Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 15
30. oktober 1998
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat

§ 1 

I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 2 af 2. maj 1996, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 25 b indsættes som nyt kapitel:

"Kapitel 3 A

Fusion og generationsskifte m.m.

§ 25c. Ved fusion af aktie- eller anpartsselskaber, som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3, kan Skatterådet tillade, at selskaberne beskattes efter reglerne i dette kapitel.
Stk. 2. Fusion foreligger, når et selskab overdrager sin formue som helhed til et andet selskab eller sammensmeltes med dette.

§ 25d. Skatterådet kan fastsætte de nærmere vilkår for den i § 25 c, stk. 1, nævnte tilladelse.
Stk. 2. Tilladelsen skal betinges af, at selskabsdeltagere i det indskydende selskab alene vederlægges med aktier eller anparter i det modtagende selskab og eventuelt en kontant udligningssum på højst 10 pct. af disse værdipapirers pålydende værdi eller, når der ikke eksisterer en pålydende værdi, deres bogførte værdi.
Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 finder ikke anvendelse på den del af aktierne eller anparterne i det
indskydende selskab, der besiddes af det modtagende selskab.
Stk. 4. Tilladelsen skal endvidere betinges af, at fusionsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår. Som fusionsdato i skattemæssig henseende anses datoen for den i forbindelse med fusionen udarbejdede åbningsstatus for det modtagende selskab.

§ 25e. Det modtagende selskab skal vedlægge ansøgningen om tilladelse til fusion efter § 25 c, stk. 1 genpart af de dokumenter, der i selskabslovgivningen er foreskrevet udarbejdet i forbindelse med fusionen.
Stk. 2. Skatterådet bestemmer herudover selv, hvilke dokumenter det modtagende selskab yderligere skal fremsende i forbindelse med ansøgningen.

§ 25f. Ved opgørelsen af det indskydende selskabs skattepligtige indkomst i tiden fra udløbet af sidste sædvanlige indkomstår og indtil fusionsdatoen ansættes indkomsten for hele denne periode uden hensyn til dens længde. Ansættelsen finder sted uden hensyn til den med fusionen forbundne opløsning af selskabet. Udløber det sædvanlige indkomstår for det indskydende selskab inden den 31. december i det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for, og ligger fusionsdatoen efter det sædvanlige indkomstårs udløb, men inden vedkommende kalenderårs udløb, udgør det sidste indkomstår hele perioden fra indkomstårets begyndelse og indtil fusionsdatoen.
Stk. 2. Det påhviler det modtagende selskab at indgive selvangivelse for den i stk. 1 nævnte periode. Det modtagende selskab hæfter for eventuelle skattekrav og for ethvert bødeansvar, der efter denne lovs bestemmelser vil kunne rettes mod det indskydende selskab. Det modtagende selskab indtræder i det indskydende selskabs krav mod skattemyndighederne vedrørende tillæg og overskydende skat, jf. § 65, stk. 5.

§ 25g. Aktiver og passiver, der er i behold hos det indskydende selskab ved fusionen, behandles ved opgørelsen af det modtagende selskabs skattepligtige indkomst, som om de var anskaffet af dette på de tidspunkter, hvor de er erhvervet af det indskydende selskab, og for de anskaffelsessummer, hvortil de er erhvervet af dette selskab. Eventuelle skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger, som det indskydende selskab har foretaget, anses for foretaget af det modtagende selskab.
Stk. 2. Aktiver og passiver, der er erhvervet af det indskydende selskab i spekulationsøjemed eller som led i næring, behandles ved opgørelsen af det modtagende selskabs skattepligtige indkomst, som om de var erhvervet af dette selskab i spekulationsøjemed henholdsvis som led i næring. Det forhold, at et aktiv eller passiv ved fusionen er overgået fra det indskydende selskab til det modtagende selskab, er ikke til hinder for, at aktivet eller passivet ved opgørelsen af det modtagende selskabs skattepligtige indkomst anses for erhvervet i spekulationsøjemed eller som led i næring.
Stk. 3. Har det indskydende selskab ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnet urealiseret fortjeneste og tab på værdipapirer, behandles værdipapirerne ved opgørelsen af det modtagende selskabs skattepligtige indkomst, som om fortjeneste og tab var medregnet ved indkomstopgørelsen hos det modtagende selskab.
Stk. 4. Den skattemæssige behandling af aktiver og passiver, som det modtagende selskab ikke har erhvervet fra et indskydende selskab, ændres ikke som følge af fusionen, såfremt de aktiver og passiver, der kan påvises at være erhvervet ved denne, såvel i det modtagende selskabs regnskab som i dets skatteopgørelse fremgår, som særskilte poster. I modsat fald afgør ligningsmyndighederne, hvorvidt de for det indskydende eller de for det modtagende selskab gældende regler skal bringes i anvendelse på de pågældende grupper af aktiver og passiver.
Stk. 5. Foreligger der ved fusionen underskud i det indskydende selskab fra tidligere år, kan dette underskud ikke bringes til fradrag ved det modtagende selskabs indkomstopgørelse. Foreligger der ved fusionen underskud i det modtagende selskab, behandles dette underskud efter reglerne i § 21.
Stk. 6. Foreligger der ved fusionen i et af selskaberne underskud fra tidligere år, kan dette underskud, uanset bestemmelsen i § 21, stk. 6 ikke bringes til fradrag i det indskydende eller modtagende selskab skattepligtige indkomst for de nærmest forudgående 5 indkomstår.

