Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 11
25. april 2000
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om fredning af den indre del af Ikkafjorden, Ivittuut Kommune

I medfør af § 3, stk. 1, nr. 2 og § 19 i landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland fastsættes:

 

§ 1. Den indre del af Ikkafjorden, beliggende i Ivittuut Kommune udlægges som fredet område med det formål at beskytte de såkaldte Ikkasøjler på fjordbunden. Ikkasøjlerne har på grund af deres særegne dannelse og mineralske sammensætning videnskabelig, undervisningsmæssig og rekreativ betydning. Søjlerne er også hjemsted for en meget rig flora og fauna.
Stk. 2. Det fredede område er angivet på kortbilag og omfatter Ikkafjord fra 610 11´ N og til bunden af fjorden.

§ 2 . Offentligheden har adgang til fjorden og Ikkasøjlerne, såfremt det kan ske uden tilsidesættelse af fredningens formål jf. § 1, stk. 1.

§ 3. Indenfor det fredede område er det ikke tilladt at sejle hurtigere end 3 knob, og fartøjet må ikke stikke dybere end 50 cm. Ved sejlads indenfor en radius af 50 meter fra synlige søjler er det kun tilladt at benytte jolle, kajak e.l. uden brug af motor.

§ 4. Indenfor det fredede område er det forbudt at fiske med trawl eller andet redskab som kan gøre skade på Ikkasøjlerne.

§ 5. Al form for aktivitet som kan nedbryde Ikkasøjlerne, herunder indsamling og fysisk brydning af Ikaitmineraler i søjler eller som løstliggende blokke på havbunden er forbudt.

§ 6. Det er forbudt at efterlade alle former for affald, markeringer og videnskabeligt udstyr indenfor det fredede område.

§ 7. Direktoratet for Miljø og Natur kan efter ansøgning give dispensation fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 8. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-6 kan medføre bøde.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2000.
Grønlands Hjemmestyre, den 25. april 2000.
Alfred Jakobsen

/

Hans J. Høyer


Kortbilag