Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 22
8. september 2000
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om forvaltning af græsningsområder og husdyr

I medfør af § 5, § 6, stk. 1 og stk. 2, § 8, stk. 1, § 9, § 12 og § 15, stk. 2 i landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug fastsættes:

 

Gyldighedsområder

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på forvaltning og anvendelse af græsningsområderne samt mærkning og forvaltning af husdyr inden for landbrug i Grønland.

§ 2.I bekendtgørelsen anvendes følgende definitioner:
1) Ved husdyr forstås får, heste, kvæg, geder, svin, tamrener samt moskusokser holdt i landbrugsmæssig øjemed.
2) Ved en driftsenhed eller et husdyrhold forstås et brug, hvor der holdes husdyr til landbrugsmæssige formål.
3) Ved græsningsområder forstås nærmere geografisk afgrænsede områder, som benyttes af husdyr til afgræsning som led i en erhvervsmæssig udnyttelse, hvortil der er fastsat eller kan fastsættes et maksimalt antal græssende husdyr inden for en bestemt periode.
4) Ved en græsningskoncession forstås en tilladelse til anvendelse af et eller flere græsnings-områder til afgræsning med et bestemt antal dyr inden for et bestemt tidsrum.
5) Ved bæredygtig anvendelse af græsningsressourcerne forstås en anvendelse af græsningsarealerne, som kan finde sted over en årrække uden i sig selv at føre til en forringelse af arealernes bæreevne.

 

Mærkning af husdyr

§ 3. Enhver driftsenhed skal have eget registreret mærke.
Stk. 2.Alle husdyr i græsningsområder skal være mærket med ejerens registrerede mærke enten ved et snit eller klip i øret eller med et påsat øremærke eller lignende. Ved heste kan der dog også anvendes andre former for mærkning.
Stk. 3. Mærkningen skal være af en sådan art, at ejendomsforholdet til husdyret kan konstateres og kontrolleres.

§ 4. Husdyr skal mærkes med ejerens mærke inden 31. oktober det år, hvor dyret er født.
Stk. 2. Konsulenttjenesten for Fåreavl kan dog i særlige tilfælde forlænge fristen i stk. 1, når det antages påkrævet af hensyn til en forsvarlig drift. Fristen kan dog ikke forlænges udover 31. maj i året efter dyret er født.
Stk. 3. Forlængelse af fristen efter stk. 2 kan ske efter ansøgning fra den pågældende husdyrholder eller på baggrund af initiativ fra Konsulenttjenesten for Fåreavl eller Landsstyret.

§ 5. Konsulenttjenesten for Fåreavl forestår registrering og godkendelse af mærker, jævnfør § 3, før de tages i brug. Ansøgninger om registrering fremsendes til Konsulenttjenesten for Fåreavl inden 1. januar og 1. juni.
Stk. 2. Ved afgørelsen af, om et mærke kan registreres efter § 3, skal der lægges vægt på hensynet til en rationel og forsvarlig drift af husdyrhold samt inden for rammerne heraf tages hensyn til eventuelle traditionelle mærker anvendt på den pågældende driftsenhed.
Stk. 3. Dersom et registreret mærke har en sådan form, at misbrug eller forveksling med andre registrerede mærker kan finde sted, kan Konsulenttjenesten for Fåreavl ændre mærkets udformning efter høring af de berørte husdyrholdere.
Stk. 4. Konsulenttjenesten for Fåreavl kan slette et registreret mærke, der ikke har været anvendt i de tre seneste år.
Stk. 5. Konsulenttjenesten for Fåreavl kan efter godkendelse af Landsstyret udarbejde nærmere retningslinjer for udformning af mærker og registrering af disse.
Stk. 6. Konsulenttjenesten for Fåreavls afgørelser efter stk. 1, 3 og 4 samt § 4, stk. 2 kan påklages til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt ansøgeren.