§ 25h. Aktier eller anparter i det indskydende selskab anses for afhændet af selskabsdeltagere til tredjemand i det omfang, de vederlægges med andet end aktier eller anparter i det modtagende selskab. Afhændelsen anses for sket til kursen på den i § 25 d, stk. 4, nævnte fusionsdato.
Stk. 2. Fortjeneste eller tab i forbindelse med indløsning, som nævnt i stk. 1, af aktier eller anparter i det indskydende selskab behandles efter reglerne i § 14, stk. 3 og § 24, stk. 1, nr. 2.
Stk. 3. Har selskabsdeltageren flere aktier eller anparter i det indskydende selskab end dem, der anses for indløst, og er de erhvervet på forskellige tidspunkter, anses de tidligst erhvervede aktier eller anparter for indløst. Samtidigt erhvervede aktier eller anparter, der ikke er forbundet med ensartede rettigheder, eller hvoraf nogle er anskaffet i selskabsdeltagerens næringsvej eller i spekulationsøjemed, anses for indløst efter forholdet mellem aktiernes eller anparternes kursværdi på den i § 25 d nævnte fusionsdato.

§ 25i. Aktier eller anparter, der annulleres af et modtagende selskab ved fusion, lades ude af betragtning ved ansættelsen af selskabets skattepligtige indkomst såvel i henseende til fortjeneste som tab.
Stk. 2. Såfremt det modtagende selskab ved overtagelse af aktiver og passiver fra det eller de indskydende selskaber erhverver egne aktier eller anparter, lades fortjeneste eller tab ved annullering ude af betragtning ved ansættelsen af selskabets skattepligtige indkomst.

§ 25j. Aktier eller anparter i det modtagende selskab, som selskabsdeltagere modtager som vederlag for aktier eller anparter i det indskydende selskab, behandles ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede aktier. Modtagne aktier eller anparter i det modtagende selskab anses for anskaffet i selskabsdeltagernes næringsvej eller i spekulationsøjemed, såfremt de ombyttede aktier eller anparter var anskaffet som led heri.
Stk. 2. Er ombyttede aktier eller anparter anskaffet på forskellige tidspunkter, eller er nogle erhvervet som led i selskabsdeltagernes næringsvej eller i spekulationsøjemed, anses de af den enkelte erhvervelse af aktier eller anparter for ombyttet med en tilsvarende andel af de modtagne aktier eller anparter i det modtagende selskab. Andelen beregnes efter de ombyttede aktiers eller anparters kurs på den i § 25 d, stk. 4, nævnte fusionsdato. Er de modtagne aktier eller anparter forbundet med forskellige rettigheder, foretages beregningen særskilt for hver enkelt art af de modtagne aktier eller anparter.

§ 25k. Ved fusion af kooperative virksomheder, som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 4,6 og 7, kan Skatterådet tillade at principperne i dette kapitel finder tilsvarende anvendelse herunder fastsætte nærmere vilkår herfor.
Stk. 2. Ved fusion af et aktie- eller anpartsselskab, der er hjemmehørende i Grønland og et tilsvarende selskab, der er hjemmehørende i udlandet, eller mellem selskaber, der begge er hjemmehørende i udlandet, kan Skatterådet tillade at principperne i dette kapitel finder tilsvarende anvendelse herunder fastsætte nærmere vilkår herfor.
Stk. 3. Ved spaltning af et aktie- eller anpartsselskab kan Skatterådet tillade at principperne i dette kapitel finder tilsvarende anvendelse herunder fastsætte nærmere vilkår herfor.
Stk 4. Ved tilførsel af aktiver til et aktie- eller anpartsselskab kan Skatterådet tillade at principperne i dette kapitel finder tilsvarende anvendelse herunder fastsætte nærmere vilkår herfor.

§ 25l. Landsstyret eller den, landsstyret bemyndiger dertil, kan tillade, at den del af lønnen, som en ansat anvender til køb af aktier eller anparter i selskabet, først skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor den pågældende afstår de omhandlede aktier eller anparter, dog senest på tidspunktet for ophør af pågældendes fulde skattepligt. Det samme gælder for værdien af aktier eller anparter til underkurs, som en ansat opnår ved køb af aktier eller anparter.
Stk. 2. Tilladelser efter stk. 1, er betinget af, at den ansatte har indgået en skriftlig aftale om et løbende generationsskifte med hovedaktionæren eller hovedanpartshaveren samt at både den ansatte og selskabet er fuldt skattepligtig til Grønland.
Stk. 3. De tilladte beløb efter stk. 1, kan hver ikke overstige 50.000 kr. i et enkelt indkomstår.
Stk. 4. Gennemføres det aftalte generationsskifte ikke, skal den ansatte, uanset bestemmelsen i stk. 1, medregne beløbene i det indkomstår, hvor generationsskifteaftalen ikke længere opfyldes.

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1999.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1998
Jonathan Motzfeldt

/

Daniel Skifte

Dokumenter