Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 9
29. oktober 1999
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat

§ 1

I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 15 af 30. oktober 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 5, affattes således:
"5) modtager udbytte fra et aktie-, anparts- eller andelsselskab m.v., der er registreret som hjemmehørende i Grønland,"

2. I § 13 indsættes som nytstykke:
"Stk. 5.Vederlag for vedhængende eller godskrevne renter i forbindelse med overdragelse af rentebærende fordringer medregnes ved indkomstopgørelsen hos den, der har krav på vederlaget. Vederlaget fradrages ved indkomstopgørelsen hos den, der er forpligtet til at betale vederlaget. Vederlaget medregnes, henholdsvis fradrages, ved opgørelsen af den skattepligtiges renteindtægter for det indkomstår, hvor handelen afvikles. De til vederlaget svarende vedhængende eller godskrevne renter medregnes ved opgørelsen af den skattepligtiges renteindtægter for det indkomstår, hvori de forfalder til betaling. Reglerne i dette stykke gælder dog ikke for skattepligtige, der fordeler renteudgifter og renteindtægter på den måde, der er nævnt i stk. 3, 4. punktum."

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

3. Efter § 14 b indsættes som ny paragraf:
"§ 14 c. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes værdien af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personlig arbejde i øvrigt, jf. stk. 2-8. Tilsvarende gælder for personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollegiale organer, herunder Landsstyret, Landstinget og kommunalbestyrelser.
Stk. 2. Den skattemæssige værdi af en bil, der er omfattet af stk. 1, sættes til en årlig værdi af 40.000 kr., såfremt vejarealet i den by, hvor bilen anvendes privat, udgør 75.000 kvm. eller mere.
Stk. 3. Udgør vejarealet i den by, hvor bilen anvendes privat, mellem 25.000 kvm. og 75.000 kvm., nedsættes værdien, som nævnt i stk. 2, til 20.000 kr.
Stk. 4. Udgør vejarealet i den by, hvor bilen anvendes privat mindre end 25.000 kvm., nedsættes værdien, som nævnt i stk. 2, til 10.000 kr.
Stk 5. Privat kørsel i værkstedsvogne og andre specialkøretøjer værdiansættes til halvdelen, af de i stk. 2- 4, nævnte satser. Anvendes disse køretøjer, efter skriftlig pålæg fra arbejdsgiveren, udelukkende til transport mellem hjem og arbejdsplads, værdiansættes de til 1/4 af de i stk. 2- 4, nævnte satser.
Stk. 6. Privat kørsel i lastvogne med en totalvægt på over 4 t. samt i tank-, kran- og renovationsvogne beskattes ikke.
Stk. 7. Hvis bilen kun er til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi med det antal dage, hvor bilen ikke har været til rådighed. Hvis den skattepligtige betaler for at råde over bilen, nedsættes den skattepligtige værdi med det betalte beløb.
Stk. 8. Kørsel mellem hjem og arbejdsplads anses ikke for privat kørsel for den skattepligtige, såfremt arbejdsgiveren skriftligt har pålagt den skattepligtige sådan kørsel i forbindelse med tilkaldevagt, under forudsætning af at den skattepligtige iøvrigt ikke anvender bilen til anden privat kørsel under tilkaldevagten."

4. I § 17 b, stk. 1, indsættes efter "ægtefælle-": "eller samleverpension".

5. I § 17 bindsættes som nyt nummer:
"Nr. 4)ægtefælle- eller samleverpension kan tilfalde en efterlevende ægtefælle, fraskilt ægtefælle eller samlever. Ved en samlever forstås en navngiven person, der havde fælles bopæl med afdøde ved indsættelsen, eller en person, med hvem afdøde kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab, som i et af afdøde senest tre måneder før dødsfaldet oprettet testamente er tillagt en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle, og som har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste to år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst to år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig,"

Nr. 4-6 bliver herefter nr. 5-7.

6. I § 17 b, nr. 4, der bliver nr. 5, indsættes efter "fraskilt ægtefælle": "eller samlever".

7. I § 17 b, nr. 5, der bliver nr. 6, indsættes efter "pension til": "afdødes".

8. § 63, stk. 2, affattes således:
"Ved tilbagebetaling af overskydende skat, ydes der den skattepligtige en godtgørelse på 4 pct. af beløbet. Godtgørelsen udredes af skattekommunen. I det omfang den overskydende skat modsvares af beløb, som er indbetalt efter § 46, ydes der ikke godtgørelse."

9. I § 115 indsættes som nyt stykke:
"Stk.4. Skatterådet kan bemyndige dets formand til på rådets vegne at træffe afgørelser af hastende karakter samt at følge op på sager, der har været forelagt Skatterådet. Formandens afgørelser m.v. forelægges rådet på et efterfølgende møde."

10. I § 115 indsættes som nyt stykke:
"Stk. 5. Skatterådet kan bemyndige dets sekretariat til på rådets vegne, at nedsætte ansættelsen i klagesager, når klageren gives fuldstændig medhold, at genoptage sager af egen drift, at bemyndige de kommunale ligningskommissioner til at genoptage sager af egen drift samt til at meddele hel eller delvis henstand med betalingen af den del af skatten, der vedrører det påklagede forhold, når særlige forhold gør sig gældende. Sekretariatets afgørelser m.v. forelægges rådet på et efterfølgende møde."

Stk. 4-8 bliver herefter stk. 6-10.

 

§ 2

Loven træder i kraft og har virkning fra og medden 8. november 1999. § 1, nr.1,2og8 harvirkning for dispositioner, der foretages fra og med denne dato. § 1, nr. 3, har dog virkning fra og med indkomståret 2000.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. oktober 1999
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt