Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 10
29. oktober 1999
Ophævet

Landstingslov om Det Grønlandske Erhvervsregister

Kapitel 1
Formål

§ 1. Under Landsstyret føres Det Grønlandske Erhvervsregister (GER). Administrationen af registret forestås af Grønlands Statistik efter de i denne landstingslov fastsatte bestemmelser.

§ 2. Det Grønlandske Erhvervsregister har til formål at
1) indeholde grunddata om juridiske enheder, jf. § 3, der er erhvervsdrivende eller arbejdsgivere, og de dertil knyttede driftsenheder, jf. § 4,
2) foretage en entydig nummerering af de i registret optagne juridiske enheder og driftsenheder, jf. § 5, og
3) stille grunddata til rådighed for offentlige myndigheder og institutioner samt private, jf. §§ 13 og 14.

 

Kapitel 2
Definitioner

§ 3. Ved en juridisk enhed forstås efter denne landstingslov
1) en fysisk person i dennes egenskab af arbejdsgiver eller selvstændig erhvervsdrivende,
2) en juridisk person eller en filial af en udenlandsk juridisk person,
3) foreninger, organisationer og fonde,
4) Grønlands Hjemmestyre,
5) en kommune, eller
6) et kommunalt fællesskab.

§ 4. Ved driftsenhed forstås i denne landstingslov
1) den hovedaktivitet, som udøves af en juridisk enhed, der kun har én hovedaktivitet, og hvor al aktivitet udøves på eller fra samme geografiske adresse som den juridiske enheds adresse,
2) den enkelte hovedaktivitet, hvis en juridisk enhed har flere hovedaktiviteter, der udøves på eller fra én geografisk adresse, eller
3) den enkelte aktivitet, hvis en juridisk enhed har aktiviteter, der udøves på eller fra flere geografiske adresser.

§ 5. Juridiske enheder tildeles et entydigt identifikationsnummer (GER-nummer). Driftsenheder tildeles et undernummer.
Stk. 2. Grønlands Statistik tildeler de i stk. 1 nævnte numre.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler, hvorved nærmere bestemte juridiske enheder, herunder driftsenheder, fritages for registrering.

§ 6. Offentlige myndigheder, udvalg, kommissioner og institutioner skal i alle anliggender om juridiske enheder anvende GER-nummeret.
Stk. 2. Offentlige myndigheder og institutioner, samt private, kan ved afgivelse og modtagelse af GER-grunddata benytte elektroniske medier.

 

Kapitel 3
GER-styregruppe

§ 7. Landsstyret udpeger en GER-styregruppe for det Grønlandske Erhvervsregister. Styregruppen skal bestå af en repræsentant fra Grønlands Statistik, 2 repræsentanter fra Landsstyret og en repræsentant der udpeges efter indstilling fra Grønlands Erhvervsråd.
Stk. 2. GER-styregruppen skal behandle spørgsmål og klager om registrets førelse og om registrets praktiske anvendelse, samt tildeling af branchekoder.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter en forretningsorden for GER-styregruppen herunder vederlag.

 

Kapitel 4
Indhold og omfang af register

§ 8. Medmindre andet fastsættes i medfør af stk. 3 og 4, optages for juridiske enheder følgende grunddata i Det Grønlandske Erhvervsregister
1) Enhedens GER-nummer.
2) Virksomhedsform (A/S, Aps mv.).
3) Start- og ophørstidspunkt.
4) Enhedens navn.
5) Enhedens adresse.
6) Telefonnummer, telefaxnummer og elektronisk postadresse.
7) Branche og eventuelle bibrancher.
8) CPR-nummer eller GER-nummer for fuldt ansvarlige ejere.
9) Antal ansatte.
Stk. 2. Medmindre andet fastsættes i medfør af stk. 3, optages for driftsenheder følgende grunddata i Det Grønlandske Erhvervsregister
1) Den juridiske enheds GER-nummer.
2) Enhedens D-nummer.
3) Start- og ophørstidspunkt.
4) Enhedens navn.
5) Enhedens adresse.
6) Telefonnummer, telefaxnummer og elektronisk postadresse.
7) Hovedbranche og eventuelle bibrancher.
8) Antal ansatte.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om, i hvilket omfang og hvordan oplysninger om telefon- og telefaxnummer, elektronisk postadresse, samt antal ansatte skal optages i Det Grønlandske Erhvervsregister.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler om, i hvilket omfang og hvordan navn, adresse, stilling og CPR- eller GER-nummer for fuldt ansvarlige deltagere skal optages i registret.
Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler om optagelse af oplysninger om gældssanering, tvangsakkord og konkurs.

