Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 3
23. maj 2000
Ophævet

Landstingsforordning om sundhedsvæsenets styrelse og organisation

I medfør af § 1 i lov nr. 369 af 6. juni 1991 om sundhedsvæsenet i Grønland fastsættes:

 

Den centrale ledelse

§ 1. Landsstyret leder, tilrettelægger og fører tilsyn med sundhedsvæsenets virksomhed.
Stk. 2. Landsstyret kan pålægge personer inden for sundhedsvæsenet at foretage anmeldelser og indberetninger vedrørende deres faglige virksomhed.

§ 2. Landsstyretforestår og samordner planlægning vedrørende udvikling af den sundhedsmæssige betjening.

 

Lokale forebyggelsesudvalg

§ 3. I hver kommune nedsætter Landsstyret et lokalt forebyggelsesudvalg, der har til opgave at styrke det lokale sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, herunder inden for de af Landsstyret fastlagte rammer:
1) gennem det forebyggende arbejde, at styrke den lokale indflydelse på og ansvar for kommunens sundhedstilstand,
2) at fremme en sammenhængende tilrettelæggelse og prioritering af de forebyggende og sundhedsfremmende opgaver inden for kommunen, samt
3) at udbygge og styrke samarbejdet mellem sundhedsvæsenet og tilgrænsende sektorer.
Stk. 2. Forebyggelsesudvalget behandler ikke konkrete personsager.
Stk. 3. I områder udenfor den kommunale inddeling kan Landsstyret nedsætte lokale forebyggelsesudvalg.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter nærmere regler for de lokale forebyggelsesudvalgs sammensætning ogvirksomhed.

 

Sundhedsvæsenets organisation

§ 4. Landet inddeles i sundhedsdistrikter.
Stk. 2. Dronning Ingrids Hospital er landshospital.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter regler for sundhedsdistrikternes inddeling, opbygning og funktion samt for Dronning Ingrids Hospitals landsdækkende funktioner.

 

Embedslægeinstitutionen

§ 5. Landsstyret opretter en Embedslægeinstitution, der yder rådgivning og anden bistand til Landsstyret og andre myndigheder i sundhedsfaglige spørgsmål.
Stk. 2. Embedslægeinstitutionen bistår endvidere Landsstyret med overvågning af sundhedstilstanden og tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af personer inden for sundhedsvæsenet.

§ 6. Når Embedslægen bliver bekendt med overtrædelser eller mangler på sundhedsområdet, skal Embedslægen orientere vedkommende myndighed i fornødent omfang. Embedslægen skal ligeledes orientere offentligheden, når særlige sundhedmæssige forhold gør det nødvendigt.

§ 7. Landsstyret fastsætter nærmere regler for Embedslægeinstitutionens virke.

 

Klageadgang

§ 8. Det påhviler sundhedsdistrikterne og Direktoratet for Sundhed at give information og yde vejledning til befolkningen om klageadgang på sundhedsområdet.

 

Ikrafttræden

§ 9. Denne Landstingsforordning træder i kraft den 1. august 2000.
Stk. 2. Samtidig ophæves Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1992 om sundhedsvæsenets styrelse og organisation.
Stk. 3. Samtidig ophævesHjemmestyrets bekendtgørelse nr. 38 af 15. november 1993 om sundhedsnævn og sundhedsplaner. Øvrige regler, der er fastsat med hjemmel i den i stk. 2 nævnte Landstingsforordning, forbliver i kraft, indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre Landstingsforordninger.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. maj 2000
Jonathan Motzfeldt

/

Alfred Jakobsen