Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 14
23. august 1999
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om revision af Hjemmestyreområderne i kommunerne m.v.

I medfør af § 48 i Landstingslov nr. 20 af 3. november 1994 om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. som ændret ved Landstingslov nr. 6 af 12. juni 1995, fastsættes om revision af Hjemmestyrets konti i kommunernes regnskaber:

 

§ 1. Revisionen omfatter samtlige de udgifter og indtægter, hvorpå en kommune modtager refusion og tilskud fra Hjemmestyret, eller som i øvrigt afregnes mellem kommunen og Hjemmestyret.

§ 2. Revisionen efterprøver, om regnskabet er retvisende, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, herunder den af Hjemmestyret udarbejdede konteringsvejledning, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Stk. 2. Ved revisionsbesøg i løbet af året efterprøver revisionen, om kommunens forretningsgange, interne kontrol og sagsbehandling inden for de berørte områder, herunder anvendelsen af EDB-systemer, er betryggende.

§ 3. Revisionen kontrollerer, at den opkrævning eller afregning, der foretages i forhold til Hjemmestyret, er overensstemmende med kommunens registrering og de fastsatte eller aftalte refusionsdele. Revisionen kontrollerer endvidere, at der er foretaget løbende opkrævning og afregning med Hjemmestyret herunder, at der er etableret procedurer, der sikrer korrekt periodisering.

§ 4. På de områder på hvilke, der sker personbogføring på Hjemmestyrets konti, eller hvor refusion, tilskud eller afregninger sker på grundlag af personbogføring i kommunens regnskab, skal revisionen omfatte et passende antal personsager.
Stk. 2. Ved udvælgelsen af stikprøver i medfør af stk. 1 skal der lægges særlig vægt på nyetablerede personsager og på sagsområder og sager, hvor tilkendelse eller beregning beror på et skøn. Endvidere bør udtagelsen af stikprøver ske ud fra et væsentlighedskriterium, hvori kan indgå forhold af økonomisk, sagsbehandlingsmæssig, principiel eller lokal karakter.
Stk. 3. Hvor sagsområder beror på en borgers økonomiske situation, efterprøver revisionen bl.a., om der ved sagsetableringen og i fornødent omfang ved sagsopfølgningen er indhentet de nødvendige oplysninger om økonomiske forhold fra andre relevante instanser.
Stk. 4. Revisionen efterprøver, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der træffes af decisionsmyndigheder og ankeinstanser.
Stk. 5. I sager om inddrivelse påser revisionen, at der foretages inddrivelse i overensstemmelse med love og administrative forskrifter herom. I tilknytning hertil foretager revisionen en vurdering af de forskrifter, som kommunen anvender for tabsafskrivning af uerholdelige fordringer.

§ 5. På de hjemmestyreområder, hvorom det er fastsat, at der skal fremsendes en årlig opgørelse, skal opgørelsen forsynes med en revisorerklæring om, at opgørelsen er revideret, og at revisionen er udført i overensstemmelse med god revisionsskik.

§ 6. Såfremt revisionen har påpeget, at beløb med urette er anmeldt til refusion, at der er hjemhentet for store tilskud, eller at der i øvrigt er foretaget forkert afregning, påser revisionen, at der foretages tilsvarende fradrag i beløb, der senere anmeldes til refusion, kommer til udbetaling i form af tilskud eller afregnes i øvrigt.

§ 7. Revisionen afgiver hvert år senest samtidig med afgivelsen af beretninger om revision af kommunernes øvrige regnskaber særskilt beretning om revisionen i henhold til denne bekendtgørelse.
Stk. 2. I beretningen redegøres tillige for den udførte revision samt alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger. Desuden redegøres for forhold af principiel eller økonomisk betydning, som revisionen finder anledning til at fremdrage, herunder tilfælde, hvor fortolkning af gældende regler giver anledning til tvivl.
Stk. 3. Der redegøres i beretningen nærmere for omfanget og resultatet af de stikprøver, der er foretaget i medfør af § 4.
Stk. 4. Beretningen forsynes med en revisorerklæring om, at revisionen er udført i overensstemmelse med god revisionsskik.

§ 8. Kommunalbestyrelsen sender den i § 7 nævnte beretning tillige med besvarelsen af eventuelle revisionsbemærkninger til Hjemmestyret, Den Centrale Regnskabsafdeling. Materialet sendes i 2 eksemplarer på både grønlandsk og dansk. Samtidig sendes et eksemplar af besvarelsen af eventuelle revisionsbemærkninger til revisionen. Materialet sendes senest samtidig med, at revisionsberetningen m.v. for kommunens regnskaber sendes til Tilsynsrådet for De Grønlandske Kommuner.
Stk. 2. Hjemmestyret gennemgår revisionsberetningerne og tager stilling til revisionsbemærkningerne. Hjemmestyret meddeler herefter kommunalbestyrelsen og revisionen de afgørelser vedrørende spørgsmål af betydning for refusion, tilskud eller afregningen i øvrigt samt den vejledning, som gennemgangen måtte give anledning til.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft ved kundgørelsen med virkning fra 1. januar 1999.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. august 1999.
Jonathan Motzfeldt

/

Solja í Ólavsstovu