Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 1
4. januar 2000
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om havnereglement

I medfør af §§ 3 og 4 i landstingsforordning nr. 4 af 29. oktober 1999 om anlæg, vedligeholdelse og drift af Hjemmestyrets havneanlæg fastsættes:

 

Kapitel 1.
Anmeldelse, indsejling og fortøjning

§ 1. Havnereglementet gælder for alle grønlandske havne og anløbspladser bortset fra havneanlæg til fritidsformål, samt Kangilinnguit (Grønnedal) og Pituffik (Dundas). Havnereglementet finder ikke anvendelse på havneanlæg m.v., der er direkte del af tankanlæg, idet disse ejes af Pilersuisoq A/S.
Stk. 2. Havnemyndigheden er ansvarlig for fri og uhindret adgang til og i havnen, i det omfang det er muligt. Foranstaltninger til sikring af sådan adgang iværksættes efter Havnemyndighedens skøn.
Stk. 3. Før et skib ankommer til havnen, skal skibets fører, mægler eller agent rette henvendelse til havnemyndigheden og herunder give oplysning om skibets data, forventet ankomsttidspunkt, formål med anløbet og den forventede liggetid i havnen.
Stk. 4.Når havnemyndigheden forlanger det, skal anmelderen fremvise skibets officielle papirer og give alle relevante oplysninger om skib, ladning og ejerforhold.
Stk. 5. Havnemyndigheden kan forlange, at skibets papirer og certifikater eller en del af disse deponeres hos havnemyndigheden under skibets ophold i havnen.
Stk. 6. Havnemyndigheden kan betinge anløbet af, at skibets ejer, bruger eller mægler/agent etablerer en for havnemyndigheden tilfredsstillende sikkerhed for eventuelle krav mod skibet.
Stk. 7. For anmeldelse af skibe med farligt gods gælder reglerne i § 7.


Skibets stand

§ 2. Skibet skal på tidspunktet for anmeldelsen og under opholdet i havnen være sødygtigt og forsynet med alle nødvendige certifikater i overensstemmelse med skibets klasse samt for Grønland gældende regler herom.


Liggeplads

§ 3. Havnemyndigheden tildeler skibene liggeplads. Som hovedregel sker dette efter den rækkefølge, hvori skibene ankommer. Undtaget herfra er skibe i rutefart med fast anløbsplads. Havnemyndigheden bestemmer i øvrigt til enhver tid, i hvilken rækkefølge skibene får tildelt liggeplads.
Stk. 2. Havnemyndigheden kan forlange, at skibe som ligger til gene for modtagelse og afskibning af gods, betjening af fiskerierhvervet, samt betjening af den søværts passagertrafik fjernes.
Stk. 3. Såfremt ejer/bruger af sådanne skibe ikke retter sig efter Havnemyndighedens pålæg om fjernelse af skibet, kan Havnemyndigheden selv foranstalte skibet fjernet og opankret for ejers regning og risiko.
Stk. 4. Havnemyndigheden kan tillade et skib forret til en liggeplads, der ligger umiddelbart ved lagerfaciliteter, som skibet skal laste fra eller losse til.
Stk. 5. Lastning eller losning af væsker eller gasser i bulk skal ske til eller fra lovligt indrettede tanke og ved dertil bestemt liggeplads.
Stk. 6. Skibe skal fortøjes på den plads, havnemyndigheden anviser, og der må ikke forhales herfra uden havnemyndighedens tilladelse.
Stk. 7. Havnemyndigheden har ret til at kræve et skib forhalet til anden plads, og har ret til at lade et skib forhale for skibets regning og risiko, hvis et påbud herom ikke efterkommes.
Stk. 8. Fritidsfartøjer skal fortøjes i havnen på de liggepladser, der er beregnet hertil, medmindre havnemyndigheden har givet særlig tilladelse til fortøjning andre steder.


Ankring

§ 4. Der må ikke ankres inden for havnens søområde og i sejlløbene til havnen uden bydende nødvendighed, medmindre havnemyndigheden har givet særlig tilladelse dertil.
Stk. 2. Skibe, som ligger til ankers inden for havnens søområde, er forpligtet til at holde et efter skibets størrelse passende mandskab ombord og opretholde behørig radiovagt.
Stk. 3. Havnemyndigheden kan forlange, at ethvert skib, som ankrer inden for havnens søområde, flyttes, hvis havnemyndigheden skønner, at skibet hindrer fri og sikker passage.
Stk. 4. Såfremt ankringen ikke er ophørt til den af havnemyndigheden fastsatte tidsfrist, kan havnemyndigheden lade skibet flytte for skibets regning og risiko.
Stk. 5. Intet skib må uden særlig tilladelse fra havnemyndigheden ligge med varp ude eller spærre farvandet eller havnebassinet med trosser.