 

Fastsættelse af græsningstryk og fordeling af græsningskoncessioner

§ 6. Landsstyret fastsætter et øvre græsningstryk for hvert græsningsområde, udtrykt som det antal husdyr, der må græsse i det pågældende område. Fastsættelsen kan ske årligt eller efter behov. Landsstyret foretager forinden den endelige fastsættelse høring af Konsulenttjenesten for Fåreavl og landbrugets organisationer.
Stk. 2.Konsulenttjenesten for Fåreavl er efter bestemmelserne i Hjemmestyrets bekendtgørelse om arealanvendelse og planlægning meddelt arealtildeling til de i § 2, stk. 1, nr. 3 angivne græsningsområder, som herunder navngives, nummereres samt afgrænses geografisk.

§ 7.Enhver driftsenhed skal have tildelt en græsningskoncession for at lade deres husdyr få adgang til græsning i områder, hvortil driftsenheden ikke har arealtildeling. Det er den pågældende husdyrholders ansvar at vilkårerne i græsningskoncessionen overholdes, jfr. dog § 8, stk. 2.
Stk. 2.Landsstyret fordeler efter høring af landbrugets organisationer græsningsressourcerne i hvert enkelt græsningsområde i form af græsningskoncessioner gældende for et år ad gangen til driftsenheder, som søger herom, jævnfør dog § 8, stk. 1 og stk. 5.
Stk. 3. Ansøgninger om nye græsningskoncessioner eller ændringer i bestående koncessioner fremsendes til Konsulenttjenesten for Fåreavl inden 1. januar og 1. juni.
Stk. 4. Ved afgørelsen af, om en ansøger kan tildeles en græsningskoncession, skal der lægges vægt på en rationel og bæredygtig anvendelse af græsningsressourcerne.
Stk. 5. Konsulenttjenesten for Fåreavl forestår registrering af græsningskoncessioner inden for husdyrhold.

§ 8. Landsstyret kan tildele græsningskoncessioner med sæsonmæssige begrænsninger, jævnfør stk. 2 og stk. 3.
Stk. 2. Sommergræsningskoncessioner inden for fåreavlererhvervet tildeles for perioden fra 1. maj til 31. oktober, dog skal der ved administrationen af ordningen tages hensyn til, at der erfaringsmæssigt vil være problemer med at få alle får tilbage fra græsningsområderne inden den 31. oktober.
Stk. 3. Der kan gives koncession til vintergræsning inden for fåreavlererhvervet, hvis det er forsvarligt i forhold til græsningsområdernes tilstand og skønnes nødvendigt for driften af fåreholderstederne, som benytter det pågældende græsningsområde. Vintergræsningskoncessioner tildeles kun for perioden fra 1. november til 30. april.
Stk. 4. Landsstyret kan på baggrund af en faglig indstilling derom stille krav om, at områder, hvor der gives tilladelse til vintergræsning, skal indhegnes og friholdes for græsning i perioden 1. juni - 31. august.
Stk. 5. Landsstyret kan bemyndige Konsulenttjenesten for Fåreavl til at stå for fordelingen efter stk. 1 og § 7, stk. 2.
Stk. 6. Afgørelser truffet af Konsulenttjenesten for Fåreavl efter stk. 5 kan påklages til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt ansøgeren.

§ 9. Landsstyret kan efter høring af landbrugets organisationer og Konsulenttjenesten for Fåreavl fastsætte forbud mod græsning i bestemte græsningsområder eller dele heraf i hele året eller bestemte perioder af året, såfremt græsning vil kunne medføre en betydelig forringelse af græsningsressourcerne eller direkte kunne give fare for erosion.
Stk. 2. Landsstyret kan i særlige tilfælde stille krav om opsætning af spærrehegn for at sikre mod overgræsning eller for at kunne lave en nærmere styring af græsningstrykket, jævnfør stk. 1, § 7, stk. 1 og stk. 2 samt § 8 stk. 1 - 3.

