Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 26
7. december 2000
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om uddannelse af socialrådgivere

I medfør af § 5, stk. 2, § 17, stk. 2 samt efter indhentet udtalelse fra ISI, § 18, stk. 1, § 20, § 21, stk. 5 og 25, stk. 1 og stk. 2 i landstingsforordning nr. 10 af 31. oktober 1996 om uddannelse af socialrådgivere fastsættes:

 

Kapitel 1.
Styrelsen af uddannelsen

§ 1. Ved Isumaginninnermi Siunnersortinngorniat Ilinniarfiat (ISI) nedsættes et uddannelsesråd, der består af 7 medlemmer:
1) et medlem udpeget af Direktoratet for Uddannelse,
2) et medlem udpeget af Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked,
3) et medlem udpeget af Kalaallit Nunaanni Kommuneqarfiit Kattuffiat (KANUKOKA),
4) et medlem udpeget af Atorfillit Kattuffiat,
5) rektor for uddannelsen,
6) et medlem udpeget af og blandt lærerne på uddannelsen og
7) et medlem udpeget af og blandt de studerende på uddannelsen.
Stk. 2. Der udpeges suppleanter for alle rådsmedlemmer.
Stk. 3. Uddannelsesrådet kan tilforordne personer med viden inden for særlige områder.
Stk. 4. Rektor er formand for uddannelsesrådet. Uddannelsesrådet konstituerer sig selv med en næstformand, og udarbejder forslag til en forretningsorden, der fremsendes til godkendelse i Direktoratet for Uddannelse.
Stk. 5. ISI er sekretariat for Uddannelsesrådet.

§ 2. Uddannelsesrådet er rådgivende vedrørende socialrådgiveruddannelsen, og kan afgive indstillinger til Direktoratet for Uddannelse.

 

Kapitel 2.
Uddannelsens indhold

Uddannelsens struktur

§ 3. Uddannelsen er normeret til 3 ½ år, og består af 7 sammenhængende semestre.
Stk. 2. I uddannelsen indgår en praktikperiode af ca. ét semesters varighed.
Stk. 3. I uddannelsen indgår mindst ét tværfagligt projekt af ca. ét semesters varighed.

§ 4. De studerende gennemfører praktikperioden på følgende vilkår:
1) Praktikken skal foregå på et af ISI godkendt praktiksted.
2) ISI og praktikstedet indgår en praktikaftale.
3) Den studerende har pligt til at deltage i arbejdet på praktikstedet, og har tavshedspligt og andre pligter i overensstemmelse med praktikaftalen.
4) Den studerende skal udarbejde to skriftlige opgaver under praktikforløbet, som indgår i vurderingen af godkendelse af praktikforløbet, jf. § 28.
5) ISI sikrer, at der tildeles den studerende en ansvarlig vejleder (praktiklærer) på praktikinstitutionen.

Fagenes tilrettelæggelse.

§ 5. Fagene på uddannelsen har en undervisningstid på 2300 undervisningstimer, og fordeler sig med følgende vejledende procentsatser:

1) Teorier og metoder i socialt arbejde 28 %
2) Psykologi 14 %
3) Sociologi 11 %
4) Økonomi 14 %
     a) skatteret og samfundsbeskrivelse,
     b)arbejdsmarkedskundskab og
     c)social-økonomisk planlægning.
5) Socialret 11 %
6) Forvaltningskundskab 5 %
7) Person-, familie- og arveret 6 %
8) Kriminologi og kriminalret 3 %
9) Kultur og identitet 3 %
10)  Psykiatri og socialmedicin 5 %


Uddannelsens studieordning.

§ 6. ISI udarbejder en studieordning for uddannelsen, der som minimum skal indeholde
1) indhold og vejledende pensum for de enkelte fag, kurser, praktikperioder, projektperioder, skriftlige afleveringsopgaver og projektarbejder samt disses placering i uddannelsesforløbet,
2) regler om aflevering af skriftlige afleveringsopgaver, herunder om aflevering kan/skal ske individuelt eller gruppevis,
3) beskrivelse af prøver i uddannelsesforløbet samt disses placering i uddannelsesforløbet,
4) beskrivelse af anvendte prøveformer, herunder antallet af deltagere i gruppeprøver,
5) oversigt over ved hvilke prøver der gives karakterer, og ved hvilke prøver der gives bedømmelsen "godkendt"/"ikke godkendt",
6) præcisering af hvilke momenter, der indgår i bedømmelsen "godkendt"/"ikke-godkendt", herunder de nærmere betingelser for at give disse bedømmelser,
7) regler om afholdelse af prøver,
8) regler om deling og sammenlægning af hold efter antaltilmeldte studerende,
9) undervisningsplaner,
10) retningslinier for studieaktivitet og
11) vejledende retningslinier for bortvisning af studerende fra uddannelsen.
Stk. 2. Studieordningen fremsendes til Direktoratet for Uddannelse til orientering.