Sejlads i havnen

§ 5. Sejlads i havneområdet skal foregå med moderat og forsvarlig fart, blandt andet således at havneanlæg, skibe eller deres fortøjninger ikke udsættes for beskadigelse.
Stk. 2. For sejlads inden for havnens område gælder i øvrigt de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m.


Fortøjning

§ 6. Skibe må kun fortøjes i dertil indrettede pullerter, kroge eller ringe. Mod kaj skal skibene være forsynet med tilstrækkelig affendring, så kajindretning, friholderværk eller andre skibe ikke beskadiges. I øvrigt skal havnemyndighedens eventuelle anvisninger vedrørende fortøjning følges. Skibet skal sørge for, at der sættes sikker og belyst landgang, som ikke må være til hinder for fri passage, havnens kraner m.v.
Stk. 2. Når flere skibe ligger uden på hinanden, skal skibene inden for det yderste skib sørge for fri, sikker og belyst passage over dækket samt fra skib til skib.
Stk. 3. Skibe skal om fornødent have alle udløbsåbninger i skibssiden forsynet med forsvarlige dischargekasser, således at udløbende vand hindres i at strømme ud over andre skibe eller kajen.
Stk. 4. Skibe, der formodes at have rotter eller andre skadedyr om bord, skal på fortøjningerne anbringe metalskærme, således at sådanne skadedyr hindres i at komme i land.

 

Kapitel 2
Lastning og losning


Farligt gods

§ 7. Skibe, der transporterer, laster eller losser farligt gods, herunder
1) eksplosive stoffer,
2) komprimerede og andre luftarter,
3) brandfarlige væsker,
4) stoffer, der er antændelige, selvantændelige eller udvikler antændelige luftarter i forbindelse med vand,
5) brandnærede stoffer,
6) giftige smittefarlige stoffer,
7) radioaktive stoffer,
8) ætsende stoffer og
9) andet gods, (jf. International Maritime Dangerous Goods koden) (IMDG), skal mindst 24 timer før ankomst anmelde sådant gods til havnemyndigheden.
Stk. 2. Anmeldelsen skal angive art, kvantum (antal og bruttovægt), fareklasse, UN-nr., emballage og stuvested.
Stk. 3. I særlige tilfælde kan havnemyndigheden godkende, at anmeldelse afgives med kortere frist. Bortset fra nødstilfælde må skibet ikke anløbe havnen, før havnemyndighedens tilladelse er givet.
Stk. 4. Farligt gods skal være pakket, mærket, stuvet, adskilt og sikret som foreskrevet eller anbefalet i IMDG-koden og i gældende grønlandske, danske og internationale regler.
Stk. 5. Skibe, der transporterer, laster eller losser farligt gods og som ikke opfylder gældende miljø- og sikkerhedsregler, arbejdsmiljøregler samt betingelser for sådan transport, kan afvises af havnemyndigheden. Havnemyndigheden kan pålægge et sådant skib, at standse allerede påbegyndt lastning eller losning og straks forlade havnen.
Stk. 6. Havnemyndigheden kan efter samråd med Det Kommunale Brandvæsen og politiet:
1) afvise skibe, såfremt de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af farligt gods ikke kan etableres.
2) pålægge skibe at sørge for nødvendige sikkerhedsforanstaltninger om bord eller i land og at afholde udgifterne dertil.


Brandfaresignal

§ 8. Skibe, der har farligt gods ombord, skal inden for havneområdet føre brandfaresignal, så længe de har sådan last om bord.
Stk. 2. Brandfaresignalet, der skal føres på det sted på skibet, hvorfra det bedst kan ses, er om dagen det internationale signalflag B og om natten en lanterne, der viser rødt lys hele horisonten rundt.


Øjeblikkelig afgang

§ 9. Et skib, der fører brandfaresignal, skal til enhver tid være klar til at kaste los og afgå øjeblikkeligt ved egen kraft.
Stk. 2. På tankskibe skal fortøjninger til land være af tovværk og belyst. Slæbetrosser skal være af ikke brandbart materiale, fastgjort om bord og affiret til vandoverfladen for og agter. Der skal til enhver tid være det fornødne mandskab om bord til skibets afsejling.


