

 

§ 16. Landsstyret fastsætter regler om de uddannelsesmæssige krav, der må stilles til undervisere ved de skoler og kurser, der omfattes af denne landstingsforordning. Landsstyret kan oprette eller godkende særlige kurser for efter- og videreuddannelse af undervisere.

 

§ 17. Landsstyret kan fastsætte regler om klageadgang, herunder at klager ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

 

§ 18. Skoleuddannelsen er vederlagsfri.

Stk. 2. Skolerne kan kræve betaling for udstyr og materialer, der bliver elevernes ejendom.

Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om deltagernes betaling for deltagelse på efter- og vedereuddannelseskurser inden for søfartsområdet.

 

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

 

§ 19. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. august 2001. Samtidig ophæves

1) Lov nr. 209 af 7. juni 1958 om nautiske eksaminer,

2) Lov nr. 70 af 15. maj 1967 om søfartsuddannelse, med senere ændringer,

3) bekendtgørelse nr. 501 af 22. september 1975 om statens skoleskib,

4) bekendtgørelse nr. 264 af 20. maj 1976 om øvelsesskib for navigationsundervisningen og

5) Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 17 af 17. juni 1988 vedrørende navigatøruddannelser i Grønland.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 11. november 2000

 

 

Jonathan Motzfeldt

/

Lise Lennert