Studieaktivitet

§ 7. Den studerende skal følge de i studieordningen fastsatte studieaktivitetskrav.
Stk. 2. Ved manglende studieaktivitet kan rektor udelukke en studerende fra uddannelsen.
Stk. 3. Rektor kan efter ansøgning herom godkende at den studerende går et semester om

 

Kapitel 3.
Formålet med de enkelte fag, praktik og projektarbejde

Fag

§ 8. Formålet med faget teorier og metoder i socialt arbejde er, at de studerende opnår viden om og forståelse for metodisk socialt arbejde, således at de ud fra et helhedssyn
1) kan analysere sociale problemers årsager, fremtrædelsesformer og konsekvenser for det enkelte individ, grupper og samfundet, og
2) opnår færdighed i at anvende metodisk socialt arbejde på det forebyggende og behandlende plan.

§ 9. Formålet med faget psykologi er
1) at de studerende opnår viden om og forståelse for menneskets og gruppers udviklingsmuligheder, begrænsninger og interaktion i forhold til kultur og samfund, og
2) bliver i stand til at integrere psykologiske teorier og metoder i konkret socialt arbejde.

§ 10. Formålet med faget sociologi er
1) at de studerende opnår viden om og forståelse for sociale problemers karakter, vilkår og årsagssammenhænge, på individ-, gruppe- og samfundsplan, og
2) bliver i stand til at anvende sociologiske metoder i socialt arbejde.

§ 11. Formålet med faget økonomi herunder skatteret og samfundsbeskrivelse, arbejdsmarkedskundskab samt socialøkonomisk planlægning er, at de studerende opnår viden og forståelse for
1) det grønlandske samfunds sociale og økonomiske udvikling samt opbygning,
2) befolkningens levevilkår, herunder indkomst- og skatteforhold samt arbejdsmarkeds- og boligforhold,
3) offentlige indgrebs og foranstaltningers virkninger samt gruppers levevilkår og sociale problemer, og
4) planlægning og prioritering indenfor den offentlige sektor på landsplan og på kommunalt plan med særlig vægt på det sociale område.

§ 12. Formålet med faget socialret er, at de studerende opnår
1) viden om og forståelse for den sociale lovgivning og de socialpolitiske principper, der er udgangspunkt herfor og fortrolighed med almindelige fortolkningsprincipper, og
2) færdighed i at anvende de sociale regelsæt i løsning af såvel konkrete som generelle problemstillinger i socialt arbejde.

§ 13. Formålet med faget forvaltningskundskab er, at de studerende opnår kendskab til de principper, der danner grundlag for forvaltningsafgørelser, herunder kendskab til retskilder, sagsbehandlingsregler og regler om kontrol med forvaltningen.

§ 14. Formålet med faget person-, familie- og arveret er, at de studerende opnår viden om og forståelse for de retsregler, der regulerer den enkelte borgers rettigheder og pligter indenfor person-, familie- og arveretten, herunder kendskab til de grundlæggende regler indenfor formueretten.

§ 15. Formålet med faget kriminologi og kriminalret er, at den studerende opnår viden om og forståelse for
1) kriminalitetens omfang og udvikling samt den sociale kontrols former, omfang og udvikling, og
2) de retsregler, der regulerer borgernes rettigheder og pligter indenfor kriminalretten og retsplejen.

§ 16. Formålet med faget kultur og identitet er, at de studerende opnår viden om og forståelse for de historiske, kulturelle og etniske forhold og deres betydning i det sociale liv.

§ 17. Formålet med faget psykiatri og socialmedicin er, at de studerende får kendskab til psykiske sygdomme, psykiatriske og socialpsykiatriske behandlingsmetoder, således at de får indsigt i socialrådgiverens rolle i forebyggende og behandlende arbejde med psykiske syge.

Praktik

§ 18. Formålet med praktikken er, at de studerende
1) får et praktisk kendskab til socialt arbejde og sociale institutioner,
2) får træning i at anvende teoretiske kundskaber i praktisk arbejde med konkrete sociale sager herunder klientkontakt,
3) får praktiske erfaringer med hensyn til vurdering af socialt arbejdes muligheder og begrænsninger ved løsning og afhjælpning af konkrete sociale problemer,
4) trænes i bevidst valg og anvendelse af teorier og metoder i forbindelse med behandlingen af sociale problemer, herunder vurdering af egne faglige ressourcer i socialt arbejde,
5) opnår indsigt i praktikinstitutionens formål, organisation og personalesammensætning, og
6) bliver bevidst om etiske aspekter i socialt arbejde.

Det tværfaglige projektarbejde.

§ 19. Formålet med det tværfaglige projektarbejde er, at de studerende
1) trænes i selvstændigt arbejde,
2) ud fra en problemorienteret arbejdsmetode får en tværfaglig helhedsforståelse af sociale problemers årsager og fremtrædelsesformer, og
3) på baggrund af en analyse fremkommer med forslag til en løsning på det forebyggende og behandlende plan.

 

Kapitel 4.
Uddannelsens prøver

Formålet med uddannelsens prøver

§ 20. Formålet med uddannelsens prøver er at bedømme, om og i hvilken grad den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med de mål og krav, som er fastsat for uddannelsen.

Definition af interne og eksterne prøver

§ 21. Prøverne er interne eller eksterne.
Stk. 2. Ved interne prøver forstås prøver, som bedømmes af mindst 2 undervisere fra ISI.
Stk. 3. Ved eksterne prøver forstås prøver, som bedømmes af en eller flere undervisere fra ISI og en eller flere censorer, der er beskikket af Direktoratet for Uddannelse.

Skriftlige prøver

§ 22. Opgaver til de eksterne skriftlige prøver stilles af opgaveudvalgene, jf. § 23.
Stk. 2. Efter afsluttet uddannelsesforløb kan den studerende forlange at få sine besvarelser udleveret.

§ 23. Rektor nedsætter opgaveudvalg inden for de fagområder, der har skriftlige eksterne prøver. Opgaveudvalgene består af den eller de undervisere der underviser i faget, samt mindst 2 fagkyndige medlemmer samt suppleanter herfor udpeget af Direktoratet for Uddannelse.
Stk. 2. De fagkyndige medlemmer af opgaveudvalgene samt suppleanterne udpeges for 3 år af gangen.
Stk. 3. Direktoratet for Uddannelse kan fastsætte nærmere regler for opgaveudvalgenes virksomhed.

Mundtlige prøver

§ 24. Eksaminationen forestås af den eller de undervisere, der har undervist i faget, således at underviseren er eksaminator. Den former sig så vidt mulig som en samtale mellem eksaminator og eksaminand, hvori censor kan deltage. Materiale, der kan tjene som yderligere dokumentation for den studerendes arbejde med faget, kan medinddrages i eksaminationen.
Stk. 2. Eksamensspørgsmålene tildeles eksaminanderne ved lodtrækning. Såfremt der skal eksamineres i en af eksaminanden udarbejdet skriftlig opgave, danner opgaven dog baggrund for eksaminationen.
Stk. 3. Censor og eksaminator er alene under karaktergivningen.
Stk. 4. Såfremt den studerende har forberedelsestid sker dette under tilsyn.
Stk. 5. De mundtlige prøver er offentlige.

Prøver og bedømmelser

§ 25. Hvert af følgende fag afsluttes med en ekstern, skriftlig prøve
1) person-, familie- og arveret,
2) forvaltningskundskab, og
3) socialret.
Stk. 2. Faget teorier og metoder i socialt arbejde afsluttes med en ekstern, skriftlig prøve og en ekstern, mundtlig prøve. Prøverne vægtes lige.
Stk. 3. Følgende fag afsluttes med enten en ekstern, skriftlig prøve eller en ekstern, mundtlig prøve
1) psykologi,
2) sociologi, og
3) økonomi.
Stk. 4. Det afsluttende, tværfaglige projektarbejde bedømmes ved en ekstern, mundtlig prøve, hvor den studerende blandt andet skal redegøre for emnevalg og arbejdsmetode.
Stk. 5. De i stk. 2-4 nævnte prøver, kan, såfremt de er mundtlige, tilrettelægges som individuelle prøver eller gruppeprøver, idet der også her skal ske en individuel bedømmelse.

§ 26. Der afholdes på 2. semester en intern, individuel prøve i teorier og metoder i socialt arbejde og socialret. Prøven er skriftlig.
Stk. 2. Oprykning til 3. semester forudsætter, at prøven er bestået.

§ 27. I de fag hvor der afholdes prøve anvendes 13-skalaen.

§ 28. Ved afslutningen af praktikperioden foretager ISI en bedømmelse af den studerendes udbytte heraf med bedømmelsen "godkendt" eller "ikke godkendt".
Stk. 2. Bedømmelsen sker på baggrund af en vurdering af den studerendes skriftlige opgaver og en udtalelse fra praktikstedet

Genindstilling.

§ 29. En studerende kan genindstille sig til prøve i hvert enkelt fag, hvor karakteren er under 6.
Stk. 2. En studerende kan kun genindstille sig 2 gange til prøve i samme fag.
Stk. 3. Genindstilling giver den studerende ret til at deltage i den førstkommende prøve i faget.
Stk. 4. Har en studerende været til prøve mere end en gang i samme fag, gælder den højst opnåede karakter.
Stk. 5. Direktoratet for Uddannelse kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i stk. 2-3.

§ 30. Der gennemføres prøver for de studerende, der på grund af dokumenteret sygdom eller andet lovligt forfald, ikke har deltaget i den ordinære prøve. Prøven afholdes senest i forbindelse med næste ordinære prøve, jf. i øvrigt reglerne fastsat i henhold til § 6, stk. 1, nr. 7.

§ 31. Såfremt den studerende ikke møder op til prøven og ikke har frameldt sig prøven, gives karakteren 00.

Uregelmæssigheder ved afholdelse af prøver.

§ 32. Rektor er ansvarlig for, at afholdelse af uddannelsens prøver sker i overensstemmelse med de herom fastsatte regler.
Stk. 2. Uregelmæssigheder ved prøvers afholdelse indberettes straks til Direktoratet for Uddannelse.

§ 33. Rektor kan bortvise en eksaminand fra en prøve, såfremt
1) en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig hjælp fra andre, anvendt ikke tilladte hjælpemidler eller udgivet en andens arbejde for sit, eller
2) en eksaminand uretmæssigt har hjulpet eller forsøgt at hjælpe andre under en prøve.
Stk. 2. Såfremt en eksaminand er blevet bortvist fra en prøve, kan rektor under hensyntagen til graden af overtrædelsen træffe beslutning om at bortvise vedkommende fra uddannelsen.

 

Kapitel 5.
Betingelser for at dimittere

§ 34. For at bestå eksamen kræves
1) at gennemsnittet af alle karakterer er mindst 6,
2) at karakteren i faget teorier og metoder i socialt arbejde er mindst 6,
3) at højst én karakter er under 6, og
4) at praktikken og øvrige fag uden eksamen er godkendt.

 

Kapitel 6.
Protokol og eksamensbevis

§ 35. Rektor fører en protokol, hvor hver studerende har sit blad. På protokollen indføres den studerendes personlige data, attestationer, fritagelser og andre dispensationer efter bekendtgørelsen, bedømmelsen i praktik samt prøvekarakterer.

§ 36. Studerende, der har bestået eksamenen, jf. § 34, får et eksamensbevis. Beviset skal have en standardtekst og en individuel tekst.
Stk. 2. I den individuelle tekst oplyses følgende
1) den studerendes personlige data og dato for uddannelsens afslutning,
2) bedømmelsen "godkendt" i praktik samt praktikinstitutionens art, og
3) karaktererne i de enkelte prøver.
Stk. 3. I standardteksten optages bekendtgørelsen § 3, stk. 1, § 5 og § 34.
Stk. 4. Eksamensbeviset udfærdiges af rektor på grundlag af den studerendes protokolblad. Rektor underskriver beviset.
Stk. 5. Studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, kan efter anmodning få en attest for aflagte prøver, godkendt praktik, samt i fag, der afsluttes med en standpunktskarakter den afgivne standpunktskarakter.

 

Kapitel 7.
Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelse

§ 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. december 2000. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 15. april 1991 om uddannelse af socialrådgivere, Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 15. april 1991 om socialrådgiveruddannelsens fag og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 20. august 1997 om uddannelse af socialrådgivere.
Grønlands Hjemmestyre den 7. december 2000
Lise Lennert

/

Karl Kristian Olsen