 

Jagt på tamrener og moskusokser

§ 10. Jagt på tamrener og moskusokser er forbudt med undtagelse af de i stk. 2 og stk. 3 nævnte tilfælde.
Stk. 2. En husdyrholder eller dennes ansatte kan efter på forhånd at have indhentet tilladelse dertil fra Landsstyret udtage egne tamrener eller moskusokser ved jagt, når
1) det klart er nødvendigt af hensyn til at strukturere bestandens sammensætning for at gøre denne mere produktiv,
2) det er nødvendigt for at nedbringe antallet af dyr til den størrelse, som husdyrholderen har græsningskoncession til, eller
3) der er behov for at forhindre, at dyrene tager længerevarigt ophold uden for de områder, hvortil husdyrholderen har græsningskoncession eller arealtildeing til at lade de pågældende dyr græsse.
Stk. 3. Husdyrholderen kan efter på forhånd at have indhentet tilladelse fra Landsstyret tillade at andre udtager egne tamrener eller moskusokser ved jagt mod betaling.
Stk. 4 Landsstyret kan i forbindelse med tilladelser efter stk. 2 og stk. 3 stille vilkår for jagten, herunder krav om mærkning af de nedlagte dyr med plomber.
Stk. 5. Kød fra tamrener eller moskusokser, som er nedlagt ved jagt jævnfør stk. 2 og stk. 3, kan sælges som vildt.

 

Melding om husdyrbestanden og kontrol

§ 11. Personer, som i medfør af § 7, stk 2 og § 8, stk. 1 har opnået en græsningskoncession, har pligt til at holde dyrene indenfor koncessionsområderne.
Stk. 2.Koncessionshavere har pligt til hvert år inden den 1. februar at melde husdyrbestandens størrelse og sammensætning ved årsskiftet til Konsulenttjenesten for Fåreavl.
Stk. 3. Husdyrholdere, som har fået tilladelse til udtagning af egne tamrener eller moskusokser ved jagt efter § 10, stk. 2 og stk. 3, har pligt til årligt at oplyse Landsstyret om det nedlagte antal dyr samt køns- og aldersfordeling heraf.
Stk. 4. Landsstyret kan jfr. bestemmelserne i Hjemmestyrets bekendtgørelse om tilsyn med landbrug foranledige kontrolbesøg fra Konsulenttjenesten for Fåreavl og tilsynsudvalg for at kontrollere besætningsstørrelserne og overholdelse af græsningskoncessionerne samt andre bestemmelser fastsat i medfør af denne bekendtgørelse.

 

Dispensation

§ 12. Landsstyret kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser, hvis hensynet til videnskabelige undersøgelser eller andre særlige omstændigheder taler herfor.

 

Foranstaltninger

§ 13. For overtrædelse af bestemmelserne i § 3, § 4, stk. 1, § 7, stk. 1, § 10, stk. 1 og § 11, stk. 1 - 3 samt overtrædelse af forbud mod græsning udstedt i medfør af § 9, stk. 1 samt undladelse af at opfylde krav om opsætning af spærrehegn udstedt i medfør af § 9, stk. 2, kan der idømmes bøde.
Stk. 2. Landsstyret kan foranledige påbud og forbud gennemført på ejerens bekostning for at sikre overholdelsen af § 3, § 4, §§ 7 - 9, og § 11, herunder om at nedbringe antallet af dyr til det antal, denne har ret til i henhold til sin græsningskoncession og sikre at dyrene holder sig inden for områderne, hvortil man har koncession, jævnfør § 13, stk. 2 i landstingslov om landbrug.
Stk. 3. Såfremt der ved rensdyr- og moskusoksehold sker overtrædelse af bestemmelser fastsat i § 3 og § 5 kan de pågældende dyr betragtes som vildt, jævnfør § 13, stk. 3 i landstingslov om landbrug.

 

Ikrafttrædelse m.v.

§ 14. Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. oktober 2000.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 25. juni 1997 om forvaltning af græsningsområder og husdyr.
Grønlands Hjemmestyre, 8. september 2000.
Simon Olsen

/

Jørn Birk Olsen

Relationer
Hjemmelslov