Laste-/lossebestemmelser

§ 10. Dersom laste- eller lossearbejdet i et skib ikke foregår i et efter havnemyndighedens skøn normalt tempo, og arbejdet derfor ikke vil kunne afsluttes inden for det normalt anvendte tidsrum for pågældende vareart, kan havnemyndigheden efter forudgående meddelelse herom forlange, at skibet for dettes regning forhales eller forlader havnen midlertidigt, hvis et andet skib afventer laste- eller losseplads.
Stk. 2. Selv om arbejdet er begyndt i rette tid og fortsat uden afbrydelse, skal skibet dog hales bort til en anden liggeplads, når havnemyndigheden finder det nødvendigt. Skibet har da fortrinsret til at forlange en liggeplads anvist, hvor dets lastning eller losning kan fortsætte.


Spild

§ 11. Skibet skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at ladning ikke udledes eller spildes. Såfremt der sker sådan udledning eller spild, skal skibet straks stoppe udledningen eller spildet og selv sørge for effektiv oprensning. Havnemyndigheden skal straks underrettes om udledningen eller spildet, og havnemyndighedens instrukser skal følges. Dette gælder også ved bunkring.
Stk. 2. I tilfælde af spild og udledning gælder miljølovgivningens regler i øvrigt.
Stk. 3. Ved akutte uheld med farlige stoffer skal der foretages anmeldelse til brandvæsenet.


Tankskibe

§ 12. Lastning og losning af farligt gods skal så vidt muligt indledes umiddelbart efter ankomst, og pumpning deraf skal foregå hurtigst muligt, indtil lastning eller losning er færdig.
Stk. 2. Et tankskib, der er færdiglastet med farligt gods, skal straks forlade havnen, medmindre det har udtrykkelig tilladelse fra havnemyndigheden til at blive i havnen. Et færdiglosset tankskib, der ikke er gasfrit eller sikret med inaktiv gas, skal ligeledes forlade havnen straks.

 

Kapitel 3.
Skibes reparation, oplægning m.v.


Skibes reparation

§ 13. Mens et skib henligger i havnen, må reparation af skrog, maskineri, installationer og lignende ikke påbegyndes uden havnemyndighedens tilladelse, såfremt reparationen kan forringe skibets sødygtighed eller manøvreevne i væsentlig grad.
Stk. 2. Reparationsarbejdet eller lignende på skibe og materiel, som henligger i havnen, skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser.
Stk. 3. Under udførelse af skibes reparation og vedligeholdelse skal arbejdet i øvrigt foregå på en sådan måde, at tredjemand og omgivelserne - efter havnemyndighedens skøn - ikke generes, og at havnens område ikke forurenes.


Overfladebehandling 

§ 14. Udvendig overfladebehandling af skibe beliggende på vandet uden for værftsområderne er forbudt.
Stk. 2. Ved overfladebehandling forstås højtryksspuling med eller uden tilsætning af blæsemiddel, sandblæsning med eller uden vandtilsætning samt metallisering og sprøjtemaling.


Oplagte eller efterladte skibe

§ 15. Oplægning af et skib i havnen kan kun ske i henhold til havnemyndighedens forudgående tilladelse. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de fornødne praktiske anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed, overholdelse af givne tidsfrister, tilsynspligt m.v.
Stk. 2. Skibe, der ikke er i fart, herunder udrangerede skibe, både, pramme, borerigge og andet materiel samt gods må ikke efterlades eller henligge i havneområdet eller i sejlløbet uden havnemyndighedens udtrykkelige tilladelse.
Stk. 3. Oplagte eller efterladte skibe eller materiel henligger i enhver henseende for ejers regning og risiko og kan forlanges fjernet i overensstemmelse med § 17.


Vrag m.v.

§ 16. Vrag, skibe med brand om bord, synkefærdige eller svært beskadigede skibe og lignende må ikke indbringes til havnen uden havnemyndighedens særlige tilladelse hertil. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de nærmere betingelser herfor, blandt andet at havnemyndigheden til enhver tid kan kræve sikkerhedsstillelse og endvidere anmode ejeren om straks at iværksætte de tiltag, som havnemyndigheden skønner måtte være nødvendige eller påkrævede for at undgå fare eller risici for fare. Sådant vrag m.v. henligger i enhver henseende for ejerens regning og risiko. 


Fjernelse af oplagte skibe m.v.

