Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 13
31. maj 2000
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om skattebegunstiget opsparing

I henhold til § 10 i landstingslov nr. 2 af 6. maj 1989 om skattebegunstiget opsparing, som senest ændret ved landstingslov nr. 2 af 23. maj 2000, fastsættes følgende:


§ 1.
Pengeinstitutter, som opretter skattebegunstigede opsparingskonti, varetager følgende opgaver i forbindelse administration af ordningen:
1) Konstaterer kontohaverens navn, cpr. nr. og adresse.
2) Påser, at indbetalingsvilkårene til enhver tid overholdes.

§ 2. Udbetaling af skattefri præmierente og rentetilskud er betinget af, at kontohaveren over for pengeinstituttet dokumenterer, at opsparingen anvendes til et anerkendt formål samt at kontohaveren underskriver en tro og love erklæring.
Stk. 2. Pengeinstituttet fremsender den underskrevne tro og love erklæring bilagt dokumentation til Skattedirektoratet med angivelse af, til hvilket formål opsparingsbeløbet er udbetalt.

§ 3. Pengeinstituttet indgiver hvert år efter aftale med Skattedirektoratet opgørelser pr. 31. december til skattemyndighederne indeholdende oplysninger om de enkelte konti.

§ 4. Skattedirektoratet kan anmode pengeinstitutterne om oplysninger om de enkelte konti.

 

§ 5. Pengeinstituttet indgiver på opfordring en status til Skattedirektoratet omfattende antal konti, indestående m.v.

§ 6. Skattedirektoratet fastsætter de nærmere regler for oplysningspligtens gennemførelse.

 

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2000.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 23 af 15. juni 1989 om skattebegunsigede opsparingsordninger.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. maj 2000.
Josef Motzfeldt

/

Kaare Hagemann