Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 27
22. december 2000
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om krav til kontrolapparater m.v.

I henhold til § 1, stk. 1, nr. 26 h i landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, som senest ændret ved landstingslov nr. 10 af 11. november 2000, fastsættes:

 

§ 1. Ejeren af en hyrevogn, som ved indførsel til Grønland ønskes afgiftsberegnet efter reglerne i § 1, stk. 1, nr. 26 i landstingslov om indførselsafgifter skal fremsende en erklæring fra et godkendt autoværksted om, at hyrevognen er forsynet med et kontrolapparat, der kan registrere, om der har været passagerer i hyrevognen under kørslen (besatte kilometre), og at kontrolapparatet fungerer i overensstemmelse med taxametrets tælleværk for besatte kilometre samt at kontrolapparatets forbindelser til taxametret, vognens transmission, ledningssamlinger og kontakter er plomberet på en sådan måde, at indgreb i kontrolapparatets funktion kun kan foretages, når en eller flere plomber brydes, jf. bilag 1.
Stk. 2. Ejeren af hyrevognen skal hver den 1. januar og 1. juli fremsende en erklæring fra et godkendt værksted om at kontrolapparatet fortsat opfylder de i stk. 1 nævnte betingelser samt at der ikke er tegn på at en eller flere plomber har været brudt.
Stk. 3. Ejeren af hyrevognen afholder selv udgifterne til de i stk. 1 og 2 nævnte erklæringer. Skattedirektoratet udformer erklæringsblanketter.

§ 2. Ejeren af hyrevognen er pligtig til at give Skattedirektoratet, eller den Skattedirektoratet bemyndiger dertil, adgang til på et hvilket som helst tidspunkt og sted, at kontrollere om kontrolapparatet fortsat opfylder betingelserne i § 1, stk. 1.
Stk. 2. Finder kontrolpersonen det tvivlsomt, hvorvidt betingelserne i § 1, stk. 1 fortsat er opfyldt, kan kontrolpersonen pålægge ejeren straks at indhente og fremsende en § 1, stk. 2 erklæring. Ejeren af hyrevognen afholder selv udgifterne til en sådan erklæring.

§ 3. Ejeren af en hyrevogn, der er afgiftsberigtiget efter reglerne i § 1, stk. 1, nr. 26 i landstingslov om indførselsafgifter, er pligtig at sikre, at der i hyrevognen findes en godkendt trafikbog, der på forlangende skal forevises og om fornødent udlånes til Skattedirektoratet, eller til den som Skattedirektoratet bemyndiger dertil. Der må kun være een trafikbog i brug ad gangen, uanset at der er flere førere af vognen.
Stk. 2. Trafikbogen skal indeholde oplysninger som angivet i bilag 2. Førerens navn, begyndelsestidspunktet - angivet med 4 cifre - for den enkelte førers vagt, kørselsdato samt oplysning om kontroltællerens udvisende på tidspunktet for vagtens begyndelse skal indføres i trafikbogen straks ved vagtens/kørselstidspunktets begyndelse. Oplysning om eventuel returkørsel, der udføres til nedsat takst i henholdende til gældende takstregulativ, skal indføres straks ved kørslens start og afslutning. Såfremt prisen er beregnet på anden måde end efter taxameter, skal begyndelsestidspunktet indføres i trafikbogen, umiddelbart efter kørslens afslutning. Oplysninger om eventuelle fejlture indføres straks efter, at de er konstateret, og hvis vognen er tilsluttet et bestillingskontor, anmeldt til dette. De øvrige oplysninger indføres umiddelbart efter vagtens eller kørselsperiodens afslutning. Ved slutningen af hver måned angives køretøjets kilometertællers udvisende.
Stk. 3. Trafikbogen skal føres fortløbende og tydeligt med kuglepen på en sådan måde, at stamblad og kopier føres samtidigt. Der må ikke foretages rettelser. Såfremt der skrives forkert på en side, eller en side ved en fejltagelse overspringes, skal den forsynes med en skråstreg og må ikke siden benyttes. Af hvert tredobbelt blad opbevares stambladet i trafikbogen, medens den ene kopi ved vagtens eller kørselsperiodens ophør afleveres til bevillingshaveren. Trafikbogen skal af bevillingshaveren opbevares i mindst 5 år regnet fra sidste indførsel og skal på forlangende udlånes til Skattedirektoratet. Dette gælder også for ubrugte trafikbøger.

§ 4. Ved udgangen af hver måned skal ejeren udfylde et månedsskema over månedens kørsel med angivelse af, hvem der har kørt hyrevognen, antal enheder, antal ture, totalt kørte kilometre, besatte kilometre samt kontroltællerens udvisende. Månedsskemaet skal fremsendes til Skattedirektoratet senest den 10. i den efterfølgende måned.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2001.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. december 2000
Josef Motzfeldt

/

Kaare Hagemann


Bilag 1.

 

Bilag 2. - foreligger ikke elektronisk