§ 17. Oplagte, efterladte, sunkne eller strandede skibe eller vrag (samt disses udstyr eller tilbehør) eller øvrigt efterladt gods eller materiel kan havnemyndigheden forlange flyttet inden rimelig tid. Efterkommes havnemyndighedens pålæg ikke, og kan havnemyndigheden ikke uden væsentlige omkostninger eller ulempe blive ved med at sørge for genstanden, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist foranledige genstandene fjernet og solgt for ejerens regning. Forinden salg finder sted, skal havnen så vidt muligt give ejeren besked.
Stk. 2. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnemyndighedens omkostninger.
Stk. 3. Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at det pågældende er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havnemyndigheden skaffe genstanden bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse herom i stedet gives ved opslag på fartøjet eller godset samt ved annoncering i et landsdækkende dagblad.
Stk. 4. Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havnemyndighedens omkostninger.

 

Kapitel 4
Benyttelse af havnens arealer


Oplægning af gods

§ 18. Gods, som skal lastes eller er losset, må ikke henligge på kajer, kajgader og forbindelsesveje eller på de til oplag bestemte pladser uden havnemyndighedens tilladelse.
Stk. 2. Havnemyndigheden er berettiget til at give de pålæg og tage de forholdsregler, som det pågældende gods efter havnemyndighedens skøn nødvendiggør, herunder eventuel anvisning af oplagsplads.
Stk. 3. For benyttelse af arealer til oplægning af gods betales pladsleje til havnemyndigheden i henhold til gældende bestemmelser.


Fjernelse af oplagt gods

§ 19. Hvis havnemyndigheden forlanger det, skal oplagt gods fjernes eller flyttes til et anvist sted inden for en af havnemyndigheden fastsat rimelig tidsfrist.
Stk. 2. Hvis et sådant påbud ikke efterkommes eller hvis gods henlægges uden havnemyndighedens tilladelse, har denne ret til at lade godset fjerne i overensstemmelse med § 17.


Færdsel og parkering

§ 20. Havnemyndigheden kan give anvisninger vedrørende færdsel på havneområdet.
Stk. 2. Parkering på havneområdet må kun ske i overensstemmelse med Færdselslovens regler på dertil bestemte pladser og eventuelt efter havnemyndighedens anvisning.
Stk. 3. I særlige tilfælde kan der af havnemyndigheden anvises parkeringspladser i tilknytning til særlige laste- eller losseoperationer.


Affald

§ 21. Affald må ikke aflæsses eller hensættes på havneområdet. Opstillede affaldscontainere må ikke benyttes til miljøbelastende eller farligt materiale. Containerne er kun beregnet til almindeligt driftsaffald fra skibe og må ikke benyttes af andre.
Stk. 2. For aflevering af affald fra skibe ud over almindeligt driftsaffald gælder havnemyndighedens bestemmelser om modtagelse af affald fra skibe samt miljølovgivningen i øvrigt.


Rengøring og oprydning

§ 22. Skibet, ladningsejeren eller disses fuldmægtige skal efter endt lastning eller losning rengøre benyttede havnearealer og fjerne alt affald derfra. Undlades dette, kan havnemyndigheden lade sådant arbejde udføre for pågældendes regning.
Stk. 2. Containere, paller, trailere, stevedoreredskaber, transportredskaber, fiskeredskaber og fiskekasser m.v. må efter endt arbejde ikke efterlades på kajer, kajgader, broer og forbindelsesveje, medmindre der er truffet aftale med havnemyndigheden herom.
Stk. 3. Alt efterladt materiel m.v. henstår for ejerens regning og risiko.

 

Kapitel 5. 

Forskellige ordensbestemmelser 

Forbudte aktiviteter

§ 23. Følgende aktiviteter er forbudte på havneområdet:
1) Overbordkastning af affald af enhver art, herunder ladningsrester.
2) Afbrænding, udskylning, udpumpning eller deponering af enhver form for fast eller flydende affald, herunder olie, kemikalier, toiletaffald, flydende affald fra skibets rendestene og lignende samt rester eller vand indeholdende sådanne stoffer. Ved et eventuelt uheld skal havnemyndigheden straks underettes, og de pågældende stoffer skal omgående fjernes, jf. i øvrigt § 11 stk. 2 og 3.
3) Jagt og anden skydning.
4) Aktiviteter, der medfører unødige røg-, støv-, lugt- eller støjgener, herunder unødig brug af sirene og fløjte.

 

Aktiviteter, som kræver tilladelse

§ 24. Følgende aktiviteter må kun finde sted med havnemyndighedens forudgående tilladelse:
1) Røring af maskinen. En tilladelse hertil vil i givet fald forudsætte, at dette ikke sker med en sådan kraft, at dybdeforholdene ændres, eller at havneanlæg, andre skibe, pramme, lægtere og lignende beskadiges eller at passerende skibe udsættes for at miste styringen på grund af skruevandet. Under hele røringen skal der være vagt om bord, således at røringen kan standses, hvis havnemyndigheden kræver det. Vagten skal lytte på havnens VHF kanal. Før maskinen røres, skal agterskibet hales ud fra kajen, hvis havnemyndigheden forlanger det.
2) Usædvanligt eller kraftigt lys om bord eller oplysning af skibet. Brug af kraftigt lys, f.eks. fra projektører, skal være hensigtsmæssig og må ikke være til gene for skibstrafik, landtrafik og lignende.
3) Åben ild om bord i skibe uden for værftsområder. Havnemyndigheden kan forlange brandvagt i forbindelse hermed.
4) Afbrænding af fyrværkeri. Afbrænding af festfyrværkeri kræver dog tillige politiets tilladelse.
5) Fiskeri.
6) Opfiskning eller deponering af materialer.
7) Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse af sejlbrætter, sejlads med vandscootere, og lignende.
8) Badning fra skibe eller bolværker
9) Placering af husbåde
Stk. 2. Sprængning af is nærmere end 15 meter fra kajkonstruktioner må kun ske efter aftale med havnemyndigheden.


Hittegods og bjærgegods  

§ 25. Alt, hvad der findes, optages eller bjærges inden for havneområdet, skal straks anmeldes til havnemyndigheden, som underretter politimyndigheden herom.


Adgang 

§ 26. Havnemyndigheden og de myndigheder, som denne måtte udpege hertil, har på ethvert tidspunkt adgang til skibet for så vidt angår forhold, som vedrører overholdelsen af dette reglement. Skibets fører skal yde nødvendig assistance i forbindelse med inspektion og gennemgang af skibet.
Stk. 2. Såfremt sådan adgang nægtes eller begrænses, eller såfremt der ikke ydes nødvendig assistance, kan havnemyndigheden forlange, at skibet straks forlader havneområdet.


Havnemyndigheden

§ 27. Havnemyndighedens personale varetager tilsynet med overholdelse af orden på havneområdet.
Stk. 2. Personalet skal legitimere sig, hvis det forlanges.
Stk. 3. Enhver, som befinder sig på havneområdet, har pligt til at efterkomme havnemyndighedens anvisninger og påbud.
Stk. 4. Politiet, Det Kommunale Brandvæsen og andre myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler


Skibets fører

§ 28. Hvis en skibsfører eller andre ikke overholder bestemmelserne i dette reglement eller havnemyndighedens påbud, kan havnemyndigheden træffe de fornødne foranstaltninger.
Stk. 2.Er skibsføreren ikke om bord, kan ordre om skibets forhaling, fortøjning eller lignende meddeles den øverste tilstedeværende styrmand, eller, hvis ingen styrmand er til stede, et andet besætningsmedlem.
Stk. 3. Hvis et skib forlades af hele besætningen, skal skibsføreren opgive navn, adresse og telefonnummer på en søfartskyndig person med bopæl i nærhed af havnen. En sådan person skal føre tilsyn med skibet, og havnemyndigheden kan give denne påbud med samme virkning som påbud givet til skibsføreren selv. 

 

Kapitel 6.
Ansvar


Skibets og tredjemands ansvar 

§ 29. Rederen for et skib, som benytter en grønlandsk havn, er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-, person-, og følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse i tjenesten af de, der udfører arbejde i skibets tjeneste. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller afsejlingen fra havnen.


Havnemyndighedens ansvar 

§ 30. Havnemyndigheden er ansvarlig for skader på skibet, ombordværende last, skibets besætning og passagerer, såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelse begået af havnemyndighedens personale.

 

Kapitel 7.
Sanktioner, ikrafttræden m.v

§ 31. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 1-16, 20-24, 26 og 28 kan straffes med bøde.

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2000.
Stk. 2. Samtidig ophæves Havnereglement for Grønland af 5. maj 1951 med senere ændringer.
Grønlands Hjemmestyre den 4. januar 2000
Steffen Ulrich-Lynge

/

Jens K. Lyberth