§ 9. For samtlige enheder i Det Grønlandske Erhvervsregister registreres og vedligeholdes de indhentede oplysninger af Grønlands Statistik.

§ 10. Efter anmodning skal juridiske enheder, der er omfattet af § 2, stk. 1, inden for en nærmere fastsat frist give Grønlands Statistik oplysning om de grunddata, der registreres og vedligeholdes i henhold til § 8 og 9.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler, der pålægger juridiske enheder at foretage anmeldelse om
1) påbegyndelse af ny eller nedlæggelse af eksisterende hovedaktivitet på den juridiske enheds adresse, jf. § 4, nr. 2, når dette ikke sker i forbindelse med optagelse eller afmeldelse af den juridiske enhed, og
2) oprettelse eller nedlæggelse af driftsenheder, der er beliggende på andre adresser end den juridiske enheds adresse, jf. § 4, nr. 3. 

 

Kapitel 5
Oplysningspligt

§ 11. Enhver har krav på, efter skriftlig anmodning til Grønlands Statistik, at få oplyst de grunddata, der i henhold til § 10 er optaget i Det Grønlandske Erhvervsregister om den pågældende.

§ 12. Enhver kan fra Det Grønlandske Erhvervsregister få adgang til de grunddata, der er optaget i registret, med de undtagelser og på de betingelser, der er nævnt i stk. 2-6.
Stk. 2. CPR-nummer må ikke videregives til private.
Stk. 3. Oplysning om en fuldt ansvarlig deltagers private bopæl, når denne ikke er sammen-faldende med virksomhedsadressen, må ikke videregives til private i forbindelse med udtræk af grupper af juridiske enheder eller driftsenheder. Landsstyret kan i øvrigt fastsætte regler om, hvorvidt og i hvilket omfang oplysning om den private bopæl for fuldt ansvarlig deltager, der er en fysisk person, kan videregives til private.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler om, hvorvidt og i hvilket omfang oplysning om telefon- og telefaxnummer og elektronisk postadresse må videregives til private.
Stk. 5. Oplysning om antal ansatte må kun videregives til private i form af størrelsesgruppe efter regler, der fastsættes i registerforskrifter for Det Grønlandske Erhvervsregister, jf. Lov om offentlige myndigheders registre.
Stk. 6. Udtagelse af grupper af enheder fra registret skal foretages således, at der herved kun videregives oplysninger, der kan meddeles de pågældende brugere i medfør af denne paragraf.
Stk. 7. Offentlige myndigheder og institutioner, der har modtaget grunddata fra Det Grønlandske Erhvervsregister, skal ved eventuel videregivelse af de modtagne data overholde de bestemmelser, der er fastsat i stk. 2, 3 og 6 og i § 15, stk. 2, samt i regler fastsat i medfør af stk. 3-5.

§ 13. For enheder optaget i registeret efter § 2, der skriftligt frabeder sig, at Det Grønlandske Erhvervsregisters grunddata benyttes til reklamehenvendelser, optages oplysning herom i registret.

§ 14. Landsstyret fastsætter regler om salg af og betaling for ydelser fra Det Grønlandske Erhvervsregister til offentlige myndigheder og institutioner samt til private. Betalingen må ikke overstige de faktiske udgifter i forbindelse med vedligeholdelse og oprettelse af registret.

 

Kapitel 6
Sanktioner

§ 15. Den, der undlader rettidigt at meddele oplysninger efter § 10 eller forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige oplysninger, kan idømmes bøde.
Stk.2. Den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder bestemmelserne i § 12, stk. 2 og 3, 1. pkt., foranstaltes med bøde.
Stk. 3. I forskrifter, der udstedes i henhold til landstingsloven, kan der fastsættes foranstaltning i form af bøde.
Stk. 4. Er overtrædelsen begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af Hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der pålægges Hjemmestyret, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

 

Kapitel 7
Andre bestemmelser

§ 16. Afgørelser efter denne landstingslov træffes af GER-styregruppen.

§ 17. Landstingsloven træder i kraft den 1. december 1999.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. oktober 1999.
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt